Nawigacja

Видання IPN укр

Artykuły

Artykuły opublikowane przez pracowników pionu archiwalnego (2012 r.)

Artykuły naukowe

Autuchiewicz J., Reorganizacja życia kulturalnego i postawy środowisk twórczych w województwie białostockim w latach 1956-1970 [w:] „Mała stabilizacja" w województwie białostockim 1956–1970. Polityka – gospodarka – społeczeństwo – kultura”, red. M. Markiewicz, Białystok 2012.

Badura A., „Zniszczyć wszystko, co jest czerwone…" Młodzieżowe organizacje antykomunistyczne na Górnym Śląsku i Podbeskidziu w latach 1945–1954, „Czasypismo" 2012, nr 1.

Balbus T., „Cień generała Wilka”. Zarys działalności w PRL-u oficera i historyka Okręgu Wileńskiego AK Stanisława Kiałki[w:] Żołnierz Niepodległej. Księga dedykowana śp. gen. Mieczysławowi Huchli, red. T. Balbus, M. Krzysztofiński, E. Lenart, Z. Nawrocki, Rzeszów 2012.

Balbus T., Inspektorat „Afryka”, „Rocznik Świdnicki” 2012.

Bednarek J., Działalność naukowo-badawcza archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w latach 2000–2010, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej" 2012, t. 5.

Bednarek J., Iнститу́т націона́льної па́м'яті — Kомі́сія з розслі́дування зло́чинів про́ти по́льської на́ції (ІНП) [w:]Політична енциклопедія, red. Ю. Левенець i  inni, Київ 2012.

Bednarek J., Karbarz-Wilińska J., Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Sowiecki system obozów i więzień. Forma represji politycznych w  Europie Środkowo-Wschodniej w pierwszej połowie XX wieku”Łódź, 3–4 listopada 2011 r., „Przegląd Nauk Historycznych" 2011, nr 2.

Bednarek J., Ґєдро́йц Єжи [w:] Політична енциклопедія, red. Ю. Левенець i  inni, Київ 2012.

Bednarek J., Качинський Лех Александр [w:] Політична енциклопедія, red. Ю. Левенець i inni, Київ 2012.

Bednarek J., Курти́ка Януш [w:] Політична енциклопедія, red. Ю. Левенець i  inni, Київ 2012.

Białek S., Nieudana ucieczka z Centralnego Więzienia Karnego w Strzelcach Opolskich w 1951 r. [w:] Żołnierz Niepodległej. Księga dedykowana śp. gen. Mieczysławowi Huchli, red. T. Balbus, M. Krzysztofiński, E. Lenart, Z. Nawrocki, Rzeszów 2012.

Burczyk D., Żołnierze-górnicy z powiatów elbląskiego i braniewskiego (1949–1959), „Pamięć i sprawiedliwość" 2012, nr 1.

Busse K., Trzech do tysiąca. Likwidacja grupy Aleksandra Młyńskiego przez aparat bezpieczeństwa [w:] Społeczeństwo a władza między Wisłą a Pilicą w latach 1945-1989, red. S. Piątkowski, R. Śmietanka-Kruszelnicki, Lublin 2012.

Busse K., Z agenturą nie czekamy na centralę – instrukcja pracy operacyjnej Wydziału Śledczego KWMO w Radomiu, „Pamięć i Sprawiedliwość" 2012, t. 1.

Busse K., Zakłady Metalowe im. gen. Waltera w Radomiu [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, t. 2, Warszawa 2012.

Busse K., Zdzisław Seweryn Domagała [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, t. 2, Warszawa 2012.

Bykowska M., „Jeden z „wyklętych" – Ludwik Daniel „Bojar" (1923-1955), „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne" 2012, t. 13.

Chmielarz A., Majewski M., Jędrzej Tucholski 1932–2002, „Przegląd Historyczno-Wojskowy" 2012, nr 2.

Chrzanowska A., Sadowska Barbara [w:] Sylwetki kobiet-żołnierzy, red. S. Grochowina, D. Kromp, t. 3, Toruń 2012.

Ciaputa P., Witold Kazimierz Rak [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, t. 2, Warszawa 2012.

Czarnecki L., Wilno i  Wileńszczyzna u progu odzyskania Niepodległości  Polski w 1919r., zarys wydarzeń [w:] Księga pamiątkowa z okazji 440 Rocznicy Unii Lubelskiej i XX-lecia Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna w Lublinie, Lublin 2012.

Dardzińska J., Karauda Bogdan Ryszard [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989, t. 2, red. G. Waligóra, A. Dudek, Ł. Kamiński, P. Miśkiewicz, Ł. Sołtysik, Warszawa 2012.

Dardzińska J., Kister A.G., Fydrych Waldemar [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989, t. 2, red. G. Waligóra, A. Dudek, Ł. Kamiński, P. Miśkiewicz, Ł. Sołtysik, Warszawa 2012.

Dardzińska J., Kościów Stanisław [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989, t. 2, red. G. Waligóra, A. Dudek, Ł. Kamiński, P. Miśkiewicz, Ł. Sołtysik, Warszawa 2012.

