Nawigacja

Видання IPN укр

Artykuły

Artykuły opublikowane przez pracowników pionu archiwalnego (2011 r.)

Artykuły naukowe

Bagieński W., Wkład wywiadu gospodarczego w rozwój przemysłowy w dekadzie Edwarda Gierka [w:] Dekada Gierka. Wnioski dla obecnego okresu modernizacji Polski, red. K. Rybiński, Warszawa 2011.

Balbus T., Działania operacyjne „wojsk wewnętrznych” przeciwko oddziałowi partyzanckiemu Franciszka Olszówki „Otta” w okresie od stycznia do marca 1946 r. [w:] Druga konspiracja na nowym pograniczu w latach 1945-1956. Szkice do dziejów podziemia antykomunistycznego na Śląsku i terenach ościennych, red. K. Jasiak, Opole 2010 (druk w 2011 r.).

Białek S., Ogniwo Analityczno-Informacyjne Sekcji 2 Wydziału „C” KW MO/WUSW we Wrocławiu w latach 1973–1989. Przyczynek do badań nad współpracą SB i MO, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2011, t. 4.

Biełaszko M., Gratulacje, „Nike. Biuletyn Środowiska Fordonianek” 2011, nr 100.

Biełaszko M., Ksiądz Zygmunt Kaczyński (1894–1953) – duchowny, polityk, redaktor [w:] Niezłomni ludzie Kościoła – sylwetki, red. J. Żaryn, Kraków 2011.

Błaszak T., Wydział IV KWMO/WUSW w Koszalinie w latach 1962-1989 [w]: Kościół katolicki w realiach władzy komunistycznej na Pomorzu Środkowym w latach 1945-1989, red. T. Ceynowa, P. Knap, Szczecin 2011.

Burczyk D., „Zapora” przeciwko komunizmowi. Dzieje młodzieżowej organizacji niepodległościowej z Tczewa (1949-1952), „Zeszyty Historyczne WiN-u”, 2011, nr 34.

Busse K., Morderstwo profesorów lwowskich w lipcu 1941 r., „Biuletyn Informacyjny Oddziału Radomskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich” 2011, nr 1(21).

Byszewski P., Kolportaż „Odezwy Konfederacji Narodowej do Narodu Polskiego” – największa akcja ulotkowa w 1970 r., „Dzieje Najnowsze” 2011, nr 4.

Chrzanowska A., Kujawa W., Zobowiązuję się skontaktować z organami bezpieczeństwa brata swego „Stefana”. „V Kolumna” – kombinacja operacyjna funkcjonariuszy WUBP w Warszawie, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2011, nr 34.

Chrzanowski R., Ksiądz Hilary Jastak w materiałach Służby Bezpieczeństwa, „Rocznik Gdyński”, 2011, nr 23.

Ciok I. [rec.], Duszpasterstwo wojskowe w Polsce w latach 1945–1991. Część pierwsza 1945–1956. Źródła do dziejów polskiego duszpasterstwa wojskowego, t. IX, red. T. Kośmider i ks. M. Wesołowski, [w:] Dzieje dawne i nowe. Studia, materiały, opinie, red. D. Milewski, Warszawa 2011.

Dardzińska J., Zbrojne organizacje podziemne w powiecie oławskim w latach 1945–1952 [w:] 800 lat historii Oławy. Studia i materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w Oławie 12–13 marca 2009 r., red. T. Gałwiaczek, Wrocław 2010 (druk 2011).

Dąbrowski F., Stanisław Mierzwa a Stanisław Mikołajczyk w dokumentach sprawy operacyjnej kryptonim „Wirus” (1958–1961) [w:] Stanisław Mierzwa 1905–1985. Ludowiec i działacz niepodległościowy, red. M. Szpytma, Warszawa-Kraków 2011.

Dyrcz R. [rec.], Tobruk. Pamiątki chwały Karpatczyków. The Souvenirs of the Carpathians' Glory, Warszawa 2010, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2011, t. 4.

Dyrcz R., „Gdzie mamy dobrą kadrę harcerską, która możemy odpowiednio nastawić”, czyli o planach wykorzystania ZHP do zwalczania Ruchu Światło-Życie w 1980 r., „Krakowski Rocznik Historii Harcerstwa” 2011, T. VII.

Dźwigał M., Dokumenty organów bezpieczeństwa byłego powiatu chojeńskiego w zasobie Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie, „Rocznik Chojeński” 2011, t. III.

Fornal P., Dowódcy brzozowskiej konspiracji AK – WiN (1940-1947), „Fasciculi Musei Regionalis Brzozoviensis” 2011, nr 5.

