Nawigacja

Komunikaty

Orzeczenie w sprawie lustracyjnej byłego funkcjonariusza Policji

Barbara Niedzielko
Data publikacji 23.02.2018

Sąd Apelacyjny w Białymstoku w dniu 20.02.2018 roku (II AKa 242/17) rozpoznał i uwzględnił apelację prokuratora Oddziałowego Biura Lustracyjnego w Białymstoku od orzeczenia Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Postępowanie dotyczyło byłego już funkcjonariusza Policji, który z racji pełnienia funkcji Naczelnika Wydziału Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne. W oświadczeniu lustrowany pominął swoją służbę od 1989 roku w charakterze słuchacza w Akademii Spraw Wewnętrznych na Wydziale Porządku Publicznego w Szczytnie.

Akademia Spraw Wewnętrznych została uznana przez ustawę z dnia 18.10.2006 roku o ujawnianiu dokumentów organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jednolity: Dz.U z 2016 roku poz.1721 z późniejszymi zmianami) za organ bezpieczeństwa państwa, w którym pracę lub służbę należy ujawniać w oświadczeniu lustracyjnym.

Sąd Okręgowy w Olsztynie w orzeczeniu I instancji (II K 111/17) uznał, iż lustrowany złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne i orzekł wobec niego utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z przepisów ustawy – na okres 3 lat oraz dodatkowo zakaz pełnienia funkcji publicznej wskazanych w ustawie lustracyjnej – na okres 3  lat.

Apelacja prokuratora miała na celu korektę zbyt wąsko określonego zakazu pełnienia funkcji publicznych.

Orzeczenie jest prawomocne.

Naczelnik
Oddziałowego Biura Lustracyjnego
w Białymstoku
prokurator Andrzej Ostapa

do góry