Nawigacja

Komunikaty

Komunikat Biura Lustracyjnego IPN o działalności w 2018 roku

Barbara Niedzielko
Data publikacji 06.03.2019

Biuro Lustracyjne IPN przedstawia informację o realizacji w 2018 roku zapisów ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów.

Do zasobu oświadczeń lustracyjnych BL IPN wpłynęło łącznie 41 507 nowych oświadczeń lustracyjnych. Powyższe było związane przede wszystkim z wejściem w życie szeregu ustaw, poszerzających zakres osób pełniących funkcje publiczne, podlegających obowiązkowi lustracyjnemu, oraz ze składaniem oświadczeń lustracyjnych w związku z wyborami samorządowymi z 2018 roku.

W zakresie działalności BL IPN związanej z weryfikacją prawdziwości oświadczeń lustracyjnych w 2018 roku:

  • skierowano 229 wniosków o wszczęcie postępowań lustracyjnych z uwagi na uzasadnioną wątpliwość co do prawdziwości oświadczeń lustracyjnych, składanych przez osoby publiczne,
  • skierowano 85 stanowisk w sprawach autolustracyjnych, prowadzonych na postawie art. 20 ust. 5 ustawy lustracyjnej z 2006 roku,
  • wydano 11 166 zarządzeń o pozostawieniu spraw bez dalszego biegu wobec braku wątpliwości co do ich zgodności z prawdą,
  • w toku procedur weryfikujących prawdziwość oświadczeń lustracyjnych przesłuchano w charakterze świadków 1217 osób,
  • w ramach toczących się przed sądami postępowań lustracyjnych prokuratorzy pionu lustracyjnego odnotowali 1049 dni wokandowych,
  • w roku 2018 zapadło 299 prawomocnych orzeczeń sądowych w sprawach lustracyjnych (w ponad 80 % spraw zapadały orzeczenia zgodne ze stanowiskiem procesowym prokuratora pionu lustracyjnego),
  • skierowano 80 apelacji i 7 zażaleń od orzeczeń sądów pierwszej instancji oraz 7 kasacji od orzeczeń sądów drugiej instancji.

Podnieść należy, iż od dnia wejścia w życie ustawy lustracyjnej z 2006 roku zapadło łącznie ponad 650 prawomocnych orzeczeń sądowych uznających, iż analizowane oświadczenia lustracyjne były niezgodne z prawdą w zakresie niewykazania faktu pracy, służby lub współpracy z organami bezpieczeństwa państwa komunistycznego. W tych przypadkach osoby składające nieprawdziwe oświadczenia lustracyjne zostały mocą orzeczeń sądowych pozbawione pełnionych funkcji publicznych oraz orzekano wobec nich zakazy pełnienia takich funkcji w przyszłości na okres od 3 do 10 lat.

 

do góry