Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Opór społeczny i konspiracja w województwie pomorskim (bydgoskim) w latach 1945-1956” i podpisanie umowy o współpracy między IPN a UMK w Toruniu – Toruń, 4 czerwca 2003 r.

Dnia 4 czerwca 2003 r. w Toruniu w Collegium Maius UMK odbyła się sesja naukowa „Opór społeczny i konspiracja w województwie pomorskim (bydgoskim) w latach 1945-1956”.

Organizatorem sesji było Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej w Gdańsku - Delegatura w Bydgoszczy oraz Wydział Nauk Historycznych i Katedra Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obrady rozpoczęły się wystąpieniem prof. dr hab. Leona Kieresa - Prezesa IPN i prof. dr hab. Jana Kopcewicza - Rektora UMK.
W przerwie obrad konferencji nastąpiło podpisanie umowy o współpracy między Instytutem Pamięci Narodowej a Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ze strony IPN umowę podpisał prof. dr hab. Leon Kieres, ze strony UMK prof. dr hab. Jan Kopcewicz.

Celem konferencji było podsumowanie dotychczasowego stanu badań nad oporem społecznym w województwie pomorskim w latach 1945-1956. Przygotowane na konferencję referaty historyków z UMK i IPN, oparte były w większości na źródłach archiwalnych, niepublikowanych dotąd, w tym na przechowywanych w archiwum IPN materiałach służb specjalnych PRL. Na konferencji przedstawione zostały poszczególne formy oporu, ich skala oraz zasięg. Omówiony został system represji stalinowskich wymierzony w społeczeństwo, przybliżone zostały zasady funkcjonowania aparatu bezpieczeństwa. Wyniki swoich badań zaprezentowali najlepsi znawcy historii Polski i historii Pomorza i Kujaw.

W czasie konferencji wygłoszone zostały referaty:

 • Prof. dr hab. Andrzej Paczkowski (PAN Warszawa/IPN Warszawa) – „Aparat bezpieczeństwa w latach 1945-1956: główne kierunki działania”

 • Dr Łukasz Kamiński (IPN Wrocław) – „Opór społeczny w Polsce w latach 1945-1956”

 • Prof. dr hab. Ryszard Kozłowski (UMK Toruń) – „Wieś pomorska wobec kolektywizacji w okresie stalinowskim”

 • Dr Mirosław Golon (UMK Toruń) – „Opór społeczny na prowincji. Działalność Powiatowych Urzędów Bezpieczeństwa Publicznego w okresie stalinowskim na przykładzie wybranych powiatów Pomorza Nadwiślańskiego. Struktura organizacyjna i główne kierunki działalności”

 • Dr Tomasz Chinciński (IPN Gdańsk, Delegatura w Bydgoszczy) – „Protesty młodzieży pomorskiej w maju 1946 roku”

 • Dr Alicja Paczoska (IPN Gdańsk, Delegatura w Bydgoszczy) – „Konspiracja młodzieżowa w Toruniu w latach 1945-1956”

 • Dr Piotr Semków (IPN Gdańsk) – „Grupa »Jędrusia« przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Bydgoszczy”

 • Prof. dr hab. Ryszard Michalski (UMK Toruń) – „»Obóz zdrady i reakcji« na łamach prasy pomorskiej w latach 1945-1956”

 • Mgr Marcin Czyżniewski (Toruń) – „Propaganda prasowa wobec oporu społecznego na Pomorzu w latach 1945-1956”

 • Ks. Dr Józef Dębiński (Toruń) – „Biskup włocławski Karol Mieczysław Radoński wobec polityki władz komunistycznych w latach 1945-1951”

 • Prof. dr hab. Zbigniew Karpus (UMK Toruń), dr Mariusz Wołos (UMK Toruń) – „Polityka władz komunistycznych wobec emigrantów gruzińskich na przykładzie spraw mjr Józefa Zautaszwili”

do góry