Fornal P., Rada WiN Brzozów (1945-1947) – powstanie, działalność, likwidacja, „Fasciculi Musei Regionalis Brzozoviensis” 2011, nr 5.

Gajos R., Kadra pionu „W” w aparacie bezpieczeństwa na Kujawach i Pomorzu w latach 1956–1990, „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989” 2011, nr 1.

Graduszewski L., Udostępnianie materiałów archiwalnych do celów prowadzenia badań naukowych w organach bezpieczeństwa szczebla wojewódzkiego w Bydgoszczy do 1990 r., „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2011, t. 4.

Jasiński G., „Grupa autochtonów o profaszystowskim nastawieniu zostanie pozbawiona kierowniczego czynnika...”. Okoliczności aresztowania księdza Jerzego Sachsa, Emila Leyka i Waltera Późnego w 1950 roku, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 2010, nr 4 (druk w 2011).

Jasiński G., Powstanie kościuszkowskie i rozbiory Polski w „Kalendarzu Królewsko-Pruskim ewangelickim” Marcina Gerssa. Przyczynek do wiedzy o Polsce na Mazurach w XIX wieku, „Znad Pissy” 2008, nr 17-18 (druk w 2011).

Jedynak M., Kryptonim „Jedność” – rozpracowanie środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury”–„Nurt” na Dolnym Śląsku (1957–1959) [w:] Druga konspiracja na nowym pograniczu w latach 1945–1956. Szkice do dziejów podziemia antykomunistycznego na Śląsku i terenach ościennych, red. K. Jasiak, Opole 2010 (druk w 2011).

Joniec G., Biogram Arseniusza Ostaszewskiego [w:], Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Kraśniku 1944 – 1956, red. J. Romanek, Lublin 2011.

Joniec G., Biogram Józefa Pilipczuka [w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Kraśniku 1944 – 1956, red. J. Romanek, Lublin 2011.

Joniec G., Biogram Włodzimierza Kaliszczuka [w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Kraśniku 1944 – 1956, red. J. Romanek, Lublin 2011.

Joniec G., Biogram Zdzisława Grzelaka [w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Kraśniku 1944 – 1956, red. J. Romanek, Lublin 2011.

Joniec G., Ludzie kraśnickiej bezpieki. Portret zbiorowy [w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Kraśniku 1944 – 1956, red. J. Romanek, Lublin 2011.

Joniec G., Raport do Ministra Bezpieczeństwa Publicznego z dochodzenie przeciwko kpt. Kaliszczukowi Włodzimierzowi, por. Ostaszewskiemu Arseniuszowi, plut. Wasilewskiemu Henrykowi, plut. Goleniowi Henrykowi i kpr. Legęzie Stanisławowi z 8 września 1950 r. [w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Kraśniku 1944 – 1956, red. J. Romanek, Lublin 2011.

Kaczmarczyk W., Marcinkiewicz-Kaczmarczyk A., Funkcjonowanie organów śledczych MBP, KdsBP i MSW w latach 1945–1956, „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” 2011, nr 1.

Kolasa K., Szkoła salezjanek w Łodzi 1930–1963, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 2011, t. 95.

Kolasa K., Wąsowicz J., Dokumentacja audiowizualna (fotografie, filmy, nagrania) w obrębie spuścizny ks. Witolda Koniecznego SBD przechowywanej w zasobie Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej – problemy opracowania, „Archiwista Polski” 2011, nr 3.

Koller S., Brakowanie i niszczenie dokumentacji operacyjnej Służby Bezpieczeństwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 1956–1990, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2011, t. 4.

Koller S., Procedura brakowania materiałów Biura „W” w latach 1972–1989, „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” 2011, nr 1.

Konieczna M., „Przetrącimy im wraże łapy” – pokazowy proces harcerzy z Drużyny im. ks. Jeremiego Wiśniowieckiego, „Krakowski Rocznik Historii Harcerstwa” 2011, T. VII.

Konieczna M., Służba Bezpieczeństwa przeciw Armii Wyzwolenia. Działalność organizacji młodzieżowej Armia Wyzwolenia w latach 1967-1970 w dokumentach Służby Bezpieczeństwa w Krakowie, „Sowiniec. Półrocznik Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego” 2010, Nr 36-37 (druk w 2011).

Kościański R., Leśkiewicz R., Brakowanie i niszczenie dokumentów Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Poznaniu w latach 1989–1990, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2011, t. 4.

