Nawigacja

Видання IPN укр

Komunikaty

Komunikat dotyczący zakończenia postępowania lustracyjnego wobec byłego Dyrektora Instytutu Elektrotechniki Politechniki Szczecińskiej

Barbara Niedzielko
Data publikacji 19.10.2018

W dniu 20 września 2017 roku, w sprawie III K 245/16 (Ppl/Sz 181/13), Sąd Okręgowy Wydział III Karny w Szczecinie wydał orzeczenie stwierdzające, że Piotr Szymczak – Dyrektor Instytutu Elektrotechniki Politechniki Szczecińskiej – złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne i orzekł wobec wymienionego utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej samorządu terytorialnego, a także zakaz pełnienia funkcji publicznych, o których mowa w art. 4 pkt 2-57 ustawy lustracyjnej na okres 5 lat.

W wyniku apelacji wniesionych przez prokuratora i obrońcę lustrowanego, w dniu 22 lutego 2018 roku, w sprawie II AKa 189/17 Sąd Apelacyjny w Szczecinie zmienił orzeczenie Sądu Okręgowego w Szczecinie w ten sposób, że utrata prawa wybieralności do organu jednostki pomocniczej samorządu terytorialnego dotyczy tych jednostek, których obowiązek wynika z ustawy. W pozostałym zakresie orzeczenie utrzymał w mocy.

W dniu 22 lutego 2018 roku orzeczenie wobec Piotra Szymczaka stało się prawomocne.

Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 23 sierpnia 2018 roku, sygn. V KK 292/18, pozostawił kasację obrońcy Piotra Szymczaka bez rozpoznania.

Naczelnik
Oddziałowego Biura Lustracyjnego
w Szczecinie
prok. Iwona Chamionek

do góry