Nawigacja

Видання IPN укр

Artykuły

Artykuły opublikowane przez pracowników pionu archiwalnego (2014 r.)

Artykuły naukowe

Adamus A.M., Tadeusz Wolsza, A. Zaćmiński, Ludzie listy piszą.... Referendum i wybory do Sejmu w korespondencji Polaków (1946–1952) [rec.], „Dzieje Najnowsze” 2014, nr 2.

Adamus A.M., Problemy wsi i rolnictwa w świetle chłopskich listów – zarys zagadnienia [w:] Letnia Szkoła Historii Najnowszej. 2013. Referaty, red. A.M. Adamus, Ł. Kamiński, wstęp Ł. Kamiński, Warszawa 2014. 

Bagieński W., „Afera kurierska” w wywiadzie i MSZ, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2014, nr 1 (23).

Bagieński W., Problemy metodologiczne w badaniach nad aparatem bezpieczeństwa Polski Ludowej [w:] The Documentation of Communist Security Authorities. Materials of the International Conference Warsaw, 4–5 October 2012, red. W. Stępniak, Warszawa 2014.

Balbus T., „Kochankowie Wielkiej Niedźwiedzicy” przed Sądem Doraźnym w Lidzie [w:] Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP, t. 4, red. T. Dubicki, Łomianki 2014.

Balbus T., Bogusze-Miedniki-Kaługa [w:] J. Łukaszewicz, K. Łukaszewicz, Listy z Kaługi, Wrocław 2014.

Balbus T., Kontrwywiad Polski Podziemnej wobec okupacji sowieckiej (1944-1948) [w:] Sekretna wojna. Z dziejów kontrwywiadu II RP, red. Z. Nawrocki, Warszawa 2014.

Balbus T., Wydział Bezpieczeństwa (Społeczno-Polityczny) Urzędu Delegata Rządu (Urzędu Wojewódzkiego) w Wilnie w latach 1922-1939 [w:] Kontrwywiad II RP (1914) 1918–1945 (1948), t. 2, red. Z. Nawrocki, Warszawa 2014.

Bednarek J., Afera szpiegowska ppłk. dypl. Ludwika Lepiarza w ocenie oficera Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego [w:] Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP, t. 4, red. T. Dubicki, Łomianki 2014.

Bednarek J., Józef Kasprzak (1896–1951). Postać kierownika sekcji antykomunistycznej Komendy Policji Państwowej m. Łodzi w latach 1929–1939 w świetle dokumentów Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego [w:] Kontrwywiad II RP (1914) 1918–1945 (1948), t. 2, red. Z. Nawrocki, Warszawa 2014.

Bednarek J., Żołnierz „Groźnego”. Historia Stanisława Przybylaka „Marianny” (1909–1953) [w:] Z uczniami, kolegami i przyjaciółmi w świecie nauki. Prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin, red. W. Chorążyczewski, A. Żeglińska, Olsztyn 2014.

Biełaszko M., „Nike” – biuletyn Środowiska Fordonianek [w:] „Mój świat po którym stąpam…”. Szkice do portretu Profesor Barbary Otwinowskiej zebrane z okazji dziewięćdziesiątych urodzin, Warszawa 2014.

Biełaszko M., Postawy dziennikarzy muzycznych w PRL (casus B. Pilarskiego) [w:] Nie tylko niezłomni i kolaboranci... Postawy dziennikarzy w kraju i na emigracji 1945–1989, red. T. Wolsza, P. Wójtowicz, Warszawa 2014.

Biełaszko M. [wstęp i oprac. red.], Zajączkiem po Związku. Zapiski z podróży [Bohdana Pilarskiego], „Glaukopis” 2014, nr 31. 

Błaszak T, Służba Bezpieczeństwa wobec Stowarzyszenia PAX i Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego w województwie szczecińskim w latach 1952-1990 [w:] Sensus catholicus. Katoliccy świeccy w Polsce Ludowej. Postawy – aktywność – myśl, red. R. Ptaszyński, T. Sikorski, Toruń 2014. 

Brzozowska J., Charakterystyka akt operacyjnych o sygnaturze archiwalnej „II” wytworzonych przez Wydział III KW MO/WUSW w Suwałkach w latach 1975–1989, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2014, nr 7.

Burczyk D., Specjalny Sąd Karny w Gdańsku (1945–1946). Przyczynek do monografii, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2014, nr 7. 

Byszewski P., Próby nawiązania kontaktów zagranicznych przez organizację „Ruch” [w:] Opozycja i opór społeczny w Polsce po 1956 roku, t. 2, red. T. Kozłowski, J. Olaszek, Warszawa 2014.

Ceglarz T., Antoni Troinski – szesnaście lat prezesury w szczecineckim Klubie Inteligencji Katolickiej (1981–1997). Wizja „wszechstronna” i „pełna”? [w:] „Sensus Catholicus”. Katolicy świeccy w Polsce Ludowej. Postawy – aktywność – myśl. Studia i szkice, red. R. Ptaszyński, T. Sikorski, Toruń 2014. 

Ceglarz T., Działalność Klubu Inteligencji Katolickiej w Szczecinku w latach 1981–1990 [w:] Kluby Inteligencji Katolickiej jako przestrzeń działań niezależnych w latach osiemdziesiątych XX w., red. K. Białecki, Warszawa–Poznań 2014. 

Ceglarz T., Ojciec Tadeusz Rydzyk – organizator, katecheta, kapelan Klubu Inteligencji Katolickiej w Szczecinku (1976–1981) [w:] Badania nad źródłami do historii XIX i XX wieku. Analizy i interpretacje, red. A. Rajewski, J. Józefiak, Poznań 2014.

