Nawigacja

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Stosunki polsko-ukraińskie 1939–1947. Stan badań i perspektywy badawcze” – Rzeszów, 19–20 września 2013

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie oraz Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego zapraszają do wzięcia udziału w konferencji naukowej „Stosunki polsko-ukraińskie 1939–1947. Stan badań i perspektywy badawcze", która odbędzie się w dniach 19–20 września 2013 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim (ul. Rejtana 16 c).

PROGRAM KONFERENCJI:

19 września 2013

09.30  otwarcie obrad (Mała Aula)

 • 10.00  prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz (Białystok), Sytuacja polityczna w województwach południowo- wschodnich II RP w przededniu II wojny światowej
 • 10.25  dr hab. Czesław Partacz (Koszalin), Ideologiczne założenia programowe OUN przyczy­ną zbrodni ludobójstwa na Kresach Południowo-Wschodnich
 • 10.50  prof. dr hab. Jurij Makar (Czerniowce), Pochodzenie i charakter konfliktu ukraińsko-polskiego w latach II wojny światowej
 • 11.15  prof. dr hab. Władysław Filar (Warszawa), Eksterminacja ludności polskiej na Wołyniu w świe­tle dokumentów

11.40  przerwa

 • 12.10  prof. dr hab. Leonid Zaszkilniak (Lwów), Stosunki ukraińsko-polskie w czasie II wojny świato­wej: badania i interpretacje
 • 12.35  prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak (Rzeszów), Konflikt polsko-ukraiński w świetle dokumentów Okręgowej Delegatury Rządu na Kraj we Lwowie
 • 13.00  Ewa Siemaszko (Warszawa), Sytuacja polsko-ukraińskich rodzin podczas depolonizacji Kresów Południowo-Wschodnich przez OUN-UPA

13.25  dyskusja

14.00  przerwa

 • 15.00  dr Lucyna Kulińska (Kraków), Omówienie materiałów sporządzonych przez profesora Józefa Widajewicza, dotyczących liczby Polaków zamordowanych przez nacjonalistów ukraińskich z OUN- UPA, ukraińskie formacje kola­borujące z Niemcami i miejscową ludność ukraińską w latach II wojny światowej
 • 15.25  dr hab. Jan Pisuliński (Rzeszów), Stosunki polsko-ukraińskie na Rzeszowszczyźnie 1944-1947. Stan badań
 • 15.50  dr Roman Kabaczij (Kijów), Konflikt polsko-ukraiński w latach 1944-1947 na ziemiach południowo-wschodniej Polski w oce­nach historyków ukraińskich
 • 16.15  dr hab. Igor Hałagida (Gdańsk), Straty ukraińskie na terenie Lubelszczyzny
 • 16.40  dr Mariusz Zajączkowski (Lublin), „Antypolska akcja" OUN-B i UPA na Lubelszczyźnie (Chełmszczyźnie)

17.05  dyskusja

20 września 2013

Obrady w równoległych sekcjach

Blok I (Mała Aula) Propaganda, badania, pamięć

 • 9.00  Paweł Markiewicz (Kraków), Nacjonalistyczna prasa ukraińsko-amerykańska a Polska, 1938-1947
 • 9.20  Damian Kardyś (Rzeszów), Kwestia polska w propagandzie OUN i UPA w latach 1942-1943
 • 9.40  dr hab. Jarosław Syrnyk (Wrocław), Opisać niewyobrażalne. Dyskurs wołyński w perspe­ktywie antropologii historycznej
 • 10.00  dr Oleh Sawczuk (Łuck-Lublin), Pamięć historyczna Ukraińców Chełmszczyzny i Wołynia

10.20 przerwa

 • 10.50  dr Leon Popek (Lublin), Polskie miejsca pamięci ofiar OUN-UPA na Wołyniu. Stan na sierpień 2013 r.
 • 11.10  Joanna Potaczek (Rzeszów), Wysiedlenia ludności ukraińskiej w ramach operacji „Wisła", z terenu byłego dekanatu niżankowickiego w relacjach świadków
 • 11.30  Ewa Baryła (Rzeszów)AK i UPA w świetle badań polskich i ukraińskich historyków
 • 11.50  Tomasz Bereza (Rzeszów), Osobowy wykaz ofiar konfliktu ukraińsko-polskiego 1939-1948 – stan aktualny, wnioski, perspektywy

12.10  dyskusja

 

Blok II (Sala 234) Kościoły wobec konfliktu polsko-ukraińskiego

 • 9.00  dr Zdzisław Konieczny (Przemyśl), Kościół greckokatolicki i Cerkiew prawosławna (na ziemiach obecnej Polski) w latach 1939-1947
 • 9.20  ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec (Rzeszów), Polscy księża i osoby zakonne obrządku łacińskiego wśród ofiar ludobójstwa dokonanego na ludności polskiej przez nacjonalistów ukraińskich
 • 9.40  dr Adam Kulczycki (Rzeszów), Cerkiew greckokatolicka a kościół katolicki w USRR po II wojnie światowej – droga do współpracy w latach 1944-1946
 • 10.00  Witalij Makar (Czerniowce), Korespondencja rządu kanadyjskiego dotyczą­ca uchodźców ukraińskich z Polski po II Wojnie światowej

10.20  przerwa

Blok III (Sala 234) Mikrohistorie

 • 10.50  Artur Brożyniak (Rzeszów), Czystka etniczna OUN-UPA w Bieszczadach Zachod­nich w 1944 r.
 • 11.10  dr Andrzej Zapalowski (Przemyśl-Rzeszów), Akcje odwetowe polskiego podziemia w stosunku do ludności ukraińskiej w powiecie przemyskim
 • 11.30  Arkadiusz Karbowiak (Opole), Udział w akcjach antyukraińskich ppor. Edwarda Cieśli ps. „Zabawa"
 • 11.50  Tomasz Róg (Cieszanów), Napad UPA na Rudkę (19IV1944 r.)

12.10  dyskusja

Blok IV (Mała Aula) Po wkroczeniu Armii Czerwonej

(obrady plenarne)

 • 13.00  dr hab. Grzegorz Hryciuk (Wrocław), Relacje polsko-ukraińskie za tzw. „drugich Sowie­tów" na Wołyniu i w Galicji Wschodniej (1944-1946). Stan badań i postulaty badawcze
 • 13.20  Damian Markowski (Warszawa), Polacy, Ukraińcy, Rosjanie. Grupy etniczne w sowiec­kim Lwowie w latach 1944-1946. Podobieństwa, różnice, perspektywy
 • 13.40  Grzegorz Pawlikowski (Rzeszów), Szkolnictwo ukraińskie i utrakwistyczne w woje­wództwie lubelskim (1944-1946)

14.00  dyskusja

14.30  przerwa

15.30  panel dyskusyjny

Badania nad stosunkami polsko-ukraińskimi (1939-1947). Postulaty badawcze (dr hab. Roman Drozd, dr hab. Grzegorz Motyka, dr hab. Czesław Partacz, dr hab. Andrzej Leon Sowa, prof. dr hab. Leonid Zaszkilniak)

17.00–17.30 podsumowanie konferencji

do góry