Kościelna B., Gorące lato i złota polska jesień w Szczecinie w 1980 r., „Glaukopis” 2011, nr 21-22.

Kotarba R., Zamordowanie rodziny gen. bryg. Bernarda Monda przez Niemców w 1943 r., „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2011, t. 4.

Kruk B., Wrocław-Oława. Powstanie pierwszej linii kolejowej na Śląsku w 1842 r. [w:] 800 lat historii Oławy. Studia i materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w Oławie 12–13 marca 2009 r., red. T. Gałwiaczek, Wrocław 2010 (druk 2011).

Kruk M., Kadra 5. Wileńskiej Brygady AK, „Biuletyn Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu” 2011 , 2(59).

Kruk M., Leśnicy byli z majorem „Łupaszką”, „Biuletyn Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu” 2011, nr , 2(59).

Kruk M., Niszczenie materiałów archiwalnych w Wojewódzkim Urzędzie Spraw Wewnętrznych w Gdańsku w latach 1989-1990, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2011, t. 4.

Kruk M., Ryszard Wincerowicz przed Sądem Marynarki Wojennej czyli historia listu do Adama. Perlustracja korespondencji w stanie wojennym, „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989” 2011, nr 1.

Lewsza D., Wybrane aspekty religijne, polityczne i literackie w powojennej publicystyce Jerzego Zawieyskiego [w:] Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2010. Referaty, red. N. Jarskiej i T. Kozłowskiego, wstęp Ł. Kamiński, Warszawa 2011.

Leśkiewicz R., Buddyjskie stowarzyszenia wyznaniowe w Poznaniu w latach osiemdziesiątych XX wieku [w:] Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1980–1989, red. K. Białecki, Poznań 2011.

Leśkiewicz R. [rec.], Jens Gieseke, Stasi. Historia 1945 – 1990, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2011, nr 4.

Leśkiewicz R., W kręgu „teczek” (In the circle of „files”). Polish experience with documents of the Communist Special Services [w:] Interpretácia dokumentov Štátnej Bezpečnosti. Zborník z vedeckej konferencie Bratislava 16. novembra 2010, Zostavil P. Jašek, Bratislava 2011.

Majewski M., Służba Bezpieczeństwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wobec ośrodków zagranicznych ukraińskich organizacji nielegalnych [w:] Internacjonalizm, czy…? Działania organów bezpieczeństwa państw komunistycznych wobec mniejszości narodowych (1944–1989), red. J. Syrnyk, Warszawa 2011.

Majewski M., Ukraińskie formacje zbrojne w służbie niemieckiej (Sipo, Orpo, Waffen SS) na Lubelszczyźnie w 1944 r. [w:]Podzielone Narody. Szkice z historii stosunków polsko-ukraińskich w latach 40. XX wieku, red. M. Patelski, M. Białokur, Toruń–Opole 2010.

Małyszka A., Ocena bezpieczeństwa w powiecie poznańskim na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku w dokumentach SB, „Kronika Wielkopolski” 2011, nr 3 (139).

Marcinkiewicz-Kaczmarczyk A., Sytuacja żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie po powrocie do kraju (1945–1948)[w:] „Politycznie obcy!”. Żołnierze Wojska Polskiego w zainteresowaniu komunistycznego aparatu represji i propagandy w latach 1944–1956, red. B. Polak, P. Skubisz, Szczecin 2011.

Nagel P., Międzynarodowy kongres naukowy „Polska – Rosja. Trudne tematy. Trzy narracje: historia, literatura, film”. Kraków 5–7 października 2010 r., „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2011, t. 4.

Nowicki R., Stan zachowanych materiałów archiwalnych Wydziału „W” KW MO/WUSW w Poznaniu – przegląd i charakterystyka, „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” 2011, nr 1.

Ostrowska K., Żuławnik M., Niszczenie kartotek Biura „C” MSW w latach 1989–1990, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2011, t. 4.
Perzyna P., Kształtowanie zasobu archiwalnego i specyfika działalności Wydziału „C” Komendy Miejskiej MO w Łodzi do 1975 r., „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2011, t. 4.

Piekaruś D. [opracowanie], Protokół z odbytego posiedzenia Zarządu Powiatowego Komitetu Polskiej Partii Socjalistycznej w dniu 24 listopada 1946 roku [w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Kraśniku 1944 – 1956, red. J. Romanek, Lublin 2011.

Piekaruś D., Biogram Leonarda Graczyka [w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Kraśniku 1944 – 1956, red. J. Romanek, Lublin 2011.

