Nawigacja

Видання IPN укр

Artykuły

Artykuły opublikowane przez pracowników pionu archiwalnego (2013 r.)

Artykuły naukowe

Badura A., „Zastrzelony w momencie przekraczania granicy”. O Pawle Cierpiole, przywódcy rybnickiego podziemia niepodległościowego, „CzasyPismo" 2012, nr 2.

Bagieński W., Brudne pieniądze wywiadu i partii w pierwszych latach Polski Ludowej, „Arcana" 2013, nr 112.

Bagieński W., Zarys działalności aparatu bezpieczeństwa PRL wobec emigracyjnego PSL (1954–1966) [w:] Polska w XX wieku. W kręgu badań historycznych, politologicznych i prawnych, red. T. Kuczur, T. Wolsza, Bydgoszcz 2013.

Balbus T., Agentura UB [w:] Urząd Bezpieczeństwa na Dolnym Śląsku. Z badań nad organizacją i działalnością aparatu bezpieczeństwa, red. R. Klementowski, K. Szwagrzyk, Wrocław 2012 [2013] .

Balbus T., Armijos Krajovos Vilniaus apygardos partizanu brigadu veikla [w:] Genocidas ir rezistancija. Lietuvos gyventoju genocidu ir rezistencijos tyrimo centras, Vilnius 2012, nr 2 (32) [2013].

Balbus T., Kontrwywiad Polski Podziemnej wobec okupacji sowieckiej (1944-1948) [w:] Kontrwywiad Drugiej Rzeczypospolitej 1914/1919-1945/1948, t. I, red. Z. Nawrocki, Warszawa 2013.

Balbus T., Organizacja struktur organów bezpieczeństwa na Dolnym Śląsku [w:] Urząd Bezpieczeństwa na Dolnym Śląsku. Z badań nad organizacją i działalnością aparatu bezpieczeństwa, red. R. Klementowski, K. Szwagrzyk, Wrocław 2012 [2013].

Balbus T. , Pierwsze kadry [w:] Urząd Bezpieczeństwa na Dolnym Śląsku. Z badań nad organizacją i działalnością aparatu bezpieczeństwa, red. R. Klementowski, K. Szwagrzyk, Wrocław 2012 [2013].

Balbus T., Powiatowe i Miejskie Urzędy Bezpieczeństwa [w:] Urząd Bezpieczeństwa na Dolnym Śląsku. Z badań nad organizacją i działalnością aparatu bezpieczeństwa, red. R. Klementowski, K. Szwagrzyk, Wrocław 2012 [2013].

Balbus T., Rozbicie scentralizowanych struktur konspiracyjnych AK-WiN [w:] Urząd Bezpieczeństwa na Dolnym Śląsku. Z badań nad organizacją i działalnością aparatu bezpieczeństwa, red. R. Klementowski, K. Szwagrzyk, Wrocław 2012 [2013].

Bednarek J., „Grupa Śmierci" pod dowództwem Stanisława Szymfelda (1946–1948), „Zeszyty Historyczne WiN-u" 2013, nr 38.

Bednarek J., Sprawozdanie z sympozjum naukowego „Poland and Ukraine in the 1930s and 1940s”, Uniwersytet Harvarda, 8 maja 2013 r., „Dzieje Najnowsze" 2013, nr 4.

Burczyk D., Bojownicy ludu z Nowego Portu, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2013 , nr 21.

Burczyk D., Ujawniono nieznane zapiski więzienne Alberta Forstera, „Nasza Historia” 2013 , nr 2.

Burczyk D., Wybrane zagadnienia organizacji i funkcjonowania kancelarii Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku 1946-1955, „Szkice archiwalno-historyczne” 2013 , nr 10.

Ceglarz T., Konrad Białecki, Klub Inteligencji Katolickiej w Poznaniu w latach 1956-1991, Poznań 2012, [rec.], „Kronika Wielkopolski" 2013, nr 3 (147).

Ceglarz T., Ojciec Tadeusz Rydzyk –  organizator, katecheta, kapelan Klubu Inteligencji Katolickiej w Szczecinku (1979–1981), „Biuletyn Towarzystwa Przyjaciół Nauk Historycznych" 2013, nr 1.