Dardzińska J., Kowalski Andrzej Aleksander [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989, t. 2, red. G. Waligóra, A. Dudek, Ł. Kamiński, P. Miśkiewicz, Ł. Sołtysik, Warszawa 2012.

Dardzińska J., Labuda Aleksander Wit [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989, t. 2, red. G. Waligóra, A. Dudek, Ł. Kamiński, P. Miśkiewicz, Ł. Sołtysik, Warszawa 2012.

Dardzińska J., Wojtyłło Krzysztof Józef [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989, t. 2, red. G. Waligóra, A. Dudek, Ł. Kamiński, P. Miśkiewicz, Ł. Sołtysik, Warszawa 2012.

Drozdowski A., Typowe przykłady perlustracji korespondencji w aktach Służby Bezpieczeństwa województwa katowickiego, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej" 2012, t. 5.

Dźwigał T., Śledztwo Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Szczecinie, dotyczące obozów hitlerowskich położonych w okolicach Chojny, „Rocznik Chojeński" 2012, t. IV.

Filipow K., Majewski M., Mjr dypl. Piotr Diaczenko – w matni wywiadów [w:] Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP, t. 2, red. T. Dubicki, Łomianki 2012.

Gierasimiuk U., Marzec 1968 r. w województwie białostockim­ [w:] „Mała stabilizacja" w województwie białostockim 1956–1970. Polityka – gospodarka – społeczeństwo – kultura”, red. M. Markiewicz, Białystok 2012.

Handke W., 13 XII 1981 – stan wojenny w świetle dokumentów z akt personalnych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa na przykładzie województwa leszczyńskiego [w:] Stan wojenny. Analizy, hipotezy, komentarze, red. M. Żukowski, Koszalin 2012.

Handke W., Poznańskie środowisko Ruchu Młodej Polski i Związku Akademickiego „Pro Patria”, „Kronika Wielkopolski” 2012, nr 1.

Jagodzińska A., Z przeszłości. Ksiądz Leon Stępniak – więzień KL Dachau, „Średzki Kwartalnik Historyczny" 2012, nr 3.

Jasiński G., Akcja represyjna wobec ludności niemieckiej w województwie olsztyńskim przed wyborami do sejmu w 1952 roku, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie" 2012, nr 1 i nr 2.

Jasiński G., Akcje władz bezpieczeństwa przeciwko środowisku luterańskiemu na Mazurach i Warmii w latach 1947–1956, „Gdański Rocznik Ewangelicki" 2011 [druk 2012], vol. V.

Jasiński G., Kościół ewangelicki i jego wierni na Mazurach na Mazurach w XIX wieku [w:] Kościoły luterańskie na ziemiach polskich (XVI–XX wiek), red. nauk. J. Kłaczkow, Toruń 2012.

Jasiński G., Kościół ewangelicki na Mazurach w latach 1914–1945 [w:] Kościoły luterańskie na ziemiach polskich (XVI–XX wiek), red. nauk. J. Kłaczkow, Toruń 2012.

Jasiński G., Krąg czytelników „Przyjaciela Ludu Łeckiego” (1842–1844) [w:] Gustaw Gizewiusz 1810–1948. Kaznodzieja, folklorysta, publicysta, red. S. Achremczyk, Ostróda 2012.

Jasiński G., Kryptonim „Rezydent”. Działania Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego wobec księdza Edmunda Friszke w latach 1946–1951 [w:] Kościoły chrześcijańskie w systemach totalitarnych, red. J. Kłaczkow, W. Rozynkowski, Toruń 2012.

Jasiński G., U źródeł powojennej klęski polityki państwa polskiego wobec ludności miejscowej. Świadomość narodowa Mazurów w XIX i XX wieku (do 1945 r.), „Wiadomości Historyczne. Czasopismo dla nauczycieli” 2012, nr 1.

Jedynak M., Ks. prof. Włodzimierz Sedlak w świetle dokumentów SB, „Z dziejów regionu i miasta. Rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej" 2012, nr 3.

Jedynak M., Wpływ uroczystości pogrzebowych mjr. Jana Piwnika „Ponurego" w czerwcu 1988 r. na nastroje i postawy społeczeństwa Kielecczyzny [w:] Społeczeństwo a władza między Wisłą a Pilicą w latach 1945-1989, red. S. Piątkowski, R. Śmietanka-Kruszelnicki, Lublin 2012.

Jedynak M., Zasacki Stanisław [w:] Harcerski Słownik Biograficzny Kielecczyzny, red. A. Rembalski, Kielce 2012.

Kapusta M., Druga odnowa harcerstwa – Kręgi Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego i Ruch Harcerski [w:]W stulecie krakowskiego harcerstwa. Materiały sesji naukowej odbytej 9 kwietnia 2011 r., red. J. M. Małecki, „Kraków w dziejach Narodu" 2012, t. 31.