Piekaruś D., Zarys działalności Polskiej Partii Socjalistycznej w Kraśniku w latach 1944 – 1948 [w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Kraśniku 1944 – 1956, red. J. Romanek, Lublin 2011.

Piekarz A., Działalność grupy specjalnej „3/IV” – żandarmerii zgrupowania partyzanckiego majora Hieronima Dekutowskiego „Zapory” (maj 1946 – styczeń 1947) [w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Kraśniku w latach 1944 – 1956, red. J. Romanek, Lublin 2011.

Piekarz A., Materiały dotyczące oddziału partyzanckiego kpt. Zdzisława Brońskiego „Uskoka” w zasobie Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie [w:] Wartość naukowa i stan opracowania zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej, red. R. Kościański, R. Leśkiewicz, Poznań–Warszawa 2010 [publikacja w 2011].

Pietrzyk E., Inwigilacja (1953-1985) [w:] Stanisław Mierzwa 1905-1985. Ludowiec i działacz niepodległościowy, red. M. Szpytma, Kraków 2011.

Pilarski S., Rozpracowanie na terenie Łodzi środowiska osób związanych z Oddziałem II Sztabu Głównego Wojska Polskiego [w:] „Politycznie obcy!”. Żołnierze Wojska Polskiego w zainteresowaniu komunistycznego aparatu represji i propagandy w latach 1944–1956, red. B. Polak, P. Skubisz, Szczecin 2011.

Pilarski S., Struktury i działalność władz regionalnych NSZZ „Solidarność” w województwie piotrkowskim w latach 1980–1981 [w:] Czas nadziei 1980–1981. NSZZ „Solidarność” w Bełchatowie na tle sytuacji w kraju i regionie, red. S. Pilarski, D. Rogut, Łódź 2011.

Pilarski S., Witczak K. T., Piasecki Henryk (Pesses Izrael Chaim) (1905–2003) [w:] Słownik biograficzny Żydów tomaszowskich, Łódź–Tomaszów Mazowiecki 2010 (druk 2011).

Pilarski S., Witczak K. T., Piasecki Michał (Pesses Mojsze) (1919–2002) [w:] Słownik biograficzny Żydów tomaszowskich, Łódź–Tomaszów Mazowiecki 2010 (druk 2011).

Pilarski S., Wykorzystanie osobowych źródeł informacji w działalności pionu „W” w regionie łódzkim, „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” 2011, nr 1.

Piwko R., Próby odbudowy Stronnictwa Narodowego w Radomiu w okresie powojennym. Zarys działalności, „Glaukopis. Pismo Społeczno-Historyczne” 2011, nr 23–24.

Popek L. [rec.], Marek Lachowicz, Wspomnienia cichociemnego por. Marka Lachowicza. Opracowanie i red. naukowa Krzysztof A. Tochman, Rzeszów 2011.

Popek L., Zagłada Ostrówek i Woli Ostrowieckiej 30 sierpnia 1943 roku, „Biuletyn Informacyjny” 2011, Nr 9.

Przewłoka A. [opracowanie], Gerarda Krzymyka przygoda z fotografią – Zlot Młodzieży na Zaolziu, Jabłonków 1939, „Śląski notes historyczny” 2011, nr 1.

Przewłoka A., Benczew B. [opracowanie], Kupka K., Boże! Niech będzie ta Polska, jaka chce, byleby była Polską! [w:] Śląski notes historyczny 2011, nr 1.

Rabiega R., Władze PRL wobec NSZZ „Solidarność” 1980–1981 [w:] Czas nadziei 1980–1981. NSZZ „Solidarność” w Bełchatowie na tle sytuacji w kraju i regionie, red. S. Pilarski, D. Rogut, Łódź 2011.

Romanek J. [opracowanie], Raport dot. pracy operacyjnej PUBP w Kraśniku po linii zabezpieczenia wyborów do Sejmu Polskiego Rzeczypospolitej Ludowej z 26 października 1952 r. [w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Kraśniku w latach 1944-1956, Lublin 2011.

Romanek J. [opracowanie], Sprawozdanie pracowników WUBP w Lublinie z reorganizacji PUBP w Kraśniku przeprowadzonej w okresie od 28 lipca do 18 sierpnia 1945 r. [w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Kraśniku w latach 1944-1956, red. J. Romanek, Lublin 2011.

Romanek J., Biogram Aleksandra Wacha [w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Kraśniku w latach 1944-1956, red. J. Romanek, Lublin 2011.

Romanek J., Biogram Antoniego Bronisza [w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Kraśniku w latach 1944-1956, red. J. Romanek, Lublin 2011.

