Nawigacja

Wniosek o przyznanie Nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej”

Wniosek o przyznanie Nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej” 1. Dane wnioskodawcy
2. Dane kandydata do nagrody
Uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody

maksymanie 5000 znaków
jpg, pdf, doc, rtf, docx
Treść polityki prywatności Instytutu Pamięci Narodowej - KŚZpNP poniżej.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych na formularzu zgłoszeniowym Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej” na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu do celów związanych z rozpatrzeniem kandydatury do Nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej”. Poniżej Klauzula informacyjna dla osoby zgłaszającej kandydata do Nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej”

Polityka prywatności

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu szanuje prywatność użytkowników korzystających ze swoich serwisów internetowych. Aby dowiedzieć się więcej na temat ochrony danych użytkowników, prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi naszej polityki prywatności.

§ 1.

Definicje:

Administrator - oznacza Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, który świadczy usługi drogą elektroniczną.

Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy.

Użytkownik - oznacza  osobę korzystającą z serwisów Administratora.

§ 2.

Korzystając z serwisów administratora akceptujesz zasady polityki prywatności.

§ 3.

Na serwerach administrowanych przez Instytut Pamięci Narodowej gromadzone są dane przesłane przez użytkowników za pośrednictwem formularzy zamieszczonych w serwisach internetowych Instytutu. Przesłanie danych musi zostać poprzedzone wyrażeniem zgody przez użytkownika na przetwarzanie danych osobowych przez administratora do celów wskazanych w formularzu.

§ 4.

Do każdego z formularzy dołączona jest  klauzula informacyjna wskazująca administratora zbierającego dane, podstawę prawną, cel, okres przetwarzania danych, a także prawa użytkownika do dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

§ 5.

Administratorem serwerów jest Instytut Pamięci Narodowej. Wszelkie dane są w nich gromadzone przy zastosowaniu odpowiednich środków ochrony poufności, integralności i dostępności informacji.

§ 6.

Zbierane dane służą do zapewnienia określonych usług naszym użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych.

§ 7.

Aby skutecznie chronić zbierane dane zabezpieczamy je przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp.

§ 8.

Nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności na stronach zewnętrznych, do których prowadzą linki zamieszczane w serwisach Instytutu.

 

Klauzula informacyjna dla osoby zgłaszającej kandydata do Nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej”

Pani/Pana dane osobowe pozyskane na wniosku o przyznanie Nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej” przetwarzane będą w celu rozpatrzenia zgłoszonej kandydatury do Nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej”.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie , adres:
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnione przez Administratora danych podmioty oraz podmioty, które mają prawo do wglądu na mocy odrębnych przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czerwca 2019 r, a następnie przechowywane w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego. Po wycofaniu przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

 

UWAGA!
W celu dokonania prawidłowego zgłoszenia kandydata do Nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej” wymagane jest przesłanie na adres kustosz@ipn.gov.pl przez kandydata lub w przypadku instytucji przez osobę reprezentującą instytucję
skanu podpisanej zgody i klauzuli informacyjnej.

 

do góry