Nawigacja

Видання IPN укр

Komunikaty

Postanowienie o umorzeniu śledztwa o sygn. S 51.2018.Zn

Monika Dobrzeniecka
Data publikacji 29.07.2021

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach informuje, że 28 lipca 2021 roku zostało wydane postanowienie o umorzeniu śledztwa o sygn. S 51.2018.Zn prowadzonego

w sprawie zbrodni wojennej będącej zbrodnią przeciwko ludzkości stanowiącej masowy zamach w celu wsparcia polityki III Rzeszy, popełnionej w kwietniu i maju 1940 r. na terenie rejencji katowickiej, poprzez naruszenie prawa międzynarodowego z motywów narodowościowych i politycznych w szczególności przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego, a polegającej na bezprawnym pozbawieniu wolności 3162 osób w ramach zorganizowanej akcji przeciwko polskim elitom, w szczególności działaczom politycznym, powstańcom śląskim, działaczom organizacji społecznych, nauczycielom, prawnikom, księżom katolickim i ewangelickim i umieszczeniu ich w obozach koncentracyjnych w Dachau, Mauthausen-Gusen, Sachsenhausen, Ravensbrück i innych, gdzie zostali poddani okrutnemu i nieludzkiemu traktowaniu,

tj. o przestępstwa art. 118 a § 2 pkt 2 i 3 kk i art. 124 § 1 kk. przy zast. art. 11 § 2 kk w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. 2021. 177 t.j.),

  •  w stosunku do części sprawców, sprawców kierowniczych, podżegaczy i pomocników – wobec stwierdzenia, iż postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało prawomocnie zakończonej tj. na zasadzie art. 17 § 1 pkt 7 kpk,
  • w stosunku do Emanuela Schäfera – wobec śmierci sprawcy tj. na zasadzie art. 17 § 1 pkt 5 kpk
  •  w stosunku do pozostałych sprawców – wobec ich niewykrycia tj. na zasadzie art. 322 § 1 kpk.

P O U C Z E N I E

Odpis postanowienia o umorzeniu śledztwa wraz z uzasadnieniem jest dostępny w sekretariacie Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach ul. Józefowska 102, pok. 1.08.

Odpis postanowienia można odebrać osobiście w terminie zawitym 7 dni od daty ogłoszenia bądź w tym terminie złożyć na piśmie wniosek o doręczenie odpisu postanowienia.

1. Na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy (art. 306 § 1a k.p.k., art. 325a kpk oraz art. 465 § 2 kpk): stronom procesowym, instytucji państwowej lub samorządowej, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie; osobie, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie określonym w art. 228-231, art. 233, art. 235, art. 236, art. 245, art. 270-277, art. 278-294 lub w art. 296-306 kodeksu karnego, jeżeli postępowanie karne wszczęto w wyniku jej zawiadomienia, a wskutek tego przestępstwa doszło do naruszenia jej praw. Sąd może utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie lub uchylić je i przekazać sprawę prokuratorowi celem wyjaśnienia wskazanych okoliczności, bądź przeprowadzenie wskazanych czynności (art. 330 § 1 kpk). Jeżeli organ prowadzący postępowanie nadal nie znajdzie podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, wydaje ponowne postanowienie o umorzeniu lub odmowie jego wszczęcia. Postanowienie to podlega zaskarżeniu tylko do prokuratora nadrzędnego. W razie utrzymania w mocy zaskarżonego postanowienia, pokrzywdzony, który wykorzystał uprawnienia przewidziane w art. 306 § 1 i 1a kpk, może wnieść akt oskarżenia do sądu w terminie 1-go miesiąca od daty doręczenia odpisu postanowienia prokuratora nadrzędnego o utrzymaniu w mocy zaskarżonego postanowienia (art.330 § 2 kpk, art. 55 § 1 kpk). Akt oskarżenia winien spełniać wymogi określone w art. 55 § 1 i 2 kpk. Inny pokrzywdzony tym samym czynem może aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej przyłączyć się do postępowania (art. 55 § 3 kpk).

2. Uprawnionym do złożenia zażalenia, o którym mowa w art. 306 § 1a kpk, przysługuje prawo przejrzenia akt sprawy (art. 306 § 1b kpk).

3. Na postanowienie co do dowodów rzeczowych zażalenie przysługuje stronom oraz osobie, od której odebrano przedmioty lub która zgłosiła do nich roszczenie (art. 323 § 2 kpk).

4. W sprawach z oskarżenia prywatnego zażalenie na postanowienie prokuratora o umorzeniu postępowania przygotowawczego rozpoznaje prokurator nadrzędny, jeżeli postanowienie zapadło z uwagi na brak interesu społecznego w ściganiu z urzędu sprawcy (art. 465 § 2a kpk).

5. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od daty ogłoszenia bądź doręczenia odpisu postanowienia temu pokrzywdzonemu, który się o to zwrócił i jest zawity. Zażalenie wniesione po upływie tego terminu jest bezskuteczne (art. 122 § 1 i 2, art. 460 kpk).

do góry