Ceglarz T., Znaczenie polityczne i społeczne ostatnich wyborów do Miejskiej Rady Narodowej w Szczecinku z 19 czerwca 1988 r. [w:] Wybory i referenda w PRL, red. S. Ligarski, M. Siedziako, Szczecin 2014.

Cieślak T., Inwigilacja żołnierzy Armii Krajowej w Wielkopolsce w świetle dokumentów z poznańskiego oddziału IPN [w:]Wkład Wielkopolan w stworzenie Polskiego Państwa Podziemnego (Stan badań), red. J. Zielonka, Poznań–Leszno 2014.

Cieślak T., Wokół zbrodni niemieckich na Ziemi Pleszewskiej w latach 1939–1940, „Rocznik Pleszewski”, Pleszew 2014.

Czocher A., „Lost everyday life” – problems using materials diaries in research on occupational everyday life, based on the example of Krakow – observation on the margins of the study, „Mesto a Dejiny” 2014, nr 1.

Czocher A., „Radź sam sobie” – ekonomiczna aktywność kobiet w czasie okupacji niemieckiej 1939-1945 na przykładzie Krakowa [w:] Kobiety „na zakręcie” 1933-1989, red. E. Chabros, A. Klarman, Wrocław 2014.

Czocher A., The Religious Life of the Roman Catholics in Kraków in 1939-1945 [w:] The Church in Kraków 1939-1945, red. Ł. Klimek, Kraków 2014.

Czocher A., Życie religijne wiernych Kościoła rzymskokatolickiego w Krakowie w latach 1939-1945 [w:] Kościół krakowski 1939-1945, red. Ł. Klimek, Kraków 2014.

Czyżewski P., Dzieje parafii wasilkowskich 1919-1944 [w:] Gmina Wasilków w latach 1919-1956. Przemiany polityczne, społeczne i gospodarcze, red. C. Kuklo, Białystok-Wasilków 2014.

Czyżewski P., Parafie wasilkowskie 1944-1956 [w:] Gmina Wasilków w latach 1919-1956. Przemiany polityczne, społeczne i gospodarcze, red. C. Kuklo, Białystok-Wasilków 2014.

Dardzińska J., Dokumentacja Szpitala Psychiatrycznego przy Areszcie Śledczym Nr 2 we Wrocławiu – wartość źródłowa i postulaty badawcze [w:] Z uczniami, kolegami i przyjaciółmi w świetle nauki. Prace dedykowane profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu w 80. rocznicę urodzin, red. W. Chorążyczewski, A. Żeglińska, Olsztyn 2014.

Drozdowski A., Dziuba A., Organizacja struktur wojewódzkich i lokalnych Milicji Obywatelskiej w województwie śląskim/katowickim/stalinogrodzkim w latach 1949–1954, „Szkice Archiwalno-Historyczne”, 2013, nr 10.

Gierasimiuk U., Kobiety – funkcjonariusze Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Białymstoku w pierwszych latach działalności (zarys problematyki), „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2014, nr 7.

Gucewicz D., Dywersyjna rola Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego w ruchu katolickim (na przykładzie Gdańska) [w:] Sensus catholicus. Katolicy świeccy w Polsce Ludowej. Postawy – aktywność – myśl. Studia i szkice, red. R. Ptaszyński, T. Sikorski, Toruń 2014.

Gucewicz D., „Przestrzeń wolności” w Trójmieście. Dzieje gdańskiego Klubu Inteligencji Katolickiej (do 1990 r.) [w:] Kluby Inteligencji Katolickiej jako przestrzeń działań niezależnych w latach osiemdziesiątych XX wieku, red. K. Białecki, Warszawa-Poznań 2014. 

Jasiński G. [wstęp i oprac.], Wilhelm Roschkowski, Na gody. Jutrznia w domach, βkołach i kościołach chrześcijańskich ku wzbudzeniu miłości ku Zbawicielowi naβemu, Olsztynek 2014.

Jasiński G., Konfessionen [w:] Das „Pruzzenland” als geteilte Erinnerungsregion. Konstruktion und Repräsentation eines europäischen Geschichtsraums in Deutschland, Polen, Litauen und Russland seit 1900, Hrsg. S. Zloch, I. Lewandowska, Göttingen 2014.

Jasiński G., Neopietyzm a postawy narodowe. Ruch gromadkarski na Mazurach w XIX i XX w. (do 1956) Część I, „Gdański Rocznik Ewangelicki” 2014, vol. VIII.

Jedynak M., Działalność polityczna i propagandowa ośrodka opatowskiego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” [w:]Sejmik, działania militarne i edukacja w Opatowie, red. R. Kubicki, Kielce–Opatów 2014.

Kasprzykowski A., „Solidarność” Zakładu nr 1 FSM w Bielsku-Białej w latach 1980-1989 [w:] »Solidarność« Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej 1980-1989, Bielsko-Biała 2014.

Kochajkiewicz A., „Rotmistrz”, „Wuj”, „Hrabia Lolo”. A. Rzeszotarski w dokumentach aparatu represji, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2014, nr 7.

Kopczyński M., Sympozjum „Zasada strukturalna jako podstawa opisu archiwaliów w zintegrowanych systemach informacji archiwalnej”. Warszawa, 29 listopada 2013 r., „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2014, nr 7.

Kotarba R., W odpowiedzi Pani Henryce Bujas-Spyrze, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2013, nr 38.

Kruk B., Nieczynne linie i obiekty kolejowe na Dolnym Śląsku i ich zagospodarowanie [w:] Mkną po szynach... Z dziejów transportu i komunikacji na ziemiach polskich na przestrzeni wieków, red. T. Głowiński, R. Klementowski, Wrocław 2014.

