Nawigacja

Komunikaty

Sprawy karne okresu stanu wojennego na www.13grudnia81.pl. Apel do represjonowanych o przesyłanie dokumentacji prokuratorskiej i sądowej

Instytut Pamięci Narodowej rozpoczyna internetową publikację inwentarza archiwalnego, zawierającego informacje o aktach spraw karnych z okresu stanu wojennego. Celem publikacji jest zebranie danych o wszystkich osobach, które były represjonowane z przyczyn politycznych w okresie trwania stanu wojennego. Inwentarz powstał wyłącznie w oparciu o dokumenty znajdujące się w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej. Składają się na nie akta spraw karnych, akta postępowań prokuratorskich, dokumentacja dochodzeniowo-śledcza Służby Bezpieczeństwa, jak również akta kolegiów do spraw wykroczeń. Dokumentacja ta jest nierzadko niekompletna. Wiele akt spraw dotyczących osób represjonowanych z powodów politycznych w okresie stanu wojennego nie przetrwała do dnia dzisiejszego.
Dlatego też zwracamy się z prośbą do wszystkich tych, którzy byli podejrzani, oskarżeni bądź skazani z przyczyn politycznych w okresie stanu wojennego o przesyłanie do IPN kopii bądź oryginałów wyroków, aktów oskarżenia lub innej dokumentacji prokuratorskiej i sądowej z tamtego okresu, będącej w Państwa dyspozycji. Wszystkie te dokumenty staną się integralną częścią zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej i będą wykorzystywane do realizacji zadań statutowych IPN, w tym m.in. uzupełniania informacji w inwentarzu elektronicznym.
Dokumenty można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty we wszystkich oddziałach i delegaturach Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu na terenie całego kraju.

Andrzej Arseniuk
Rzecznik prasowy IPN

Elektroniczny inwentarz archiwalny akt spraw karnych z okresu stanu wojennego
www.13grudnia81.pl/sip/

Wykonując zadania opisane w ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, pion archiwalny IPN rozpoczyna publikację elektronicznych tematycznych inwentarzy archiwalnych. Jednym z nich jest inwentarz akt spraw karnych z okresu stanu wojennego, przechowywanych w archiwach Instytutu. Celem publikacji inwentarza jest chęć przekazania szerokiemu gronu odbiorców szczegółowych informacji, dotyczących skatalogowanych w Instytucie Pamięci Narodowej spraw karnych prowadzonych na podstawie przepisów o stanie wojennym.
 
Obecnie prezentujemy pierwszą grupę spraw z okresu stanu wojennego zewidencjonowanych w zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej. Są to zarówno sprawy sądowe, prokuratorskie, śledcze, jak i sprawy kolegiów ds. wykroczeń, znajdujące się w archiwach IPN na terenie całego kraju. Aplikacja internetowa będzie uzupełniana systematycznie o nowe wpisy. Zakończenie projektu planujemy na 13 grudnia 2009 r.
 
Dzięki prezentowanej pomocy archiwalnej każdy zainteresowany będzie miał możliwość zapoznania się z informacjami na temat zachowanej dokumentacji, będącej świadectwem represji ze strony władzy w stosunku do obywateli w okresie stanu wojennego.
 
Inwentarz skierowany jest przede wszystkim do osób prowadzących badania naukowe, jak również wszystkich tych, którzy interesują się najnowszą historią Polski.  
 
W inwentarzu znalazły się dane dotyczące spraw oraz osób w nich występujących, tj. podejrzanych/oskarżonych, prokuratorów i sędziów.
 
Inwentarz składa się z czterech części złożonych z niżej wymienionych pól:
 
Informacje dotyczące sprawy:
 
1. Sygnatura sprawy sądowej – sygnatura oryginalna oraz sygnatura pod którą zewidencjonowano akta w IPN
2. Sygnatura postępowania prokuratorskiego – sygnatura oryginalna oraz sygnatura pod którą zewidencjonowano akta w IPN
3. Sygnatura akt śledczych – sygnatura oryginalna oraz sygnatura pod którą zewidencjonowano akta w IPN
4. Data rozpoczęcia sprawy  
5. Data zakończenia sprawy                  
6. Tryb postępowania sądowego – wskazanie trybu, w jakim sąd prowadził sprawę karną, np. tryb zwyczajny, doraźny, uproszczony, przyspieszony
7. Krótka charakterystyka sprawy – streszczenie materiałów sprawy   
 
Podejrzani/Oskarżeni:
 
1. Imię, nazwisko, imię ojca i data urodzenia
2. Kwalifikacja prawna zarzutów wraz z opisem – podanie podstawy prawnej
3. Opis wyroku – streszczenie wyroku
 
 
Prokuratorzy:
 
1. Imię, nazwisko, ewentualnie stopień wojskowy w przypadku prokuratorów wojskowych
2. Nazwa prokuratury
3. Rola w sprawie – określenie roli prokuratora w sprawie np. uczestniczenie w sprawie, twórca aktu oskarżenia, popierający akt oskarżenia
4. Uwagi – informacje dodatkowe
 
Sędziowie:

1. Imię, nazwisko, ewentualnie stopień wojskowy w przypadku sędziów wojskowych
2. Nazwa sądu
3. Rola w sprawie – określenie roli sędziego w sprawie np. przewodniczący, ławnik
4. Uwagi – informacje dodatkowe
 
Wszystkie informacje zamieszczone w niniejszej publikacji pochodzą z dokumentacji archiwalnej przechowywanej w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej. Składają się na nią zarówno akta spraw karnych, akta kolegiów do spraw wykroczeń, akta postępowań prokuratorskich, jak również dokumentacja dochodzeniowo – śledcza Służby Bezpieczeństwa. Dokumentację tę uzupełniają informacje z rozpraw rewizyjnych i kasacyjnych.
 
W inwentarzu elektronicznym umieszczono informacje wyłącznie na podstawie zachowanych akt. Część akt spraw dotyczących osób represjonowanych z powodów politycznych w okresie stanu wojennego nie zachowała się do dnia dzisiejszego.
Zakres prezentowanych informacji wynika ze stanu zachowania dokumentów, na podstawie których opracowywano wpisy.
 
Wszystkie cytaty z oryginalnych dokumentów są opatrzone cudzysłowem.
do góry