Cieślak T., Konspiracja antykomunistyczna i podziemie zbrojne na terenie powiatu jarocińskiego w latach 1945 – 1950, „Zapiski Jarocińskie" 2013, nr 3–4.

Dardzińska J., VI Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich „Zatrzymać przeszłość, dogonić przyszłość”. Wrocław, 5–7 września 2012 r., „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2013, t. 6.

Dźwigał M., Niepodległościowe organizacje młodzieżowe działające na terenie powiatu chojeńskiego w latach 1945-1956, „Rocznik Chojeński" 2013, t. V.

Fornal P., Struktura, kadra kierownicza i główne kierunki działań operacyjnych Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej oraz Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Brzozowie w latach 1957-1990 [w:] „Aparat represji w Polsce Ludowej 1944- 1989” 2013 , nr 1 (11).

Gągol A., Działalność Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Mińsku Mazowieckim 1944–1956, cz. 1, „Rocznik Mińsko-Mazowiecki" 2012, t. XX.

Głuszek P., Katastrofa w Luboniu w 1972 r., „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej" 2013, t. 6.

Gucewicz D., L. Potykanowicz-Suda, Państwo a Kościół katolicki w województwie gdańskim w latach 1945–1970, Warszawa 2011 [rec.], „Dzieje Najnowsze" 2012, nr 4.

Gucewicz D., Na przekór władzy. Zewnętrzne przejawy życia religijnego w województwie gdańskim w dobie Wielkiej Nowenny i Milenium Chrztu Polski (1957–1966) [w:] Szkice z życia codziennego w Gdańsku w latach 1945–1989, red. G. Berendt i E. Kizik, Gdańsk 2012.

Jasiński G., Kościoły i wyznania niekatolickie w województwie olsztyńskim w latach 1965 i 1966 w świetle sprawozdania służby bezpieczeństwa, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie" 2013, nr 2.

Jasiński G., Kwestie wyznaniowe [w:] Ziemie pruskie w podręcznikach Polski, Niemiec, Litwy i Rosji. Porównawcza analiza regionalnych tożsamości w XX-XXI wieku, red. I. Lewandowska i S. Zloch, Olsztyn 2012.

Jasiński G., Wstęp/Vorwort [w:] P. Majewski, Z przeszłości parafii ewangelickiej w Mrągowie/Aus der Geschichte der evangelischen Kirchengemeinde in Sensburg, Dzięgielów 2013.

Jedynak M., Mieszkańcy gminy Bodzentyn w oddziałach partyzanckich Armii Krajowej „Ponurego" i „Nurta” [w:] Z dziejów Bodzentyna w okresie II wojny światowej. W 70. rocznicę pacyfikacji 1943–2013, red. L. Michalska-Bracha, M. Przeniosło, M. Jedynak, Kielce 2013.

Karbosiak S., Pirecki P., Ikoniczny obraz Ziem Odzyskanych w propagandzie PRL [w:] Nad Odrą i Bałtykiem. Myśl zachodnia: ludzie − koncepcje − realizacja do 1989 r. , red. M. Semczyszyn, T. Sikorski, A. Wątor, Szczecin 2013.

Kawalec K., Dzieło do poprawkiRec. pracy: P. Jastrzębski, „Myśl Narodowa” (1921-1939): studium politologiczno-prasoznawcze, Warszawa 2012, „Dzieje Najnowsze” 2013, nr 1 .

Kawalec K., Einfluss und Bedeutung des Nationalismus im Entstehungsprozess der Zweiten Polnischen Republik nach 1918 [w:] Nationalistische Politik und Ressentiments: Deutsche und Polen von 1871 bis zur Gegenwart, J. Frackowiak (Hg.), Göttingen 2013.

Kawalec K., Jolanta Mysiakowska-Muszyńska, Zabiegi o legalizację Stronnictwa Narodowego w kraju w latach 1945-1947, Warszawa, 2011, [rec.], „Dzieje Najnowsze” 2013 , nr 1.

Koller S., Brakowanie i niszczenie akt pionu SB do walki z Kościołem - zarys problematyki,„Zeszyty Historyczne WiN-u” 2013, nr 38.

