Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Źródła do dziejów ziem północno-wschodnich Polski

 • dr hab. Władysław Stępniak (zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych) - Wspólne dziedzictwo archiwalne europejskie. Aspekty teoretyczne i praktyczne
 • dr Henryk Majecki (Archiwum Państwowe w Białymstoku) - Białostocki okres w historii czasopisma "Acta Baltico - Slavica (1964-1973)
 • dr Jury Hardziejeu (Biblioteka Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie) - Źródła do dziejów Grodna w zbiorach krakowskich
 • dr Dorota Michaluk (Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) - Przedwojenne opracowania mapy województwa podlaskiego z XVI w.
 • mgr Sławomir Filipowicz (Archiwum Państwowe w Suwałkach) - Źródła do dziejów powstania styczniowego na Suwalszczyźnie w zasobie Litewskiego Państwowego Archiwum Historycznego w Wilnie
 • mgr Grzegorz Ryżewski (Białostockie Towarzystwo Naukowe) - Źródła do historii dóbr Chreptowiczów na Grodzieńszczyźnie
 • mgr Zbigniew Romaniuk (Białostockie Towarzystwo Naukowe) - Losy dokumentów podlaskich z Archiwum Koronnego
 • dr hab. Tamara Bairasauskaite (Instytut Historii Litwy w Wilnie) - Diariusz Sejmiku Wileńskiego z 1817 r. jako źródło do dziejów szlachty litewskiej
 • mgr Sławomir Iwaniuk (Archiwum Państwowe w Białymstoku) - Akta spisu ludności z 1816 r. w zespole Izby Skarbowej w Grodnie w zasobie Narodowego Archiwum Historycznego Białorusi w Grodnie
 • mgr Piotr Bielawski (Białostockie Towarzystwo Naukowe) - Ignacy Daniłowicz, historyk Podlasia
 • dr Małgorzata Dolistowska (Wydział Architektury Politechniki Białostockiej) - Źródła do historii architektury i urbanistyki Białegostoku w XIX w. w zasobie Narodowego Archiwum Historycznego Białorusi w Grodnie
 • Anna Dąbrowska (Muzeum Podlaskie) - Założenie pałacowo-parkowe w Choroszczy. Źródła ikonograficzne XVIII-XIX w.
 • dyr. Ławrysa Junina (Archiwum Państwowe Obwodu Grodzieńskiego) - Materiały dotyczące ludności polskiej na Grodzieńszczyźnie w latach 40. i 50. XX w. w zasobie Archiwum Państwowego Obwodu Grodzieńskiego
 • naczelnik Eugeniusz Korneluk (IPN, Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów w Białymstoku) - Informacja o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej, Oddział w Białymstoku
 • mgr Wojciech Fedorowicz (IPN, OBUiAD w Białymstoku) - Próba określenia zasobu archiwalnego byłego wydziału "C" Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Białymstoku
 • dyr. Marek Kietliński - Źródła do historii Niezależnego Związku Zawodowego "Solidarność" Regionu Podlaskiego z lat 1980-1989
 • mgr Marcin Zwolski (Instytut Pamięci Narodowej, Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej w Białymstoku) - Źródła do dziejów stanu wojennego na terenie województwa suwalskiego i łomżyńskiego
 • dyr. Anna W. Terebuń (Archiwum Państwowe Obwodu Brzeskiego) - Źródła dotyczące Żydów Polesia w okresie międzywojennym w zasobie Archiwum Państwowego Obwodu Brzeskiego
 • prof. dr hab. Zofia Tomczonek (Katedra Humanistyki Politechniki Białostockiej) - Źródła do historii oświaty na Białostocczyźnie okresu międzywojennego w zespole akt Kuratorium Szkolnego Wileńskiego (1920-1939) w zasobie Litewskiego Centralnego Archiwum Państwowego w Wilnie
 • mgr Andrzej Smolarczyk (Katedra Humanistyki Politechniki Białostockiej) - Źródła do historii szkolnictwa zawodowego na Polesiu w okresie międzywojennym w zasobie Archiwum Państwowego Obwodu Brzeskiego
 • mgr Joanna Tomalska, mgr Jolanta Szczygieł-Rogowska, (Muzeum Podlaskie w Białymstoku) - Źródła do historii "bohenny" białostockiej w okresie międzywojennym
do góry