Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Polska północno-wschodnia w okresie stalinizmu – spojrzenie z perspektywy półwiecza” – Białystok, 23-24 października 2006 r.

23 października 2004 r. w auli Biblioteki GłównejUniwersytetu w Białymstoku odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przezbiałostocki Oddział IPN „Polska północno-wschodnia w okresie stalinizmu –spojrzenie z perspektywy półwiecza”. W konferencji udział wzięli pracownicyOddziału IPN w Białymstoku, naukowcy z Uniwersytetu w Białymstoku orazUniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, obecni byli przedstawiciele ArchiwumPaństwowego w Białymstoku oraz Muzeum Ziemi Piskiej.
Wygłoszone referaty dotyczyły szerokiego spektrum zagadnieńspołeczno-politycznych w północno-wschodniej Polsce w dobie stalinizmu. Omówionom.in. funkcjonowanie partii politycznych, ze szczególnym uwzględnieniem KW PZPRw Białymstoku (dr Artur Pasko) oraz struktur Stronnictwa Demokratycznego wBiałymstoku (dr Adam Drążek). Relacjom młodzieży z władzą stalinowską poświęconebyły referaty dr Joanny Sadowskiej oraz Waldemara Brendy. Sytuację w oświacie na Białostocczyźnie w 1956 r. scharakteryzowała prof. Hanna Konopka.

Dużo miejsca poświęcono sytuacji kościołów i związków wyznaniowych w latach1949–1955. Dr Krzysztof Sychowicz omówił represje wobec duchownych katolickich wwoj. białostockim, natomiast dr Paweł Letko – działania UB wobec kościołów naWarmii i Mazurach. Piotr Łapiński scharakteryzował działalność wojskowego wymiaru sprawiedliwości w woj. białostockim w latach 1944–1955, zaś odziałalności politycznej w wojsku w latach pięćdziesiątych mówił dr Wiesław Łach. Na kwestie społeczno-gospodarcze w omawianym okresie uwagę zwrócił Marcin Markiewicz omawiający sytuację wsi białostockiej w okresie kolektywizacji. Z kolei dr Piotr Fiedorczyk obszernie omówił organizację i funkcjonowaniebiałostockiej delegatury Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami iSzkodnictwem Gospodarczym.

Szalenie istotny problem mniejszości narodowych na Białostocczyźnie, zuwzględnieniem ich postaw wobec władzy stalinowskiej był tematem wystąpieniaprof. Eugeniusza Mironowicza. Również na kwestie narodowościowe uwagę zwróciłTomasz Danilecki, charakteryzujący specyfikę woj. białostockiego w kontekścieprzemian 1956 r. Referat informujący o materiałach dotyczących roku 1956 wzasobie Archiwum Państwowego w Białymstoku wygłosił jego dyrektor – MarekKietliński.

Wystąpienia historyków sprowokowały licznie zgromadzonych słuchaczy do ożywionejdyskusji, w której starano się rozwijać wątki, z braku czasu pomijane wposzczególnych referatach. Prowadzący obrady, naczelnik OBEP w Białymstoku drWaldemar Wilczewski, podsumował sesję, podkreślając znaczenie tego typukonferencji dla poznawania historii regionalnej. Zapowiedział też wydaniemateriałów pokonferencyjnych.

Po zakończonej konferencji, we współpracy z Białostockim Ośrodkiem Kultury,zaprezentowano film „Niepochowany” (reż. M. Meszaros), przedstawiający sylwetkęzamordowanego przez komunistów premiera Węgier Imre Nagy’a. Prelekcję przedpokazem wygłosił prof. dr hab. Edmund Dmitrów.

Następnego dnia (24 października 2006 r.) odbyła się dyskusja panelowa„Przemiany 1956 r. – uwarunkowania, przebieg, konsekwencje”, w której udziałwzięli: prof. dr hab. Jana Kofman, prof. dr hab. Hanna Konopka, dr Artur Pasko,dr Joanna Sadowska oraz dr Krzysztof Sychowicz. Dyskutanci w interesujący sposóbprzedstawili tło polityczne i społeczne Polskiego Października. Wskazali równieżistotne elementy sytuacji międzynarodowej, determinujące zmiany polityczne w Europie wschodniej w 1956 r.

do góry