Nawigacja

Konferencje naukowe

Międzynarodowa konferencja naukowa „Formacje policyjne w Polsce na tle europejskich służb powołanych do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego, na przestrzeni ostatnich 100 lat” – Kielce, 31 maja 2021 (zgłoszenia do 28 lutego 2021)

              

Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach, Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach oraz Winnicki Instytut Kooperatywny w Winnicy serdecznie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej:


Formacje policyjne w Polsce 
na tle europejskich służb powołanych do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego,
na przestrzeni ostatnich 100 lat

Kielce, 31 maja 2021 r.
Audytorium Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach

 

Cele konferencji koncentrują się wokół wymiany poglądów, opinii i doświadczeń przedstawicieli świata nauki oraz europejskich organów policji. Zgodnie z założeniami organizatorów głównym przedmiotem wystąpień będzie analiza i poszerzenie wiedzy o organach porządku publicznego, współpracy z instytucjami wymiaru sprawiedliwości, obowiązującym systemach prawnych oraz zadaniach i roli odgrywanej w polityce umacniania ustroju komunistycznego, a także prezentacja indywidualnych postaw przedstawicieli organów siłowych PRL-u, również w aspektach regionalnych. Ponadto charakterystyka istniejącego dorobku naukowego oraz wskazanie, czy też zweryfikowanie, dostępnych źródeł dotyczących zależności organów policyjnych od prawno-ustrojowego modelu państwa oraz ideologizacji funkcjonariuszy służb policyjnych. Ważne znaczenie będzie miało także ukazanie wykorzystywania organów policyjnych do eliminowania z życia publicznego jednostek oraz organizacji sprzeciwiających się narzucaniu społeczeństwu niedemokratycznych rozwiązań ustrojowych. Wartością dodaną będzie nakreślenie nowych obszarów badawczych dotyczących tej tematyki.

Wyrażamy nadzieję, że problematyka będąca przedmiotem konferencji, spotka się z Państwa zainteresowaniem.

Obszary tematyczne:

I. Policja Państwowa (dalej PP) w latach 1919–1939

 •  System przygotowania zawodowego oraz szkoleń w PP
 •  Pochodzenie społeczne i narodowościowe funkcjonariuszy PP
 •  Sylwetki funkcjonariuszy PP szczególnie zasłużonych dla tej formacji
 •  Rola PP w kształtowaniu nowego państwa oraz zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli Rzeczpospolitej Polskiej w świetle powszechnie obowiązujących przepisów prawa
 •  Funkcjonariusze PP jako ofiary zbrodni stalinowskich
 •  Represje wobec funkcjonariuszy PP oraz ich rodzin w czasach Polski Ludowej i PRL.
 •  Stan bezpieczeństwa obywateli oraz poziom zaufania do działań PP

II. Formacje policyjne w okresie II wojny światowej na okupowanych ziemiach polskich

1. Polacy w służbach mundurowych innych państw – Policja Polska Generalnego Gubernatorstwa „Policja Granatowa”, „Policja Kryminalna”

 •  Pomiędzy „kolaboracją”, a służbą społeczeństwu
 •  Udział „granatowych” funkcjonariuszy w konspiracyjnych strukturach państwa podziemnego oraz innych formacjach partyzanckich
 •  Skala sprzeniewierzenia się etosowi funkcjonariusza PP (przestępczość pospolita, świadome wysługiwanie się okupantowi, udział w eksterminacji społeczeństwa)
 •  „Policja Granatowa” w powojennej propagandzie

2. Państwowy Korpus Bezpieczeństwa w latach 1939–1945. Struktury, ludzie, zadania

III. Organy policyjne w kraju zdominowanym przez komunistów. Milicja Obywatelska i jej poszczególne formacje w latach 1945–1990

 •  Analiza aktów prawnych konstytuujących funkcjonowanie MO
 •  System przygotowania zawodowego oraz szkoleń w Milicji Obywatelskiej
 •  Indoktrynacja polityczna w szeregach MO w czasach Polski Ludowej oraz PRL-u, cele, zadania, formy, efekty, skutki
 •  Skład, pochodzenie społeczne, organizacyjne funkcjonariuszy MO
 •  MO, ORMO, ZOMO – formacje służące społeczeństwu, czy sprawującym władzę?
 •  Studium przypadku wybranych spraw mających szczególne znaczenie dla budowania wizerunku MO w oczach społeczeństwa,
 •  Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej

IV. Policja w latach 1990–2020

 •  Praca czy służba – aspekty prawne funkcjonowania Policji
 •  Wyposażenie oraz wykorzystywanie nowych technologii przez Policję
 •  Zmiany taktyki i techniki zwalczania przestępczości
 •  Od dowódcy do menadżera, zmiany w sposobie kierowania jednostką Policji
 •  Stan bezpieczeństwa obywateli oraz poziom zaufania do działań Policji
 •  Społeczna pozasłużbowa aktywność funkcjonariuszy Policji w przedmiotowym okresie badawczym.
 •  International Police Association (IPA) Polska
 •  NSZZ Policji, aspekty prawno-społeczne

Zagadnienia dla prelegentów zagranicznych

 •  Transformacja organów policyjnych w poszczególnych państwach europejskich
 •  Prawno-ustrojowe modele funkcjonowania organów policyjnych w wybranym państwie
 •  Ideologizacja oraz indoktrynacja polityczna organów policyjnych
 •  Wykorzystywanie funkcjonariuszy do zwalczania społeczeństwa oraz dysydentów kontestujących niedemokratyczne zachowania władz danego państwa
 •  Funkcjonariusze organów policyjnych jako ofiary władz komunistycznych
 •  Problemy rozliczeń w formacjach policyjnych w okresach transformacji prawno-ustrojowej

Termin konferencji: 31 maja 2021 r.

W zależności od liczby nadesłanych zgłoszeń, istnieje możliwość zorganizowania dwudniowej konferencji, tj. 31 maja – 1 czerwca 2021 r.

Organizatorzy: Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach, Wydział Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

Współorganizator: Winnicki Instytut Kooperatywny w Winnicy

Miejsce: Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, ul. Jagiellońska 109 A, 25-734 Kielce

Przewodniczący konferencji:
• Naczelnik Delegatury IPN w Kielcach – dr Dorota Koczwańska-Kalita
• Prorektor WSEP i NM w Kielcach – dr Krzysztof Wątorek
• Rektor Winnickiego Kooperatywnego Instytutu – dr Wiera Drabowska

Sekretarze konferencji:
dr Dariusz Palacz, tel. 600 361 495, darek.palacz@wp.pl
dr Marzena Grosicka, tel. 41 340 50 67, marzena.grosicka@ipn.gov.pl

Udział w konferencji jest nieodpłatny.

Zgłoszenia wraz z podaniem tematu wystąpienia i abstraktem prosimy nadsyłać na adres: Wydział Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach ul. Jagiellońska 109 A, 25–734 Kielce, Tel. /0-41/ 345 13 13 darek.palacz@wp.pl, marzena.grosicka@ipn.gov.pl

Termin zgłoszenia udziału w konferencji wraz z podaniem tytułu referatu i abstraktem upływa 28 lutego 2021 r.

Organizatorzy zapewniają publikację książki będącej efektem konferencji, która ukaże się drukiem. W związku z tym, prosimy by teksty w języku polskim, uzupełnione o rezultaty dyskusji, przekazywać do sekretarzy do 30 lipca 2021 r. Teksty dostarczone po tym terminie nie będą mogły zostać zamieszczone w publikacji książkowej.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłoszeń oraz tekstów przesłanych do druku.

do góry