Nawigacja

Komunikaty

Przepisy kodeksu karnego o zatarciu skazania nie mają zastosowania w sprawach lustracyjnych

Barbara Niedzielko
Data publikacji 10.04.2018

Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 4.04.2018 roku (sygnatura II K 248/12) rozpoznał wniosek lustrowanego o zatarcie skazania. Były radny Rady Miejskiej w Olsztynie, którego oświadczenie lustracyjne zostało uznane przez Sąd w 2015 roku za niezgodne z prawdą, wnioskował o zastosowanie wobec jego osoby przepisów kodeksu karnego o zatarciu skazania. Wniosek swój motywował upływem trzech lat od wydania przez Sąd orzeczenia w sprawie.

Sąd Okręgowy w Olsztynie w 2015 roku uznając, że lustrowany skłamał w swym oświadczeniu lustracyjnym i zataił w nim fakt tajnej współpracy z SB, orzekł wobec niego zakaz zajmowania funkcji publicznych wskazanych w ustawie lustracyjnej i utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego i wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy na okres 4 lat.

Prokurator Oddziałowego Biura Lustracyjnego w Białymstoku w odpowiedzi na wniosek lustrowanego przedstawił stanowisko, iż przepisy ustawy lustracyjnej nie zawierają regulacji umożliwiających zatarcie orzeczenia, zaś przepisy dotyczące zatarcia skazania, znajdujące się w kodeksie karnym, nie mają zastosowania w sprawach orzeczeń wydanych na podstawie ustawy lustracyjnej.

Sąd Okręgowy w Olsztynie w pełni podzielił stanowisko prokuratora OBL w Białymstoku, wskazując, iż ustawodawca nie przewidział odpowiednika „zatarcia skazania” co do osób, w stosunku do których Sąd wydał orzeczenie, iż złożyły one niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne. W konsekwencji Sąd umorzył postępowanie w przedmiocie wniosku lustrowanego o zatarcie skazania na podstawie art. 15 § 1 kodeksu karnego wykonawczego.   

Orzeczenie Sądu Okręgowego w Olsztynie nie jest prawomocne i może zostać zaskarżone przez lustrowanego do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

Naczelnik
Oddziałowego Biura Lustracyjnego
w Białymstoku
prokurator Andrzej Ostapa

do góry