Nawigacja

Видання IPN укр

Komunikaty

Zmiana na stanowisku naczelnika Delegatury IPN w Olsztynie

Od 17 stycznia 2022 roku, decyzją prezesa IPN dr. Karola Nawrockiego, pełniącym obowiązki Naczelnika Delegatury IPN w Olsztynie będzie dr hab. Karol Sacewicz. Wcześniej funkcję Naczelnika Delegatury pełnił dr Paweł Warot.

Powołanie dr. hab. Karola Sacewicza na stanowisko naczelnika Delegatury IPN w Olsztynie – 13 stycznia 2022. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Nowo powołany naczelnik Delegatury IPN w Olsztynie dr hab. Karol Sacewicz (L) i dr Karol Nawrocki, prezes IPN (P) – 13 stycznia 2022. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Dotychczasowy naczelnik Delegatury IPN w Olsztynie dr Paweł Warot (L) i dr Karol Nawrocki, prezes IPN (P) – 13 stycznia 2022. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)

Karol Sacewicz (ur. 1978 r.) – adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a od 2015 r. pracownik Instytutu Pamięci Narodowej (w latach 2017–2019 naczelnik olsztyńskiej Delegatury IPN).

W 2007 r. obronił dysertację doktorską „Współpracować czy zwalczać? Centralna prasa Polskiego Państwa Podziemnego wobec komunistów polskich (1939–1945)”. W 2017 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historii za osiągnięcie naukowe „Komunizm i antykomunizm w II Rzeczypospolitej”.

Jest adiunktem w Katedrze Historii Polski w Instytucie Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2002 r. prowadzi zajęcia dydaktyczne na kierunkach: historia, stosunki międzynarodowe, administracja oraz wojskoznawstwo.

Główne obszary  zainteresowań badawczych dr. hab. Karola Sacewicza obejmują zagadnienia życia politycznego w II RP, ze szczególnym uwzględnieniem postaw antykomunistycznych, jak i aktywności organizacji komunistycznych. Ponadto badania swe ukierunkował na historię Polskiego Państwa Podziemnego, jego stosunku do komunistów i komunizmu, a także na zagadnieniach powojennej historii Warmii i Mazur. Obecnie pracuje nad monografią przedstawiającą polską perspektywę drugiego konfliktu indochińskiego, tj. wojny w Wietnamie, jak również we współpracy ze znamienitymi badaczami nad wydawnictwem źródłowym obrazującym antykomunizm ruchu narodowego w międzywojennej Polsce.

Autor i współautor wielu publikacji naukowych, popularnonaukowych oraz źródłowych, w tym kilkunastu książek oraz kilkudziesięciu artykułów opublikowanych na łamach czasopism naukowych.

Najważniejsze publikacje książkowe:

 • Polskie Państwo Podziemne wobec komunistów polskich 1939–1945. Wypisy z publicystyki konspiracyjnej, wybór, wstęp i oprac. K. Sacewicz, Olsztyn 2005.
 • Sacewicz K., Centralna prasa Polski Podziemnej wobec komunistów polskich 1939–1945, Warszawa 2009.
 • Historia i pamięć. Studia z dziejów XX wieku, red. W. Gieszczyński, W.B. Łach, K. Sacewicz, Olsztyn 2011.
 • Korpus Ochrony Pogranicza 1924–1939. Historia i pamięć, red. K. Kierski, S. Nowakowski, K. Sacewicz, Olsztyn 2014.
 • Komunizm i antykomunizm w II Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo-społeczeństwo-partie, Olsztyn 2016.
 • Antykomunizm socjalistów. PPS wobec KPRP/KPP. Wypisy z prasy i dokumentów (1918–1938), oprac., wybór i wstęp K. Sacewicz, Białystok–Olsztyn–Warszawa 2019.
 • Antykomunizm Polaków w XX wieku, red. P. Kardela, K. Sacewicz, Białystok–Olsztyn–Warszawa 2019.
 • Warmińsko-mazurskie studia z historii najnowszej, t. 2, red. S. Nowakowski, K. Sacewicz, Olsztyn 2019.
 • Sacewicz K., W służbie Niepodległej. Henryk Glass (1896–1984), Olsztyn 2019.
 •  „A. Rock [H. Glass], Mein Kampf Józefa Stalina, oprac. i wstęp K. Sacewicz, Białystok–Warszawa 2020.
 • Polish anti-communism in the 20th century,  red. P. Kardela, K. Sacewicz, Białystok-Olsztyn–Warszawa 2021.
 • „Przeciw socjalistom. KPRP/KPP wobec PPS. Wypisy z prasy i dokumentów (1918–1938), oprac., wstęp i wybór K. Sacewicz, Olsztyn–Białystok–Warszawa 2021.
do góry