Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowa konferencja naukowa „»Dla pamięci... ku przestrodze«. Represje komunistyczne 1944–1945 wobec żołnierzy Polski Podziemnej” – Lublin, 6 maja 2003 r.

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie i Związek Sybiraków – Środowisko Borowiczan zorganizowały w dniu 6 maja 2003 r. w Muzeum na Zamku w Lublinie międzynarodową konferencję naukową „»Dla pamięci... ku przestrodze«. Represje komunistyczne 1944–1945 wobec żołnierzy Polski Podziemnej”.

Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Jana Turskiego – Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych i prof. dr. hab. Leona Kieresa – Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

W sesji udział wzięła, oprócz licznego grona kombatantów, delegacja władz obwodu nowgorodzkiego Federacji Rosyjskiej, na terenie którego znajdował się obóz w Borowiczach.

W czasie konferencji referaty wygłosili:

  • Roman Bar (Środowisko Borowiczan) – „Losy i martyrologia żołnierzy AK – więzionych w łagrach NKWD w rejonie Borowicz”,

  • prof. dr hab. Siergiej Trofimov (Uniwersytet w Nowogrodzie) - „Losy Polaków na Ziemi Nowogrodzkiej”,

  • Alina Gałan (IPN O/ Lublin) – „Deportacje Polaków z Lubelszczyzny do ZSRR w latach 1944–1945”,

  • dr Dariusz Rogut (Akademia Świętokrzyska w Kielcach) – „Żołnierze polskiego podziemia niepodległościowego w obozie nr 531 w Swierdłowsku 1946–1947”,

  • Piotr Łapiński (IPN O/ Białystok) – „Rok pierwszy Polski Ludowej – działania komunistycznego aparatu represji na Białostocczyźnie – 1944–1945”,

  • dr Zbigniew Nawrocki (IPN O/ Rzeszów) – „Rok pierwszy Polski Ludowej – działania komunistycznego aparatu represji na Rzeszowszczyźnie – 1944–1945”,

  • dr Sławomir Poleszak (IPN O/ Lublin) – „Rok pierwszy Polski Ludowej – działania komunistycznego aparatu represji na Lubelszczyźnie – 1944–1945”.

Podsumowania konferencji dokonał prof. dr hab. Adam Dobroński z Uniwersytetu w Białymstoku.
Konferencję podzielono na dwie części. W pierwszej części autorzy referatów przedstawili losy żołnierzy Polskiej Podziemnej aresztowanych przez sowiecki i rodzimy komunistyczny aparat represji i wywiezionych w głąb Związku Sowieckiego. Zamek Lubelski, gdzie odbywała się konferencja był jednym z miejsc więzienia schwytanych żołnierzy, wywożonych następnie do obozów internowania na terenie Związku Sowieckiego. Zaprezentowane referaty poszerzają naszą wiedzę na temat sieci tych obozów, warunków przetrzymywania więźniów i ciężkich warunków pracy, do której byli zmuszani. Konieczne są nadal dokładne badania naukowe, które pozwolą określić liczbę wywiezionych w latach 1944–1945 Polaków w głąb Związku Sowieckiego. Podawane obecnie liczby wahają się od 54 tys. do 93 tys. osób. Drugą część konferencji poświęcono zagadnieniu bardzo słabo jeszcze rozpoznanemu, czyli kształtowaniu się aparatu represji na ziemiach polskich w okresie 1944–1945. Dzięki udostępnianiu akt komunistycznych organów bezpieczeństwa możemy dzisiaj lepiej poznać początki i metody działania zmierzające do całkowitego złamania oporu społeczeństwa polskiego i narzucenia systemu komunistycznego.

do góry