Nawigacja

Видання IPN укр

Artykuły

Artykuły opublikowane przez pracowników pionu archiwalnego (2015 r.)

Publikacje naukowe

Badura A., Wieczorek K., Międzynarodowa konferencja „Uratowana historia. Wykorzystanie technologii informatycznej w procesie rekonstrukcji zniszczonych materiałów archiwalnych”. Katowice, 19 lutego 2014 r., „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2015, t. 8.

Bagieński W., Wydział XI Departamentu I MSW i kierunki działania wywiadu w walce z opozycją w latach osiemdziesiątych [w:] W. Bagieński, S. Cenckiewicz, P. Woyciechowski, Konfidenci. Archiwa ujawniają prawdę, Warszawa 2015.

Bagieński W., Wywiad cywilny Polski Ludowej w latach 1945–1961, „Dzieje Najnowsze” 2015, R. 47, z. 1.

Balbus T., Kontrwywiad Armii Krajowej i Abwehry na Wileńszczyźnie wobec bolszewików. Współpraca czy gry operacyjne? [w:] Kontrwywiad II RP (1914) 1918–1945 (1948), red. Zbigniew Nawrocki, Warszawa 2015.

Balbus T., Likwidacja pod Ostrą Bramą. Życie i śmierć Danuty Wyleżyńskiej (1922–1943) [w:] Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP, red. Tadeusz Dubicki, t. 5, Łomianki 2015.

Bednarek J., Kazimierz Nadobnik (1913–1981). Szkic do biografii polityka ruchu ludowego [w:] Represje wobec wsi i ruchu ludowego (1944/1945–1989), t. 5: Losy żołnierzy Batalionów Chłopskich oraz działaczy Stronnictwa Ludowego „Roch” po II wojnie światowej, red. A. Indraszczyk, M. Krzysztofiński, Warszawa – Rzeszów 2014. (publikacja 2015)

Bednarek J., „Nie miałem wolności”. Ludwik Danielak „Bojar” (1923–1955) [w:] Bohaterowie trudnych czasów, red. G. Romanowski, M. Kieruzel, zbiór 9, Łódź 2015.

Bednarek J., Problem archiwów historycznych w zasobie Instytutu Pamięci Narodowej [w:] Zasada strukturalna jako podstawa opisu archiwaliów w zintegrowanych systemach informacji archiwalnej, red. R. Leśkiewicz, A. Żeglińska, Warszawa 2015 (seria „Symposia Archivistica”, t. 1).

Bednarek J., Stanisław Weyer (1891–1950). Zawiłe losy nadkomisarza Policji Państwowej w Łodzi [w:] Kontrwywiad II RP (1914) 1918–1945 (1948), t. 3, red. Z. Nawrocki, Warszawa 2015.

Borowiec J., Wykorzystanie tajnego współpracownika Wojciecha Bały do rozpracowania „Solidarności Walczącej” [w:] „Prace Historyczno-Archiwalne”, T. XXVI, Rzeszów 2014.

Brenda W., Deportacje z Warmii i Mazur – uwagi na temat stanu badań [w:] Deportacje do Związku Sowieckiego z ziem polskich 1944/1945 r. Perspektywa porównawcza,  red. S. Rosenbaum, D. Węgrzyn, Katowice 2015.

Brenda W., Tworzenie struktur aparatu represji na terenie woj. białostockiego i woj. olsztyńskiego w latach 1944 -1945 [w:] 8/9 V 1945 r. – Wojna się nie skończyła… Materiały z konferencji naukowej. Grajewo – 8 V 2015 r., red. T. Dudziński, Grajewo 2015.

Burczyk D., Obsada personalna Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Gdańsku (1946–1955), „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2015, t. 8.

Burczyk D., Współpraca Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z jednostkami Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Wojsk Ochrony Pogranicza, „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” 2015, nr 1 (13).

Byszewski P., Sprawa kryptonim „Prospekt” – inwigilacja Mariana Gołębiewskiego przez Departament III MSW (styczeń 1957 r. – czerwiec 1970 r.), „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2015, t. 8.

Ceglarz T., Rok 1989 w zasobie Oddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN w Poznaniu [w:] Krok ku wolności. Wybory czerwcowe 1989 i ich konsekwencje, red. K. Białecki, S. Jankowiak, R. Reczek, Poznań 2015.

Ceglarz T., Specyfika kampanii wyborczej kandydata PZPR do senatu Aleksandra Kwaśniewskiego w wyborach czerwcowych z 1989 roku [w:] Zimowa Szkoła Historii Najnowszej 2014. Referaty, red. M. Hańderek, Ł. Kamiński, Warszawa 2015.

Cieślak T., Dochodzenie przeciwko Christianowi Jouanne’owi i jego proces przed Specjalnym Sądem Karnym w Poznaniu, „Rocznik Pleszewski” 2014, Pleszew 2015.

Dardzińska J. [rec.], S. Salmonowicz, „Życie jak osioł ucieka…” Wspomnienia, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2015, t. 8.

Fornal P., Działalność niepodległościowa Michalitów w Miejscu Piastowym i represje aparatu bezpieczeństwa PRL wobec zgromadzenia i jego wychowanków, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2014, nr 40. (publikacja 2015)

Fornal P., Ksiądz major Franciszek Kojder „Ojciec”, „Brzoskwinia”, kapelan AK i działacz WiN, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2014, nr 40. (publikacja 2015)

Fornal P., Wybory czerwcowe 1989 r. w Brzozowie i rejonie brzozowskim w raportach Służby Bezpieczeństwa, „Aparat represji w Polsce Ludowej 1944-1989” 2014, nr 1 (12). (publikacja 2015)

Grabowski Ł., Referat szefa Zarządu VII Zwiadowczego WOP ppłk. Stefana Sobczaka oceniający sytuację w pionie zwiadu WOP w pierwszym półroczu 1955 r., „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2015, nr 8.