Kruk M., Losy sanitariuszek 5. Wileńskiej Brygady AK w okresie stalinowskim, „Biuletyn Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej” 2014, R. XXVI (64).

Kruk M., Powstanie i działalność Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Malborku w latach 1945-1946 w świetle zachowanych materiałów archiwalnych [w:] Żuławy w 1945 r., red. A. Gąsiorowski, J. Hochleitner, Sztutowo 2014.

Krzysztofik M., Trynitarze w I Rzeczypospolitej, „Kwarta. Pismo historyczno-społeczne” 2014, 2(11).

Kujawa W., Barbara Otwinowska [w:] „Mój świat po którym stąpam…”. Szkice do portretu Profesor Barbary Otwinowskiej zebrane z okazji dziewięćdziesiątych urodzin, Warszawa 2014.

Kujawa W., Janina Manczarska-Orzeszkowska „Nina Bielicz”, „Glaukopis” 2014, nr 31.

Kujawa W., Jelińska Janina Zofia, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2014, nr 39.

Kujawa W., Kujawa A., Bibliografia prac prof. dr hab. Barbary Otwinowskiej [w:] „Mój świat po którym stąpam…”. Szkice do portretu Profesor Barbary Otwinowskiej zebrane z okazji dziewięćdziesiątych urodzin, Warszawa 2014.

Kujawa W., Służba Bezpieczeństwa w krainie śniegu, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2014, t. 7.

Kuna I., Sprawa obiektowa „Parlament”. Dokumentacja kontroli operacyjnej wyborów do sejmu kontraktowego w województwie suwalskim, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2014, nr 7.

Kurek R., Uwagi do artykułu Antoniego Zielińskiego „Instrukcja (tymczasowa) o pozyskaniu, pracy i ewidencji agenturalno-informacyjnej sieci z 13 lutego 1945 r. Analiza krytyczna dokumentu”, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej”, t. 5, Warszawa 2012, s. 129-190, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” t. 7.

Kwaśniak M., Elektroniczne bazy danych Służby Bezpieczeństwa, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2014, nr 7.

Langowski K., Współpraca prof. Oskara Haleckiego z Instytutem Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku [w:] Oskar Halecki i jego wizja Europy, t. 2, red. M. Dąbrowska, Warszawa–Łódź 2014.

Leśkiewicz R., Od reglamentacji do powszechnego dostępu. Ewolucja zasad udostępniania dokumentów komunistycznych organów bezpieczeństwa państwa [w:] The documentation of Communist Security Authorities. Materials of the international conference Warsaw 4–5 October 2012, red. W. Stępniak, Warszawa 2014. 

Leśkiewicz R., Represje wobec funkcjonariuszy kontrwywiadu II RP stosowane przez komunistyczne organy bezpieczeństwa państwa  [w:] Kontrwywiad II RP (1914) 1918 – 1945 (1948), t. 2, red. Z. Nawrocki, Warszawa 2014. 

Leśkiewicz R., Zarządzanie archiwami komunistycznych służb specjalnych [w:] Z uczniami, kolegami i przyjaciółmi w świecie nauki. Prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu w 80. rocznicę urodzin, red. W. Chorążyczewski, A. Żeglińska, Olsztyn 2014.

Leśkiewicz R., Źródła do historii polskiego kontrwywiadu w zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej [w:]Sekretna wojna. Z dziejów kontrwywiadu II RP, red. Z. Nawrocki, Poznań 2014. 

Liszkowska E., Kościół katolicki na Środkowym Nadodrzu w walce o własną tożsamość w raportach SB z lat 1977–1978. Próba charakterystyki [w:] Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych na Środkowym Nadodrzu w latach 1957–1979, red. E. Wojcieszyk, Poznań 2014.

Machała I., Ks. Teodor Krząkała w świetle materiałów znajdujących się w Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, „Zeszyty Chorzowskie”, t. 14, Chorzów 2013. 

Majewski M., Jerzy Krzymowski – ostatni naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa MSW (1937–1939) [w:] Kontrwywiad II RP (1914) 1918–1945 (1948), t. 2, red. Z. Nawrocki, Warszawa 2014.

Majewski M., Kontrwywiad II RP wobec Ukraińskiej Organizacji Wojskowej (UWO) i Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) [w:] Sekretna wojna. Z dziejów kontrwywiadu II RP, red. Z. Nawrocki, Warszawa 2014.

Majewski M., Na celowniku służb specjalnych. Mykoła Czebotariw (1884–1972) – przyczynek do biografii kontrwywiadowcy [w:] Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP, t. 4, red. T. Dubicki, Łomianki 2014.

Małyszka A., Stan wojenny w gminie Swarzędz, „Kronika Wielkopolski” 2014, nr 1.

Marcinkiewicz-Kaczmarczyk A., Akta Zarządu II Sztabu Generalnego WP z lat 1944–1956 w zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2014, nr 7. 

Marcinkiewicz-Kaczmarczyk A., Bohater czy zdrajca – mity i legendy na temat gen. Władysława Andersa w PRL [w:] Mity i legendy w polskiej historiografii wojskowej, red. W. Caban, J. Smoliński, t. 2, Kielce 2014.

Marcinkiewicz-Kaczmarczyk A., Ochotnicza Legia Kobiet w obronie Lwowa [w:] Kresy, granice i pogranicze w historii wojskowej, red. A. Olejko, J. Ślipiec, P. Korzeniowski, Oświęcim 2014.

Marszałek T., Wybrane sylwetki funkcjonariuszy tarnogórskiej Służby Bezpieczeństwa w ostatnich dwóch dekadach Polski Ludowej [w:] „Rocznik Muzeum w Tarnowskich Górach”, t. 4, 2013.

