Nawigacja

Komunikaty

Komunikat Biura Lustracyjnego IPN w sprawie autolustracji Kazimierza Kujdy

Barbara Niedzielko
Data publikacji 13.02.2019

W odpowiedzi na zapytania ze strony przedstawicieli środków masowego przekazu Biuro Lustracyjne IPN informuje, iż Pan Kazimierz Kujda (do dnia 12 lutego 2019 roku pełniący funkcję prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) złożył w dniu 8 lutego 2019 roku (piątek) do Biura Lustracyjnego IPN wniosek o wszczęcie postępowania autolustracyjnego w trybie określonym w art. 20 ustęp 5 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2186 – zwana dalej ustawą lustracyjną z 2006 roku).

W dniu 11 lutego 2019 roku (poniedziałek) wniosek został niezwłocznie przekazany przez BL IPN zgodnie z właściwością rzeczową i miejscową do Sądu Okręgowego w Warszawie celem rozpoznania.

Zgodnie bowiem z treścią art. 20 ust. 5 ustawy lustracyjnej z 2006 roku wniosek o wszczęcie postępowania autolustracyjnego osoba zainteresowana składa bezpośrednio do właściwego sądu okręgowego, który na posiedzeniu podejmuje decyzje w przedmiocie ewentualnego wszczęcia postępowania autolustracyjnego. Wydanie decyzji przez Sąd jest poprzedzone dokonaniem oceny merytorycznej i formalnej wniosku.

Po ewentualnym wszczęciu postępowania autolustracyjnego przez sąd prokurator właściwego Oddziałowego Biura Lustracyjnego IPN przeprowadza na zlecenie sądu postępowanie przygotowujące postępowanie autolustracyjne, celem przedstawienia sądowi stanowiska w przedmiocie zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego. W ramach tego postępowania prokurator w szczególności dokonuje kwerendy archiwalnej, przesłuchuje świadków oraz odbiera wyjaśnienia od wnioskodawcy. 

Przed wszczęciem postępowania autolustracyjnego przez sąd brak jest podstaw prawnych do podejmowania przez BL IPN jakichkolwiek czynności procesowych w sprawie.

do góry