Gucewicz D., Inwigilacja Kurii Gdańskiej w okresie rządów biskupich Edmunda Nowickiego (1956–1971), „Teki Gdańskie” t. 14, 2014. (publikacja 2015)
Jackowska A., La Pologne et les Polonais dans la presse et les sondages d’opinion publique en France (1945-1947) [w:] Mai 1945 – libération ou nouvelle occupation?, red. T. Szarota, J. Eisler, A. M. Jackowska, Paris 2015.

Jedynak M., Realizacja „Testamentu Polski Walczącej” przez Środowisko Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury”–„Nurt” [w:] Armia Krajowa. Spojrzenie po siedemdziesięciu latach, red. R. Gryz, Kielce 2015.

Koller S., Stan i ruch akt archiwalnych Służby Bezpieczeństwa Wydziału „C” KW MO/WUSW w Kaliszu w latach 1975–1988, na podstawie materiałów zachowanych w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie [w:] Calisiana rozproszone w archiwach polskich (1945–1989), red. G. Schlender, Kalisz 2015.

Koller S., Znaczenie wykazu akt w procesie brakowania i niszczenia dokumentacji operacyjnej Służby Bezpieczeństwa w latach 1956–1990. Zarys problematyki, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2015, t. 8.

Kołodziejski J., Zakazana fotografia. Relacja świadka historii, Jana Kołodziejskiego, dotycząca całej dekady lat osiemdziesiątych XX w. z uwzględnieniem wyborów czerwcowych 1989 r. [w:] Krok ku wolności. Wybory czerwcowe 1989 i ich konsekwencje, red. K. Białecki, S. Jankowiak, R. Reczek, Poznań 2015.

Kopczyński M., Sympozjum naukowe „Komputeryzacja i digitalizacja w archiwach”. Olsztyn, 27–28 października 2014 r., „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2015, t. 8.

Kościański R., Brakowanie i niszczenie dokumentów Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Poznaniu w latach 1989–1990 [w:] Krok ku wolności. Wybory czerwcowe 1989 i ich konsekwencje, red. K. Białecki, S. Jankowiak, R. Reczek, Poznań 2015.

Kruk B., Kolej na Dolnym Śląsku w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej [w:] Sukcesy i porażki kolei w Polsce 1918–1989, red. M. Kapias, D. Keller, Rybnik 2015.

Krzysztofik M., Redempcje trynitarzy polskich w latach 1688-1782, „Kwarta” 2015, 1(14).

Kujawa W., Ewa Zofia Stolarska, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2014, nr 40 (publikacja 2015).

Kujawa W., Hanna Maria Kołakowska, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2015, nr 41.

Kujawa W., Irena Szczęsława Sulikowska, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2014, nr 40 (publikacja 2015).

Kujawa W., Patriotyczne wychowanie. Siostry Bożena, Hanna, Irena, Kalina Chełmickie, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2015, nr 41.

Leśkiewicz R., Elektroniczny system udostępniania dokumentów z zasobu Instytutu Pamięci Narodowej [w:] Electronic records and access to archive resources via Internet. Materials of the International Conference, Warsaw 22 – 23 May 2013, red. A. Laszuk, Warszawa 2015.

Leśkiewicz R., Formalno – prawne aspekty powstania Urzędu Ochrony Państwa, [w:] Urząd Ochrony Państwa 1990 – 2002, ABW, Warszawa 2015.

Leśkiewicz R., Soszyńska R., Proces odbierania przywilejów emerytalnych funkcjonariuszom komunistycznych służb specjalnych w wolnej Polsce i jego wpływ na bezpieczeństwo wewnętrzne [w:] Wybrane aspekty bezpieczeństwa w zakresie działalności podmiotów Unii Europejskiej, red. P. Niwiński, J. Leska-Ślęzak, B. Woźniak-Krawczyk, Gdańsk 2015 [publikacja elektroniczna].

Majewski M., Adam Roman Keller – zastępca naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa MSW [w:] Kontrwywiad II RP (1914) 1918–1945 (1948), t. 3, red. Z. Nawrocki, Warszawa 2015.

Majewski M., Jerzy Krzymowski – ostatni naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa MSW (1937–1939) [w:] Sekretna wojna II. Z dziejów kontrwywiadu II RP, red. Z. Nawrocki, Warszawa 2015.

Majewski M., Polśko-ukrajinśka robocza hrupa: prykład rezultatywnoj spiwpraci, „Ukrajinśkyj Istorycznyj Zhurnal” 2015, nr 1.

Majewski M., Z tajnych archiwów Łubianki. Własnoręczne zeznania por. Jerzego Klimkowskiego. Część 1 [w:] Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP. Z działalności Oddziału II SG WP, t. 5, red. T. Dubicki, Łomianki 2015.

Majewski M., Z tajnych archiwów Łubianki. Własnoręczne zeznania por. Jerzego Klimkowskiego. Część 2 [w:] Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP. Z działalności Oddziału II SG WP, t. 6, red. T. Dubicki, Łomianki 2015.

Małyszka A., Udział mieszkańców Swarzędza i okolic w Powstaniu Wielkopolskim 1918–1919, red. A. Bartoszek, A. Małyszka, M. Pokorski, Swarzędz 2015.

