Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowa konferencja „Pamięć historyczna. Doświadczenia Polski i jej sąsiadów”.

W dniach 9-10 listopada 2006 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się międzynarodowa konferencja „Pamięć historyczna. Doświadczenia Polski i jej sąsiadów”, współorganizowana przez Katedrę Historii Historiografii UŁ, Katedrę Metodologii i Polityki Historycznej Wyższej Szkoły Humianistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz Oddział Łódzki Instytutu Pamięci Narodowej.
Konferencję otworzyli prezes IPN dr hab. Janusz Kurtyka, prof. Wiesław Puś, rektor UŁ, dr Makary Stasiak, kanclerz WSHE oraz przedstawiciel Wojewody Łódzkiego, Marcin Szmaja. Prelegenci, wśród których obecni byli historycy, politolodzy, filozofowie, socjolodzy i antropolodzy kultury skupili się na dwóch problemach. Pierwszym z nich była interdyscyplinarna analiza zjawiska jakim jest pamięć i polityka historyczna, często mylnie rozumiana jako synonim propagandy, i próba przeniesienia obu tych kategorii na płaszczyznę badań naukowych. Drugim zagadnieniem, szeroko omawianym, było przedstawienie przykładów polskiej polityki historycznej w XX wieku oraz jej współczesnego modelu i doświadczeń w tej materii takich państw jak Rosja, Litwa, Ukraina, Czechy czy Niemcy. Treść referatów wzbogaciła żywa dyskusja wśród zaproszonych gości, w której przeważały głosy o potrzebie większego zaangażowania środowiska historycznego w publiczną debatę na temat polityki historycznej. Nie zabrakło również opinii, że kwestie omawiane na konferencji powinny doprowadzić historyków do autorefleksji na temat celu ich działalności naukowej.
Obrady zakończone zostały ogłoszeniem powstania interdyscypinarnego zespołu badań nad polityką historyczną.
Zapowiedziano ponadto opublikowanie wygłoszonych referatów.

Na konferencję złożyły się wystąpienia:

1. prof. J. Kiaupiene ( Instytut Historii Litwy w Wilnie) Jedna czy wiele historii? Rzeczpospolita przedrozbiorowa w litewskiej pamięci historycznej
2. prof. L. Zaszkilniak (Uniwersytet Lwowski) Nacjonalizacja historii: państwo i historiografia we współczesnej Ukrainie
3. prof. W. Kutiawin (Uniwersytet w Samarze) Pamięć historyczna Rosjan: między dziejopisarstwem akademickim a historiografią „ludową”
4. dr J. Hensel (ŻIH) Polska polityka historyczna versus niemiecka polityka historyczna
5. prof. A. de Lazari (UŁ) Polityka historyczna jako zagrożenie dla racjonalnych stosunków polsko-rosyjskich
6. dr S.M. Nowinowski (IPN Łódź/UŁ) Glossa do sporu o sens czeskich dziejów 1990-2005
7. prof. K. Zamorski (UJ) Nostalgia i wzniosłość a refleksja krytyczna o dziejach. Kiedy „polityka historyczna” ma sens?
8. prof. K. Kaniowska (UŁ) Postpamięć indywidualna – postpamięć zbiorowa jako kategorie poznania w antropologii
9. prof. W. Wrzosek (UAM) Metafory fundamentalne (roots metaphors) jako wehikuł wartości światopoglądowych (politycznych)
10. dr W. Werner (UAM) Poznawcza rola metafory w dyskursie historyczno-politycznym po 1989 roku
11. prof. J. Pomorski (UMSC/WSHE) Ucieczka od historii jako element poprawności politycznej
12. dr M. Czyżewski (UŁ) Debata na temat Jedwabnego z punktu widzenia analizy dyskursu publicznego
13. dr P. Witek (UMSC) Obrazy pamięci. Pamięć obrazów. Film jako element kreowania polityki historycznej w post-literackiej przestrzeni doświadczenia
14. prof. T. Pawelec (UŚ) W obronie dziejopisarstwa: Pamięc historyczna jako screen memory
15. dr A. Ziębińska (UMSC) Przedstawienia Holocaustu w muzeach. Próba porównania.
16. prof. R. Stobiecki (UŁ) Historycy wobec polityki historycznej
17. prof. A. Dudek (IPN Warszawa) Spory o polską politykę historyczną po 1989 r.
18. dr K. Lesiakowski (UŁ) „Partyzanci” wobec dziejów Polski w czasie II wojny światowej
19. prof. M. Janowski (IH PAN) Polityka historyczna. Między edukacją a propagandą
20. prof. M. Kula (UW) Elementy wystroju kościołów katolickich jako wyraz i zarazem instrument kształtowania potocznego spojrzenia na historię
21. prof. A. Szpociński (ISP PAN) Kłopoty z dziedzictwem europejskim
22. dr P. Waingertner (UŁ) Argumentacja historyczna w wielkich sporach politycznych Drugiej Rzeczypospolitej
23. dr J. Wróbel (IPN Łódź) Polityka historyczna rządu polskiego na uchodźstwie. Na przykładzie osiedli polskich w krajach pozaeuropejskich 1942-1950
24. dr D. Malczewska-Pawelec (UŚ) Walka o pamięć. Bogusław Miedziński w obronie piłsudczykowskiej wizji przeszłości
25. dr M. Woźniak (UMSC) Projektowanie zadań historii w Polsce po II wojnie światowej, czyli polityka historyczna jako zawłaszczanie pamięci historycznej
26. dr T. Rutkowski (UW) Rola Wydziału Historii Partii KC PPR/PZPR w kształtowaniu polityki historycznej w Polsce (1946-1956)
27. mgr M. Żakowska (UŁ) Pamięć historyczna Niemców polskich i rosyjskich na przełomie XX i XXI w.

do góry