Nawigacja

Komunikaty

Nowe rekordy w Inwentarzu Archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej!

  • inwentarz_strona z danymi_1

Instytut Pamięci Narodowej na stronie internetowej Inwentarza Archiwalnego opublikował kolejne 60 tysięcy opisów jednostek ze swojego zasobu archiwalnego. Obecnie Inwentarz zawiera dane dotyczące ponad 2 mln 348 tysięcy jednostek archiwalnych.

Inwentarz uzupełniono przede wszystkim o kolejne opisy akt wytworzonych przez cywilne organy bezpieczeństwa państwa (ponad 25 tysięcy nowych rekordów), cywilny wymiar sprawiedliwości (ponad 7900 nowych opisów), instytucje penitencjarne (ponad 6100 nowych rekordów), władze okupacyjne i instytucje III Rzeszy Niemieckiej (przybyło ponad 3700 rekordów), wojskowy wymiar sprawiedliwości (ponad 3300 nowych opisów), jednostki i administrację wojskową (ponad 3200 nowych opisów), archiwa osobiste i kolekcje (ponad 3 tysiące nowych opisów), Główną Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich i jej terenowe ogniwa (ponad 200 nowych rekordów), instytucje państwowe i organizacje społeczne (ponad tysiąc nowych opisów), zaś dział zbiory archiwalne powiększył się o ponad 6 tysięcy nowych rekordów.

Na uwagę zasługują opublikowane opisy dokumentacji z działu I (Organy represji i administracji III Rzeszy Niemieckiej), dotyczące opracowywanego Zbioru książeczek pracy dla obcokrajowców (Arbeitsbücher für Ausländer) deportowanych do pracy w głębi Rzeszy (spis IPN GK 61), przechowywanego uprzednio w zbiorach Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich (obecnie opublikowano 631 rekordów). Opisy te dotyczą dokumentów osobistych wydawanych polskich robotnikom przymusowym w Rzeszy (deponowanych podczas powojennej repatriacji), zawierających poza danymi personalnymi także informacje o ich pracodawcach i miejscowości, w której przebywali. Jest to znaczący zespół dokumentacji, który może służyć ustalaniu losów poszczególnych deportowanych na roboty przymusowe, jak i badaniom nad polityką okupacyjną III Rzeszy wobec Polaków. Opublikowano również kolejne opisy dokumentacji wchodzącej w skład zbiorów i zespołów z działu I Archiwum IPN, tj. dokumentów wytworzonych przez instytucje i organizacje III Rzeszy Niemieckiej, przechowywanych uprzednio w zasobie Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich, m.in. opisy zdjęć osób sfotografowanych dla celów badań rasowych przez funkcjonariuszy niemieckiej Centrali Przesiedleńczej (Umwandererzentralstelle, UWZ) w Poznaniu (spis IPN BU 3952; łącznie dotąd opublikowano opisy 6,6 tys. rekordów), akt Gestapo w Ciechanowie i Płocku (przeważnie dotyczących represjonowanych Polaków z północnego Mazowsza) (zespół Tajna Policja Państwowa. Oddział w Ciechanowie/Płocku 1939-1945 – Geheime Staatspolizei. Staatspolizeistelle Zichenau/Schröttersburg) (spis IPN GK 629 – w Inwentarzu udostępniono łącznie już ponad 10,5 tys. opisów).

Wśród nowo zamieszczonych w Inwentarzu rekordów – w dziale zbiory archiwalne – znalazły się opisy kopii akt pozyskanych z archiwów ukraińskich, dotyczących Polaków straconych lub uwięzionych przez sowieckie władze bezpieczeństwa w ramach tzw. Operacji Polskiej w 1938 r. (spis IPN BU 3774). Podobnie warte zwrócenia uwagi jest opublikowanie opisów akt wytworzonych przez MSW PRL w trakcie prowadzenia sprawy o krypt. „Zagubiony”, dotyczącej uprowadzenia i morderstwa Bohdana Piaseckiego (spis IPN BU 0747).

Na uwagę zasługuje ponadto umieszczenie w Inwentarzu opisów materiałów przekazanych do Archiwum IPN przez darczyńców prywatnych w odpowiedzi na apel Instytutu – w ramach akcji  „Archiwum Pełne Pamięci” (są to m.in.. archiwa osobiste: Jana Edwarda Wisłockiego – IPN BU 4069, Janiny Jabłońskiej – IPN BU 3592, Lucjana Lisieckiego i Stefanii Lisieckiej – IPN BU 3825; archiwum rodziny Suwińskich – IPN BU 4063 oraz kolekcja Leszka Kosakowskiego – IPN BU 4094)

Udostępnione w Inwentarzu opisy zostały przygotowane w Archiwum IPN w Warszawie oraz w Oddziałowych Archiwach IPN w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Wrocławiu i w Delegaturach IPN w Bydgoszczy, Kielcach, Olsztynie i Radomiu.

Publikacja kolejnej transzy opisów jednostek archiwalnych przewidziana jest na jesień 2021 r.

do góry