Marcinkiewicz-Kaczmarczyk A., Zasady rekrutacji i socjologiczna charakterystyka kobiet służących w OLK i WSK AK, „Dzieje Najnowsze” 2015,R. 47, z. 3.

Marcinkiewicz-Kaczmarczyk A., Żeńskie oddziały sabotażowo-dywersyjne w strukturach armii podziemnej w latach 1940–1944 na podstawie relacji i wspomnień ich członkiń, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2015, nr 26.

Morawski R., Tański M., Opracowywanie materiałów audiowizualnych z zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej [w:] Dziedzictwo audiowizualne w warsztacie badawczym historyka i procesie dydaktycznym, red. Rafał Reczek, Poznań 2015 (Studia i Materiały Poznańskiego IPN, t. XXXII).

Mycka J., Materiały audiowizualne zgromadzone w archiwum Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu [w:] Dziedzictwo audiowizualne w warsztacie badawczym historyka i procesie dydaktycznym, red. Rafał Reczek, Poznań 2015 (Studia i Materiały Poznańskiego IPN, t. XXXII).

Mysiakowska-Muszyńska J., „W imię Boga i Ojczyzny!”. Działalność społeczno-polityczna Narodowej Organizacji Kobiet 1919–1939 – wybrane zagadnienia, „Dzieje Najnowsze” 2015, nr 3.

Orzechowski P., Dokumentacja kaliska przechowywana w poznańskim Oddziale IPN [w:] Calisiana rozproszone w archiwach polskich (1945–1989), red. G. Schlender, Kalisz 2015.

Paczoska-Hauke A., Rok 1956 w Bydgoszczy. Reakcje mieszkańców miasta wobec Poznańskiego Czerwca i przełomu październikowego [w:] Historia Bydgoszczy 1945-1956, red. M. Biskup, t.3, Bydgoszcz 2015.

Perzyna P., Błażej Stolarski 1880–1939. Biografia polityka i działacza społeczno-gospodarczego [autoreferat], „Zeszyty Wiejskie” 2014, z. 20. (publikacja 2015)

Perzyna P., Fenomen niespełnionej kariery politycznej Błażeja Stolarskiego [w:] Represje wobec wsi i ruchu ludowego (1944/1945–1989), t. 5: Losy żołnierzy Batalionów Chłopskich oraz działaczy Stronnictwa Ludowego „Roch” po II wojnie światowej, red. A. Indraszczyk, M. Krzysztofiński, Warszawa – Rzeszów 2014. (publikacja 2015)

Perzyna P., Zasada strukturalna w praktyce Instytutu Pamięci Narodowej. Refleksje po opublikowaniu inwentarza archiwalnego [w:] Zasada strukturalna jako podstawa opisu archiwaliów w zintegrowanych systemach informacji archiwalnej, red. R. Leśkiewicz, A. Żeglińska, Warszawa 2015 (seria „Symposia Archivistica”, t. 1).

Pieczunko A., O co naprawdę chodzi? Cyfrowe archiwum Instytutu Pamięci Narodowej [w:] Electronic records and access to archive resources via internet. Materials of the International Conference, Warsaw 22-23 May 2013, pod red. A. Laszuk, Warszawa 2015.

Pieczunko A., Prace nad systemem informacji w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej (stan na koniec 2013 r.) [w:] Zasada strukturalna jako podstawa opisu archiwaliów w zintegrowanych systemach informacji archiwalnej, red. R. Leśkiewicz, A. Żeglińska, Warszawa 2015 (seria „Symposia Archivistica”, t. 1).

Pieczunko A., Projekt „Cyfrowe Archiwum” – digitalizacja zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej, „Archiva Ecclesiastica” 2015, nr 8.

Piekaruś D., Ideowość i myśl polityczna współczesnej Polskiej Partii Socjalistycznej 1987-2003 [w:] Myśl polityczna w społeczeństwie informatycznym, red. E. Maj, E. Kirwiel, E. Podgajna, Lublin 2015.

Pilarski S., Ocalony z „nieludzkiej ziemi” – losy inspektora Policji Państwowej Józefa Torwińskiego, „Dzieje Najnowsze” 2015, z. 2.

Pilarski S., „Odmówił powrotu do kraju” – ucieczki piłkarzy z PRL na Zachód, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2014, nr 2 (24). (publikacja 2015)

Pilarski S., Sprawozdanie kpt. Jana Mielczarskiego z Ekspozytury nr 2 Oddziału II Sztabu Głównego WP z działań dywersyjnych grupy „Rozłucz” prowadzonych na Rusi Podkarpackiej w październiku – listopadzie 1938 r. w ramach akcji „Łom” [w:] Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP. Z działalności Oddziału II SG WP, t. 5, red. T. Dubicki, Łomianki 2015.

Pilarski S., Przemysław Seweryn Burchard. Podwójne życie literata [w:] Studia nad działalnością aparatu bezpieczeństwa wobec polskich ruchów i środowisk politycznych w latach 1944–1989, red. K. Kaczmarski, R. Witalec, Rzeszów 2015.

Pirecki P., [rec.] Pamięć. Historia. Polityka, red. A. P. Bieś SJ, M. Chrost, B. Topij-Stempińska, „Literraria Copernicana” 2015, z. 1.

Poboży R., Stempowski T., Zbiory filmowe w Archiwum IPN [w:] Studia i materiały poznańskiego IPN – Symposia Archivistica. Dziedzictwo audiowizualne w warsztacie badawczym historyka i procesie dydaktycznym, Poznań 2015.

