Nawigacja

Видання IPN укр

Zasób

Zasób archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej

Zasób zgromadzony w Instytucie Pamięci Narodowej-Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu obejmuje 92 798,26 metrów bieżących (stan na dzień 31 grudnia 2020 r.).

Wielkość zasobu w pionie archiwalnym IPN przedstawia się następująco:

Lp. Oddziały i Delegatury IPN-KŚZpNP Zasób w mb
1. Centrala IPN w Warszawie
31 579,13
2. Oddział IPN w Białymstoku
3381,96
3. Oddział IPN w Gdańsku
3883,94
4. Oddział IPN w Katowicach
12 246,56
5. Oddział IPN w Krakowie
6098,49
6. Oddział IPN w Lublinie
3079,07
7. Oddział IPN w Łodzi
4342,59
8. Oddział IPN w Poznaniu
5063,76
9. Oddział IPN w Rzeszowie
3039,84
10. Oddział IPN w Szczecinie
3443,84
11. Oddział IPN w Wrocławiu
9960,94
12. Delegatura w Bydgoszczy
3698,09
13. Delegatura w Kielcach
1857,97
14. Delegatura w Olsztynie
297,75
15. Delegatura w Radomiu
824,33
Razem 
92 798,26

Na zasób archiwalny IPN składają się przede wszystkim dokumenty wytworzone w latach 1944-1990 przez cywilne i wojskowe organa bezpieczeństwa państwa:

 • Resort Bezpieczeństwa Publicznego Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego;
 • Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego;
 • Komitet do spraw Bezpieczeństwa Publicznego;
 • jednostki organizacyjne podległe wyżej wymienionym organom, a w szczególności jednostki Milicji Obywatelskiej w okresie do dnia 14 grudnia 1954 r.;
 • instytucje centralne Służby Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz podległe im jednostki terenowe w wojewódzkich, powiatowych i równorzędnych komendach Milicji Obywatelskiej oraz w wojewódzkich, rejonowych i równorzędnych urzędach spraw wewnętrznych;
 • Akademię Spraw Wewnętrznych;
 • Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza;
 • Zarząd Główny Służby Wewnętrznej jednostek wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz podległe mu komórki;
 • Informację Wojskową;
 • Wojskową Służbę Wewnętrzną;
 • Zarząd II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;
 • inne służby Sił Zbrojnych prowadzące działania operacyjno-rozpoznawcze lub dochodzeniowo-śledcze, w tym w rodzajach broni oraz okręgach wojskowych.


Ponadto do zasobu Instytutu weszła dokumentacja archiwalna dotycząca zbrodni nazistowskich i komunistycznych zgromadzona wcześniej przez Główną Komisję Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i jej okręgowe komisje, akta osób represjonowanych z przyczyn politycznych wytworzone przez sądy i prokuratury powszechne oraz wojskowe, a także akta jednostek organizacyjnych więziennictwa. IPN przejął również część dokumentacji zgromadzonej w Archiwum Państwowym miasta stołecznego Warszawy oraz w archiwach urzędów wojewódzkich. Bardzo wartościową część zasobu stanowią dary osób prywatnych.

Materiały wytworzone przez wyżej wymienione organy bezpieczeństwa państwa zostały przekazane do IPN przez następujące instytucje:

 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urząd Ochrony Państwa a obecnie Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencję Wywiadu – dokumenty, zbiory danych, rejestry i kartoteki, a także akta funkcjonariuszy, wytworzone lub gromadzone w okresie do dnia 31 lipca 1990 r., ponadto przez Komendę Główną Straży Granicznej, Komendę Główną Policji, Komendę Stołeczną Policji oraz podległe jej komendy powiatowe;
 • Ministerstwo Obrony Narodowej – dokumenty, zbiory danych, rejestry i kartoteki wojskowych organów bezpieczeństwa, a także akta funkcjonariuszy tych służb, wytworzone lub gromadzone do dnia 31 grudnia 1990 r., przechowywane w archiwach podległych MON oraz w archiwach Wojskowych Służb Informacyjnych, a obecnie Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego;
 • Ministerstwo Sprawiedliwości – dokumenty, zbiory danych, rejestry i kartoteki, a także akta funkcjonariuszy, wytworzone oraz gromadzone przez organy więziennictwa do dnia 31 grudnia 1956 r., dokumenty, zbiory danych, rejestry i kartoteki, a także akta funkcjonariuszy, wytworzone lub gromadzone przez wydział ochrony Centralnego Zarządu Zakładów Karnych i podległe mu jednostki w okresie do dnia 31 grudnia 1989 r., a także akta penitencjarne osób represjonowanych z motywów politycznych osadzonych w zakładach karnych, aresztach śledczych i obozach odosobnienia;
 • sądy powszechne i wojskowe oraz prokuratury – akta spraw osób represjonowanych z motywów politycznych.
do góry