Nawigacja

Komunikaty

Komunikat Biura Lustracyjnego IPN o działalności w 2019 roku

Anna Cisek
Data publikacji 24.01.2020

Biuro Lustracyjne IPN przedstawia informację o realizacji w 2019 roku zapisów ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów.

Do zasobu oświadczeń lustracyjnych BL IPN wpłynęło łącznie 37 981 nowych oświadczeń lustracyjnych. Powyższe było związane przede wszystkim z wejściem w życie szeregu ustaw, poszerzających zakres osób pełniących funkcje publiczne, podlegających obowiązkowi lustracyjnemu oraz składaniem oświadczeń lustracyjnych w związku z wyborami powszechnymi w 2018 i 2019 roku.

W zakresie działalności BL IPN związanej z weryfikacją prawdziwości oświadczeń lustracyjnych w 2019 roku:

  • skierowano 243 wnioski o wszczęcie postępowań lustracyjnych z uwagi na uzasadnioną wątpliwość co do prawdziwości oświadczeń lustracyjnych, składanych przez osoby publiczne,
  • skierowano 76 stanowisk w sprawach autolustracyjnych, prowadzonych na postawie art. 20 ust. 5 ustawy lustracyjnej z 2006 roku,
  • wydano 12 205 zarządzeń o pozostawieniu spraw bez dalszego biegu wobec braku wątpliwości co do ich zgodności z prawdą,
  • w toku procedur weryfikujących prawdziwość oświadczeń lustracyjnych przesłuchano w charakterze świadków 1023 osoby,
  • w ramach toczących się przed sądami postępowań lustracyjnych, prokuratorzy pionu lustracyjnego odnotowali 1109 dni wokandowych,
  • w roku 2019 zapadło 295 prawomocnych orzeczeń sądowych w sprawach lustracyjnych (w ponad 80 % spraw zapadały orzeczenia zgodne ze stanowiskiem procesowym prokuratora pionu lustracyjnego),
  • skierowano 72 apelacje od orzeczeń sądów pierwszej instancji oraz 9 kasacji od orzeczeń sądów drugiej instancji.

Podnieść należy, iż od dnia wejścia w życie ustawy lustracyjnej z 2006 roku zapadło łącznie ponad 1200 prawomocnych orzeczeń sądowych uznających, iż analizowane oświadczenia lustracyjne były niezgodne z prawdą w zakresie niewykazania faktu pracy, służby lub współpracy z organami bezpieczeństwa państwa komunistycznego. W tych przypadkach osoby składające nieprawdziwe oświadczenia lustracyjne zostały mocą orzeczeń sądowych pozbawione pełnionych funkcji publicznych oraz orzekano wobec nich zakazy pełnienia takich funkcji w przyszłości na okres od 3 do 10 lat.

do góry