Popek L., Ekshumacja na Wołyniu  [w:] 15-lecie IPN w Lublinie 2015, nr 1.

Popek L., Nierozliczone relacje polsko-ukraińskie, które rzutują na współczesną i przyszłą wzajemną współpracę (na przykładzie Wołynia) [w:] Relacje polityczne między Polską a Ukrainą. Doświadczenia i perspektywy, red. E. Szczot, J. Szczot, Lublin 2015.

Rabiega R., Akta Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Kaliszu w zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi [w:] Calisiana rozproszone w archiwach polskich (1945–1989), red. G. Schlender, Kalisz 2015.

Rajewski A., From a historical biography to  a site of memory. The changing of the research perspectives and forms of  representations of the historical figure [w:] Series Analyses and Interpretations, Vol. II, Biography in Humanities, Editors: P. Misiewicz, F. Mudzo, M. Sawicki, Poznań 2015.

Rajewski A., Stefan Wyszyński wobec idei Przedmurza w myśli historycznej Oskara Haleckiego [w:] Klio Polska. Studia i materiały z dziejów historiografii polskiej po II wojnie światowej, red. A. Wierzbicki, t. VII, Warszawa 2015.

Romanek J., Działania UBP wobec żołnierzy Batalionów Chłopskich na Lubelszczyźnie w latach 1944-1954 [w:] Represje wobec wsi i ruchu ludowego (1944/1945-1989). Losy żołnierzy Batalionów Chłopskich oraz działaczy Stronnictwa Ludowego "Roch" po II wojnie światowej, red. A. Indraszczyk, M. Krzysztofiński, Warszawa-Rzeszów 2015.

Rybarczyk P., Bydgoscy funkcjonariusze MO jako grupa dyspozycyjna wobec kryzysu PRL w latach 1980-1981 [w:] Konfrontacje i negocjacje. Wokół konfliktów społeczno – politycznych w PRL z początku lat osiemdziesiątych XX wieku, red. M. Golon, K. Osiński, Bydgoszcz-Gdańsk 2015.

Rybarczyk P., „Strajk głodowy” studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniach 8–9 listopada 1957 r. w świetle dokumentacji SB, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2015, t. 8.

Stiel K., Źródła do dziejów Kalisza i terenów podległych administracyjnie w zasobie archiwalnym IPN we Wrocławiu [w:] Calisiana rozproszone w archiwach polskich 1945–1989, red. G. Schlender, Kalisz 2015.

Tomasik P., Calisiana w zbiorach archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Rekonesans archiwalny [w:] Calisiana rozproszone w archiwach polskich (1945–1989), red. G. Schlender, Kalisz 2015.

Wąsewicz-Madejek A., Zagadnienie fałszowania pieczęci w świetle wybranych materiałów z zasobu Instytutu Pamięci Narodowej, „Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile”, Piła 2015.

Wilczewska S., Charakterystyka szefów WUBP/WUdsBP w Białymstoku w latach 1944–1956, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2015, t. 8.

Witalec R., Inwigilacja „Pretendenta”. Działania wywiadu Polski Ludowej wobec Franciszka Wilka w latach 1947–1970 [w:] Studia nad działalnością aparatu bezpieczeństwa wobec polskich ruchów i środowisk politycznych w latach 1944-1989, red. K. Kaczmarski, R. Witalec, Rzeszów 2015.

Żuławnik M., Rok pierwszy. Powstanie i działalność Milicji Obywatelskiej w Płocku i powiecie płockim w 1945 r., „Płocki Rocznik Historyczno-Archiwalny” 2015, t. VII.

Publikacje popularnonaukowe i edukacyjne

Adamów K., Kubasiewicz I., Tajna akcja grecka, „w Sieci Historii” 2015, nr 6.

Adamów K., Trzy razy tak Niemcom nie w smak, „w Sieci Historii”, cykl „Z fototeki IPN” 2015, nr 7.

Adamów K., Taniec z pałkami, „w Sieci Historii”, cykl „Z fototeki IPN” 2015, nr 12.

Badura A., Dziechciarz R., Co kryją archiwa, „Budowanie pamięci. 15 lat Katowickiego Oddziału IPN” (dodatek do „Gościa Niedzielnego” 2015, nr 42).

Badura A., Opowieść o Górnoślązakach. Postscriptum do książki Henryka Tomanka „Zawsze obcy”, „CzasyPismo. O Historii Górnego Śląska” 2015, nr 1.

Badura A., W głodzie, chłodzie i brudzie. Cienie upaństwowionej hodowli zwierząt, „CzasyPismo. O Historii Górnego Śląska” 2014, nr 2 (publikacja 2015).

Bagieński W., Afera agenta „Cargo”, „Historia Do Rzeczy” 2015, nr 8.

Bagieński W., Krótka historia wywiadu UB i SB. Lata 1945–1956, „Biuletyn Informacyjny. Miesięcznik Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej” 2015, nr 12.

Bagieński W., Polacy w służbie KGB, „Historia Do Rzeczy” 2015, nr 6.

Bagieński W., Powrót agenta prowokatora, „Historia Do Rzeczy” 2015, nr 2.

Bednarek J., Afera „Ślepego Maksa”, „w Sieci Historii” 2015, nr 12.

Biełaszko M., Niezależny wydawca, co zablokował SZSP, „Pamięć.pl – Biuletyn IPN” 2015, nr 4.

Bijak B., Historia jednej ulotki, „Odkrywca. Skarby – Wojna – Historia” 2015, nr 10.

Bijak B., Na okopach – Kluki 1944/1945, „Odkrywca. Skarby – Wojna – Historia” 2015, nr 11.

