Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Na wzór »wielkiego brata«? Szkolenie funkcjonariuszy organów represji w PRL” – Warszawa, 7–8 listopada 2013

Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej organizujew dniach 7–8 listopada 2013 r. ogólnopolską konferencję naukową zatytułowaną„Na wzór »wielkiego brata«? Szkolenie funkcjonariuszy organów represji w PRL".Konferencja odbędzie się w Warszawie w Centrum Edukacyjnym IPN im. JanuszaKurtyki „Przystanek Historia", przy ul. Marszałkowskiej 21/25.

Celem konferencji jest przybliżenie procesu kształcenia kadrresortu spraw wewnętrznych. Policja polityczna była w PRL jednym z podstawowychelementów umacniania systemu komunistycznego. Obecnie dość dużo wiemy odziałaniach represyjnych podejmowanych przez funkcjonariuszy UB/SB wobecspołeczeństwa. Osobnych badań wymaga jednak system szkolenia kadr. Aparatrepresji posiadał własne ośrodki szkoleniowe, kształcił kadry dydaktyczne(niekiedy współpracował z „cywilnymi" uczelniami). Konferencja ma służyć przedewszystkim pogłębieniu wiedzy na temat funkcjonowania systemu szkolenia kadraparatu represji oraz być okazją do wymiany doświadczeń badawczych wśródnaukowców zajmujących się niniejszą tematyką. 

PROGRAM

7listopada 2013 r.

10.00–10.15– otwarcie konferencji

10.15–12.00 – sesja I: Ośrodki szkoleniowe (prowadzący: RadosławPeterman)

 • dr hab. Krzysztof Lesiakowski (UŁ) – Krótka historia Centralnej Szkoły Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Łodzi (1945–1947)
 • dr Grzegorz Goryński (PWSH „Pomerania" w Chojnicach) – Powstanie, organizacja i działalność Szkoły Specjalistów Morskich Wojsk Ochrony Pogranicza w Gdańsku
 • dr Ireneusz Bieniecki (AP Słupsk) – Podoficerska Szkoła Zawodowa Wojsk Ochrony Pogranicza w Kętrzynie w latach 1967–1991 (powstanie – organizacja – działalność)
 • Grzegorz Wołk (IPN) – Legionowski ośrodek kształcenia kadr policji politycznej. Zarys działalności (1947–1990)
 • dyskusja

12.00–12.15 – przerwakawowa

12.15–14.00 – sesja II: Szkoleniew kraju i za granicą (prowadzący: Grzegorz Wołk)

 • Jarosław Ciślak – Próba usystematyzowania ośrodków oraz instytucji szkoleniowych funkcjonujących w MBP, KdsBP i MSW w latach 1945–1990
 • dr Adrian Jusupović (IPN, IH PAN) – Przyczynek do roli przyzakładowego szkolenia organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944–1990. Na wybranych przykładach
 • Piotr Rybarczyk (IPN) – Szkolenie funkcjonariuszy wojewódzkiego aparatu bezpieczeństwa i porządku publicznego PRL na przykładzie Komendy Wojewódzkiej MO w Bydgoszczy w latach 1956–1980
 • Janusz Oszytko (IPN) – Szkolenia zagraniczne funkcjonariuszy SB z Opolszczyzny w Wyższej Szkole KGB w Moskwie. Studium przypadku Henryka Macha u schyłku lat osiemdziesiątych XX wieku
 • dyskusja

14.00–15.00– przerwa

15.00–16.30 – sesja III: Szkolenia a kariery zawodowe(prowadzący: dr Adrian Jusupović)

 • dr Zbigniew Bereszyński – Rekrutacja, szkolenie i związki społeczno-zawodowe funkcjonariuszy SB w województwie opolskim
 • dr Piotr Osęka (ISP PAN) – Znaczenie szkoleń i studiów uniwersyteckich w karierach funkcjonariuszy UB i SB. Analiza prozopograficzna
 • Andrzej W. Kaczorowski – Edukacja i wyszkolenie funkcjonariuszy Wydziału II/V Departamentu IV MSW
 • dyskusja

16.30–16.45 – przerwakawowa

16.45–18.15 – sesja IV: Nauczaniew praktyce (prowadzący: dr Elżbieta Kowalczyk)

 • Szymon Hermański (IPN) – Zastosowanie teorii Ervinga Goffmana o tzw. „teatralnym charakterze ludzkich zachowań" jako jednym z elementów szkolenia funkcjonariuszy pionu obserwacji zewnętrznej Służby Bezpieczeństwa
 • Igor Kordas – Teoretyczne i praktyczne aspekty naukowych metod operacyjno-śledczych komunistycznej policji politycznej w świetle naukowo-dydaktycznej działalności Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Feliksa Dzierżyńskiego oraz Akademii Spraw Wewnętrznych
 • Justyna Kuświk (USz) – Reguły wpływu społecznego w Instrukcjach Pracy Operacyjnej Służby Bezpieczeństwa
 • dyskusja

8listopada 2013 r.

10.00–11.45 – sesja V: W kręgu wywiadu i kontrwywiadu(prowadzący: dr Władysław Bułhak)

 • dr hab. Zbigniew Siemiątkowski (UW) – Ewolucja modelu szkolenia kadr wywiadowczych w PRL. Od Długiej po Kiejkuty
 • Witold Bagieński (IPN) – Szkolenie kadr wywiadu cywilnego Polski Ludowej (1945–1962)
 • dr Paweł Skubisz (IPN) – Szkolenie i wychowanie partyjne funkcjonariuszy UBP i SB na przykładzie pionu kontrwywiadowczego (1945–1990)
 • dr Anna Marcinkiewicz-Kaczmarczyk (IPN) – Szkolenia polityczno-wychowawcze w Oddziale/Zarządzie II Sztabu Generalnego WP
 • dyskusja

11.45–12.00– przerwa kawowa

12.00–13.45– sesja VI: Nie tylko „bezpieka" (prowadzący: Witold Bagieński)

 • Radosław Peterman (IPN) – Szkolnictwo w wojskowym aparacie bezpieczeństwa
 • dr Tomasz Pączek (AP Słupsk) – Szkolenie zawodowe i polityczne szeregowych i podoficerów MO w latach 1945–1954
 • dr Bartosz Kuświk (IPN) – Szkolenie kadr Wojskowych Sądów Rejonowych 1946–1955
 • dr Elżbieta Kowalczyk (IPN) – Program nauczania Szkoły Partyjnej przy KC PZPR w latach 1952–1956
 • dyskusja

13.45–15.00– przerwa

15.00–17.00 – panel dyskusyjny: Wzorce i praktykaszkolenia kadr organów policji politycznej w PRL

prowadzący:Grzegorz Wołk
uczestnicy: drPiotr Osęka, prof. Andrzej Paczkowski, dr hab. Zbigniew Siemiątkowski

17.00–17.15– zakończenie konferencji

do góry