Konieczna M. , Funkcje społeczne „wrogiej propagandy pisanej” w latach 1965–1975 na przykładach z archiwum krakowskiej bezpieki, „ Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia X” , Kraków 2012 [2013].

Kościański R., Antoni Wojciechowski [w:] Powstańcy Wielopolscy… Biogramy uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918–1919, t. X, red. B. Polak, Poznań 2013.

Kościański R., Leon Kopiński [w:] Powstańcy Wielopolscy… Biogramy uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918–1919, t. X, red. B. Polak, Poznań 2013.

Kościański R., Stanisław Ciepliński [w:] Powstańcy Wielopolscy… Biogramy uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918–1919, t. X, red. B. Polak, Poznań 2013.

Kościelna B., Zwyczajne lata. Sytuacja społeczno-polityczna w województwie szczecińskim w latach 1973-1975,„Glaukopis" 2013, nr 28.

Kruk M. , Sztumska grupa wsparcia 5. Wileńskiej Brygady AK. Z badań nad stosunkiem ludności pomorskiej wobec partyzantki antykomunistycznej [w:] Żołnierze Wyklęci na ziemi malborskiej, red. J. Hochleitner, P. Niwiński, Biblioteka Malborska 2013.

Langowski K., Początki działalności Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku (1993–1956), cz. 2 [w:] Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, t. XLVIII, Warszawa 2013.

Leśkiewicz R., Implementation of the policy of open access to the documentation of communist security authorities vs. protection of sensitive information [w:] XXIV Konferencja Europejskiej Rady Archiwistów Narodowych, red. B. Berska, Warszawa 2012 [2013].

Leśkiewicz R., Na ile zasoby archiwalne Instytutu Pamięci Narodowej mogą być przydatne w realizacji projektu? [w:]„Archiwa Przełomu 1989 – 1991” w czasach przełomu. Przegląd źródeł – ocena stanu zachowania i mapa rozmieszczenia. Materiały z II ogólnopolskiego seminarium 15 X 2012, Warszawa 2013.

Leśkiewicz R., Źródła do historii polskiego kontrwywiadu w zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej [w:]Kontrwywiad II RP (1914) 1918 – 1945 (1948), t. 1, red. Z. Nawrocki, Warszawa 2013.

Leśkiewicz R., Peterman R., Wojskowe organy bezpieczeństwa państwa [w:] Historyczno – prawna analiza struktur organów bezpieczeństwa państwa w Polsce Ludowej (1944 - 1990). Zbiór studiów, red. A. Jusupović, R. Leśkiewicz, Warszawa 2013.

Majewski M., Kontrwywiad II RP wobec Ukraińskiej Organizacji Wojskowej (UWO) i Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) [w:] Kontrwywiad II RP (1914) 1918-1945 (1948), t. I, red. Z. Nawrocki, Warszawa 2013.

Majewski M., Niespokojna dusza. Gen. bryg. Jerzy Grobicki (1891–1972) [w:] Sivis pacem parabellum. Bezpieczeństwo i polityka Polski. Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Tadeuszowi Dubickiemu, red. R. Majzner, Częstochowa–Włocławek 2013.

Majewski M., Przeciwko Sowietom. Pogmatwane losy Piotra Samutina (1896-1982) [w:] Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP, t. III, red. T. Dubicki, Łomianki 2013.

Małyszka A., Swarzędz na rysunkach Henryka Derwicha, „Zeszyty Swarzędzkie" 2013, nr 4.

Małyszka A., Tablica upamiętniająca Swarzędzkie Fabryki Mebli, „Kronika Wielkopolski" 2013, nr 2.

Marcinkiewicz-Kaczmarczyk A., Obsada personalna Oddziału II Sztabu Generalnego WP w latach 1945–1956 , „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2013, nr 3 (245).

Marcinkiewicz-Kaczmarczyk A. , Ogólna charakterystyka archiwaliów dotyczących Polskiego Państwa Podziemnego przechowywanych w IPN , „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2013, t. 6.

Nagel P., Międzynarodowa konferencja „Współpraca NKWD/KGB ze służbami bezpieczeństwa państw Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1945–1989”. Kraków, 6–7 czerwca 2013 r. , „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2013, t. 6.