Kasprzykowski A., „Drzazga” [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989, t. 2, red. G. Waligóra, A. Dudek, Ł. Kamiński, P. Miśkiewicz, Ł. Sołtysik, Warszawa 2012.

Kasprzykowski A., „Solidarni” [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989, t. 2, red. G. Waligóra, A. Dudek, Ł. Kamiński, P. Miśkiewicz, Ł. Sołtysik, Warszawa 2012.

Kasprzykowski A., „Solidarność Podbeskidzia” [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989, t. 2, red. G. Waligóra, A. Dudek, Ł. Kamiński, P. Miśkiewicz, Ł. Sołtysik, Warszawa 2012.

Kasprzykowski A., Bielska Fabryka Maszyn Włókienniczych Befama w Bielsku-Białej [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989, t. 2, red. G. Waligóra, A. Dudek, Ł. Kamiński, P. Miśkiewicz, Ł. Sołtysik, Warszawa 2012.

Kasprzykowski A., Bielski Komitet Oporu Społecznego [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989, t. 2, red. G. Waligóra, A. Dudek, Ł. Kamiński, P. Miśkiewicz, Ł. Sołtysik, Warszawa 2012.

Kasprzykowski A., Binkowski Jerzy [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989, t. 2, red. G. Waligóra, A. Dudek, Ł. Kamiński, P. Miśkiewicz, Ł. Sołtysik, Warszawa 2012.

Kasprzykowski A., Borowski Jerzy [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989, t. 2, red. G. Waligóra, A. Dudek, Ł. Kamiński, P. Miśkiewicz, Ł. Sołtysik, Warszawa 2012.

Kasprzykowski A., Dobranowicz Helena Maria [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989, t. 2, red. G. Waligóra, A. Dudek, Ł. Kamiński, P. Miśkiewicz, Ł. Sołtysik, Warszawa 2012.

Kasprzykowski A., Greffling Zdzisław [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989, t. 2, red. G. Waligóra, A. Dudek, Ł. Kamiński, P. Miśkiewicz, Ł. Sołtysik, Warszawa 2012.

Kasprzykowski A., Gwiżdż Adam [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989, t. 2, red. G. Waligóra, A. Dudek, Ł. Kamiński, P. Miśkiewicz, Ł. Sołtysik, Warszawa 2012.

Kasprzykowski A., Hilbrycht Jerzy [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989, t. 2, red. G. Waligóra, A. Dudek, Ł. Kamiński, P. Miśkiewicz, Ł. Sołtysik, Warszawa 2012.

Kasprzykowski A., Jafernik Kazimierz [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989, t. 2, red. G. Waligóra, A. Dudek, Ł. Kamiński, P. Miśkiewicz, Ł. Sołtysik, Warszawa 2012.

Kasprzykowski A., Krywult Tadeusz [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989, t. 2, red. G. Waligóra, A. Dudek, Ł. Kamiński, P. Miśkiewicz, Ł. Sołtysik, Warszawa 2012.

Kasprzykowski A., Malik Henryk [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989, t. 2, red. G. Waligóra, A. Dudek, Ł. Kamiński, P. Miśkiewicz, Ł. Sołtysik, Warszawa 2012.

Kasprzykowski A., Mendrek Jan [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989, t. 2, red. G. Waligóra, A. Dudek, Ł. Kamiński, P. Miśkiewicz, Ł. Sołtysik, Warszawa 2012.

Kasprzykowski A., Mendrek Tadeusz [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989, t. 2, red. G. Waligóra, A. Dudek, Ł. Kamiński, P. Miśkiewicz, Ł. Sołtysik, Warszawa 2012.

Kasprzykowski A., Mrzygłód Dariusz [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989, t. 2, red. G. Waligóra, A. Dudek, Ł. Kamiński, P. Miśkiewicz, Ł. Sołtysik, Warszawa 2012.

Kasprzykowski A., Pawlus Józef [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989, t. 2, red. G. Waligóra, A. Dudek, Ł. Kamiński, P. Miśkiewicz, Ł. Sołtysik, Warszawa 2012.

Kasprzykowski A., Pichur Julian [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989, t. 2, red. G. Waligóra, A. Dudek, Ł. Kamiński, P. Miśkiewicz, Ł. Sołtysik, Warszawa 2012.

Kasprzykowski A., Tajna Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność" Żywiec [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989, t. 2, red. G. Waligóra, A. Dudek, Ł. Kamiński, P. Miśkiewicz, Ł. Sołtysik, Warszawa 2012.

Kasprzykowski A., Wojtas Marek [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989, t. 2, red. G. Waligóra, A. Dudek, Ł. Kamiński, P. Miśkiewicz, Ł. Sołtysik, Warszawa 2012.

Kasprzykowski A., Wołyniec Michał [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989, t. 2, red. G. Waligóra, A. Dudek, Ł. Kamiński, P. Miśkiewicz, Ł. Sołtysik, Warszawa 2012.

Kasprzykowski A., Wróbel Wiesław [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989, t. 2, red. G. Waligóra, A. Dudek, Ł. Kamiński, P. Miśkiewicz, Ł. Sołtysik, Warszawa 2012.