Bijak B., Wehrmacht kontra Wehrmacht?, „Odkrywca. Skarby – Wojna – Historia”, 2015, nr 12.

Bijak B., Wróg się czai w toalecie… Kilka słów o antykomunistycznych napisach w toaletach służbowych i publicznych w I poł. lat 50. XX w., „Odkrywca. Skarby – Wojna – Historia” 2015, nr 4.

Bijak B., Wróg się czai w toalecie... (cz. 2). Kilka słów o tym, jak bezpieka polowała na „toaletowych graficiarzy”, „Odkrywca. Skarby – Wojna – Historia” 2015, nr 6.

Brenda W., Album zbrodni [rec.: Kariera SS – oberscharführera Hermanna Baltruschata 1939 -1943/ Die Kariere SS – Oberscharführers Hermann Baltruschat In den Jahren 1939 -1943/ SS– oberscharführer Hermann Baltruschat`s Career 1939 -1943, red. J.Z. Sawicki, współpraca J. Bőhler, Warszawa 2014], „Debata. Miesięcznik regionalny” 2015, nr 9.

Brenda W., Armia sowiecka w Polsce [rec.: Armia Czerwona/Radziecka w Polsce w latach 1944 -1993. Studia i szkice, red. K. Filip i M. Golon, Borne Sulinowo – Bydgoszcz – Gdańsk 2015], „Debata. Miesięcznik regionalny” 2015, nr 6.

Brenda W., Jałta, luty 1945 – wyrok na Polskę, „Debata. Miesięcznik regionalny” 2015, nr 2.

Brenda W., Niemcy o polskich obozach koncentracyjnych, „Debata. Miesięcznik regionalny” 2015, nr 5.

Brenda W., Obozy w powiecie piskim w latach II wojny światowej 1939 -1945 [w:] Pamięć o obozach hitlerowskich na Warmii i Mazurach, red. J. Wańkowska-Sobiesiak, E. Orzoł, Olsztyn 2015.

Brenda W., Partyzancka bitwa w Puszczy Boreckiej w 1946 roku. Skąd wzięli się partyzanci na Mazurach w lutym 1946r.? [w:] Miejsca pamięci z II wojny światowej w województwie warmińsko – mazurskim, red. S. Fafiński, Olsztyn 2015.

Brenda W., Tragiczny finał rozmów z sowietami w marcu 1945 roku, „Debata. Miesięcznik regionalny” 2015, nr 3.

Brenda W., Wejście Sowietów. Warmia i Mazury w 1945 roku, „Debata. Miesięcznik regionalny” 2015, nr 1.

Brzeziński P., Chrzanowski R., Słomczyński T., Znaliśmy ich tylko z Apeli Poległych, Rozm. przepr. Jarosław Zalesiński, „Dziennik Bałtycki”, 12-13 grudnia 2015.

Burczyk D., Czerwony sojusz, czyli stalinowscy prokuratorzy wspierają bezpiekę, „Nasza Historia” 2015, nr 4.

Cała B., Tadeusz Piekarz. Życie pro publico bono, „Dziennik Polski” 3 III 2015.

Cisek B., Ukradzione przedmioty, ukradziona pamięć, „Pamięć.pl – Biuletyn IPN” 2015, nr 11.

Chmielewska-Metka A., Po drugiej stronie kraty. Kobiety w Służbie Więziennej [w:] Przestrzenie represji w Wielkopolsce okresy stalinowskiego (1945-1956) red. A. Kuligowska, Materiały promocyjne IPN Oddział w Poznaniu w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN (Struktura i Metody Działania Aparatu Bezpieczeństwa Polski Ludowej) przygotowane na Noc Muzeów 16 V 2015 r.

Chrzanowski R., Grudzień 1970 w Gdyni, „Kwarta” 2015, nr 17.

Chrzanowski R., Pogrzebani nocą. Wśród ofiar tragedii grudniowej 1970 roku byli mieszkańcy Wejherowa, Rozm. przepr. Anna Kuczmarska, „Puls Wejherowa” 2015, nr 24.

Dardzińska J., [wywiad] Archiwa szeroko otwarte – rozmowa z Joanną Dardzińską, historykiem i archiwistą z wrocławskiego IPN, „Pamięć.pl – Biuletyn IPN” 2015, nr 11.

Dźwigał T., Skubisz Ł., Czyje szczątki skrywa ziemia? Przypadek Albina Pasza, „Szczeciner” 2015, nr 6.

Formella S., Młodé lata Tadeùsza Bòlduana w aktach Institutu Nôrodny Pamiãcë. Dzél 1 (pol. Młode lata Tadeusza Bolduana w aktach Instytutu Pamięci Narodowej. Część 1), „Pomerania” 2015, nr 3.

Formella S., Młodé lata Tadeùsza Bòlduana w aktach Institutu Nôrodny Pamiãcë. Dzél 2 (pol. Młode lata Tadeusza Bolduana w aktach Instytutu Pamięci Narodowej. Część 2), „Pomerania” 2015, nr 4.

Formella S., Tacëwnô pòzwa „Grif”. Wòjcech Czedrowsczi w papiorach bezpieczi. Dzél 4 (pol. Kryptonim „Gryf”. Wojciech Kiedrowski w aktach bezpieki. Część 4), „Pomerania” 2015, nr 1.

Formella S., Tacëwnô pòzwa „Grif”. Wòjcech Czedrowsczi w papiorach bezpieczi. Dzél 5 (pol. Kryptonim „Gryf”. Wojciech Kiedrowski w aktach bezpieki. Część 5), „Pomerania” 2015, nr 2.

