Nawigacja

Badania Naukowe

Centralne Projekty Badawcze IPN

Podstawową formą realizacji zadań IPN związanych z badaniami nad historią najnowszą są Centralne Projekty Badawcze (CPB) realizowane przez zespoły naukowców z Centrali w Warszawie i regionalnych ośrodków, objętych działaniem poszczególnych oddziałów IPN. Większość z nich jest realizowana (w zmienionych formach) od początku istnienia Instytutu, przy czym są to zarówno prace o charakterze zbiorowym (realizowane przez zespoły badaczy), np. w postaci syntez i zbiorów studiów, jak i indywidualne monografie, wpisujące się w tematykę konkretnych CPB. W pracach nad poszczególnymi projektami, poza badaczami z pionu naukowego, uczestniczą też pracownicy pozostałych pionów IPN (przede wszystkim pracownicy BEN, AIPN i BL), a także szereg badaczy zatrudnionych w innych ośrodkach naukowych (uczelnie wyższe, instytuty PAN itp.).

Za merytoryczną realizację projektu odpowiada jego koordynator, który m.in. akceptuje bądź odrzuca indywidualne zgłoszenia do udziału w projekcie, określa wewnętrzną organizację pracy przy projekcie, w tym tworzenie ewentualnych ścieżek tematycznych i specjalistycznych podprojektów.

Centralne Projekty Badawcze

 1. „Solidarność" i opór społeczny w PRL 1956–1989
  Koordynator: dr Grzegorz Majchrzak – BBH
 2. Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944–1989
  Koordynator: dr Rafał Łatka – BBH; współpraca: dr hab. Konrad Białecki – naczelnik OBBH w Poznaniu
 3. Polska emigracja niepodległościowa 1945–1990
  Koordynator: dr Małgorzata Ptasińska – OBBH w Warszawie
 4. Losy Polski i jej obywateli w latach I I wojny światowej
  Koordynator: dr Marcin Przegiętka – BBH
 5. Dzieje Żydów w Polsce i relacje polsko-żydowskie w latach 1914–1989
  Koordynator: dr Tomasz Domański – OBBH w Krakowie, Delegatura w Kielcach
 6. Podziemie niepodległościowe w Polsce 1944–1956
  Koordynator: dr Kazimierz Krajewski – OBBH w Warszawie
 7. Struktury i metody działania aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944–1989
  Koordynator: dr Witold Bagieński – Archiwum IPN
 8. Partia komunistyczna w systemie władzy w Polsce 1944–1989
  Koordynator: dr hab. Adam Dziuba – OBBH w Katowicach; współpraca: dr Bogusław Tracz – OBBH w Katowicach

Inne problemy badawcze są realizowane w formie seminariów oraz serii wydawniczych

Seminaria

 1. Komuniści w II Rzeczypospolitej
  Koordynator: dr hab. Mariusz Krzysztofiński – OBBH w Rzeszowie
 2. Wojsko Polskie w strukturach państwa w X X wieku
  Koordynator: dr Daniel Koreś – OBEN we Wrocławiu 
 3. Władze PRL wobec środowisk twórczych, dziennikarskich i naukowych
  Koordynator: dr hab. Sebastian Ligarski – OBBH w Szczecinie 
 4. Rok 1989 – mechanizmy transformacji ustrojowej
  Koordynator: dr hab. Daniel Wicenty – OBBH w Gdańsku)

Serie wydawnicze

 1. Polacy w Rosji i Związku Sowieckim
  Koordynator: dr hab. Jan Szumski – BBH
 2. Województwa wschodnie II Rzeczypospolitej
  Koordynator:  dr hab. Piotr Cichoracki – Uniwersytet Wrocławski
 3. Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie
  Koordynator: dr hab. Przemysław M. Żukowski – Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

do góry