Nawigacja

Badania Naukowe

Centralne Projekty Badawcze IPN

Podstawową formą realizacji zadań IPN związanych z badaniami nad historią najnowszą są Centralne Projekty Badawcze (CPB) realizowane przez zespoły naukowców z Centrali w Warszawie i regionalnych ośrodków, objętych działaniem poszczególnych oddziałów IPN. Większość z nich jest realizowana (w zmienionych formach) od początku istnienia Instytutu, przy czym są to zarówno prace o charakterze zbiorowym (realizowane przez zespoły badaczy), np. w postaci syntez i zbiorów studiów, jak i indywidualne monografie, wpisujące się w tematykę konkretnych CPB. W pracach nad poszczególnymi projektami, poza badaczami z pionu naukowego, uczestniczą też pracownicy pozostałych pionów IPN, a także badacze zatrudnieni w innych ośrodkach naukowych (uczelnie wyższe, instytuty PAN itp.).

Za merytoryczną realizację projektu odpowiada jego koordynator. Nadzór nad koordynatorami Centralnych Projektów Badawczych sprawuje Dyrektor Biura Badań Historycznych.

Wykaz Centralnych Projektów Badawczych

 1. Uchodźstwo, emigracja niepodległościowa 1939–1990 – koordynator: dr hab. Krzysztof Kaczmarski
 2. Polacy w Rosji i Związku Sowieckim oraz w województwach wschodnich II RP (Kresy utracone) – koordynator: dr hab. Jan Szumski  
 3. Ruch komunistyczny i aparat władzy 1917–1990 – koordynator: dr hab. Adam Dziuba
 4. Struktury i metody działania aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944–1989/90 – koordynator: dr hab. Filip Musiał
 5. Podziemie niepodległościowe 19441956 i ofiary represji zamordowane za działalność na rzecz niepodległego państwa polskiego – koordynator: dr Tomasz Łabuszewski
 6. ,,Solidarność” i opór społeczny 19561989 koordynator: dr hab. Cecylia Kuta
 7. Transformacja ustrojowa PRL  koordynator: dr hab. Sławomir Cenckiewicz
 8. II Wojna Światowa i okupacje ziem polskich 1939–1944/45 – koordynator: dr Konrad Graczyk
 9. Dzieje Żydów w Polsce i stosunki polsko-żydowskie w latach 1917–1990  koordynator: dr Tomasz Domański
 10. Władze komunistyczne wobec kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944–1989 – koordynator: dr hab. Rafał Łatka
 11. Twórcy, dziennikarze i naukowcy wobec władz komunistycznych – koordynator: dr hab. Sebastian Ligarski
 12. ,,Ludowe” Wojsko Polskie jako element aparatu represji – koordynator: dr hab. Sławomir Cenckiewicz

Czasopisma naukowe

do góry