Formella S., Zéńdzenia ù Méstra Jana. Jón Trepczik w ùbecczich zôpiskach do 1956 r. Dzél 1 (pol. Spotkania u Mistrza Jana. Jan Trepczyk w ubeckich zapiskach do 1956 r. Część 1), „Pomerania” 2015, nr 5.

Formella S., Zéńdzenia ù Méstra Jana. Jón Trepczik w ùbecczich zôpiskach do 1956 r. Dzél 2 (pol. Spotkania u Mistrza Jana. Jan Trepczyk w ubeckich zapiskach do 1956 r. Część 2), „Pomerania” 2015, nr 6.

Formella S., Zéńdzenia ù Méstra Jana. Jón Trepczik w ùbecczich zôpiskach do 1956 r. Dzél 3 (pol. Spotkania u Mistrza Jana. Jan Trepczyk w ubeckich zapiskach do 1956 r. Część 3), „Pomerania” 2015, nr 7-8.

Formella S., Zéńdzenia ù Méstra Jana. Jón Trepczik w ùbecczich zôpiskach do 1956 r. Dzél 4 (pol. Spotkania u Mistrza Jana. Jan Trepczyk w ubeckich zapiskach do 1956 r. Część 4), „Pomerania” 2015, nr 9.

Formella S., Zéńdzenia ù Méstra Jana. Jón Trepczik w ùbecczich zôpiskach do 1956 r. Dzél 5 (pol. Spotkania u Mistrza Jana. Jan Trepczyk w ubeckich zapiskach do 1956 r. Część 5), „Pomerania” 2015, nr 10.

Formella S., Zéńdzenia ù Méstra Jana. Jón Trepczik w ùbecczich zôpiskach do 1956 r. Dzél 6 (pol. Spotkania u Mistrza Jana. Jan Trepczyk w ubeckich zapiskach do 1956 r. Część 6), „Pomerania” 2015, nr 11.

Formella S., Zéńdzenia ù Méstra Jana. Jón Trepczik w ùbecczich zôpiskach do 1956 r. Dzél 7 (pol. Spotkania u Mistrza Jana. Jan Trepczyk w ubeckich zapiskach do 1956 r. Część 7), „Pomerania” 2015, Nr 12.

Gogolewski D., Odkopane dokumenty, „Pamięć.pl – Biuletyn IPN” 2015, nr 11.

Jagodzińska A., Męczennicy z Dachau-diecezja warszawska, Tygodnik „Idziemy”, 8 III 2015.

Jagodzińska A., Męczennicy z Dachau-diecezja łódzka, Tygodnik „Idziemy”, 15 III 2015.

Jagodzińska A., Różaniec w Mauthausen, Tygodnik „Idziemy”, 18 X 2015.

Jedynak M., Archiwum Stowarzyszenia Pamięci Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury”–„Nurt” [1914] 2002–2014, „Wykus” 2015, nr 20.

Jedynak M., Bronisław Strzelec „Brodzisz”, „Romek” (1923–2015), „Wykus” 2015, nr 20.

Jedynak M., Odznaka Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury”–„Nurt”, „Wykus” 2015, nr 20.

Jedynak M., Opatowski ośrodek Zrzeszenia WiN i obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, „Kuryer Kielecki” 2015, nr 24, [dodatek do „Echa Dnia” 30 IV–3 V 2015, nr 99 (11754)].

Jedynak M., Tadeusz Ignacy Rylski „Ostoja”, „Tytus” fotograf i żołnierz Armii Krajowej, „Dodatek Historyczny IPN” 2015, nr 2 [w:] „Tygodnik em.Kielce.pl” 1 XI 2015, R. VII, nr 42 (341).

Kapusta M., Glinik – wiemy co raz więcej, „Kurier Zwierzyniecki” 2015, nr 5.

Kasprzykowski A., Gorący sierpień pod Beskidami, „Kurier Radia Bielsko” 2015, nr 25.

Kasprzykowski A., Lato 1980 roku na Podbeskidziu. Kalendarium protestu, „Solidarność Podbeskidzia” 2015, nr 3.

Kasprzykowski A., Ustawa o działaczach opozycji, „Solidarność Podbeskidzia” 2015, nr 3.

Komorowski Ł., Harcerze przeciwko komunistom, „Pamięć.pl – Biuletyn IPN” 2015, nr 10.

Kotarba R., Dr Władysław Sztencel jedna z ofiar obozu w Płaszowie, „Miesięcznik Społeczno-Kulturalny Kraków” 2015, nr 4.

Kotarba R., Śmierć poetki, „Gazeta Wyborcza - Ale Historia” 2015, nr 50.

Krupa W., Władysław Krzyściak. Bielsko wśród wojennej zawieruchy, „CzasyPismo. O Historii Górnego Śląska” 2015, nr 1.

Krupa W., Łabowicz J., Archiwalny recycling, „CzasyPismo. O Historii Górnego Śląska” 2015, nr 1.

Krupa W., Łabowicz J., „Makulatura” z SB, „Pamięć.pl – Biuletyn IPN” 2015, nr 11.

Kwaśniak M., Podwójna moralność mistrza, „w Sieci Historii” 2015, nr 6.

Langowski K., Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce i jego zbiory archiwalne poświęcone II wojnie światowej i Armii Krajowej, „Biuletyn Informacyjny. Miesięcznik Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej” 2015, nr 9.

Leśkiewicz R., Archiwum historii narodowej, „Pamięć.pl – Biuletyn IPN” 2015, nr 11.

