Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Bez taryfy ulgowej. Dorobek naukowy i edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej 2000–2010” – Łódź, 8–10 grudnia 2010

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi oraz Katedra Historii Historiografii Uniwersytetu Łódzkiego zorganizowały konferencję naukową pt. „Bez taryfy ulgowej. Dorobek naukowy i edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej 2000-2010”, która odbyła się w dniach 8–10 grudnia br. w Sali Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ (ul. A. Kamińskiego 27a, s. 103).

***

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, powołując na mocy ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, powierzył mu nie tylko pieczę nad archiwaliami komunistycznych służb specjalnych oraz ściganie zbrodni popełnionych w imię totalitarnych ideologii. Obarczył także obowiązkiem prowadzenia badań nad najnowszą historią Polski, a w szczególności nad strukturami i metodami działania instytucji, których funkcjonariusze dopuścili się zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – oraz prowadzenia w tym zakresie edukacji publicznej.

Dziesięć lat istnienia IPN – KŚZpNP wydaje się odpowiednim momentem do dokonania merytorycznego bilansu jego dokonań naukowych i edukacyjnych, bilansu sporządzonego sine ira et studio, abstrahującego od artykułowanych w mniej lub bardziej odległej przeszłości ocen i oczekiwań politycznych, bilansu, którego przeprowadzenie jest czymś oczywistym w demokratycznym państwie prawa i naturalnym w pluralistycznym środowisku naukowym.

Z prośbą o wygłoszenie referatów na konferencji zwróciliśmy się do historyków związanych z ośrodkami akademickimi i naukowymi z całego kraju, prowadzących badania nad różnymi dziedzinami najnowszej historii Polski, prezentujących rozmaite postawy metodologiczne i światopoglądy. Niektórzy z nich ongiś pracowali lub współpracowali z IPN – KŚZpNP. Z oczywistych względów nie było wśród nich badaczy aktualnie zatrudnionych w tej instytucji. Wzięli oni jednak czynny udział w dyskusji podczas konferencji.

Organizatorzy przewidują wydanie materiałów pokonferencyjnych drukiem.

dr Joanna Żelazko, Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Łodzi
prof. dr hab. Rafał Stobiecki, Katedra Historii Historiografii UŁ 

 

PROGRAM KONFERENCJI

8 grudnia (środa)

9.00–9.30          Otwarcie konferencji – przemówienia

9.30–11.15        Część I. Historycy IPN –postawy metodologiczne

Prowadzenie: dr Łukasz Kamiński (IPN/UWr)
Referenci: 
prof. dr hab. Andrzej Chojnowski (UW)
prof. dr hab. Krzysztof Zamorski (UJ)
prof. dr hab. Andrzej Nowak (UJ/IH PAN)
dr Sławomir M. Nowinowski (UŁ)
prof. dr hab. Rafał Stobiecki (UŁ)

11.15–11.45      przerwa kawowa

11.45–13.15     dyskusja

13.15–15.00     przerwa obiadowa

15.00–16.45      Część IIA. Wkład IPN w badania nad najnowszymi dziejami Polski

Prowadzenie:  prof. dr hab. Jerzy Eisler (IPN/IH PAN)

• II wojna światowa – prof. dr hab. Tomasz Szarota (IH PAN)

• „Druga konspiracja” – prof. dr hab. Tadeusz Wolsza (IH PAN/UKW)

Życie polityczne Polski Ludowej – dr hab. Mariusz Mazur (UMCS)

dyskusja 

16.45–17.00      przerwa kawowa

17.00–18.45

Dzieje społeczno-gospodarcze Polski Ludowej dr Błażej Brzostek (UW)

• Opozycja demokratyczna – dr hab. prof. UŁ Krzysztof Lesiakowski (UŁ)

• Stosunki polsko-żydowskie – dr Jacek Walicki (UŁ)

dyskusja

9 grudnia (czwartek)

9.30–11.15        Część IIB. Wkład IPN w badania nad najnowszymi dziejami Polski

Prowadzenie: prof. dr hab. Leszek Olejnik (UŁ)

• Aparat przemocy Polski Ludowej – prof. dr hab. Andrzej Paczkowski (ISP PAN)

• Postawy wobec aparatu przemocy – prof. dr hab. Andrzej Friszke (ISP PAN)

• Emigracja polityczna 1939-1989 – prof. dr hab. Rafał Habielski (UW/IBL PAN)

dyskusja

11.15–11.30      przerwa kawowa

11.30–13.15

Stosunki polsko-ukraińskie – prof. dr hab. Grzegorz Hryciuk (UWr)

Kościół katolicki w Polsce Ludowej – ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor (UŚ)

Metodyka badań archiwalnych – prof. dr hab. Daria Nałęcz (IBL PAN),
                                                       dr Andrzej Biernat (UW)

dyskusja 

13.15–15.00      przerwa obiadowa

15.00–17.00      Część III. Periodyki IPN

Prowadzenie: prof. dr hab. Dariusz Stola (ISP PAN)

„Biuletyn IPN”  – dr Piotr Osęka (ISP PAN)

„Pamięć i Sprawiedliwość” – dr Marcin Zaremba (ISP PAN/UW)

„Aparat Represji w Polsce Ludowej...”  – dr Adam Leszczyński (ISP PAN)

„Przegląd Archiwalny” (komunikat) – dr Robert Degen (UMK)

dyskusja 

17.00–17.15      przerwa kawowa

17.15–18.30      Część IV. Edukacja czy polityka historyczna?

              Prowadzenie: prof. dr hab. Dariusz Stola (ISP PAN)

Akcje edukacyjne IPN – dr Violetta Julkowska (UAM)

Wystawy IPN – dr Izabela Skórzyńska (UAM),
                            dr Justyna Budzińska (UAM)

dyskusja

10 grudnia (piątek)

9.30–11.30        Część V. Panel dyskusyjny: Jakiego IPN potrzebuje historiografia polska?

Prowadzenie: prof. dr. hab. Krzysztof Zamorski (UJ)
Paneliści:  
prof. dr hab. Antoni Dudek (UJ/IPN)
dr Łukasz Kamiński (IPN/UWr)
prof. dr hab. Jan Pomorski (UMCS)
prof. dr hab. Dariusz Stola (ISP PAN)

11.30–11.50      przerwa kawowa

11.50–13.00      dyskusja 

13.00–13.15      zakończenie obrad

do góry