Oszytko J., Dzieło miłosierdzia opolskich sióstr szpitalnych św. Franciszka wobec prześladowanych Żydów w świetle nieznanych dokumentów z lat 1939–1940 [w:] Żydzi na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku, Rybnik-Katowice 2013

Paszek  M. , Michalski R., Zeszyt odpraw Wojskowego Sądu Rejonowego w Katowicach ,  „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2013, t. 6.

Piekarska A. K., „Jestem realistką" – czyli wróżka (nie tylko) w kabarecie [w:] Twórcy na służbie – W służbie twórczości, red. S. Ligarski, Warszawa 2013.

Piekarska A. K., Wieczór w „Melodii”, czyli Kabaret pod Egidą w 1978 roku [w:] Twórcy na służbie – W służbie twórczości, red. S. Ligarski, Warszawa 2013.

Piekarz A., Ostatnia walka grupy Edwarda Taraszkiewicza „Żelaznego” w świetle zeznań żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944- 1989” 2012, nr 1(10).

Piekarz A., Zagłada pododdziału „Uskoka" w Turowoli (26 VI 1947) [w:] „Merkuriusz Łęczyński" 2013, nr 26.

Pietrzyk E., Przypadek Jana Kiliana ps. „Przybysz”. Studium współpracy, „ Zeszyty Historyczne WiN-u” 2013, n r 37.

Pietrzyk E., Wykorzystanie materiałów kompromitujących w pracy operacyjnej z osobowymi źródłami informacji  [w:]Osobowe środki pracy operacyjnej – zagadnienia źródłoznawcze, red. F. Musiał, Kraków 2013.

Pilarski S. , Polska Partia Socjalistyczna wobec wzrostu napięcia w stosunkach polsko-czechosłowackich w 1934 r. [w:] Si vis pacem, para bellum. Bezpieczeństwo i polityka Polski. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Tadeuszowi Dubickiemu, red. R. Majzner, Częstochowa – Włocławek 2013.

Pilarski  S. , Rabiega R., Źródła do dziejów NSZZ „Solidarność" w zasobie archiwalnym Oddziału IPN w Łodzi, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej" 2013, t. 6.

Piłat J., Zarys struktury ewidencji operacyjnej Służby Bezpieczeństwa w zasobie Oddziału IPN w Lublinie , „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2013, t. 6.

Piwko R., Lucjan Kwaśniewski w świetle dokumentów Wojskowego Sądu Rejonowego w Kielcach – przyczynek do biografii, „Zeszyty Radomszczańskie" 2013, t. VII.

Piwko R., Zarys działalności Zarządu Okręgowego Stronnictwa Narodowego w Częstochowie w latach 1945-1946, „Zeszyty Historyczne WiN-u" 2013, nr 37.

Romanek J., Kadra kierownicza Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Białej Podlaskiej w pierwszym roku jej funkcjonowania (sierpień 1944-sierpień 1945) [w:] „Radzyński Rocznik Humanistyczny" 2013, t. 11.

Rybarczyk  P. , Uwięzienie ostatniego Kronenberga. Nieznane kronenbergiana w zasobie Delegatury IPN w Bydgoszczy ,„Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2013, t. 6.

Sawicki J., Konferencja archiwalna „Polonica bliżej kraju”. Warszawa, 25 października 2012 r. ,  „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2013, t. 6.

Simiński H., Budowa Muzeum w Gozdowicach i pozyskiwanie pierwszych eksponatów, „Rocznik Chojeński” 2013, t. V.

Sokołowski D., Radosław Żydonik, Historia jednej pomyłki. Kulisy rejestracji tajnego współpracownika ps. „Majewski" opisujący kwestię rejestracji Janusza Molki w charakterze osobowego źródła informacji, „Pamięć i Sprawiedliwość" 2012, nr 2.

Stempowski T.„Lieux de mémoire”, ikony, fotografie. Wpływ obrazów fotograficznych na pamięć zbiorową w Polsce – rekonesans, „Pamięć i Sprawiedliwość" 2013, nr 2 (22).

Stempowski T., Nadine Fresco, „Śmierć Żydów. Fotografie”, Czarne, Wołowiec 2011, ss. 135, [rec.], „Pamięć i Sprawiedliwość" 2013, nr 2 (22).

