Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Nie tylko »Po prostu«. Prasa w PRL w dobie »odwilży« (1955–1958)” – Warszawa, 23–24 listopada 2015

  • zdjęcie 1
    zdjęcie 1

Ogólnopolska konferencja naukowa 

Nie tylko „Po prostu”. 
 Prasa w PRL w dobie „odwilży” (1955–1958) 

Warszawa, 23–24listopada 2015 r.

 

Prasa była jednym z najważniejszych czynników budzących aktywnośćspołeczną i wspierających zmianę, jaka dokonała się w Polsce w 1956 roku. Wpamięci społecznej zapisały się głównie teksty publikowane na łamach tygodnikówogólnopolskich, przede wszystkim w warszawskim „Po prostu”. To ostatnie pismocieszyło się też największym zainteresowaniem ze strony badaczy. Wielkieporuszenie miało jednak miejsce nie tylko w Warszawie. Często zapomina się otytułach prasowych, które w okresie „odwilży” pojawiły się m.in. w Poznaniu,Katowicach czy Szczecinie. Ich żywot był krótki, ale sprowokowane przez nieożywienie intelektualne miało duże znaczenie dla lokalnych środowisk wpoststalinowskiej rzeczywistości.

Celem konferencji jest rekonstrukcja mechanizmów działania prasy wokresie 1955–1958. Szczególnie istotne jest, aby w jej trakcie rzucić światłona regionalne tytuły prasowe, poznać specyfikę ich powstawania, funkcjonowaniai likwidacji, a także przyjrzeć się redakcjom oraz autorom tekstów. Dotyczy torównież redakcji tygodników i codziennej prasy ogólnopolskiej, także prasykatolickiej. Warto pochylić się nad samymi tekstami, ich ewolucją, nowymiformami pisarskimi – „odwilż” stała się m.in. jednym z motorów odrodzeniapolskiego reportażu prasowego. Na uwagę zasługuje kwestia recepcjiposzczególnych tytułów, więzi z czytelnikami znajdującej wyraz np. w formielistów nadsyłanych do redakcji. Niemałe znaczenie ma odsłonięcie relacjiłączących czasopisma z ośrodkami władzy (lokalnymi i centralnym) i cenzurą. Wkońcu, ważnym problemem badawczym pozostają mechanizmy słabnięcia kontroli nadprasą przed październikiem 1956 r. i procesy dyscyplinowania prasy w miarępostępów popaździernikowej stabilizacji.

Jednym z haseł wywoławczych konferencji są pisma „efemeryczne”,funkcjonujące w latach 1956–1957, takie jak choćby: „Warmia i Mazury” i„Rzeczywistość” dodatek do „Gazety Olsztyńskiej” (Olsztyn), „Wyboje” (Poznań),„Ziemia i Morze” (Szczecin), „Nowe Sygnały” i „Poglądy” (Wrocław), „Zebra” i„Czarno na białym” (Kraków), „Uwaga!” (Gdańsk), „Przemiany” (Katowice),„Lewary” (Częstochowa), „Pod Wiatr” (Lublin). Na uwagę zasługują również tytuły,które na rynku prasowym funkcjonowały już wcześniej, a których nie możnajednoznacznie skojarzyć z „odwilżą”. Dążenie do zmiany panujących w krajustosunków było widoczne w wielu miejscach, m.in. na łamach lokalnych pismpartyjnych, tytułów niezwiązanych formalnie z PZPR, ale też w pismachstudenckich, zakładowych. Są to tematy niemal zupełnie nieznane, które mogąwzbogacić naszą wiedzę o wydarzeniach roku 1956.

Organizator konferencji: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja ŚciganiaZbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Warszawa). Konferencja organizowana wramach Centralnego Projektu Badawczego „Władze PRL wobec kryzysówspołeczno-politycznych i opozycji demokratycznej 1956–1976”.

Termin i miejsce konferencji: Warszawa, Centrum Edukacyjne IPN im.Janusza Kurtyki przy ul. Marszałkowskiej 21/25.

Informacje dodatkowe: Michał Przeperski michal.przeperski@ipn.gov.pl 22 581 89 75

do góry