Kasprzykowski A., Zarzycki Stanisław [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989, t. 2, red. G. Waligóra, A. Dudek, Ł. Kamiński, P. Miśkiewicz, Ł. Sołtysik, Warszawa 2012.

Kochajkiewicz A., Działania służb specjalnych Polski Ludowej wobec inżyniera Jacka Karpińskiego w latach 1950–1990,„Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej" 2012, t. 5.

Kościański R., Poznański Czerwiec w opinii mieszkańców Warszawy , „Kronika Miasta Poznania" 2012, nr 1.

Kotarba R., Przegorzały, Kamedulska, Glinik… Zapomniane miejsce hitlerowskiej kaźni, „Zeszyty Historyczne WiN-u" 2012, nr 35.

Kruk M., Księdza Sylwestra Kończala potyczki z bezpieką. Przyczynek do badań nad zagadnieniem stosunku ludności pomorskiej do „władzy ludowej„ [w:] Żołnierz Niepodległej. Księga dedykowana śp. gen. Mieczysławowi Huchli, red. T. Balbus, M. Krzysztofiński, E. Lenart, Z. Nawrocki, Rzeszów 2012. 

Kurek R.,  Zamiast więzienia... od ułaskawienia po marcową zawieruchę. Roman Romkowski, Anatol Fejgin i Józef Różański w oczach SB (1964-1968), „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989" 2012, nr 1.

Kurek R., „Rozmowy" z Dobrowolskim. Na marginesie śledztw Grupy Specjalnej MBP związanych z tzw. sprawą Lechowicza i Jaroszewicza, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej" 2012, t. 5.

Langowski K., [rec.] Sławomir ŁukasiewiczTrzecia Europa. Polska myśl federacyjna w Stanach Zjednoczonych 1940–1971, Warszawa–Lublin 2010, „Studia z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej" 2012, t. XLVII.

Langowski K., Początki działalności Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku (1943–1956), część 1 (1943–1950), „Studia z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej" 2012, t. XLVII.

Liszkowska E., Mniejszość niemiecka na ziemiach polskich jako przykład zmieniającej się tożsamości narodowej w społeczności mniejszościowej, „Symbole Europaeae. Studia Polityczne Politechniki Koszalińskiej" 2012, t. 5.

Majewski M., Jędrzej Tucholski (1932–2002), „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej" 2012, t. 5.

Majewski M., Specsłużby Polskoj Narodnoj Respubliky proty oseredkiw zarubizhnych ukrajinśkych orhanizacij, „Ukrajinśkyj Istorycznyj Zhurnal" 2012, nr 3.

Małyszka A., Reakcje społeczne  mieszkańców województwa poznańskiego na podwyżki cen w 1963 r.,  „Pamięć i Sprawiedliwość" 2012, nr 1.

Marcinkiewicz-Kaczmarczyk A., Wojskowe Służby Wewnętrzne. Organizacja i zakres zadań [w:] Archiwalia komunistycznego aparatu represji – zagadnienia źródłoznawcze, red. F. Musiał, Kraków 2012.

Marcinkiewicz-Kaczmarczyk A., Zarząd Ochrony Funkcjonariuszy w walce z korupcją w latach 1984–1990 [w:] Społeczno-prawne aspekty przeciwdziałania korupcji, red. J. Bil, A. Wawrzusiszyn, Szczytno 2012.

Misiejuk D., Młodzież głubczycka wobec ZMP [w:] Dzieci, młodzież i studenci na Ziemiach Zachodnich po II wojnie światowej, red. W. Kucharski i G. Strauchold, Wrocław-Warszawa 2012.

Nowicki R., Wojskowa Organizacja Ziem Zachodnich. Powstanie – działalność – tragiczny finał [w:] Leć nasz orle w górnym pędzie…Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu, t. 5, Poznań 2012.

Operacja polska NKWD – 75 rocznica największej zbrodni na Polakach: Nikita Pietrow, Hiroaki Kuromiya, Krzysztof Jasiewicz, Marek Jan Chodakiewicz, Bogdan Musiał, Tomasz Sommer, Jerzy Bednarek, Jan Jacek Bruski, Marek Kornat, Henryk Głębocki, „Arcana” 2012, nr 106/107.

Piekaruś D., Procesy zjednoczeniowe PPS w latach 1990–1996 [w:] 120 lat PPS 1892 – 2012. Zarys historyczny, red K. Dunin – Wąsowicz, B. Gorski, K. Kulpińska – Cała, J. Stefański, Warszawa 2012.

Piekaruś D., W opozycji. Polska Partia Socjalistyczna w latach 198 –1989 [w:] 120 lat PPS 1892 – 2012. Zarys historyczny, red K. Dunin – Wąsowicz, B. Gorski, K. Kulpińska – Cała, J. Stefański, Warszawa 2012.