Stempowski T., Ślusarski K.W., Wydzielony zbiór fotografii byłej Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej" 2013, t. 6.

Szopa P., Walka z osobami współpracującymi z okupantem niemieckim na terenie Placówki AK Niebylec [w:] Rocznik Niebylecki, t. 1, Niebylec 2013.

Szymczyk J., Jedynak M., W stronę tradycji i tożsamości. Mjr Jan Piwnik „Ponury" patronem KWP w Kielcach, „Policjanci. Policyjny Magazyn Historyczny" 2013, nr specjalny Materiały międzynarodowego sympozjum Muzealnictwo, archiwistyka, kolekcjonerstwo i wystawiennictwo policyjne. Historia i współczesność, red. Zbigniew Judycki.

Ślusarski K.W., Doświadczenia IPN w tworzeniu cyfrowych zbiorów fotograficznych i w ich wykorzystywaniu na przykładzie dokumentacji kampanii wrześniowej 1939 r., „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2013, t. 6.

Środa R., Dzienniki archiwalne UB i SB tzw. starego typu w zasobie archiwalnym Oddziału IPN w Krakowie , „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2013, t. 6.

Tylski K., Zasady funkcjonowania ewidencji operacyjnej Służby Bezpieczeństwa, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej" 2013, t. 6.

Zajda M. , Mikołaj Grynberg, Ocaleni z XX wieku. Po nas nikt już nie opowie, najwyżej ktoś przeczyta…Warszawa 2012, ss. 350, [rec.], „ Mediterraneum, The Journal for Research and Studies” 2013 , vol. 1, mediterraneum.up.krakow.pl.

Zajda M. , The Trauma of Survivors. Casus: the Elbinger family, „ Mediterraneum, The Journal for Research and Studies”  2013 , vol. 1, mediterraneum.up.krakow.pl .

Zieliński A., Łucja Marek, ks. Mariusz Trąba, Przypadek ks. Brunona Magotta. Studium źródłoznawcze dokumentacji kościelnej i akt aparatu bezpieczeństwa, Katowice 2010, [rec.], „Aparat represji w Polsce Ludowej 1944–1989” 2013, t. 10.

Zieliński A. , Materiały kontroli resortowych jako przedmiot badań historyka ,  „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2013, t. 6.

Ziobroń R., Pamięć o nim trwać będzie. Krótki szkic o życiu Józefa Rzepki – jednego z członków IV Zarządu Głównego WiN [w:] „Biuletyn Informacyjny Okręgu Podkarpackiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej”  2013 , nr 4.

Żuławnik M., Działania Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Mławie w likwidacji Polskiego Stronnictwa Ludowego przed wyborami do Sejmu Ustawodawczego w 1947 r., „Ziemia Zawkrzeńska" 2012, t. XVI.

Artykuły popularnonaukowe i publicystyczne

Adamów K., Lodzia milicjantka Pierwsza Milicjantka PRL, „pamięć.pl. Biuletyn IPN” 2013 , nr 7-8.

Bagieński W., Ostatni uciekinier ze służb PRL, „Historia Do Rzeczy”, sierpień 2013.

Bijak B., Kryptonim „Orbita”, czyli jak bezpieka w Kaliszu wojsko udawała , „Poszukiwacze. Eksploracja – Podróże – Historia – Przygoda” 2013, nr 5/6.

Bijak B., Służba Bezpieczeństwa na tropie mogił żołnierzy Wehrmachtu. Kaliski epizod nieznanej ogólnopolskiej akcji SB, „Poszukiwacze. Eksploracja – Podróże – Historia – Przygoda” 2013, nr 2.

Dźwigał M., Granica [w:] Spacerem po Dolinie Miłości, red. R. Matecki, 2013.

Fornal P., Swoje kapłaństwo poświęcił Polsce i potrzebującym, „Wiadomości Brzozowskie”, kwiecień 2013.

Fornal P., Wcielił się w rolę ubeka, „Wiadomości Brzozowskie”, wrzesień 2013.

Jagodzińska A., Ks. Mieczysław Matuszek, więzień KL Dachau, „Miesięcznik Parafialny”, grudzień 2013, Kórnik.