Michalski R., Zamach na papieża Jana Pawła II w świetle meldunków wywiadu PRL, „Szkice Archiwalno-Historyczne”, 2013, nr 10.

Morawski R., Tański M., Fonoteka archiwum Instytutu Pamięci Narodowej i jej archiwizacja z wykorzystaniem programu ZEUS, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2014, nr 7.

Mysiakowska-Muszyńska Jolanta, Sowietyzacja Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w myśli politycznej Władysława Studnickiego (1945–1953), „Dzieje Najnowsze” 2014, nr 2.

Nagel P., Konferencja „Zagłada ludności wschodnich województw II RP w latach II wojny światowej dokonana przez ukraińskich nacjonalistów – w 70. rocznicę krwawej niedzieli wołyńskiej”. Kraków, 10 lipca 2013 r., „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2014, nr 7.

Olesińska A., „Charakterystyki” organizacji niepodległościowych wytworzone przez Wydział „C” KW MO/WUSW w Białymstoku w latach 1972–1990, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2014, nr 7.

Perzyna P., Procesy archiwotwórcze i metoda opracowania akt wojewódzkich urzędów spraw wewnętrznych w Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach [w:] Z uczniami, kolegami i przyjaciółmi w świecie nauki. Prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin, red. W. Chorążyczewski, A. Żeglińska, Olsztyn 2014.

Pieczunko A., Efektywna, zorganizowana i dostępna informacja czy nowa kultura organizacyjna? Zmiany zasad działania archiwów w dobie komputeryzacji [w:] Wokół dwóch seminariów „Archiwa Przełomu 1989-1991, Warszawa 2014.

Piekaruś D., Dwa tajemnicze zabójstwa – przyczynek do historii formowania się władzy ludowej w powiecie krasnostawskim [w:] Zapiski Krasnostawskie, t. 5, red. R. Maleszyk, M. Nowosadzki, A. Borzęcki, Krasnystaw 2014.

Piekarz A., 9. pułk piechoty Legionów Armii Krajowej im. Ziemi Zamojskiej, „Kwarta. Pismo historyczno-społeczne” 2014, 1(10).

Pietrzyk E., Nowe przepisy prawne a przestępstwa polityczno-gospodarcze w latach 1944-1947 na przykładzie Krakowa, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2014, t. 7.

Pilarski S., Działania operacyjne Służby Bezpieczeństwa wobec działaczy NSZZ „Solidarność” w Tomaszowie Mazowieckim w okresie stanu wojennego [w:] Niedziela bez „Teleranka”. Piotrków Trybunalski – Tomaszów Mazowiecki w okresie stanu wojennego 1981–1983, red. M. Hubka, A. Wróbel, Piotrków Trybunalski – Tomaszów Mazowiecki 2014.

Pilarski S., Henryk Piasecki (1905–2003) – funkcjonariusz, dziennikarz, historyk. Niejednoznaczny portret komunisty ideowego [w:] Nie tylko niezłomni i kolaboranci. Postawy dziennikarzy w kraju i na emigracji w latach 1945–1989, red. T. Wolsza, P. Wójtowicz, Warszawa 2014.

Pilarski S., Nieporozumienia w kontaktach sportowych jako przejaw napięć w relacjach bilateralnych między Polską a Czechosłowacją w latach 30. XX w., „Glaukopis” 2014, nr 30.

Pilarski S., Wizyta Lecha Wałęsy w Łodzi. Wokół historycznego sporu, „Kronika Miasta Łodzi” 2014, nr 2.

Piwko R., Krystyna Prochowska „Katarzyna”, „Pola” (1921–1996), „Glaukopis” 2014, nr 31.

Piwko R., Ustalanie i opracowanie wodzirejów – organizatorów wrogiej działalności na wsi, „Komunizm. System – Ludzie – Dokumentacja. Rocznik Naukowy” 2014, nr 3.

Popek L., Sytuacja Polaków na Wołyniu w czasie II wojny światowej (1939-1945), „Na Rubieży” 2014, nr 132. 

Popek L., Jak zlikwidowano 22/23 kwietnia 1943 r. „najlepiej umocnioną bazę wojskową polsko-niemieckich okupantów w Janowej Dolinie”  [w:] Ludobójstwo OUN-UPA na Kresach Południowo-Wschodnich, t. 5, Kędzierzyn Koźle 2013 [2014].

Popek L., Sytuacja Polaków na Wołyniu w czasie II wojny światowej (1939-1945), „Wołyń i Polesie” 2014, 1(82).

Popek L., Wołyńskie ludobójstwo, „Lublin kultura i społeczeństwo” 2013, 4 (53). 

Prace i Materiały Historyczne Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi i Muzeum Archidiecezji Łódzkiej, t. 10: Źródła i materiały do historii parafii diecezji łódzkiej. Część II, red. K. Dąbrowski, współpraca edytorska K. Kolasa, R. Leszczyński, S. Pilarski, Z. Wilk-Woś, Łódź 2013 [2014].

Sadowski A., Brozi Krzysztof Jarosław, ps. Jakub Anatema”, „Skryba” (1952-1996) [w:] Słownik biograficzny miasta Lublina, t. 4, red. P. Jusiak, M. Sioma, J. Ternes, Lublin 2014.

Sadowski A., Leon Stanisław Pinecki wydobywany z zapomnienia..., „Wiadomości Uniwersyteckie. Miesięcznik Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej” 2014, nr 9-10 (209-210).

Sadowski A., Pawelec Stefan (1926-1996) [w:] Słownik biograficzny miasta Lublina, t. 4, red. P. Jusiak, M. Sioma, J. Ternes, Lublin 2014.

