Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

CALL FOR PAPERS: Ogólnopolska konferencja naukowa „Metamorfozy polskiego komunizmu. Wokół politycznych przesileń i przełomów w latach 1944/1945–1990” – Warszawa, 15 marca 2024

  • Ogólnopolska konferencja naukowa „Metamorfozy polskiego komunizmu. Wokół politycznych przesileń i przełomów w latach 1944/1945–1990” (plakat).
    Ogólnopolska konferencja naukowa „Metamorfozy polskiego komunizmu. Wokół politycznych przesileń i przełomów w latach 1944/1945–1990” (plakat).

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji „Metamorfozy polskiego komunizmu. Wokół politycznych przesileń i przełomów społecznych”, przygotowywanej w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN „Ruch komunistyczny i aparat władzy 1917–1990”. Konferencja odbędzie się w dniu 15 (lub 22 marca) 2024 r. w Warszawie, organizują ją: Biuro Badań Historycznych IPN w Warszawie i periodyk IPN „Komunizm: system – ludzie – dokumentacja”.

Zamiarem organizatorów konferencji jest umożliwienie zaprezentowania, usystematyzowania oraz przewartościowania najnowszych wyników badań dotyczących zwrotów politycznych, a także przemian społecznych i gospodarczych, postrzeganych przez pryzmat najważniejszych cezur w funkcjonowaniu państwa komunistycznego w Polsce. Proponowana problematyka przełomów społeczno-politycznych w latach 1944/1945–1990 pozwala skupić się na zjawiskach na co dzień niedostrzegalnych, skrywanych przez rządzących pod powierzchnią fasadowego życia politycznego i konstruktów propagandowych, czyli na politycznych rozgrywkach i walkach frakcyjnych w PZPR, marazmie gospodarczym oraz dojrzewaniu społeczeństwa do buntu przeciwko komunistycznej władzy i rzeczywistości.

Cezurą początkową i zarazem pierwszym zwrotem jest ustanowienie rządów PPR w 1944/1945 r. Istotna zmiana miała miejsce w 1948 r., wraz z przyśpieszoną stalinizacja systemu i tworzeniem „fundamentów” państwa i społeczeństwa socjalistycznego. Kolejny przełom, proces politycznej odwilży w PRL, trwał kilka lat, a jego gwałtowana erupcja nastąpiła jesienią 1956 r. Po kilkunastu latach, w 1968 r. i w 1970 r.,  szybko po sobie nastąpiły dwa wstrząsy systemowe, tożsame ze schyłkiem rządów ekipy Władysława Gomułki. W 1976 r., gdy załamała się forsowana przez Edwarda Gierka wizja budowy „drugiej Polski”, nastąpił kolejny zwrot. Wstrząs z lat 1980–1981, najgłębszy z dotychczasowych, wyznaczył początek okresu schyłku komunizmu. Ostatni przełom nastąpił w 1989 r. i zakończył się powstaniem niekomunistycznego rządu oraz samolikwidacją PZPR w 1990 r. Przełom z 1989/1990 r. wyznacza cezurę końcową rozważań.

Proponowane obszary tematyczne:

  • Wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny systemowych przesileń w komunistycznej Polsce
  • Uwarunkowania społeczne i ekonomiczne wstrząsów polityczno-społecznych
  • Kryzysy systemu, a polityczne przesilenia w centrum władzy
  • Prowincjonalne echa zmian politycznych
  • Kryzysy i reorientacje w dyskursie propagandowym i ideologicznym
  • Społeczna recepcja przemian politycznych i ekonomicznych
  • Krótko- i długoterminowe konsekwencje zwrotów

Czas wystąpień: 20 minut.

Termin zgłoszenia (na załączonym formularzu): do 31 stycznia 2024 r.

Wraz ze zgłoszeniem na konferencję, prosimy o nadesłanie abstraktu wystąpienia (ok. 500 znaków ze spacjami)

Miejsce konferencji: Centralny Przystanek Historia – Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki, Warszawa

Udział w konferencji jest nieodpłatny, od uczestników nie będzie pobierana opłata konferencyjna. Organizatorzy pokrywają koszty przyjazdu i zakwaterowania uczestników (pracownicy IPN rozliczają swój pobyt w ramach delegacji służbowych).

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość doboru tematycznego referatów w przypadku dużej ilości zgłoszeń.

Zgłoszenia i ewentualne pytania prosimy przesyłać na adresy e-mail sekretarzy konferencji:

Referaty przedstawione w trakcie konferencji zostaną opublikowane w nr 13 (2024) rocznika naukowego „Komunizm: system–ludzie–dokumentacja” (punkty MEiN – 40).

Osoby zainteresowane publikacją artykułu są proszone o przesłanie go na adres redakcji do 15 maja 2024 r. Szczegóły dotyczące wymogów redakcyjnych:  https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/periodyki-ipn/komunizm-system-ludzie

do góry