Romanek J., Biogram Bolesława Rycerza [w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Kraśniku w latach 1944-1956, red. J. Romanek, Lublin 2011.

Romanek J., Biogram Franciszka Kowalczyka [w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Kraśniku w latach 1944-1956, red. J. Romanek, Lublin 2011.

Romanek J., Biogram Jan Kaliszczaka (Kaliszczuka) [w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Kraśniku w latach 1944-1956, red. J. Romanek, Lublin 2011.

Romanek J., Biogram Jana Kościa [w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Kraśniku w latach 1944-1956, red. J. Romanek, Lublin 2011.

Romanek J., Biogram Józefa Kolasy [w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Kraśniku w latach 1944-1956, red. J. Romanek, Lublin 2011.

Romanek J., Biogram Wacława Dymla [w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Kraśniku w latach 1944-1956, red. J. Romanek, Lublin 2011.

Romanek J., Biogram Władysława Pieca [w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Kraśniku w latach 1944-1956, red. J. Romanek, Lublin 2011.

Romanek J., Kadry kraśnickiej milicji w latach 1944-1946 [w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Kraśniku w latach 1944-1956, red. J. Romanek, Lublin 2011.

Romanek J., Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Kraśniku w „walce” z PSL w latach 1945-1947 [w:]Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Kraśniku w latach 1944-1956, red. J. Romanek, Lublin 2011, red. J. Romanek, Lublin 2011.

Romanek J., Powstanie i działalność Polskiego Stronnictwa Ludowego Nowe Wyzwolenie w województwie lubelskim, „Rocznik Historyczny Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego” 2011, Nr 27.

Romanek J., Powstanie Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kraśniku – rok pierwszy [w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Kraśniku w latach 1944-1956, red. J. Romanek, Lublin 2011, red. J. Romanek, Lublin 2011.

Romanek J., Zestawienie wyników referendum ludowego z 30 marca 1946 r. w powiecie włodawskim, „Rocznik Historyczny Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego” 2011, Nr 27.

Rybarczyk P., Działalność aparatu bezpieczeństwa publicznego w zakresie operacyjnego zabezpieczenia placówek pocztowych na terenie województwa pomorskiego (bydgoskiego) w latach 1945–1956, „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989” 2011, nr 1.

Sawicki J., O pamięci powstania warszawskiego [w:] Damnatio memoriae w europejskiej kulturze politycznej, red. R. Gałaj-Dempniak, D. Okoń, M. Semczyszyn, Szczecin 2011.

Sawicki J., Oblężenie Warszawy w 1939 r. w obiektywie Juliena Bryana na tle dokumentacji fotograficznej kampanii polskiej [w:] Ius et historia. Księga pamiątkowa dedykowana prof. Jerzemu Markiewiczowi, red. T. Guz, W. Bednaruk, M. R. Pałubska, Lublin 2011.

Sawicki J., Zapis pierwszej dekady. Propaganda komunistyczna wobec powstania warszawskiego w latach 1944-1954. Przegląd problematyki [w:] „Politycznie obcy!” Żołnierze Wojska Polskiego w zainteresowaniu komunistycznego aparatu represji i propagandy w latach 1944-1956, red. B. Polak, P. Skubisz, Szczecin 2011.

Skorut P., Baziur G., Region Kaukazu północnego w geopolityce Rosji na przykładzie wojny Czeczeńskiej, „Racja stanu. Studia i materiały” 2011, nr 1.

Skorut P., Długoletnie podchody z „Janem” i „M-80”, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2011, t. 4.

Skorut P., Związek Młodzieży Zbrojnej. Antykomunistyczna organizacja harcerska w Mościcach 1949-1950 [w:] Ideały wychowawcze i myśl polityczna harcerstwa polskiego. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej z okazji 100-lecia harcerstwa w Polsce, red. G. Baziur, „Publikacje Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu” 2011, Nr 15.

Smołka L., Pion „W” na Dolnym Śląsku. Prywatna korespondencja zakwestionowana przez Służbę Bezpieczeństwa po 1956 r., „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” 2011, nr 1.

Sodel R., Kontrola kontaktów korespondencyjnych mieszkańców województwa lubelskiego z krajami zachodnimi w latach 1944-1989, „Aparat represji w Polsce Ludowej” 2011, Nr 1.

Soszyńska R., Leśkiewicz R., Odbieranie przywilejów funkcjonariuszom komunistycznej bezpieki w wolnej Polsce (aspekty historyczno-prawne), „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” 2011, nr 1.

