Nawigacja

Komunikaty

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku w przedmiocie wewnętrznie sprzecznego oświadczenia lustracyjnego

Inga Budweil
Data publikacji 24.06.2019

Sąd Apelacyjny w Białymstoku po rozpoznaniu zażaleń na postanowienie Sądu Okręgowego w Białymstoku, wniesionych przez prokuratora OBL w Białymstoku oraz przez wnioskodawcę żądającego wszczęcia postępowania tzw. autolustracyjnego, postanowieniem z dnia 14.06.2019 roku (sygnatura II AKz 173/19) uchylił zaskarżone rozstrzygnięcie i przekazał sprawy do ponownego rozpoznania przez sąd I instancji.

W uzasadnieniu swojej decyzji Sąd Apelacyjny w Białymstoku przychylił się do argumentacji prokuratora i stwierdził, że „warunkiem niezbędnym do procedowania w przedmiocie wniosku o autolustrację jest złożenie oświadczenia lustracyjnego”, zaś „oświadczenie to powinno być kategoryczne i niebudzące żadnych wątpliwości”.

W przedmiotowej sprawie wnioskodawca, chcąc zainicjować postępowanie lustracyjne, złożył oświadczenie, w którym równocześnie przyznał się do współpracy z WSW (w części A) i jej zaprzeczył (w części B ustawowego formularza). Sąd Okręgowy w Białymstoku przyjął tak złożone oświadczenie i odmówił wszczęcia postępowania lustracyjnego, wskazując, iż w przedmiotowej sprawie brak jest przesłanki „publicznego pomówienia”, której wystąpienie stanowi warunek wszczęcia postępowania autolustracyjnego.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku, uwzględniając argumentację prokuratora, uchylił postanowienie jako przedwczesne i wskazał, że tak złożone oświadczenie „oceniane w całości jest wewnętrznie sprzeczne i wadliwość ta uniemożliwia procedowanie w przedmiocie wniosku o autolustrację”.

 

prok. Andrzej Ostapa

Naczelnik Oddziałowego Biura Lustracyjnego w Białymstoku

 

 

do góry