Piekarz A. (oprac. mat.), Wybory do Sejmu Ustawodawczego z 19 stycznia 1947 roku w województwie lubelskim w dokumentach Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (Wybór źródeł), red. G. Joniec, D. Piekaruś, J. Romanek, Lublin 2012.

Pilarski S., Oficer Ekspozytury 2 Oddziału II Sztabu Głównego WP mjr Wojciech Lipiński (1900–1966) [w:] Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP, t. 2: Z  działalności Oddziału II SG WP, red. T. Dubicki, Łomianki 2012.

Poboży R., Stempowski T., Zbiór filmów w zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2012, t. 5.

Pogorzelska T., Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku 1946–1955. Organizacja funkcjonowanie kancelarii i archiwizacja dokumentacji, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2012, t. 5.

Przewłoka A., Koło Przyjaciół „Więzi” czy nielegalny Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach? Działalność i rozpracowanie przez Służbę Bezpieczeństwa grupy świeckich aktywistów katolickich w latach 1959–1965, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 2012, t. 45, z. 1.

Romanek J. Sprawa agenturalnego rozpracowania kryptonim „Wars”, „Rocznik Historyczny Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego” 2012, nr 28.

Romanek J., Działania Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego wobec ludowców województwa lubelskiego w latach 1949-1956 [w:] Wieś i ruch ludowy w Polsce i Europie. W kręgu historii i tradycji, t. 1, red. J. Gmitruk, A. Indraszczyk, Warszawa 2012.

Romanek J., Kadra kierownica radzyńskiej Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej w tatach 1944-1946, „Radzyński Rocznik Humanistyczny” 2012, t. 10.

Romanek J., Obsada personalna Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej we Włodawie w latach 1944-1946 [w:]Włodawa. Szkice z dziejów miasta w XX stuleciu,  red. M. Bem, A. Duszyk, K. Latawiec, Włodawa 2012.

Romanek J., Polskie Stronnictwo Ludowe w powiecie włodawskim w latach 1945-1947 [w:] Włodawa. Szkice z dziejów miasta w XX stuleciu,  red. M. Bem, A. Duszyk, K. Latawiec, Włodawa 2012.

Romanek J., Wstęp [w:] Wybory do Sejmu Ustawodawczego z 19 stycznia 1947 roku w województwie lubelskim w dokumentach urzędu bezpieczeństwa publicznego (wybór źródeł), red. G. Joniec, D. Piekaruś, J. Romanek, Lublin 2012.

Rybarczyk P., Struktura organizacyjna i zarys działalności Komitetu Zakładowego PZPR przy Komendzie Wojewódzkiej MO w Bydgoszczy w pierwszym roku stanu wojennego (grudzień 1981- grudzień 1982) [w:] Partia komunistyczna w Polsce. Struktury-ludzie-dokumentacja, red. D. Magier, Lublin–Radzyń Podlaski 2012.

Skorut P., Front Jedności Narodu w latach siedemdziesiątych XX wieku w PRL, „Racja stanu. Studia i materiały" 2012, nr 1.

Słowińska K., Stanisław Ryszard Sikorski [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, t. 2, Warszawa 2012.

Strehlau E., Wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Gdyni w czerwcu 1987 roku w świetle materiałów operacyjnych Służby Bezpieczeństwa, „Rocznik Gdyński" 2011, nr 24.

Stuczyński G. (oprac. mat.), Wybory do Sejmu Ustawodawczego z 19 stycznia 1947 roku w województwie lubelskim w dokumentach Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (Wybór źródeł), red. G. Joniec, D. Piekaruś, J. Romanek, Lublin 2012.

Szczerba A., Zasób archiwalny Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Kielcach. Charakterystyka ogólna [w:] Społeczeństwo a władza między Wisłą a Pilicą w latach 1945-1989, red. S. Piątkowski, R. Śmietanka-Kruszelnicki, Lublin 2012.

Szopa P., Działania aparatu bezpieczeństwa PRL wobec Franciszka Chrapkiewicza [w:] Ślady Przeszłości. Sejmik kultury powiatu strzyżowskiego w latach 2006-2012, Strzyżów 2012.

Szopa P., Żołnierze wyklęci [w:] „Waga i Miecz" 2012, nr 3.

Szopa P., Życiorysy niezwykłe. Mieszkańcy powiatu strzyżowskiego zamordowani przez Sowietów w Katyniu, Charkowie i Twerze [w:] Katyń 1940. Walka o prawdę, red. W. Lis, Toruń 2012.

Tański M., Morawski R., Opracowywanie materiałów audiowizualnych z zasobu Instytutu Pamięci Narodowej, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej" 2012, t. 5.

U źródeł powojennej klęski polityki państwa polskiego wobec ludności miejscowej. Świadomość narodowa Mazurów w XIX i XX wieku (do 1945 r.), „Wiadomości Historyczne. Czasopismo dla nauczycieli" 2012, nr 1.

Witalec R., Pion „W" SB na Rzeszowszczyźnie wobec wydarzeń Marca 68 [w:] Żołnierz Niepodległej. Księga dedykowana śp. gen. Mieczysławowi Huchli, red. T. Balbus, M. Krzysztofiński, E. Lenart, Z. Nawrocki, Rzeszów 2012.