Stiel K., Wyspy wolności – działalność Duszpasterstwa Środowisk Twórczych i Klubu Inteligencji Katolickiej we Wrocławiu w latach osiemdziesiątych XX wieku [w:] Kościół i kultura niezależna, red. B. Tracz, Katowice 2011.

Szopa P., Przestępstwa żołnierzy Armii Czerwonej dokonane na terenie powiatu brzozowskiego w latach 1944-1945, „Fasciculi Musei Regionalis Brzozoviensis” 2011, nr 5.

Wilanowski C., Duchowieństwo katolickie w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego na Wileńszczyźnie w latach 1939–1944 [w:] Nauczycielowi – uczniowie. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Mandziukowi z okazji 70. rocznicy urodzin, red. ks. dr W. Kret, ks. dr Z. Pałka, ks. dr K. Szopa, Rzeszów 2011.

Witalec R., Struktura i kadra kierownicza pionu „W” na Podkarpaciu w latach 1956-1989, „ Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989” 2011, Nr 1.

Wołk G., Konfederacja Polski Niepodległej wobec wydarzeń 1989 r. [w:] Konfederacja Polski Niepodległej na drodze do wolności, red. M. Wenklar, Kraków 2011.

Wołk G., Prace dyplomowe absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej MSW im. Feliksa Dzierżyńskiego w Legionowie – przyczynek do bibliografii [w:] Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2010, red. N. Jarska i T. Kozłowski, Warszawa 2011.

Woyno J., Prace naukowo-badawcze prowadzone przez pion „C” MSW (1960-1989), „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2011, t. 4.

Woyno J., Współpraca Biura „W” MSW z innymi jednostkami organizacyjnymi, „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989” 2011, nr 1.

Zieliński A. [rec.], Instrukcje pracy pionów pomocniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa (1945-1989)wybór, wstęp i opracowanie Monika Komaniecka, Kraków 2010, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2011, t. 4.

Żuławnik M., Działalność prasowa płockich komunistów w latach 1918-1938, „Notatki Płockie" 2011, nr 3.

Żuławnik M., Oficjalne obchody rocznic odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. na przykładzie Płocka (1978-1990), „Niepodległość i Pamięć" 2011, nr 33.

Żuławnik M., Prasa polityczna ludowców w północno-zachodnich powiatach województwa warszawskiego (1918–1931), „Rocznik Historyczny Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego" 2011, nr 26.  

Artykuły popularnonaukowe i publicystyczne

Autuchiewicz J., NZS był i… jest. 30-lecie NZS w Białymstoku, „Gazeta Wyborcza. Białystok”, 12 V 2011.

Balbus T., „W lesie”. Charakterystyka działalności brygad AK na Wileńszczyźnie, „Biuletyn Informacyjny ŚZŻAK, Oddział we Wrocławiu”, XII 2011.

Balbus T., Krajewski K., Łabuszewski T., Niwiński P., Druga konspiracja – radykalizm spotęgowany [w:] Żołnierze wyklęci 1943–1963. Historia antykomunistycznego podziemia niepodległościowego, Dodatek historyczny do dziennika „Rzeczpospolita”, z. 1, 30 III 2011.

Balbus T., Lwowskie Zgrupowanie AK „Warta”. W sowieckiej matni [w:] Żołnierze wyklęci 1943–1963. Historia antykomunistycznego podziemia niepodległościowego, Dodatek historyczny do dziennika „Rzeczpospolita”, z. 2, 6 IV 2011.

Balbus T., Niezłomny do końca. Podpułkownik Anatol Sawicki „Cybulski” – ostatni komendant lwowskiej Polski Podziemnej[w:] Żołnierze wyklęci 1943–1963. Historia antykomunistycznego podziemia niepodległościowego, Dodatek historyczny do dziennika „Rzeczpospolita”, z. 1, 30 III 2011.

Balbus T., Wierni Polsce. „Jeśli się tak pracuje, to musi się uciekać” [w:] Żołnierze wyklęci 1943–1963. Historia antykomunistycznego podziemia niepodległościowego, Dodatek historyczny do dziennika „Rzeczpospolita”, z. 2, 6 IV 2011.

Bednarek J., Archipelag sowieckich zbrodni, „Ziemia Łódzka. Pismo Samorządowe Województwa Łódzkiego” 2011, nr 11 (123).

Bednarek J., „Groźny” i jego żołnierze [w:] Żołnierze wyklęci 1943–1963. Historia antykomunistycznego podziemia niepodległościowego, Dodatek historyczny do dziennika „Rzeczpospolita”, z. 6, 4 V 2011.

