Nawigacja

Видання IPN укр

Zasób

Informacja o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach

Gromadzenie zasobu archiwalnego Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach rozpoczęto w 2001 r. od przejęcia akt byłej Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Kielcach. Kolejnym etapem prac, było przejmowanie materiałów archiwalnych z sądów i prokuratur, policji, archiwów państwowych, archiwów wojskowych, aresztów śledczych i zakładów karnych oraz ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. W czerwcu 2008 r. przejęte zostały z Oddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów w Krakowie materiały archiwalne byłej Służby Bezpieczeństwa z terenu województwa świętokrzyskiego.

Proces gromadzenia dokumentacji archiwalnej nie jest zakończony. Obecnie trwają przeglądy dokumentacji archiwalnej w jednostkach powiatowych policji, związane z opiniowaniem przez pracowników Delegatury IPN materiałów przeznaczonych do przejęcia lub wybrakowania. Planowane jest również przejęcie dokumentacji z Archiwum Wojsk Lądowych w Krakowie.

Obecnie zasób archiwalny Delegatury IPN w Kielcach wynosi 1857,97 mb i przedstawia się następująco (stan na dzień 31 grudnia 2020 r.): 

Instytucje przekazujące materiały archiwalne
Wielkość w mb
ABW (UOP)
378,39
AW 0,01
MSWiA 27
Policja
92,16
Policja (materiały paszportowe)
789,85
Więziennictwo
6,41
OKŚZpNP
17,9
Archiwa państwowe
21,18
Archiwa wojskowe
23,81
Straż Graniczna 0,01
Organy administracji państwowej 410,14
Sądy i prokuratury
76,73
Dary i kolekcje prywatne
14,38
RAZEM
1857,97

Zasób archiwalny Delegatury w Kielcach

1. Materiały b. Służby Bezpieczeństwa 
Akta wytworzone przez Urzędy Bezpieczeństwa i Służbę Bezpieczeństwa z terenu b. województwa kieleckiego 
i radomskiego, które tworzą:

 • akta osobowych źródeł informacji,
 • akta operacyjne,
 • akta kontrolno-śledcze,
 • akta obiektowe,
 • akta administracyjne,
 • akta mobilizacyjno-obronne,
 • faktologia.

Ważną część dokumentacji b. SB stanowią materiały ewidencyjne. Zasób kartoteczny tworzą m.in.:

 • kartoteka ogólnoinformacyjna dot. terenu b. woj. kieleckiego i radomskiego,
 • kartoteka pomocnicza kryptonimów i pseudonimów,
 • kartoteka MOB na zakłady pracy,
 • kartoteka MOB na osoby,
 • kartoteka dot. wydziałów śledczych.

2. Archiwalia dotyczące więziennictwa 
Akta przejęte z Aresztu Śledczego w Kielcach, na które składają się:

 • akta osobowe internowanych;
 • akta osobowe osadzonych na podstawie wyroków Sądu Powiatowego w Radomiu, następnie Sądu Rejonowego w Radomiu oraz Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie m. Radomia, głównie po wydarzeniach radomskich 1976 r.

Akta przejęte z Zakładu Karnego w Pińczowie, którą stanowią:

 • akta osobowe osadzonych na podstawie wyroków Sądu Powiatowego w Radomiu, następnie Sądu Rejonowego w Radomiu oraz Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie m. Radomia, po wydarzeniach radomskich 1976 r.

3. Archiwalia użyczone przez archiwa wojskowe 
Akta b. Wojskowego Sądu Rejonowego w Kielcach z lat 1945-1961:

 • sądowe: akta karne;
 • administracyjne: rozkazy, meldunki, sprawozdania, korespondencja, zarządzenia.

Akta Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Kielcach z lat 1946-1956:

 • prokuratorskie: akta śledztw, repertoria;
 • administracyjne: rozkazy, sprawozdania.

Akta Wojskowego Sądu Garnizonowego w Kielcach z lat 1945-1984:

 • sądowe: akta karne, repertoria, skorowidze, wykazy, księgi rozkazów, odpisy wyroków.

Akta Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Kielcach z lat 1981-1983:

 • prokuratorskie: akta śledztw, repertoria, skorowidze.