Zieliński A., [rec.] Łucja Marek, „Kler to nasz wróg”. Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na terenie województwa katowickiego w latach 1956–1970, Katowice 2009, „Zeszyty Historyczne WiN-u" 2012, nr 36.

Zieliński A., Dr Grzegorz Jakubowski (1954–2001), dyrektor CA MSW, pierwszy dyrektor BUiAD IPN. Sylwetka praktyka[w:] Wkład archiwistów warszawskich w rozwój archiwistyki polskiej, red. A. Kulecka, Warszawa 2012.

Zieliński A., Instrukcja (tymczasowa) o pozyskaniu, pracy i ewidencji agenturalno-informacyjnej sieci z 13 lutego 1945 r.Analiza krytyczna dokumentu, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej" 2012, t. 5.

Zieliński A., Instrukcja (tymczasowa) o pozyskaniu, pracy i ewidencji agenturalno-informacyjnej sieci z 13 lutego 1945 r.Analiza krytyczna dokumentu, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2012, t. 5.

Zieliński A., Utworzenie Departamentu X Komitetu do spraw Bezpieczeństwa  Publicznego [w:] Archiwalia komunistycznego aparatu represji – zagadnienia źródłoznawcze, red. F. Musiał, Kraków 2012.

Żuławnik M., Czy ksiądz Marceli Godlewski był przedstawicielem „pokolenia kapłanów niepokornych”? Założenia badawcze [w:] Proch zamknięty w narodowej urnie. Historia najnowsza w badaniach doktorantów Instytutu Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, red. M. Żuławnik, M. Krupecka, Warszawa 2012.

Żuławnik M., Prasa urzędowa w województwie warszawskim w Drugiej Rzeczypospolitej (1918–1939), „Rocznik Mazowiecki" 2012, t. XXIV.

Artykuły popularnonaukowe i publicystyczne

Bednarek J., „Żołnierz wyklęty” ze Skomlina. Alfons Olejnik „Babinicz” (1921–1947), „Ziemia Łódzka. Pismo Samorządowe Województwa Łódzkiego” 2012, nr 4.

Bednarek J., Obozy dla jeńców i internowanych 1939–1956, „Ziemia Łódzka. Pismo Samorządowe Województwa Łódzkiego” 2012, nr 11.

Bednarek J., Proces „siedemnastu” w Radomsku – 7 maja 1946 r., „Ziemia Łódzka. Pismo Samorządowe Województwa Łódzkiego” 2012, nr 6.

Bednarek J., Tajemnica śmierci Władysławy Bytomskiej, „Ziemia Łódzka. Pismo Samorządowe Województwa Łódzkiego” 2012, nr 3.

Biełaszko M., Bohdan Pilarski – muzykolog, hodowca owiec, polityk, „Na poważnie” 2012, nr 3.

Brzeziński P., Chrzanowski R., Nieznane wcześniej zdjęcia z Grudnia '70, „Dziennik Bałtycki”, 16.12.2012.

Busse K., Jak inwigilowano błotnickie sanktuarium? - cz. 2, „Głos Białobrzeski” 2012, nr 1.

Bykowska M, „Z Wilna do kopalń Donbasu”, „Nasz Dziennik”, 28.11.2012.

Byszewski P., Akcja „Poronin”, „Pamięć.pl – Biuletyn IPN” 2012, nr 3.

Ceglarz T., [rec.] Paweł Zyzak, Lech Wałęsaidea i historiaBiografia polityczna legendarnego przywódcy „Solidarnoścido 1988 rokuKraków 2009, strona internetowa Towarzystwa Przyjaciół Nauk Historycznych w Poznaniu: www.tpnh.blox.pl.

Ceglarz T., [rec.] Tadeusz Kotłowski, Germany: The history of state and society1890–1945, Kraków 2008, strona internetowa Towarzystwa Przyjaciół Nauk Historycznych w Poznaniu: www.tpnh.blox.pl.

Ceglarz T., Sakralizacja obiektów szkolnych czy walka o wolność wyznania w PRL? Szczecinecka „wojna o krzyże” w dokumentach miejscowego aparatu bezpieczeństwa (1981–1983), „Temat Szczecinecki” 2012, nr 635.

Chrzanowski R. (współpraca), Grudzień 1970 r. w Gdyni (folder wydany przez OBEP w Gdańsku).

Fornal P., Komentarz do artykułu B. Sander, Wspomnienia łączniczki Łukasza Cieplińskiego, „Super Nowości”, 21-23 IX 2012.

Fornal P., Podziemna Polska była fenomenem na skalę europejską. Z P. Fornalem rozmawia E. Kurzyńska, „Nowiny”, 26 IX 2012.

Fornal P., Polegli za Boga i Ojczyznę, „Super Nowości”, 13 IX 2012.

Fornal P., Przerwana kariera, „Tygodnik Sanocki”, 20 I 2012.