Leśkiewicz R., Jak powstawał UOP?, „w Sieci Historii” 2015, nr 6.

Leśkiewicz R., Religijność wsi warmińskiej w nowożytności, „w Sieci Historii” 2015, nr 7.

Leśkiewicz R., Teczki specjalnej troski, „Rzeczpospolita” 2015, nr 254.

Leśkiewicz R., Znak pamięci, „Rzeczpospolita” 2015, nr 202.

Machała I., „Nielojalny” – ks. proboszcz Franciszek Gębała a Służba Bezpieczeństwa, „Zeszyty Chorzowskie”, red. J. Kurek, t. 15, Chorzów 2014.

Majewski M., Czekista, który walczył z Polską, „Historia. Do Rzeczy” 2015, nr 10.

Małyszka A., Charakterystyka Swarzędzkich Fabryk Mebli w dokumentach SB (2), „Wiadomości Kościańskie” 2015, nr 5–9.

Małyszka A., Charakterystyka Swarzędzkich Fabryk Mebli w dokumentach SB (3), „Wiadomości Kościańskie” 2015, nr 10–11.

Małyszka A., Listopad 1918 roku w Swarzędzu [w:] Udział mieszkańców Swarzędza i okolic w Powstaniu Wielkopolskim 1918–1919, red. A. Bartoszek, A. Małyszka, M. Pokorski, Swarzędz 2015.

Małyszka A., Przysięga Straży Ludowej w Swarzędzu (16 lutego 1919) [w:] Udział mieszkańców Swarzędza i okolic w Powstaniu Wielkopolskim 1918–1919, red. A. Bartoszek, A. Małyszka, M. Pokorski, Swarzędz 2015.

Małyszka A., Swarzędz i Swarzędzanie w Powstaniu Wielkopolskim [w:] Udział mieszkańców Swarzędza i okolic w Powstaniu Wielkopolskim 1918–1919, red. A. Bartoszek, A. Małyszka, M. Pokorski, Swarzędz 2015.

Marcinkiewicz-Kaczmarczyk A., Kobieca Służba Wojskowa SZP-ZWZ-AK w Okręgu Warszawskim, „Biuletyn Informacyjny. Miesięcznik Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej” 2015, nr 6.

Morawski R., „Bolek i Lolek” to nie tylko bajka, „w Sieci Historii”, cykl „Z fototeki IPN”, 2015, nr 2.

Morawski R., Czerwony upiór nad Placem Konstytucji, „w Sieci Historii”, cykl „Z fototeki IPN” 2015, nr 11.

Morawski R., Telewizja „Solidarność” czyli atak hakerski w PRL, „w Sieci Historii” 2015, nr 9.

Mysiakowska-Muszyńska J., W kręgu Narodowej Demokracji. O działalności społeczno-politycznej Narodowej Organizacji Kobiet (1919–1939), „Biuletyn Informacyjny. Miesięcznik Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej” 2015, nr 6.

Nisiobęcka A., Operacja „Uran” część I, „Pamięć.pl – Biuletyn IPN” 2015, nr 11.

Nisiobęcka A., Operacja „Uran” część II,  „Pamięć.pl – Biuletyn IPN” 2015, nr 12.

Orzechowski P., Wielkopolanie ograbieni z głosów (podczas wyborów do Sejmu Ustawodawczego w 1947 r.), „Nasza Historia” 2015, nr 1.

Oszytko J., [wywiad K. Ogioldy] Kto krytykował socjalizm, mógł dostać wyrok za próbę obalenia ustroju siłą, http://www.nto.pl/magazyn/wywiady/art/9193618,kto-krytykowal-socjalizm-mogl-dostac-wyrok-za-probe-obalenia-ustroju-sila,id,t.html.

Oszytko J., Zapomniana pomoc dla Żydów w czasie II wojny światowej. Franciszkanki z Opola ratowały umierających, http://historia.wp.pl/title,Zapomniana-pomoc-dla-Zydow-w-czasie-II-wojny-swiatowej-Franciszkanki-z-Opola-ratowaly-umierajacych,wid,17616427,wiadomosc.html?ticaid=116371.

Pietrzyk E., Poganiacze bydła w Miechowskiem, „Dziennik Polski” 20 I 2015.

Pietrzyk E., Reżimy upadają, czarny rynek trwa, „Dziennik Polski” 10 II 2015.

Pilarski S., Zacieranie śladów, „Do Rzeczy” 2015, nr 6.

Piwko R., Losy ppor. Madeły z Nowego, „Czas Świecia” 2015, nr 34.

Poboży R., Kryptonim „Trapez”. Czyli Wielki Brat patrzy, „w Sieci Historii”, cykl „Z fototeki IPN” 2015, nr 1.

Poboży R., Cudowne objawienie w Zabłudowie, „w Sieci Historii”, cykl „Z fototeki IPN” 2015, nr 10.

Popek L., By pamięć o nich nigdy nie zgasła, „Kwarta” 2015, nr 2.

Popek L., Pogrzeby po latach, „Na Czechowie” 2015, grudzień.

Popławski P., Gem, set, mecz, „w Sieci Historii” 2015, nr 4.

Przybyłka Ł., Kobiety w rękach bezpieki. Cela dla kobiet w Miejskim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Poznaniu [w:] Przestrzenie represji w Wielkopolsce okresy stalinowskiego (1945-1956) red. A. Kuligowska, Materiały promocyjne IPN Oddział w Poznaniu w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN (Struktura i Metody Działania Aparatu Bezpieczeństwa Polski Ludowej) przygotowane na Noc Muzeów 16 V 2015 r.