4. Archiwalia przejęte z Policji 
Materiały przejęte z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach oraz z Komend Powiatowych Policji z terenu województwa świętokrzyskiego z lat 1944-1990, wytworzone przez:

 • Komendę Wojewódzką Milicji Obywatelskiej w Kielcach w l. 1944-1983;
 • Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego oraz Powiatowe Urzędy Bezpieczeństwa Publicznego dawnego woj. kieleckiego w l. 1945-1954;
 • Komendy Powiatowe Milicji Obywatelskiej dawnego woj. kieleckiego w l. 1945-1975;
 • Komendy Rejonowe Milicji Obywatelskiej dawnego woj. kieleckiego w l. 1975-1983;
 • Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Kielcach i Rejonowe Urzędy Spraw Wewnętrznych z terenu dawnego woj. kieleckiego w l. 1983-1990;
 • Komendę Wojewódzką Milicji Obywatelskiej w Tarnobrzegu z l. 1975-1983;
 • Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Tarnobrzegu w l. 1983-1990;
 • Komendy Rejonowe Milicji Obywatelskiej w Opatowie, Sandomierzu i Staszowie w l. 1975-1983;
 • Rejonowe Urzędy Spraw Wewnętrznych w Opatowie, Sandomierzu i Staszowie z l. 1983-1990.

Powyższą dokumentację tworzą następujące rodzaje i typy akt:

 • akta rozpracowań operacyjnych;
 • akta administracyjne w postaci zarządzeń, rozkazów personalnych, sprawozdań, planów, list płac, aktów normatywnych;
 • akta personalne funkcjonariuszy i pracowników cywilnych;
 • karty ewidencyjne funkcjonariuszy MO i SB.

5. Materiały paszportowe 
Znaczną część zasobu archiwalnego stanowią materiały paszportowe. Teczki akt paszportowych przejęte zostały z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, wytworzone zostały przez Wydziały Paszportowe Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej oraz Komend Powiatowych Milicji Obywatelskiej w Kielcach. W 2005 roku ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zostały przejęte i opracowane książeczki paszportowe oraz rejestry nadanych sygnatur paszportowych.

6. Archiwalia użyczone przez archiwa państwowe

 • akta b. Wojskowego Sądu Rejonowego w Kielcach z l. 1945-1956;
 • akta b. Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Kielcach z l. 1946-1955.

7. Archiwalia przejęte z sądów i prokuratur 
Akta przejęte z Prokuratury Okręgowej w Kielcach dotyczą śledztw prowadzonych w l. 1949-1997 przez następujące jednostki:

 • Prokuraturę Sądu Apelacyjnego w Kielcach;
 • Prokuraturę przy Sądzie Okręgowym w Częstochowie;
 • Prokuraturę przy Sądzie Okręgowym w Kielcach ;
 • Prokuraturę przy Sądzie Okręgowym w Radomiu;
 • Prokuraturę Wojewódzką w Kielcach;
 • Prokuraturę Powiatową w Jędrzejowie;
 • Prokuraturę Powiatową w Opatowie z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim;
 • Prokuraturę Rejonową w Kielcach;
 • Prokuraturę Rejonową w Ostrowcu Świętokrzyskim;
 • Prokuraturę Rejonową w Sandomierzu;
 • Prokuraturę Rejonową w Starachowicach.

Na archiwalia przekazane przez Sąd Okręgowy w Kielcach oraz podległe mu Sądy Rejonowe woj. świętokrzyskiego składa się dokumentacja wytworzona przez poszczególne sądy i ich prawnych poprzedników w l. 1945 -1989. Są to:

 • akta spraw karnych o zabarwieniu politycznym prowadzonych przed sądami powszechnymi w okresie PRL;
 • akta spraw cywilnych „o uznanie za zmarłego”, zawierające m.in. zebraną dokumentację dot. osób, które zginęły w czasie działań wojennych lub zostały zamordowane w wyniku represji w obozach, gettach i publicznych egzekucjach;
 • akta sądów wojskowych, które orzekały w sprawach prowadzonych także przeciwko osobom cywilnym prowadzącym działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego w tym:
  * Wojskowy Sąd Rejonowy w Kielcach;
  * Wojskowy Sąd Rejonowy w Lublinie;
  * Wojskowy Sąd Polskich Kolei Państwowych w Lublinie.

8. Akta Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Kielcach zgromadzone w okresie działalności w l. 1967-2000.
Archiwalia OKBZpNP w Kielcach stanowią:

 • akta administracyjne, sprawy socjalne, sprawozdania, plany;
 • akta śledcze;
 • fotokopie dokumentów niemieckich dot. egzekucji, pacyfikacji, osób zatrzymanych, wniosków odznaczeniowych itp.;
 • fotografie;
 • relacje;
 • karna pomoc prawna, korespondencja ogólna w sprawach zbrodni;
 • opracowania;
 • ankiety dotyczące miejsc i faktów zbrodni opracowane głównie przez powołane do przeprowadzania ankiet Powiatowe Zespoły Badania Zbrodni Hitlerowskich dawnego woj. kieleckiego.

9. MSWiA – tę cześć zasobu archiwalnego stanowią archiwalia przekazane do zasobu IPN przez archiwum MSWiA, wytworzone przez jednostki ORMO z terenu dawnego woj. kieleckiego, w postaci akt osobowych, legitymacji, kartotek, broszur i rejestrów.

do góry