Jagodzińska A., W setną rocznicę urodzin ks. kanonika Leona Stępniaka, więźnia KL Dachau, „Gazeta Kościańska” Dodatek specjalny 2013 marzec/kwiecień.

Jagodzińska A., Wspomnienie - ostatni świadek, więzień KL Dachau, ks. Leon Stępniak (1913-2013), „Echo Fary” 2013 , nr 3.

Jagodzińska A., Wspomnienie o ks. Leonie Stępniaku. W 100. lecie urodzin 29.03.2013 r., www.swietjozef.kalisz.pl/Dachau/51.htm.

Jedynak M., 100-lecie Harcerstwa na Ziemi Koneckiej, „Tygodnik Konecki”, 24–30 VI 2013.

Jedynak M., Agent gestapo w partyzanckich szeregach, „Wiedza i Życie. Inne Oblicza Historii" 2013, nr 4.

Jedynak M., Antoni Wójcikowski „Jodła" (1926–2013), „Wykus" 2013, nr 18.

Jedynak M., Bolesław Dryja „Dzięcioł" (1919–2013), „Wykus" 2013, nr 18.

Jedynak M., Józef Kazimierz Wroniszewski „Okoń”, „Konrad" (1925–2013), „Tygodnik Konecki”, 7 X 2013.

Jedynak M., Partyzancka akcja na pociąg pod Wólką Plebańską 4 września 1943 r., „Tygodnik Konecki”, 2 IX 2013; „Tygodnik Skarżyski”, 2 IX 2013; „Tygodnik Starachowicki" 2 IX 2013.

Jedynak M., Powtórne uroczystości pogrzebowe mjr. Jana Piwnika „Ponurego”, 10–12 czerwca 1988 r., „Kuryer Kielecki”, nr 18, dodatek do „Echa Dnia" 13 VI 2013.

Jedynak M., Tradycja powstania styczniowego w działalności Środowiska „Ponury”–„Nurt”, „Wykus" 2013, nr 18.

Jedynak M., Wolność i Niezawisłość, „Ziemia Opatowska. Nieperiodyczne Pismo Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Opatowskiej" 2013, nr 27.

Jedynak M., Wspomnienie o „Dzięciole”. Bolesław Dryja (1919–2013), „Tygodnik Skarżyski" 10–16 VI 2013.

Jedynak M., Współpraca wsi z oddziałami partyzanckimi Armii Krajowej, „Kuryer Kielecki”, nr 19, dodatek do „Echa Dnia" 11 VII 2013.

Jedynak M., Zdzisław Furmański „Wesoły”, „Śmiały" (1926–2013), „Wykus" 2013, nr 18.

Jedynak M., Zmarł żołnierz Armii Krajowej Antoni Wójcikowski ps. „Jodła”, „Tygodnik Skarżyski" 14 I 2013.

Kasprzykowski A., Czerwcowy plebiscyt [w:] Kalendarz Beskidzki 2014, Bielsko-Biała 2013.

Kasprzykowski A., „Edek" wrócił do swoich… Ekshumacja żołnierskiej mogiły pod Błatnią, „Głos Ziemi Cieszyńskiej" 2013, nr 47.

Kasprzykowski A., Ekshumacja pod Błatnią, „Kronika Beskidzka" 2013, nr 47.

Kasprzykowski A., Pamięci porucznika Rayskiego, „Kronika Beskidzka" 2013, nr 8.

Kasprzykowski A., Pamięci prymasa Hlonda. Spłata długu wdzięczności, „Głos Ziemi Cieszyńskiej" 2013, nr 47.

Kasprzykowski A., Zginął za wolną Polskę. Ks. mjr Rudolf Marszałek, „Kronika Beskidzka" 2013, nr 11.

Kluska B., XYZ: pierwszy polski komputer cyfrowy, „pamięć.pl. Biuletyn IPN" 2013, nr 4.

Leśkiewicz R., Odznaczenie za „Solidarność”, „Rzeczpospolita”, 13 VIII 2013.

Leśkiewicz R., Pieczunko A., Inwentarz archiwalny IPN w sieci, „pamięć.pl. Biuletyn IPN" 2013, nr 1.