Sawicki J., Wprowadzenie [w:] Kariera SS-Oberscharführera Hermanna Baltruschata 1939–1943. Album fotograficzny funkcjonariusza Einsatzgruppe i Geheime Staatspolizei na ziemiach polskich wcielonych do Rzeszy, red. nauk. J. Sawicki, , współpr. J. Böhler, T. Stempowski, Warszawa 2014.

Sokołowski D., Lech Bądkowski w świetle materiałów aparatu bezpieczeństwa PRL, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2014, t. 7.

Stanuch Z., Karol Wojtyła/Jan Paweł II w materiałach archiwalnych szczecińskiego oddziału IPN [w:] Święty Jan Paweł II. Pamięć i wdzięczność na Pomorzu Zachodnim, red. A. Ziejewski, G. Wejman, Szczecin 2014.

Stanuch Z., Źródła do dziejów Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim w zasobie archiwalnym IPN oddział w Szczecinie [w:] Przeszłość Kościoła w archiwach Pomorza Zachodniego, red. T. Ceynowa, Koszalin 2014.

Stempowski T., „Bezinteresownie wyznaczony cel”. Udział niemieckiej Tajnej Policji Państwowej w represjonowaniu ludności polskiej, eksterminacji Żydów oraz zwalczaniu konspiracji na ziemiach polskich wcielonych do Rzeszy Niemieckiej od września 1939 r. do grudnia 1943 r. w albumie SS-Oberscharführera Hermanna Baltruschata [w:] Kariera SS-Oberscharführera Hermanna Baltruschata 1939–1943. Album fotograficzny funkcjonariusza Einsatzgruppe i Geheime Staatspolizei na ziemiach polskich wcielonych do Rzeszy, red. nauk. J. Sawicki, , współpr. J. Böhler, T. Stempowski, Warszawa 2014.

Szczepaniak-Nawrot M., Mikrofilmowanie dokumentacji aktowej w KW MO/WUSW w Poznaniu, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2014, nr 7.

Szczęsny P., Umiejscowienie wydziałów łączności w strukturach Służby Bezpieczeństwa w latach osiemdziesiątych w świetle pisma generała Konrada Straszewskiego z dnia 2 stycznia 1984 r. oraz decyzji nr 04 ministra spraw wewnętrznych generała Czesława Kiszczaka z dnia 6 kwietnia 1989 r., „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej”, t. 7.

Tomasik P., Droga do sądowej rehabilitacji Adama Doboszyńskiego [w:] Archiwum Narodowej Demokracji, t. 2, Warszawa 2014.

Wójcik B., Kontestacja obowiązującego porządku politycznego w środowiskach młodzieżowych Polski południowo-wschodniej po 1956 r. w wybranych materiałach Służby Bezpieczeństwa [w:] Od Ostatnich Leśnych do „Solidarności”. Z dziejów opozycji politycznej i oporu społecznego w Polsce południowo-wschodniej (1956-1989), red. M. Gliwa, M. Krzysztofiński, Rzeszów 2014.

Wójcik B., Prześladowanie żołnierzy Batalionów Chłopskich na Rzeszowszczyźnie [w:] Represje wobec wsi i ruchu ludowego (1944/1945-1989), red. A. Indraszczyk, M. Krzysztofiński, Warszawa-Rzeszów 2014.

Zajda M., Inwigilacja oraz próby pozyskania Konstantego Grzybowskiego przez organy bezpieczeństwa Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, „Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksja” 2014, nr 16.

Zieliński A., Odpowiedź Radosławowi Kurkowi, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2014, t. 7.

Żuławnik M., „Głosy” z Mławy. Z dziejów prasy polskiej w latach 1918–1939, „Ziemia Zawkrzeńska” 2013, t. 17 [2014].

Żuławnik M., Eksplozja w Cytadeli 13 X 1923 r. Przyczynek do działalności komunistów w Garnizonie Warszawa [w:]Komuniści w międzywojennej Warszawie, red. E. Kowalczyk, Warszawa 2014.

Artykuły popularnonaukowe i publicystyczne

Adamów K., Grecy nad Bałtykiem, „w Sieci Historii” 2014, nr 12.

Adamów K., Pies, nie świnia, „Pamięć.pl – Biuletyn IPN” 2014, nr 1.

Adamów K., W koszykówkę z Fidelem, „Pamięć.pl – Biuletyn IPN” 2014, nr 12.

Adamów K., Zakazane piosenki, „w Sieci Historii” 2014, nr 7.

Badura A., Wiktor Kania [biogram] [w:] Bohaterowie. Żołnierze Wyklęci. Kalendarz 2015, Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Stwardnienie Rozsiane Pro Bono.

Badura A., Wroga i szkodliwa działalność „Organisty”, „CzasyPismo. O historii Górnego Śląska”, 2014, nr 1(5).

Bagieński W., Bolszewik w mundurze SA, „Historia Do Rzeczy” 2014, nr 12.

Bagieński W., Gang braci Janoszów, „Historia Do Rzeczy” 2014, nr 9.

Bagieński W., Gestapowiec agentem UB, „Historia Do Rzeczy” 2014, nr 11.

Bagieński W., Kret AK w bezpiece, „Historia Do Rzeczy” 2014, nr 1.

Bagieński W., Niebezpieczna gra zakochanej kobiety, „Do Rzeczy”, 22–26 IX 2014.

Bednarek J., Blaski i cienie służb specjalnych, „Ziemia Łódzka. Pismo Samorządowe Województwa Łódzkiego” 2014, nr 6/7.

Bednarek J., Policjanci kontra komuniści, „Ziemia Łódzka. Pismo Samorządowe Województwa Łódzkiego” 2014, nr 11.

