Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa

  • 1
  • 2

W dniu 26 września 2002 r. odbyła się w Instytucie Pamięci Narodowej sesja naukowa "Działalność informacyjna Polskiego Państwa Podziemnego", zorganizowana przez Biuro Edukacji Publicznej IPN. Sesję otworzył prezes Instytutu prof. dr hab. Leon Kieres. Pracownicy IPN oraz zaproszeni historycy przedstawili referaty prezentujące organizację i działalność aparatu informacyjnego i propagandowego polskiego podziemia.

W pierwszym referacie Waldemar Grabowski z Biura Edukacji Publicznej przedstawił strukturę organizacyjną i działalność Departamentu Informacji i Prasy Delegatury Rządu RP na Kraj w latach 1941-1945. Ukazana została organizacja służby informacyjnej, w tym specjalnej sieci korespondentów terenowych i Polskiej Agencji Telegraficznej. Następnie Aleksandra Pietrowicz z oddziałowego BEP w Poznaniu omówiła działalność informacyjną i dokumentacyjną Głównej Delegatury na ziemie zachodnie - wcielone do III Rzeszy. Kolejny referat autorstwa pracowników OBEP w Łodzi Doroty Sieprackiej i dr Janusza Wróbla omawiał działalność informacyjno-propagandową konspiracji w Łódzkiem. Pierwszą część obrad zakończyło wystąpienie dr. hab. Bogdana Chrzanowskiego ukazujące analogiczną działalność na Pomorzu.
Po przerwie obrady rozpoczęły się referatem Kazimierza Krajewskiego o pionie propagandy Komendy Okręgu AK Nowogródek. Kolejne wstąpienie dr. Piotra Niwińskiego z OBEP w Gdańsku dotyczyło służb informacyjno-propagandowych Okręgu Wileńskiego AK. Część sesji poświęconą kresom wschodnim II Rzeczypospolitej zakończyło wystąpienie Tomasza Łabuszewskiego z OBEP w Warszawie, który omówił funkcjonowanie struktur informacyjno-propagandowych Inspektoratu Grodzieńskiego AK.

Na zakończenie dr Janusz Marszalec, naczelnik OBEP w Gdańsku, przedstawił działalność informacyjno-wywiadowczą agend Polskiego Państwa Podziemnego wobec ruchu komunistycznego..
W dyskusji nad referatami zabrali głos pracownicy Delegatury Rządu: Janina Czaplińska - łączniczka Biura Prezydialnego oraz Jan Zaborowski - kierownik wydziału mobilizacyjno-prawnego Sekcji Zachodniej w Departamencie Informacji i Prasy. Przedstawili oni własne refleksje dotyczące pracy w podziemnej administracji, a także wskazali inne tematy warte szerszego rozwinięcia w kolejnych sesjach naukowych dotyczących Polskiego Państwa Podziemnego.

Następnie Bolesław Lissowski, żołnierz AK Okręgu Nowogródek podzielił się własnymi wspomnieniami z działalności konspiracyjnej. Natomiast dr Grzegorz Nowik, redaktor naczelny "Przeglądu Historyczno-Wojskowego" zaprezentował pierwszy tom wydanych niedawno przedruków "Biuletynu Informacyjnego" - centralnego organu Armii Krajowej.

do góry