Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja „PRL – przeszłość, która nie chce przeminąć? Diagnoza 25 lat po stanie wojennym” – Kraków.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

13 grudnia 2006 r. w Domu Polonii w Krakowie odbyła się konferencja „PRL – przeszłość, która nie chce przeminąć? Diagnoza 25 lat po stanie wojennym” zorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie, Ośrodek Myśli Politycznej oraz Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera. Patronat nad konferencją objął wicemarszałek Senatu RP prof. Ryszard Legutko.

Dr Henryk Głębocki w referacie „Stan wojenny w cyklach rozwoju komunistycznego państwa policyjnego” próbował nakreślić miejsce stanu wojennego i jego konsekwencje dla funkcjonowania komunistycznego państwa PRL. Zwrócił uwagę na nawrót represji i rozbudowę aparatu represji oraz jego kontroli nad społeczeństwem na skutek stanu wojennego. Podkreślił rolę komunistycznej policji politycznej w przygotowaniu procesów tzw. „wielkiej transformacji” od PRL do III RP. Dr Maciej Korkuć w wystąpieniu „Cień komunizmu nad III RP (lustracja – służby specjalne – legalizm państwowy)” wskazywał, że brak decyzji o konieczności radykalnego zerwania ciągłości prawnej pomiędzy PRL a III RP rodzi doniosłe konsekwencje prawne i polityczne – odczuwane do dziś. Przejawiają się one nie tylko w przeniesieniu do współczesności rozmaitych patologii związanych z funkcjonowaniem służb specjalnych i instytucji niepodległego państwa, ale także odbijają się na podejściu III RP do tysięcy ludzi, którzy walczyli o niepodległość państwa i wolność obywatela. Dr Filip Musiał w referacie „Agentura – co już wiemy?” przedstawił stan badań nad zagadnieniem agentury komunistycznego aparatu represji, uwzględniając kwestie związane z rozmiarem sieci agenturalnej, kategoriami OZI, metodami pozyskiwania i prowadzenia agentów. Wystąpienie Marka Lasoty „Kościół a PRL” poświęcone było funkcjonowaniu Kościoła w dobie stanu wojennego, jego roli mediatora między represjonowanym społeczeństwem a władzami PRL, koordynatora pomocy charytatywnej płynącej z wolnego świata oraz organizatora alternatywnego życia artystycznego i oświatowego społeczeństwa „solidarnościowego”. Prof. Ryszard Terlecki scharakteryzował Nauczanie o historii PRL-u (wokół stanu wojennego).
Ponadto na konferencji referaty wygłosili: dr Rafał Matyja Ustrojowe pozostałości PRL, dr Jarosław Flis Społeczeństwo polskie i polska polityka – wciąż postkomunistyczne? oraz Michał Szułdrzyński „Depostkomunizacja” polskiej kultury politycznej.

Tego samego dnia odbył się na pl. Św. Idziego w Krakowie wernisaż najnowszej wystawy „Stan wojenny w esbeckim albumie”, przygotowanej przez oddział krakowski Instytutu Pamięci Narodowej oraz Radę Miasta Krakowa.
Wystawa przedstawia 16 plansz prezentujących znalezione niedawno w archiwum krakowskiego Instytutu Pamięci Narodowej i niepublikowane dotąd zdjęcia operacyjne Służby Bezpieczeństwa, wykonywane przez jej funkcjonariuszy w latach 1982–1983, m.in. w czasie solidarnościowych manifestacji.

do góry