Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowa konferencja „Ideologiczna współpraca. Władze wobec środowisk opiniotwórczych w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i Niemieckiej Republice Demokratycznej” – Szczecin, 18–19 listopada 2014

  • zaproszenie 2_m.jpg

18–19 listopada 2014 
Książnica Pomorska w Szczecinie  

sala konferencyjna 
(wejście od ul. Podgórnej 21/23)  

Badania nad historią NRD i PRL w Polscei Niemczech są bardzo zaawansowane. Ukazują się edycje źródeł, publikowane sąmonografie i organizowane są wystawy. Po otwarciu archiwów byłych służbspecjalnych wzrosła znaczenie liczba publikacji na ten temat. Stopniowo corazintensywniej rozwijane są również badania dotyczące zagadnień społecznych.Wpisując się w ten nurt, międzynarodowa konferencja chce dokonać wymiany wspólnychdoświadczeń nad badaniami dotyczącymi postawy władz wobec środowisk, które odgrywałyznaczącą rolę w kształtowaniu postaw społecznych (środowiska twórcze, naukowe,dziennikarskie, sportowe, kościelne), na bardzo różnych płaszczyznach. Zależało namna udziale w tym przedsięwzięciu nie tylko badaczy związanych z naukami historycznymi,ale także socjologów, antropologów, literaturoznawców, filmoznawców, teatrologówczy krytyków sztuki. Nacisk chcielibyśmy położyć na współpracę władzy państwoweji jej organów w obu krajach (np. współpraca Stasi-SB w inwigilacji twórców czywymiana doświadczeń pomiędzy urzędami cenzury).

Proponujemy obrady w ramach następujących modułówtematycznych:

1) Struktury władzy

Głównym punktem ciężkości są struktury władzy i ichfunkcjonowanie. Interesują nas w ujęciu porównawczym: procesy tworzenia, przekształceń,korelacji w obu państwach i przyczyny zmian. Chcemy równocześnie uzyskać obraznie tylko na poziomie centralnym, ale także lokalnym. Wchodząc w zagadnieniaszczegółowe – interesuje nas np. sposób zarządzania wydawnictwami i skalaograniczeń na tym poziomie.

2) Ludzie

Liczymy nie tylko na przedstawienie biografii pojedynczych osób znaczących w kreowaniu polityki wobec tych środowisk, ale przedewszystkim na stworzenie portretów zbiorowych tej grupy osób. Chcemy uzyskać obraz takich grup,pokazać sposób ich funkcjonowania, znaleźć wspólny mianownik podejmowanych działań.

3) Założenia i praktyka

W tymmodule interesuje nas przedstawienie zakładanych przez władzerozwiązań w podejściu do tych środowisk i ich zastosowanie w praktycena konkretnych przykładach, współpraca pomiędzy krajami, skala prowadzonychdziałań i wymierne skutki.

Konferencja odbywać się będzie w języku polskim i niemieckim. Jej organizatorami są Instytut PamięciNarodowej oraz Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego BrandtaUniwersytetu Wrocławskiego.

Kontakt:

Sebastian Ligarski
Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN-KŚZpNP wSzczecinie
ul. P. Skargi 14
71-422 Szczecin
sebastian.ligarski@ipn.gov.pl
tel. + 48 91/312 94 07

Dariusz Wojtaszyn
Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'egoBrandta Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Strażnicza 1-3
50-206 Wrocław
wojtaszyn@wbz.uni.wroc.pl
tel. +48 71/375 95 16

Internationale Tagung
Ideologische Zusammenarbeit.
Die Staatsorgane angesichts meinungsbildender Personengruppen in derVolksrepublik Polen und der Deutschen Demokratischen Republik

Szczecin (Stettin), 18.11.2014 –19.11.2014

Die Geschichtsforschungen in Deutschlandund Polen, die DDR und die Volksrepublik Polen umfassen, sind sehrfortgeschritten. Es erscheinen Quelleneditionen, Monografien und Ausstellungenwerden veranstaltet. Nach dem freien Zugang zu den Archiven des ehemaligenSicherheitsdienstes stieg die Anzahl der Publikationen zu diesem Themabedeutend an. Auch die gesellschaftsbetreffenden Forschungen entwickeln sichimmer intensiver. Die internationale Tagung folgt diesem Trend und beabsichtigtden Erfahrungsaustausch betreffend der Staatsorgane angesichts jenerPersonengruppen, die eine wesentliche Rolle in der Bildung gesellschaftlicherHaltung gespielt haben (Künstler-, Wissenschaftler-, Journalisten- undSportlerkreise sowie Kirchenleute). An der Veranstaltung sollen nicht nurHistoriker beteiligen, sondern auch Soziologen, Anthropologen, Literatur-,Film-, Theaterwissenschaftler und Kunstkritiker. Dabei möchten wir denSchwerpunkt auf die Zusammenarbeit zwischen den jeweiligen Staatsorganen inbeiden Ländern legen (z.B. die Kooperation zwischen der Stasi und der SB beider Überwachung von Künstler-Milieus oder beim Erfahrungsaustausch zwischen denjeweiligen Zensurämtern).

Wir bieten Diskussionsrunden innerhalbfolgender Themenbereiche an:

1) Machtstrukturen

Den Hauptschwerpunkt bilden dieMachtstrukturen und deren Funktionalität. Unser Interesse gilt vergleichsweise:den Schaffens- und Umformprozessen, der Wechselbeziehung in beiden Ländern undden Veränderungsursachen. Gleichzeitig möchten wir uns nicht nur auf zentralersondern auch auf lokaler Ebene ein Bild machen. Insbesondere interessieren wiruns für die Methoden der Verlagsverwaltung und dafür, inwiefern dieEinschränkungen auf dieser Ebene ausgeprägt waren.

2) Menschen

Wir zählen nicht nur auf die Präsentationvon Biografien einzelner bedeutender Menschen, die für die Gestaltung derPolitik jener Kreise verantwortlich waren, sondern in erster Linie auf dieKreierung von Sammelportraits dieser Personengruppe. Wir wollen ein Gesamtbilddieser Gruppe erschaffen, zeigen, wie sie funktionierten und ihre Handlungenauf einen gemeinsamen Nenner bringen.

3) Theorie und Praxis

Innerhalb dieses Bereichs legen wir denFokus auf die Darlegung der von den Staatsorganen vorgelegten Lösungsvorschlägein Bezug auf diese Personengruppen. Die praktische Anwendung, dieinternationale Zusammenarbeit, das Handlungsspektrum und die Konsequenzenliegen dabei ebenfalls in unserem Augenmerk.

Die Konferenzsprachen sind Polnisch undDeutsch. Die Veranstalter sind das Institutfür Nationales Gedenken sowie das Willy Brandt Zentrum für Deutschland- undEuropastudien der Universität Wrocław.

do góry