Nawigacja

Konkurs filmowy „Widziałem wojnę”

Regulamin konkursu filmowego Archiwum IPN „Widziałem wojnę”

 

 • Postanowienia ogólne:

1. Organizatorem konkursu jest Instytut Pamięci Narodowej z siedzibą przy ul. Wołoskiej 7 w Warszawie.

2. Celem konkursu jest popularyzacja zasobu AIPN dotyczącego II wojny światowej oraz popularyzacja wiedzy o sytuacji społeczeństwa polskiego w czasie wojny (w związku z 80. rocznicą jej wybuchu).

3. Nagrody to:

a) prezentacja wybranych etiud filmowych na Festiwalu Filmowym Niepokorni Niezłomni Wyklęci - Gdańsk, wrzesień 2020 (projekcje pozakonkursowe) – dotyczy 3 najwyżej ocenionych prac;

b) wyjazd edukacyjny do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (w tym zwiedzanie muzeum z przewodnikiem oraz zwiedzanie miejsc związanych z II wojną) – dotyczy autorów 3 najwyżej ocenionych prac (koszty przejazdu z Warszawy do Gdańska i koszty zakwaterowania ponosi organizator, w przypadku osób niepełnoletnich uwzględnia się pobyt opiekuna);

c) prezentacja wyróżnionych etiud filmowych w mediach społecznościowych IPN;

d) zestawy materiałów promocyjnych i wydawnictw IPN.

4. Konkurs przeprowadzany jest od września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. na profilu Facebook Archiwum IPN oraz na stronie internetowej IPN.

 • Zasady i przebieg konkursu oraz wyłaniania zwycięzców:

5. Uczestnikiem konkursu mogą być osoby, które przygotują krótki film (do 3 min.) związany z rocznicą września 1939 r. Forma artystyczna prac jest dowolna.

6. Do realizacji filmów organizator udostępni we wskazanej lokalizacji na stronie internetowej kopie materiałów z zasobu Archiwum IPN.

7. Uczestnicy konkursu przy przygotowywaniu filmów powinni wykorzystać udostępnione archiwalia lub/i dokumenty lub relacje zebrane samodzielnie.      

8. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy IPN.

9. Praca konkursowa powinna być zrealizowana indywidualnie lub maksymalnie przez 2 autorów.

10. Autor pracy oświadcza, że jest właścicielem praw do utworów wykorzystanych w filmie lub wykorzystane utwory są w domenie publicznej.  

11. Zwycięzcy zostaną wyłonieni spośród osób, które przyślą filmy spełniające ww. warunki.

12. Organizator udostępnia materiały archiwalne do konkursu raz w miesiącu (w pierwszym tygodniu każdego miesiąca).

13. Spośród nadesłanych prac raz na kwartał (w ostatnim tygodniu każdego kwartału) komisja konkursowa wybiera max. 3 filmy, których autorzy wyróżniani są nagrodami opisanymi w pkt. 3 c) – 3 d).

14. Spośród wyróżnionych w poszczególnych kwartałach prac, w pierwszym tygodniu września 2020 r. komisja konkursowa wyłoni 3 filmy, których autorzy zostaną nagrodzeni główną nagrodą opisaną w pkt 3 a) – 3 b).

15. Przy ocenie pod uwagę brana jest głównie zgodność z tematem. Nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

16. Osoby nagrodzone informowane są mailowo. Nagrody rzeczowe można odebrać osobiście w siedzibie Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej przy ul. Kłobuckiej 21 w Warszawie.

17. Nie ma możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną oraz jej przenoszenia na kogoś innego. Uczestnik konkursu odpowiada za dostarczenie stosownych danych koniecznych do jego identyfikacji.

18. Uczestnik konkursu akceptuje jego regulamin. Zgłoszenie się do konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią regulaminu i pełną akceptacją jego treści.

19. Prace należy nadsyłać: pocztą na adres Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres spotkaniawarchiwum@ipn.gov.pl – z dopiskiem „Konkurs Widziałem wojnę…”  

 • Zasady przetwarzania danych osobowych:

20. Uczestnik zgłaszając udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie nagrodzonej pracy konkursowej przez organizatora, poprzez prezentowanie pracy konkursowej w prasie, telewizji, na stronach internetowych organizatora, mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych organizatora. Dane osobowe uczestników (imię i nazwisko, e-mail)– nie będą przekazywane podmiotom trzecim. Treść zgody stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

21. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest wyraźna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego dziecka na udział w konkursie, przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie nagrodzonej pracy konkursowej dziecka przez organizatora. Rodzic lub opiekun prawny wyraża także zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w związku ze zgłoszeniem. Treść zgody stanowi załącznik nr 2 do regulaminu. Zgoda powinna być podpisana przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka i następnie przesłana drogą mailową wraz z pracą konkursową.

 


 

Załącznik nr 1 do regulaminu

…………………………………………………...

