Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Powiat Płock w pierwszej dekadzie rządów komunistycznych” – Płock, 26 kwietnia 2013

  • Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski wita gości przybyłych na konferencję
  • Dr Kazimierz Krajewski rozpoczyna obrady
  • Wśród gości znalazło się liczne grono kombatantów

26kwietnia 2013 r. w płockim ratuszu odbyła się konferencja naukowa „Powiatpłocki w pierwszej dekadzie rządów komunistycznych”. Sesja została zorganizowanaprzez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Warszawie pod patronatemPrezydenta Miasta Płocka Andrzeja Nowakowskiego i Starosty Płockiego Michała Boszko.

Sesja byłaefektem kolejnego etapu badań historii regionalnej Mazowsza i Podlasia, jakichpodjęli się historycy z Oddziału IPN w Warszawie we współpracy z lokalnymibadaczami, pasjonatami i świadkami wydarzeń. OBEP IPN w Warszawie przygotowuje opracowanie losów wszystkich powiatów obszaru Mazowsza i Podlasia w pierwszym,tzw. stalinowskim okresie rządów PPR-PZPR. Badania zostaną zamknięte w seriitomów „Mazowsze i Podlasie w ogniu 1944-1956”. Do tej pory opracowane zostały powiaty:Sokołów Podlaski, Pułtusk, Ostrołęka, Siedlce. Wkrótce ukaże się tom „PowiatOstrów Mazowiecka w pierwszej dekadzie rządów komunistycznych”.

Wśródlicznych gości znaleźli się przedstawiciele środowisk kombatanckich, płoccyradni, nauczyciele historii i uczniowie płockich szkół.

Otwarciasympozjum dokonał Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski. Po nim wystąpił prowadzącyspotkanie dr Kazimierz Krajewski (kierownik Referatu Badań Naukowych OBEP IPN wWarszawie). „Na naszych spotkaniach staramy się pokazać dzieje poszczególnychregionów naszego województwa w taki sposób, aby zostały ujęte różne płaszczyzny”– wyjaśnił historyk.

Podczaskonferencji wygłoszonych zostało sześć referatów: Społeczeństwo Płocka wpierwszej dekadzie rządów komunistycznych (stan badań) (Barbara Rydzewska),„Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Płocku 1945-1956” i „Konspiracjapoakowska i młodzieżowa w powiecie płockim 1945-1947” (Jacek Pawłowicz),„Działania władz komunistycznych wobec Kościoła Katolickiego w powiecie płockimw latach 1945-1956 (wybrane aspekty)” (Mariusz Celmer), „Konspiracja obozunarodowego w powiecie płockim 1945-1954” (Leszek Żebrowski) oraz „Przełom 1956 r.w Płocku” (Michał Sokolnicki).

 

Referatyw szerszej formie znajdą się w tomie pokonferencyjnym.

do góry