Sawicki J., Hermann Baltruschat: opowieść kata, „Pamięć.pl – Biuletyn IPN” 2015, nr 6.

Siwiec B., [wywiad] Krytyczny kronikarz. Z dr. Krzysztofem Okońskim rozmawia Bartłomiej Siwiec, „Bydgoski Tygodnik Kulturalny” marzec 2015.

Siwiec B., W mundurze Wehrmachtu, „Bydgoski Tygodnik Kulturalny” marzec 2015.

Skubisz Ł., Katastrofa kolejowa na Moście Kolejowym (Szczecin), pomeranica.pl (internetowa encyklopedia Pomorza Zachodniego).

Skubisz Ł., Skubisz P., Stąd uciekały nawet dzieci…, „Kurier Szczeciński” 2015, nr 74 (dodatek specjalny „Nie tylko teczki”).

Stanuch Z., Goleniowskie obchody. 70 rocznica odprawienia pierwszej po wojnie mszy św., „Niedziela – Kościół nad Odrą i Bałtykiem”  2015, nr 40.

Stanuch Z., O pamiątkach czasów minionych, „Gazeta Goleniowska” 2015, nr 12.

Stanuch Z., W służbie Bogu i wiernym z Goleniowa. Nowa publikacja o księdzu Franciszku Włodarczyku, „Niedziela – Kościół nad Odrą i Bałtykiem” 2015, nr 38.

Stanuch Z., Wspomnienie o ks. Franciszku Włodarczyku, „Święty Jerzy”, IX 2015.

Stefaniak M., Grudzień ’70 w Szczecinie, „Jedność” 2015, nr 12.

Stempowski T., Album w warsztacie historyka, „Pamięć.pl – Biuletyn IPN” 2015, nr 6.

Stempowski T., Mucha nie przejdzie, „w Sieci Historii”, cykl „Z fototeki IPN” 2015, nr 9.

Stempowski T., Pamiątka z pracy - album Baltruschata, „w Sieci Historii” 2015, nr 9.

Stempowski T., Pięć lat w Szwajcarii, „Pamięć.pl – Biuletyn IPN”, cykl „Stop-klatka” 2015, nr 6.

Stempowski T., Stalin w spożywczym, „w Sieci Historii”, cykl „Z fototeki IPN” 2015, nr 3.

Stempowski T., Walka o Danzig, „Pamięć.pl – Biuletyn IPN”, cykl "Stop-klatka" 2015, nr 9.

Szczerba A., „Turysta” od Andersa, „Dodatek Historyczny IPN” 2015, nr 1 [w:] „Tygodnik eM Kielce.pl”, R. VII, nr 37.

Szcześniak R., Głodówka w obronie więzionych, „Pamięć.pl – Biuletyn IPN”, cykl „Stop-klatka” 2015, nr 5.

Szcześniak R., Ofiara i zdrajca, „Pamięć.pl – Biuletyn IPN”, cykl „Stop-klatka” 2015, nr 1.

Szcześniak R., Uśmiech, proszę!, „w Sieci Historii”, cykl „Z fototeki IPN” 2015, nr 5.

Ślusarski K., Kładka nad Chłodną, „Pamięć.pl – Biuletyn IPN”, cykl „Stop-klatka” 2015, nr 4.

Ślusarski K., Masakra w Zatoce Lubeckiej, „w Sieci Historii”, cykl „Z fototeki IPN” 2015, nr 4.

Wasilewski W., Brytyjski raport o zagładzie Polaków, „w Sieci Historii” 2015, nr 4.

Wasilewski W., Kłamstwa „jak bliny”, http://www.naszdziennik.pl/swiat/144539,klamstwa-jak-bliny.html, 29 IX 2015 r.

Wasilewski W., Nadal wiele zagadek, „Nasz Dziennik”, 11–12 IV 2015 (Magazyn).

Wasilewski W., Naziści pod parasolem służb USA, „Nasz Dziennik”, 6 V 2015.

Wasilewski W., Zbrodnia i sprawa katyńska 1940–2014 [w:] IBIDEM ’40, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2015, edycja multimedialna.

Wasilewski W., Z komisji do łagrów, „Pamięć.pl – Biuletyn IPN” 2015, nr 4.

Wąsewicz-Madejek A., Czym są zdjęcia sygnalityczne [w:] Przestrzenie represji w Wielkopolsce okresy stalinowskiego (1945–1956) red. A. Kuligowska, Materiały promocyjne IPN Oddział w Poznaniu w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN (Struktura i Metody Działania Aparatu Bezpieczeństwa Polski Ludowej) przygotowane na Noc Muzeów 16 V 2015 r.

Wójcicka E., Pierwszy kacet, „Pamięć.pl – Biuletyn IPN” 2015, nr 7–8.

Zielony P., Dzielna bezpieka w walce z kontrrewolucją, „Pamięć.pl – Biuletyn IPN”, cykl „Stop-klatka” 2015, nr 2.

Zielony P., Kultowy śmigłowiec PRL, „Pamięć.pl – Biuletyn IPN”, cykl „Stop-klatka” 2015, nr 10.

Zielony P., Tylko nie pod dom partii! „w Sieci Historii”, cykl „Z fototeki IPN” 2015, nr 8.

Żuławnik M., Odszedł Wódź Narodu, „Pamięć.pl – Biuletyn IPN” 2015, nr 5.

Żuławnik M., W poszukiwaniu ofiar represji, „Pamięć.pl – Biuletyn IPN” 2015, nr 11.

do góry