Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Aktualność przesłania paryskiej »Kultury« w dzisiejszej Europie” – Lublin, 7–9 grudnia 2006 r.

W dniach 7-9 grudnia 2006 r. w Lublinie odbyła się międzynarodowa konferencja w ramach obchodów Roku Jerzego Giedroycia, zatytułowana „Aktualność przesłania paryskiej »Kultury« w dzisiejszej Europie”. Jej głównym organizatorem był Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, a jednym ze współorganizatorów lubelski oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

Patronat nad konferencją objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński, Dyrektor Generalny UNESCO, Koïchiro Matsuura, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kazimierz Michał Ujazdowski, Minister Spraw Zagranicznych, Anna Fotyga oraz Henryk Giedroyc. Podczas konferencji obecny był przedstawiciel Ministerstwa Kultury, Pan Tomasz Merta i Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Kowal. Do uczestników konferencji zostały także skierowane listy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego oraz Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr. Janusza Kurtyki.
Konferencja podzielona była na trzy główne bloki odpowiadające trzem dniom obrad. Pierwszego dnia dyskutowano sprawy historii paryskiego miesięcznika, jego myśli politycznej i kontekstów jej funkcjonowania, szczególnie w odniesieniu do problematyki sąsiedztwa. Referaty tego dnia wygłosili m.in. Krzysztof Pomian, Janusz Krupski, Bohdan Cywiński, Krzysztof Czyżewski, Natialia Gorbaniewska, Basil Kersky, Bohdan Osadczuk, Adam Michnik, Paweł Ziętara, Rudolf Vévoda, Liubou Uladykouskaja, Marek Kornat i Janusz Korek. W gronie referentów znaleźli się także pracownicy IPN: dr Małgorzata Ptasińska-Wójcik, dr Grzegorz Motyka oraz dr Sławomir Łukasiewicz. Pierwszy dzień zakończył się specjalnym wieczorem z udziałem Michała Giedroycia, który przedstawił dzieje rodu Giedroyciów.
Drugi blok dotyczył przemian jakie zaszły w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 90. Przy czym ciężar dyskusji koncentrował się na zderzeniu koncepcji – wypracowanych m.in. przez paryską „Kulturę” – z realiami życia politycznego nowopowstałych państw. Wśród prelegentów znaleźli się Françoise Thom, Timothy Snyder, Sebastian Gerhardt, Zdzisław Najder, Adam Daniel Rotfeld, Jerzy Kranz, Jacek Cichocki, Stanisław Szuszkiewicz, Kai-Olaf Lang, Jarosław Isajewycz, Rimantas Miknys, Bogumiła Berdychowska, Andrzej Sakson, Klaus Ziemek i Mykoła Riabczuk.
Trzeciego dnia dyskutowano przyszłość obszarów refleksji zarysowanych w dwóch poprzednich dniach, szczególnie zaś przyszłość polityki wschodniej Polski i Unii Europejskiej. W dyskusji uczestniczyli m.in. Andrzej Ananicz, Nadieżda Arbatowa, Mykoła Riabczuk, Gert Weisskirchen, Paweł Kowal, Zbigniew Pełczyński, Marek Pietraś, Kazimierz P. Zaleski, Adam Eberhardt, Marek Menkiszak, Grzegorz Gromadzki i Luboš Vesely.
Konferencję zakończyła debata na temat aktualności przesłania paryskiej „Kultury”.
Konferencji towarzyszyły także dodatkowe wydarzenia, takie jak promocje książek Adama Daniela Rotfelda i Timothy’ego Snydera oraz wystawa IPN, „Przeciwko kilku myślom... co nie nowe! Procesy krajowców za kontakty z paryską »Kulturą«”, eksponowana w siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej, Oddział w Lublinie, ul. Szewska 2.


 
do góry