Leśna A., Mjr Bolesław Jabłoński „Bill" (1909–1982) – cichociemny, inżynier, filantrop, „Biuletyn Informacyjny AK" 2013, nr 9.

Morawski R., Katyń w Niemieckiej Propagandzie, „pamięć.pl. Biuletyn IPN” 2013 , nr 12.

Morawski R., Pierwsza „Zorza” wolności, „pamięć.pl. Biuletyn IPN” 2013 , nr 6.

Oszytko J., Autostrada Adolfa Hitlera, „Nowa Trybuna Opolska”, 13 II 2013.

Palonek M. , Zagadka ocalenia, „Dziennik Polski”, 2 IV 2013.

Piekarz A., Akcja patrolu Józefa Franczaka „Lalka" w Wysokiem (21 X 1947), „Echo Wysokiego" 2013, nr 5.

Piekarz A., Stanisław Kuchciewicz „Wiktor” [w:] Ostatni komendanci, ostatni żołnierze 1951-1963, red. G. Kuczyński i in., Warszawa 2013.

Pietrzyk E., Droga w nieznane, „Dziennik Polski”, 4 VI 2013.

Pietrzyk E., Po Niemcach przyszli Sowieci, „Dziennik Polski”, 7 V 2013.

Pietrzyk E., Zmieniły się tylko mundury i język, „Dziennik Polski”, 19 III 2013.

Piwko R., Działalność podporucznika Bronisława Sokołowskiego, pseudonim „Frant”, „Kuryer Kielecki”, nr 17, dodatek do „Echa Dnia" 30 IV 2013.

Poboży R., Kryptonim „Podróżnik”, „pamięć.pl. Biuletyn IPN” 2013 , nr 5.

Poboży R., Poznałem go w Los Angeles, „pamięć.pl. Biuletyn IPN” 2013 , nr 10.

Sawicki J, Marzec'68, na esbeckich taśmach, „pamięć.pl. Biuletyn IPN” 2013 , nr 3.

Sawicki J., Poboży R., „Pielgrzymka jasnogórska pod lupą SB”, „Tygodnik Powszechny” 2013, nr 33.

Skubisz Ł. (współautor), Pomniki, akcenty rzeźbiarskie, tablice pamiątkowe Szczecina, red. J. Kozakowska, Szczecin 2012 [2013].

Skubisz Ł., 15 haseł dot. upamiętnień w Kołobrzegu, portal „ Encyklopedia Pomorza Zachodniego”, pomeranica.pl.

Skubisz Ł., Katastrofa na Turzynie, „Szczeciner” 2013, nr 3.

Stempowski T., Rasistowski album, „pamięć.pl. Biuletyn IPN” 2013 , nr 11.

Szcześniak R., Obrazy zbrojnego oporu, „Dowódcy II Wojny Światowej: gen. Stefan Rowecki Grot”.

Szcześniak R., Zrzuty nad Kampinosem w czasie Powstania Warszawskiego, „pamięć.pl. Biuletyn IPN” 2013 , nr 9.

Szopa P., Przecierali drogi do wolności , „ Super Nowości”, 25 X 2013.

Ślusarski K., Spirala zagłady, „pamięć.pl. Biuletyn IPN” 2013 , nr 4.

Ślusarski K., Miasto pokonane, lecz nieujarzmione, „pamięć.pl. Biuletyn IPN” 2013 , nr 1.

Ślusarski K., Miasto ruin wraca do życia, „pamięć.pl. Biuletyn IPN” 2013 , nr 2.

Tylski K., Ppor. Adolf Netzel „Snowacz" (1913–1983) – szef wywiadu Inspektoratu Łódź AK i ROAK, „Biuletyn Informacyjny AK" 2013, nr 9.

Wabik W., Wrona skona w gazecie, czyli cios w gotowość obronną, „pamięć.pl. Biuletyn IPN” 2013 , nr 12.

Zajda M. , In search of the thirty percent…www.jewrnalism.com .

Zajda M. , What was the holocaust for the „People's Governement”?www.jewrnalism.com .

Ziobroń R., Rozmowa K. Jamróg nt. odzyskania niepodległości przez Polskę, „Nowiny24.pl”, 11 XI 2013.

do góry