Balbus T., [wywiad] Przeciw bolszewikom. Armia Krajowa po lipcu 1944 roku. Wywiad Brygidy Łapszewicz z profesorem Tomaszem Balbusem, „Kurier Wileński” 5-7 VII 2014 (wydanie specjalne: 70. Rocznica operacji „Ostra Brama”).

Benczew B., Gdy karą była śmierć... Historia spod Wodzisławia Śląskiego, cz. 1–2, „Gazeta Informator” 2014, nr 16–17.

Benczew B., Raciborska procesja Bożego Ciała z roku 1984, www.raciborz.com.pl, 19 VI 2014.

Biełaszko M., Skazany na działanie, „W Sieci Historii” 2014, nr 2.

Bijak B., Kiedy Stalin umierał, to z dupy leciał mu kurz, czyli o prowokacji w ubikacji, „Poszukiwacze. Eksploracja – Podróże – Historia – Przygoda” 2014, nr 10.

Bijak B., Nieznany obóz jeniecki – jak Polacy pomagali Anglikom, „Poszukiwacze. Eksploracja – Podróże – Historia – Przygoda” 2014, nr 2.

Bijak B., Ślady V kolumny – zagadka swastyki z nagrobka rozwiązana, „Poszukiwacze. Eksploracja – Podróże – Historia – Przygoda” 2014, nr 4.

Burczyk D., Jak wymierzano sprawiedliwość po wojnie, „Nasza Historia” 2014, nr 12.

Burczyk D., Nieznana historia pewnej tablicy, „Nasza Historia” 2014, nr 2.

Burczyk D., Udział Specjalnego Sądu Karnego w Gdańsku i jego Prokuratury w procesie weryfikacji i rehabilitacji ludności Pomorza Gdańskiego w latach 1945–1946, „Zapiski Historyczne” 2014, t. 79, z. 3.

Byszewski P., Nieudana książka o nieudanej akcji [recenzja książki J. Wegnera, Zamach na Lenina, Lublin 2013], www.ruchniepodleglosciowy.pl.

Byszewski P., Zamach na Lenina czy zamach na Niesiołowskiego?, „Pamięć.pl – Biuletyn IPN” 2014, nr 7–8 [recenzja książki J. Wegnera Zamach na Lenina, Lublin 2013].

Ceglarz T., I był rok 1989 w Szczecinku…, „Temat Szczecinecki” 2014, nr 716.

Dyrcz R., Bitwa o Monte Cassino. Historia – polityka – żołnierze, „Biblioteczka Wielicka” 2014 , z. 143.

Formella S., Jak to biwało… krótkò pò II wòjnie (pol. Jak to bywało… krótko po II wojnie), „Pomerania” 2014, Nr 4 (475).

Formella S., Lëdowô Pòlskô wedle zrzeszińców (pol. Polska Ludowa według zrzeszyńców), „Pomerania” 2014, Nr 7-8 (478).

Formella S., Lëstë Lecha Bądkòwsczégò (pol. Listy Lecha Bądkowskiego), „Pomerania” 2014, Nr 3 (474).

Formella S., Ò drëdżi edicje „Zrzeszë Kaszëbsczi” (pol. O drugiej edycji „Zrzeszë Kaszëbsczi”), „Pomerania” 2014, Nr 5 (476).

Formella S., „Saga” ò Zrzeszenim (pol. „Saga” o Zrzeszeniu), „Pomerania” 2014, Nr 2 (473).

Formella S., Tacëwnô pòzwa „Grif”. Wòjcech Czedrowsczi w papiorach bezpieczi. Dzél 1 (pol. Kryptonim „Gryf”. Wojciech Kiedrowski w aktach bezpieki. Część 1), „Pomerania” 2014, Nr 10 (480).

Formella S., Tacëwnô pòzwa „Grif”. Wòjcech Czedrowsczi w papiorach bezpieczi. Dzél 2 (pol. Kryptonim „Gryf”. Wojciech Kiedrowski w aktach bezpieki. Część 2), „Pomerania” 2014, Nr 11 (481).

Formella S., Tacëwnô pòzwa „Grif”. Wòjcech Czedrowsczi w papiorach bezpieczi. Dzél 3 (pol. Kryptonim „Gryf”. Wojciech Kiedrowski w aktach bezpieki. Część 3), „Pomerania” 2014, Nr 12 (482).

Formella S., „Zrzesz Kaszëbskô” wedle pòzdrzatkù cenzurë (pol. „Zrzesz Kaszëbskô” z punktu widzenia cenzury), „Pomerania” 2014, Nr 6 (477).

Formella S., Zrzeszenié òb czas krizysu ë zjinaczi (pol. Zrzeszenie w dobie kryzysu i reformy), „Pomerania” 2014, Nr 9 (479).

Jagodzińska A., Bramy Piekła, „Nasz Dziennik” 2014, nr 137. 

Jagodzińska A., Kardynał Adam Kozłowiecki SJ – Misjonarz z Afryki, „w Sieci Historii” 2014, nr 1.

Jagodzińska A., Kto inny strzela, kto inny kule nosi…, „Wspólnota Polska” 2014, nr 1.

Jagodzińska A., O. Marian Żelazek – misjonarz trędowatych, „Miesięcznik Parafialny Kórnik”, listopad – grudzień 2014.

Jasiński G., [wywiad] I nikt nie spodziewał się wojny. Rozmowa E. Mazgal z prof. Grzegorzem Jasińskim, „Gazeta Olsztyńska” 16 IV 2014.

Jasiński G., [wywiad] IPN-owska stajnia Augiasza. Nie tylko teczki… Z doktorem habilitowanym, Grzegorzem Jasińskim, naczelnikiem olsztyńskiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej, rozmawiał Krzysztof Szczepanik, http://www.olsztyn.com.pl/artykul, ipn-owska-stajnia-augiasza-nie-tylko-teczki,17047.html.