Fornal P., Sanocki konspirator, „Tygodnik Sanocki”, 13 VII 2012.

Fornal P., W rocznicę sanockiego procesu, „Tygodnik Sanocki”, 24 II 2012.

Handke W., Zbrodnia sądowa sprzed 65 lat. Strzelanina na dworcu w Lesznie, „Wiedza i życie. Inne Oblicza Historii” 2012, nr specjalny 1.

Jagodzińska A., „Polakom pracującym niewolniczo dla III Rzeszy w latach 1939-1945 – by nie zapomnieć”, www.ipn.gov.pl.

Jagodzińska A., Wielkopolska – twierdzą był nam każdy próg. Warto przypomnieć, www.13grudnia.org.pl.

Jagodzińska A., Wyzwolenie Dachau. Dachau i śmierć są synonimami, „Pamięć.pl – Biuletyn IPN” 2012, nr 2.

Jagodzińska A., Zaczęło się w III Rzeszy. Obozy koncentracyjne na terenie Niemiec 1933-1945, www.truthaboutcamps.eu

Jasiński G., Mazur zawsze jest podejrzany, z prof. G. Jasińskim rozmawia A. Węgłowski, „Focus Historia” 2012, nr 2

Jedynak M., 2 Korpus Polski Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, „Kuryer Kielecki” 2012, nr 14  [dodatek do „Echa Dnia” 14.08.2012 r.].

Jedynak M., Kalendarium Polskiego Państwa Podziemnego (1939–1945), „Kuryer Kielecki” 2012,  nr 12 [dodatek do „Echa Dnia” 14.02.2012].

Jedynak M., Polecana literatura przedmiotu [w:] Wykus – pokolenia, red. M. Jedynak, Wykus 2012, wyd. 2.

Jedynak M., Ppor. Karol Niedzielski „Dobosz”, „Wykus” 2012, nr 17.

Jedynak M., Środowisko Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury”–„Nurt” [w:] Wykus – pokolenia, red. M. Jedynak, Wykus 2012, wyd. 2.

Jedynak M., Wykus a sprawa piłki nożnej, „Wykus” 2012, nr 17.

Jedynak M., Zgrupowania Partyzanckie AK „Ponury” w świetle instrukcji dla „Kedywu”, „Wykus” 2012, nr 17.

Jedynak M., Zmarł kpt. Jerzy Antoni Bartnik ps. „Magik” (1930–2011), „Wykus” 2012, nr 17.

Kapusta M., Glinik – historyczne ustalenia, „Kurier Zwierzyniecki”, nr 3.

Kasprzykowski A.,  31 lat temu na Podbeskidziu… W ciemną noc stanu wojennego, „Solidarność Podbeskidzia” 2012, nr 8.

Kasprzykowski A.,  Jeńcy stanu wojennego, „Kronika Beskidzka” 2012, nr 14.

Kasprzykowski A.,  Kto przebije ten mur? 35. rocznica śmierci studenta z Gilowic, „Kronika Beskidzka” 2012, nr 19.

Kasprzykowski A.,  Marcowe gruchotanie kości, „Kalendarz Beskidzki 2013”, Bielsko-Biała 2012.

Kasprzykowski A.,  Pamięci żołnierzy NSZ. W rocznicę skrytobójczego mordu, „Kronika Beskidzka” 2012, nr 37.

Kasprzykowski A.,  Spotkanie „politycznych”. Przyjaciele zza krat, „Kronika Beskidzka” 2012, nr 27.

Kasprzykowski A.,  Trudne lata. Historia zakonnic w PRL, „Kronika Beskidzka” 2012, nr 31.

Kasprzykowski A.,  W asyście zomowców… Zaduszki na Matysce, „Kronika Beskidzka” 2012, nr 45.

Kasprzykowski A.,  Zima Wasza, Wiosna Nasza, „Kronika Beskidzka” 2012, nr 1.

Kasprzykowski A., Oświęcimska „Solidarność” między Małopolską i Podbeskidziem [w:] W. K. Czarnik, H. Gębołyś,»Solidarność« Nauczycielska Ziemi Oświęcimskiej 1980–1990, Oświęcim 2012.

Misiejuk D., Władysław Zaremba – Moje wspomnienia [fragmenty], „Kalendarz Głubczycki” 2012, nr 19.

Misiejuk D., Zaremba sam o sobie, „Kalendarz Głubczycki” 2012, nr 19.

Misiejuk D., Zasłużony lecz zapomniany, „Piast z Zagrody Wincentego Witosa. Biuletyn Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach” 2012, nr 2.

Morawski R., Papież w  obiektywie bezpieki, „Pamięć.pl – Biuletyn IPN” 2012, nr 7.

Morawski R., Rok więzienia za żłóbek, „Pamięć.pl – Biuletyn IPN” 2012, nr 9.

Ocalić normalność. Z dr Anną Czocher, historykiem, autorką książki „W okupowanym Krakowie”, rozmawia Paweł Stachnik, „Dziennik Polski”, 24 III 2012.