Bednarek J., „Żołnierz wyklęty” z Ozorkowa. Józef Kubiak „Paweł” (1912-1946), „Ziemia Łódzka. Pismo Samorządowe Województwa Łódzkiego” 2011, nr 5 (118).

Benczew B., Armia Czerwona, koń, zegarki i słowo honoru, „Nowiny Raciborskie” 2011, nr 8.

Benczew B., Gdzie jest Hans Moldt? Zaginiony więzień UB, „Nowiny Raciborskie” 2011, nr 32.

Benczew B., Historia z arszenikiem, czyli truciciel cystersów z Rud, „Nowiny Raciborskie” 2011, nr 45.

Benczew B., Stan wojenny w Raciborzu, „Nowiny Raciborskie” 2011, nr 51/52.

Borowiec J., Wójcik B., [wywiad z Arturem Balazsem] Negocjacje w Rzeszowie, „Biuletyn „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2011 nr 1–2.

Borowiec J., Wójcik B., [wywiad z Andrzejem Kacałą] Program na lata, „Biuletyn „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2011 nr 1–2.

Burczyk D., Kara śmierci dla legionisty, „Komandos” 2011, nr 11.

Busse K., Jak inwigilowano błotnickie sanktuarium? – cz. 1, „Głos Białobrzeski” 2011, nr 1.

Busse K., Marzec '68: …bo rozpowszechniał fałszywe informacje, „Miesięcznik Prowincjonalny”, 2011, nr 2.

Ceglarz T., Między potrzebą a polityczną kalkulacją. Komitet Organizacyjny NSZZ „Solidarność”–MKZ Szczecinek w świetle dokumentów szczecińskiej Służby Bezpieczeństwa, „Temat Szczecinecki” 2011, nr 594.

Chrzanowski R., Sprawa Antoniego Browarczyka, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2011, nr 11-12.

Czocher A., Bohaterki codzienności. Kobiety w Krakowie w okresie okupacji 1939-1945 [w:] Wojna to męska rzecz? Losy kobiet w okupowanym Krakowie w dwunastu odsłonach. Katalog wystawy Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Kraków 2011.

Jagodzińska A., 11 listopada w niemieckim obozie koncentracyjnym Sachsenhausen, http://13grudnia.org.pl/artykuly/11-listopada-w-niemieckim-obozie-koncentracyjnym-sachsenhausen-ze-wspomnie%C5%84-wi%C4%99%C5%BAnia-ks-w%C5%82ad.

Jagodzińska A., Kardynał Adam Kozłowiecki – więzień KL Dachau, http://13grudnia.org.pl/artykuly/kardyna%C5%82-adam-koz%C5%82owiecki-jezuita-%E2%80%93-by%C5%82y-wi%C4%99zie%C5%84-kl-dachau.

Jagodzińska A., Kardynał z afrykańskiego Buszu, http://www.swietyjozef.kalisz.pl/?dzial=Dachau&id=84 (9 XII 2011).

Jagodzińska A., Kardynał z Buszu, „Idziemy”, 27 III 2011.

Jagodzińska A., KL Dachau. Kapłani w pasiakach, http://13grudnia.org.pl/artykuly/kl-dachau-kap%C5%82ani-w-pasiakach.

Jagodzińska A., Korespondencja z Dachau-Spotkanie z niemieckim obozem, „Wiadomości Kościańskie”, wrzesień-listopad 2011.

Jagodzińska A., Ksiądz kanonik Marian Wacław Szczerkowski (1908-1968) – więzień KL Dachau 1940-1945, http://www.swietyjozef.kalisz.pl/?dzial=Dachau&id=89 (23 XII 2011).

Jagodzińska A., Ksiądz Kardynał Adam Kozłowiecki – misjonarz z Afryki, „Miesięcznik Parafialny”, Kórnik, cz. I - maj 2010; cz. II - czerwiec 2010.

Jagodzińska A., Ksiądz Milan Kwiatkowski – więzień KL Dachau – numer obozowy 28246, http://www.swietyjozef.kalisz.pl/?dzial=Dachau&id=83 (6 XII 2011).

Jagodzińska A., Księga Pamięci – Imiona zamiast Numerów, http://www.swietyjozef.kalisz.pl/?dzial=Dachau&id=87 (13 XII 2011).

Jagodzińska A., Obchody 66. Rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Dachau - IPN 1 maj 2011 r., www.ipn.gov.pl /portal/pl/2/16518/.

Jagodzińska A., Razem w Dachau, „Idziemy”, 29 V 2011.

