Nawigacja

Badania Naukowe

Centralne Projekty Badawcze IPN

Podstawową formą realizacji zadań IPN związanych z badaniami nad historią najnowszą są Centralne Projekty Badawcze (CPB) realizowane przez zespoły naukowców z Centrali w Warszawie i regionalnych ośrodków, objętych działaniem poszczególnych oddziałów IPN. Większość z nich jest realizowana (w zmienionych formach) od początku istnienia Instytutu, przy czym są to zarówno prace o charakterze zbiorowym (realizowane przez zespoły badaczy), np. w postaci syntez i zbiorów studiów, jak i indywidualne monografie, wpisujące się w tematykę konkretnych CPB. W pracach nad poszczególnymi projektami, poza badaczami z pionu naukowego, uczestniczą też pracownicy pozostałych pionów IPN (przede wszystkim pracownicy BEN, AIPN i BL), a także szereg badaczy zatrudnionych w innych ośrodkach naukowych (uczelnie wyższe, instytuty PAN itp.).

Za merytoryczną realizację projektu odpowiada jego koordynator, który m.in. akceptuje bądź odrzuca indywidualne zgłoszenia do udziału w projekcie, określa wewnętrzną organizację pracy przy projekcie, w tym tworzenie ewentualnych ścieżek tematycznych i specjalistycznych podprojektów.

Wykaz Centralnych Projektów Badawczych i kierowników szczegółowych projektów badawczych

Uchodźstwo, emigracja i Kresy utracone – koordynacja: Kierownictwo BBH IPN 

 • Atlas Emigracji Niepodległościowej 1939-1991, tom I:

Kierownik: dr  Małgorzata Ptasińska

Ruch komunistyczny i aparat władzy 1917–1990 – koordynacja: Kierownictwo BBH IPN

 • Synteza dziejów PZPR 1948-1990 w czterech tomach:

Kierownik: dr hab. Adam Dziuba
Czasopismo naukowe: „Komunizm. System/Ludzie/Dokumentacja”,
redaktor naczelny dr hab. Marcin Kruszyński

 • Protokoły KC i BP PZPR – edycja źródłowa
  Kierownik: dr Paweł Libera

Komunistyczny aparat represji – koordynacja: Kierownictwo BBH IPN

 • Czasopismo naukowe: „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989”:

Redaktor Naczelny: dr hab. Filip Musiał

 • Interdyscyplinarny Zespół Badań nad Służbami Specjalnymi

Kierownik: prof. dr hab., Włodzimierz Suleja

Podziemie, „Solidarność” i opór społeczny 1944-1989 – koordynacja: Kierownictwo BBH IPN

 • Atlas Opozycji i Oporu Społecznego tom I 1956–1975

Kierownik: dr hab. Cecylia Kuta, dr hab. Filip Musiał

 • Encyklopedia Solidarności 1976–1989 – encysol.pl

Redaktor naczelny portalu: dr Grzegorz Wołk

 • Encyklopedia Solidarności tom V
  Redaktor naczelny: dr Jan Olaszek

II Wojna Światowa i okupacja ziem polskich 1939-1944/45 – koordynacja: Kierownictwo BBH IPN

 • Atlas Polskiego Państwa Podziemnego

Kierownik: dr Marek Jedynak

 • Atlas Powstania Warszawskiego:

Kierownik: dr hab. Jacek Sawicki

Dzieje Żydów w Polsce i stosunki polsko-żydowskie w latach 1917-1990 koordynacja: Kierownictwo BBH IPN

 • Indeks Polaków Represjonowanych Za Ratowanie Żydów

Kierownik: dr Aleksandra Namysło, dr Martyna Grądzka-Rejak

 • Czasopismo naukowe: „Polish-Jewish Studies”
  Redaktor Naczelny: dr hab. Grzegorz Berendt, prof. UG
  Zastępca redaktora naczelnego: dr Tomasz Domański

Władze komunistyczne wobec Kościoła i związków wyznaniowych w Polsce 1944–1989 koordynacja: Kierownictwo BBH IPN

 • Biskupi w realiach komunistycznego państwa

Kierownik: dr hab. Rafał Łatka

 • Kościół katolicki w dokumentach

Kierownik: dr hab. Rafał Łatka

 • Urząd ds. Wyznań: struktury, działalność, ludzie

Kierownik: dr hab. Rafał Łatka

Czaspoisma i serie wydawnicze

 • Czasopismo naukowe: „Pamięć i Sprawiedliwość”

Redaktor naczelny: dr hab. Mirosław Szumiło

 • Atlas walk o niepodległość i granice państwa polskiego 1914–1923

Kierownik: dr hab. Marcin Kruszyński

 • Stosunki polsko-sowieckie w latach 50. i 60 [RGANI]

Kierownik: dr hab. Jan Szumski, dr hab. Władysław Bułhak

 • Seria Wydawnicza: Polacy w Rosji i Związku Sowieckim

Kierownik: dr hab. Jan Szumski

 • Seria wydawnicza: Twórcy, dziennikarze i naukowcy wobec władz komunistycznych

Kierownik: dr hab. Sebastian Ligarski

 • Seria wydawnicza: Wojsko Polskie w strukturach państwa w XX w.

Kierownik: dr Daniel Koreś

 • Seria wydawnicza: Publicystyka polityczna Polski Niepodległej 1918-1991

Kierownik: dr Paweł Chojnacki, dr Maciej Zakrzewski

 

 

do góry