Jasiński G., Mazurzy – a kto to taki?, „w Sieci Historii” 2014, nr 7.

Jasiński G., [wywiad] Mazurzy idą na wielką wojnę. Z prof. Grzegorzem Jasińskim rozmawia Stanisław Brzozowski, „Gazeta Olsztyńska” 5–6 VII 2014.

Jasiński G., [wywiad] Wielka bitwa Wielkiej Wojny. Z prof. Grzegorzem Jasińskim, historykiem UWM w Olsztynie o I wojnie światowej rozmawia Alfred Czesla, „Wochenblatt. Zeitung der Deutschen in Polen” 16–22 V 2014.

Jedynak M., „Halny” – życie dla Ojczyzny. Podporucznik czasu wojny Zdzisław Stefan Rachtan „Halny” (1924–2014), „Tygodnik Konecki” 3 II 2014, „Tygodnik Skarżyski” 3 II 2014.

Jedynak M., Józef Kazimierz Wroniszewski „Okoń”, „Konrad” (1925–2013), „Wykus” 2014, nr 19.

Jedynak M., Kielecki Korpus AK w marszu na pomoc walczącej Warszawie [w:] 27. Pieśniobranie. Warszawskie dzieci poszły w bój, Kielce 2014.

Jedynak M., Korpus Kielecki Armii Krajowej w marszu na pomoc Warszawie, „Kuryer Kielecki” 2014, nr 22 [dodatek do „Echa Dnia” 31 VII 2014].

Jedynak M., Podporucznik czasu wojny / kapitan Zdzisław Stefan Rachtan „Halny”, „Biuletyn Informacyjny. Miesięcznik Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej” 2014, nr 1 (285).

Jedynak M., Pomnik mjr. „Ponurego” w Wąchocku (1984–2014), „Wykus” 2014, nr 19.

Jedynak M., System kar w partyzanckich szeregach, „Wiedza i Życie. Inne Oblicza Historii” 2014, nr 2.

Jedynak M. [oprac.], Żyją wśród nas, „Wykus” 2014, nr 19.

Kapusta M., „Koppe”. Akcja Specjalna Batalionu „Parasol”, nowahistoria.interia.pl, 10 VII 2014.

Kapusta M., Akcja specjalna „Koppe”, „Dziennik Polski”, 8 VII 2014.

Kapusta M., Miejsce pamięci przy ul. Bruzdowej – czy bliżej cmentarza wojennego?, „Kurier Zwierzyniecki” 2014, nr 2(215).

Kasprzykowski A., „Solidarność” Region Podbeskidzie. Zarys dziejów – pierwsza dekada, „Solidarność Podbeskidzia” 2014, nr specjalny.

Kasprzykowski A., Licealiści o Solidarności. IV Podbeskidzki Konkurs Historyczny rozstrzygnięty, „Kronika Beskidzka” 2014, nr 8.

Kluska B., Informatyka w służbie władzy, „Pamięć.pl – Biuletyn IPN” 2014, nr 2.

Kluska B., Sonda: Nie uczyć, fascynować, „Pamięć.pl – Biuletyn IPN” 2014, nr 9.

Konieczna M., Akcja Specjalna Koppe w Krakowie, „Materiały Historyczne Stowarzyszenia Szarych Szeregów” 2014, nr 100.

Konieczna M., Harcerze Szarych Szeregów w okupowanym Krakowie, „Krakowski Rocznik Historii Harcerstwa” 2014, t. X.

Kotarba R., Egzekucje i represje niemieckie w Wieliczce i okolicy w czasie okupacji (1939-1945), „Biblioteczka Wielicka” 2014, z. 139.

Leśkiewicz R., O Rotmistrzu na antypodach, „Pamięć.pl – Biuletyn IPN” 2014, nr 5.

Leśkiewicz R., Tęsknota za cenzurą, „Rzeczpospolita” 13 II 2014.

Leśkiewicz R., W walce o wolność każdy był ważny, „Rzeczpospolita” 12 XII 2014.

Małyszka A., Charakterystyka Swarzędzkich Fabryk Mebli w dokumentach SB (1), „Wiadomości Kościańskie” 2014, nr 5–9.

Małyszka A., Krótka historia „Solidarności” [w:] Solidarność – drogi do porozumienia. Wystawa w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej (folder wydawnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”), Gdańsk 2014.

Małyszka A., Sierpień '80 [w:] Solidarność – drogi do porozumienia. Wystawa w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej(folder wydawnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”), Gdańsk 2014.

Misiejuk D., Aparat Bezpieczeństwa w powiecie głubczyckim. Zarys zagadnienia, ,,Kalendarz Głubczycki” 2014, t. XXI.

Misiejuk D., Milicja obywatelska a przestępczość na Śląsku Opolskim w latach 1945-1948, ,,Pamięć i Przyszłość” 2014, nr 1(23).

Morawski R., Błogosławiony spotkał świętego, „w Sieci Historii” 2014, nr 10.

Morawski R., Hasło: św. Antoni, odzew: św. Józef , „Pamięć.pl – Biuletyn IPN” 2014, nr 5.

Morawski R., Papież z ukrycia, „w Sieci Historii” 2014, nr 5.

Olesińska A., Brzozowska J., [wywiad J. Januszkiewicz] Dzieci poznały nasze ojczyste symbole, „Kurier Poranny”, http://www.poranny.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20141007/BIALYSTOK/141009720

Olesińska A., Brzozowska J., [wywiad J. Januszkiewicz] Wyrosną z nich prawdziwi patrioci, „Gazeta Współczesna”, http://www.wspolczesna.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20141008/REG00/141009728

Oszytko J., Kulisy przymusowej eutanazji niepełnosprawnej 15-letniej Ruth Kosterlitz, http://historia.wp.pl/title,Kulisy-przymusowej-eutanazji-niepelnosprawnej-15-letniej-Ruth-Kosterlitz,wid,16958400,wiadomosc.html?ticaid=1141e0, 27 X 2014.

