Nawigacja

Видання IPN укр

Akcja „Pokaż, że pamiętasz”

Akcja dotyczy porządkowania grobów powstańców i przesyłania do BEN krótkiej relacji wraz ze zdjęciami. Akcja trwa od 1 sierpnia do 2 października 2019

Klauzula informacyjna dla osoby zgłaszającej

Pani/Pana dane osobowe zawarte w formularzu będą przetwarzane w celu zgłoszenia oraz przesłania krótkiej relacji wraz ze zdjęciami z  związanymi z akcją porządkowania grobów powstańców, w celach kontaktowych związanych z powyższym zgłoszeniem, a także w celu publikacji Pani/Pana danych osobowych i przesłanych zdjęć na stronach oraz portalach społecznościowych Instytutu Pamięci Narodowej.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażenie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”).

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny realizacji zgłoszenia, do zakończenia publikacji Pani/Pana danych osobowych i przesłanych zdjęć na stronach oraz portalach społecznościowych Instytutu Pamięci Narodowej, bądź  do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować brakiem realizacji zgłoszenia.

 W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

Akcja „Pokaż, że pamiętasz”

Jestem autorem zdjęć. Wyrażam zgodę na ich publikację na stronach oraz portalach społecznościowych Instytutu Pamięci Narodowej. * Wymagane pole
Wyrażam zgodę na zamieszczenie moich danych osobowych (tj. imienia i nazwiska), jako autora zdjęcia, na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych Instytutu Pamięci Narodowej * Wymagane pole
5 * 1 =
do góry