Nawigacja

Komunikaty

Komunikat w sprawie inwentarza archiwalnego IPN oraz artykułu w „Rzeczpospolitej” z 18 grudnia 2018

Barbara Niedzielko
Data publikacji 19.12.2018

Publikacja inwentarza archiwalnego jest zadaniem ustawowym Instytutu Pamięci Narodowej, realizowanym na podstawie art. 5 ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2010 r., nr 79, poz. 522 z późn. zm), zgodnie z którym Prezes Instytutu Pamięci Narodowej został zobowiązany do opublikowania inwentarza zapewniającego opis zasobu archiwalnego IPN na poziomie jednostek archiwalnych.

Zgodnie z ww. przepisami w inwentarzu zamieszczone są opisy poszczególnych jednostek archiwalnych zgromadzonych w Archiwum IPN. Zadaniem inwentarza archiwalnego jest taki opis akt, aby pozwalał  na jednoznaczną identyfikację rodzaju akt oraz tematu, zagadnienia lub osoby, której dotyczą. Inwentarz archiwalny ma charakter otwarty i będzie systematycznie uzupełniany o kolejne pozycje. Docelowo będzie zawierał opisy wszystkich jednostek archiwalnych przechowywanych w zasobie IPN.

Tym samym regułom podlegają wszystkie rodzaje akt (jednostek archiwalnych) przechowywanych w Archiwum IPN. Zgodnie z art. 26 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej przekazaniu do jego zasobu podlegają również akta zakończonych prawomocnym orzeczeniem postępowań lustracyjnych. W Inwentarzu Archiwalnym znajdują się również opisy takich jednostek archiwalnych. W przypadku prowadzenia kwerendy odnajdujemy zarówno informacje o aktach wytworzonych przez organy bezpieczeństwa, jak i o aktach postępowania lustracyjnego.

Zgodnie z art. 18 ust. 5 ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów każdy ma prawo wystąpić z wnioskiem do Instytutu Pamięci Narodowej o udostępnienie do wglądu kopii akt sprawy lustracyjnej zakończonej prawomocnym orzeczeniem sądu.

Zgodnie z art. 35b ustawy o IPN każdy ma prawo załączyć do zbioru dotyczących go dokumentów własne uzupełnienia, sprostowania, uaktualnienia oraz dokumenty lub ich kopie. Dane już zawarte w dokumentach nie ulegają zmianie. Uzupełnienia włącza się do zasobu archiwalnego Instytutu jako odrębne jednostki archiwalne i udostępniane są na zasadach ustawowych, wraz z dokumentami, do których się odnoszą. Ich opis archiwalny zamieszcza się w inwentarzu archiwalnym IPN niezwłocznie.

 

do góry