Piekarz A., Na tropach Bila, „Echo Wysokiego” 2012, nr 4.

Piwko R., Wojskowy Sąd Rejonowy w Kielcach, „Kuryer Kielecki” 2012, nr 12 [dodatek do „Echa Dnia” 14.02.2012].

Poboży R., Do przerwy 1:1, „Pamięć.pl – Biuletyn IPN” 2012, nr 3.

Popek L., 30 sierpnia 1943 roku. Zagłada Ostrówek i Woli Ostrowieckiej [w:] „Kwarta” 2011, nr 1.

Sadowski A., Gmina Wyznaniowa Żydowska w Urzędowie 1918-1939, „Głos Ziemi Urzędowskiej”, Urzędów 2012.

Sawicki J., Powązki powstańcze, „Pamięć.pl – Biuletyn IPN” 2012, nr 4-5.

Siwiec B., Kobiety walczące, „Ilustrowany Kurier Polski” 2012, nr 10.

Siwiec B., Niemiecka niesprawiedliwość, „Ilustrowany Kurier Polski” 2012, nr 11.

Siwiec B., Pisarz w czasach zarazy, „Ilustrowany Kurier Polski” 2012, nr 3.

Siwiec B., Prokurator żąda kary śmierci, „Ilustrowany Kurier Polski” 2012, nr 9.

Słoma J., Gdy Lechia Gdańsk grała z Juventusem Turyn, „Pamięć.pl – Biuletyn IPN” 2012, nr 3.

Stanuch Z., Krótka historia o ks. Bogdanie Schmidcie, „Niedziela-Kościół nad Odrą i Bałtykiem”, 24.06.2012.

Stanuch Z., Z okazji jubileuszu, „Gazeta Goleniowska” 15.06.2012.

Stempowski T., 1 maja 1986 roku, „Pamięć.pl – Biuletyn IPN” 2012, nr 2.

Stempowski T., Gdański „Powstaniec” w KL Stutthof, „Pamięć.pl – Biuletyn IPN” 2012, nr 8.

Stempowski T., Tryumf wojny, „Pamięć.pl – Biuletyn IPN” 2012, nr 6.

Stempowski T., Ucho od śledzia czyli tajemny język gestów, „Pamięć.pl – Biuletyn IPN” 2012, nr 1.

Szopa P., Dlaczego Amerykanie taili prawdę o Katyniu? Z P. Szopą rozmawia E. Kurzyńska, „Nowiny”, 13 IX 2012.           

Szopa P., komentarz do artykułu B. Sander i J. Paszkiewicz,  III Rzesza odebrała mu młodość i marzenia, „Super Nowości”, 1 X 2012.

Szopa P., Zbrodnia, która miała być zapomniana, „Nowiny”, 12 IV 2012.

Zajda M.,  Jewish Football Club Cracovia in Poland, www.jewishjournal.com.

Zajda M.,  Kraków's Jewish Cultural Festival, or who's 15 minutes of fame?, www.jewrnalism.com.

Zajda M.,  Mikołaj Grynberg, Saved from the XX century. After us, no one will tell our story, maybe someone will read it…Warsaw 2012, p. 350, www.jewishjournal.com.

Zajda M., Antysemityzm rozumiany po polsku, czyli mając na uwadze własne winy i zaniedbania, zachowajmy proporcje, www.jewrnalism.com.

Zajda M., Austriackie gadanie, czyli rzecz o Żydach i Krakusach, www.jewrnalism.com.

Zajda M., Byłem na „Pokłosiu” i nie jest z tego powodu mi wstyd…, www.jewrnalism.com.

Zajda M., Chwilowe zawieszenie broni, www.jewrnalism.com.

Zajda M., Dlaczego? Czyli o mrocznej stronie naszej kultury, www.jewrnalism.com.

Zajda M., Gdy jeszcze nikt nie wiedział, www.jewrnalism.com.

Zajda M., Gdy wojna tuż, tuż, www.jewrnalism.com.

Zajda M., Inność, www.jewrnalism.com.

Zajda M., Kiedy tak naprawdę rozpoczęła się II Wojna Światowa?, www.tskzkrakow.pl.

Zajda M., Profile of Amon Goeth – the Commandant of the Płaszów Camp, www.jewishjournal.com.

Zajda M., Przed holokaustem, czyli jak wszyscy przyczynili się do zagłady Żydów, www.jewrnalism.com.

Zajda M., Rozmyślania nad wylanym mlekiem, www.tskzkrakow.pl.

Zajda M., Some kind of coincidence – about kingdom of Jerusalem and Israel, www.jewrnalism.com.

Zajda M., Spotkania z kulturą żydowską w Chmielniku, www.tskzkrakow.pl.

Zajda M., Tożsamość. Kto to jest ten Polski Żyd, www.jewrnalism.com.

Żuławnik M., Dokopać Ruskim, „Pamięć.pl – Biuletyn IPN" 2012, nr 3;

Żuławnik M., Zakazane święto reakcji, „Pamięć.pl – Biuletyn IPN" 2012, nr 8.

do góry