Pietrzyk E., Po Niemcach przyszli Sowieci [w:] Wojna się nie skończyła, red. F. Musiał, Kraków 2014.

Pietrzyk E., Powojenna wędrówka ludów [w:] Wojna się nie skończyła, red. F. Musiał, Kraków 2014.

Pietrzyk E., Zmieniły się tylko mundury i język [w:] Wojna się nie skończyła, red. F. Musiał, Kraków 2014.

Piwko R., Obchody I rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w Kielcach 1 sierpnia 1945 roku, „Kuryer Kielecki” 2014, nr 22 [dodatek do „Echa Dnia” 31 VII 2014].

Piwowar J., Żuławnik M., Mając na względzie zachowanie pamięci…, „Pamięć.pl – Biuletyn IPN” 2014, nr 6.

Poboży R., Chłopczyk czy dziewczynka? , „Pamięć.pl – Biuletyn IPN” 2014, nr 6.

Poboży R., I żyli długo i szczęśliwie..., „Pamięć.pl – Biuletyn IPN” 2014, nr 2.

Popławski P., Jak na wojnie tak i w sporcie, „w Sieci Historii” 2014, nr 4.

Popławski P., Pogoń Lwów kolebką polskiej piłki nożnej, „w Sieci Historii” 2014, nr 7.

Sawicki J., Kolor jesieni, „Pamięć.pl – Biuletyn IPN” 2014, nr 11.

Skubisz Ł., Katastrofa kolejowa w Mieszkowicach, pomeranica.pl (internetowa encyklopedia Pomorza Zachodniego).

Skubisz Ł., Pomnik Czynu Polaków, pomeranica.pl (internetowa encyklopedia Pomorza Zachodniego).

Skubisz Ł., Tablica upamiętniająca rozstrzelanych żołnierzy (Szczecin), pomeranica.pl (internetowa encyklopedia Pomorza Zachodniego).

Skubisz Ł., Zatonięcie kutra Koł-175, pomeranica.pl (internetowa encyklopedia Pomorza Zachodniego).

Sodel R., W sojuszu z Hitlerem, „Pamięć.pl – Biuletyn IPN” 2014, nr 9.

Stanuch Z., 40 lat minęło. Historia parafii pw. Św. Jerzego w Goleniowie, „Niedziela – Kościół nad Odrą i Bałtykiem”, 27 IV 2014.

Stanuch Z., Rotmistrz Witold Pilecki „zawitał” do Goleniowa, „Niedziela – Kościół nad Odrą i Bałtykiem”, 30 III 2014.

Stempowski T., Pierwsze zdjęcie II wojny światowej, „w Sieci Historii” 2014, nr 9.

Stempowski T., Zwyczajne zdjęcie, „w Sieci Historii” 2014, nr 4.

Szczerba A., Mali Bohaterowie [w:] 27. Pieśniobranie. Warszawskie dzieci poszły w bój, Kielce 2014.

Szczerba A., Mali Bohaterowie, „Kuryer Kielecki” 2014, nr 22 [dodatek do „Echa Dnia” 31 VII 2014].

Szcześniak R., „Łupaszka” i „Lala”, „w Sieci Historii” 2014, nr 3.

Szcześniak R., Ostatnia droga męczennika, „Pamięć.pl – Biuletyn IPN” 2014, nr 10.

Szcześniak R., „Wyklęta” rodzina, „Pamięć.pl – Biuletyn IPN” 2014, nr 3.

Szopa P., [wywiad] Komuniści nakazali wymazać ich z pamięci, „Nowiny” 3 III 2014.

Szopa P., Dzięki brawurowej akcji uratowano siedmiu więźniów, „Nowiny” 13 VI 2014.

Szopa P., Fenomen platynowej blondynki [komentarz do artykułu], „Super Nowości” 26-28 IX 2014.

Szopa P., Pogrzeby w granatowej ziemi [komentarz do artykułu], „Super Nowości” 18 IV 2014.

Szynkiewicz M., Operacja „Obiekt”. Działania Służby Bezpieczeństwa podczas Mistrzostw Świata i Europy w hokeju na lodzie w Katowicach w 1976 r., „CzasyPismo. O historii Górnego Śląska” 2013, nr 2(4).

Ślusarski K., Śmierć miasta w obiektywie niemieckich lotników, „Pamięć.pl – Biuletyn IPN” 2014, nr 7-8.

Ślusarski K., Wyzwolenie „Gęsiówki”, „w Sieci Historii” 2014, nr 8.

Witalec R., [wywiad] Franciszek Wilk umiał przełamywać uprzedzenia, „Super Nowości” 24 II 2014.

Zagadka kapitana „Z-24”, scenariusz i reżyseria W. Kuligowski, wstęp J. Bednarek, Łódź 2014 (wydawnictwo z filmem DVD).

Zielony P., Akta zniszczone, akta ocalone, „Pamięć.pl – Biuletyn IPN” 2014, nr 11.

Zielony P., Miejsca uświęcone krwią, „Pamięć.pl – Biuletyn IPN” 2014, nr 4.

Zielony P., Mieszkania do wynajęcia, „w Sieci Historii” 2014, nr 6.

Zielony P., Pierwszy proces zbrodniarzy niemieckich, „w Sieci Historii” 2014, nr 11.

Żuławnik M., Palenie (nie)zgodne z prawem, „Pamięć.pl – Biuletyn IPN” 2014, nr 11.

do góry