Jagodzińska A., Relacja z obchodów 66. Rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Dachau, „Miesięcznik Parafialny”, Kórnik, czerwiec 2011.

Jagodzińska A., Więzień Dachau – ks. Gustaw Bombicki, „Miesięcznik Parafialny”, Kórnik, grudzień 2011.

Jedynak M., Ekshumacja żołnierza „Ponurego”, „Tygodnik Skarżyski” 12–18 IX 2011, nr 37.

Jedynak M., Nocą 3 maja 1943 roku, „Kuryer Kielecki”, nr 8 (dodatek do „Echa Dnia” 2–3 V 2011, nr 100).

Jedynak M., Służył u „Ponurego” i „Nurta”. O Stanisławie Skorupce ps. „Smrek” (1914–2011), „Tygodnik Starachowicki” 14–20 II 2011, nr 7.

Jedynak M., Służył u „Ponurego” i „Nurta”. Wspomnienie o Stanisławie Skorupce ps. „Smrek” (1914–2011), „Wykus” 2011, nr 16.

Jedynak M., Sztandar Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury”, „Wykus” 2011, nr 16.

Kabat P., Zostałem zagarnięty przez tłum demonstrantów…[cz. 1-2], „Przewodnik katolicki” 2011, nr 26 i 27.

Kapusta M., Bezpieka zwalczała niezależność w ZHP [w:] Sto lat harcerstwa. Dodatek specjalny z okazji Jubileuszowego Zlotu Stulecia harcerstwa, „Rzeczpospolita”, 24 VIII 2011.

Krzysztofik M., Represje stosowane przez radomskie Kolegia do spraw wykroczeń, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2011, Nr 4.

Leśkiewicz R., Głos jego przenikał mury – mecenas Stanisław Hejmowski, „Nasz Dziennik” 24 V 2011 („Dodatek Historyczny IPN” 2011, nr 6: Zbuntowane miasto – Poznań 1956).

Małyszka A., 30. rocznica stanu wojennego w Swarzędzu, „Magazyn Swarzędzki” 2011, XII.

Maruszak M., Miejcie oko na byłych esbeków, „Biuletyn „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2011 nr 1–2.

Nagel P., Polacy w głębi Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich (ZSRS) w latach 1940-1941 – wybrane zagadnienia [w:] J. Duda, 162 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” z serii: „Wieliczanie na obczyźnie (2): w ZSRR”, „Biblioteczka Wielicka” 2011, Zeszyt 107.

Nowicki R., Aneks. Służba Bezpieczeństwa i jej teczki [w:] K. Świrydowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w oczach Służb Specjalnych PRL: wybór źródeł z lat 1982–1989, Poznań 2011.

Skorut P., Antoni Gładysz (1907-1991) – w rocznicę śmierci, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2011, Nr 10.

Skorut P., Szum niszczarek, „Dziennik Polski”, 4 II 2011.

Szopa P., Strzyżowska lista katyńska, „Super Nowości” 27 V 2011.

Wołk G., Internowanie działaczy opozycji w stanie wojennym, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2011 nr 11-12.

Wołk G., Internowanie – jedna z represji stanu wojennego [w:] Stan wojenny. Odtajnione archiwa IPN, „Newsweek extra” 2011, nr 1.

Wołk G., KPN  [w:] Stan wojenny. Odtajnione archiwa IPN, „Newsweek extra” 2011, nr 1.

Wołk G., Lider Konfederacji [w:] Stan wojenny. Odtajnione archiwa IPN, „Newsweek extra” 2011, nr 1.

Wołk G., Nawrócony funkcjonariusz [w:] Stan wojenny. Odtajnione archiwa IPN, „Newsweek extra” 2011, nr 1.

Wołk G., Zima wasza, wiosna nasza, „Stan wojny z narodem” (dodatek do „Rzeczpospolitej”), 13 XII 2011.

Wójcik B., Brońcie polskości na każdym kroku! [w:] Żołnierze wyklęci 1943–1963. Historia antykomunistycznego podziemia niepodległościowego, Dodatek historyczny do dziennika „Rzeczpospolita”, z. 8, 18 V 2011.

Wspomnienie Tadeusza Stajkowskiego ze stanu wojennego, oprac. A. Małyszka, „Zeszyty Swarzędzkie. Rocznik regionalny” 2011, nr 3.

Zieliński A., Grzegorz Jakubowski (1954–2001), „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2011, nr 4.

Żuławnik M., Jak utrzymać władzę, czyli polityka prasowa sanacji, „Nasz Dziennik” 27 V 2011 („Dodatek Historyczny IPN” 2011 nr 5).

do góry