(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

……………………………………………………

(adres e-mail)

 

Oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu

 

Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z treścią Regulaminu konkursu filmowego, a także w pełni akceptuję jego treść.

Oświadczam, że przesłany film jest mojego autorstwa. 

Oświadczam, że jestem właścicielem praw do utworów wykorzystanych w filmie lub wykorzystane utwory są w domenie publicznej.

 

…………………………………..................

(miejscowość, data) 

………………………………….................................

(czytelny podpis uczestnika konkursu)

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres:  ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa:

 

 

danych osobowych do celów związanych z organizacją i przebiegiem konkursu filmowego Archiwum IPN, zamieszczonych w formularzu zgłoszeniowym do konkursu.

 

 

danych osobowych w przypadku wykorzystania pracy konkursowej przez organizatora, w tym prezentowania pracy konkursowej w prasie, telewizji, na stronach internetowych, mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych organizatora oraz drukowanych i informacyjno-promocyjnych wydawnictwach Instytutu Pamięci Narodowej.

 

 

…………………………………..................

(miejscowość, data) 

………………………………….................................

(czytelny podpis uczestnika konkursu)

 

 


 

Klauzula informacyjna dla pełnoletniego uczestnika konkursu

Pozyskane Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. związanym z organizacją i przebiegiem konkursu filmowego Archiwum IPN;
 2. wykorzystania pracy konkursowej, w tym prezentowania w prasie, telewizji, na stronach internetowych, mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych organizatora, w przypadku jej nagrodzenia przez organizatora.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres:  ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być upoważnione przez Administratora danych podmioty oraz podmioty, które mają prawo do wglądu na mocy odrębnych przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 • przez czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu;
 • w przypadku nagrodzenia pracy konkursowej do momentu zakończenia publikacji na stronach internetowych organizatora, mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych organizatora;
 • zgodnie z terminami określonymi w obowiązującym w IPN-KŚZpNP rzeczowym wykazie akt, określonym na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 • do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody.

Po upływie wskazanego okresu Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

 


 

Załącznik nr 2 do regulaminu

 

……………………………………………….

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna)

……………………………………………….

(adres e-mail)

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika konkursu

 

Wyrażam zgodę na udział dziecka ............................................................................................... (imię i nazwisko dziecka)

w konkursie filmowym organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowej Polskiemu z siedzibą pod adresem: 02-675, Warszawa, ul. Wołoska 7.

Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z treścią Regulaminu konkursu filmowego, a także w pełni akceptuję jego treść.

Oświadczam, że przesłany film jest autorstwa uczestnika konkursu. 

Oświadczam, że uczestnik konkursu jest właścicielem praw do utworów wykorzystanych w filmie lub wykorzystane utwory są w domenie publicznej.

 

 

…………………………………..................

(miejscowość, data) 

………………………………….................................

(czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego dziecka)

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres:  ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa:

 

 

danych osobowych mojego dziecka do celów związanych z organizacją i przebiegiem konkursu filmowego Archiwum IPN, zamieszczonych w formularzu zgłoszeniowym do konkursu.

 

 

moich danych osobowych do celu związanego ze zgłoszeniem mojego dziecka do konkursu filmowego Archiwum IPN.

 

 

danych osobowych dziecka w przypadku wykorzystania pracy konkursowej przez organizatora, w tym prezentowania pracy konkursowej w prasie, telewizji, na stronach internetowych, mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych organizatora oraz drukowanych i informacyjno-promocyjnych wydawnictwach Instytutu Pamięci Narodowej.

 

 

…………………………………..................

(miejscowość, data) 

………………………………….................................

(czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego dziecka)

 


 

Klauzula informacyjna dla rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika konkursu

Pozyskane Pani/Pana/dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. związanym z organizacją i przebiegiem konkursu filmowego Archiwum IPN;
 2. wykorzystania pracy konkursowej, w tym prezentowania w prasie, telewizji, na stronach internetowych, mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych organizatora, w przypadku jej nagrodzenia przez organizatora.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana/dziecka danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, tj. zgoda osoby której dane dotyczą.

Administratorem Pani/Pana/dziecka danych osobowych jest Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres:  ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami Pani/Pana/dziecka danych osobowych mogą być upoważnione przez Administratora danych podmioty oraz podmioty, które mają prawo do wglądu na mocy odrębnych przepisów prawa.

Pani/Pana/dziecka dane osobowe będą przetwarzane:

 • przez czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu;
 • w przypadku nagrodzenia pracy konkursowej do momentu zakończenia publikacji na stronach internetowych organizatora, mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych organizatora;
 • zgodnie z terminami określonymi w obowiązującym w IPN-KŚZpNP rzeczowym wykazie akt, określonym na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 • do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody.

Po upływie wskazanego okresu Pani/Pana/dziecka dane osobowe zostaną usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana/dziecka danych osobowych narusza przepisy RODO.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana/dziecka danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

 

do góry