Nawigacja

Komunikaty

Komunikat Biura Lustracyjnego IPN o działalności w zakresie realizacji zadań ustawowych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku

Anna Cisek
Data publikacji 08.07.2021

Biuro Lustracyjne IPN przedstawia informację o realizacji zapisów ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów w okresie pierwszego półrocza 2021 roku.

Do zasobu oświadczeń lustracyjnych Biura Lustracyjnego IPN wpłynęło 1126 nowych oświadczeń lustracyjnych.

W zakresie działalności związanej z weryfikacją prawdziwości oświadczeń lustracyjnych w analizowanym okresie:

  • skierowano 100 wniosków o wszczęcie postępowań lustracyjnych z uwagi na uzasadnioną wątpliwość co do prawdziwości oświadczeń lustracyjnych, składanych przez osoby publiczne,
  • skierowano 5 stanowisk w sprawach autolustracyjnych, prowadzonych na postawie art. 20 ust. 5 ustawy lustracyjnej z 2006 roku,
  • wydano 5153 zarządzenia o pozostawieniu spraw bez dalszego biegu wobec braku wątpliwości co do ich zgodności z prawdą,
  • w toku procedur weryfikujących prawdziwość oświadczeń lustracyjnych przesłuchano w charakterze świadków 359 osób,
  • w ramach toczących się przed sądami postępowań lustracyjnych, prokuratorzy pionu lustracyjnego odnotowali 455 dni wokandowych,
  • zapadły 163 prawomocne orzeczenia sądowe w sprawach lustracyjnych (w ponad 75 % spraw zapadały orzeczenia zgodne ze stanowiskiem procesowym prokuratora pionu lustracyjnego),
  • skierowano 39 środków odwoławczych od orzeczeń sądów pierwszej instancji oraz 5 kasacji od orzeczeń sądów drugiej instancji.

Podnieść należy, iż od dnia wejścia w życie ustawy lustracyjnej z 2006 roku zapadło łącznie ponad 1446 prawomocnych orzeczeń sądowych uznających, iż analizowane oświadczenia lustracyjne były niezgodne z prawdą w zakresie nie wykazania faktu pracy, służby lub współpracy z organami bezpieczeństwa państwa komunistycznego. W tych przypadkach osoby składające nieprawdziwe oświadczenia lustracyjne zostały mocą orzeczeń sądowych pozbawione pełnionych funkcji publicznych oraz orzekano wobec nich zakazy pełnienia takich funkcji w przyszłości na okres od 3 do 10 lat.

do góry