Nawigacja

Artykuły

Artykuły opublikowane przez pracowników pionu archiwalnego (2008 r.)

Artykuły naukowe

Abramczyk Ł., Z historii stosunków Trzeciej Rzeszy z Irlandią Południową (1939–1945), „Acta Universitatis Lodziensis” 2008, t. 82.
„Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989”, Z. Nawrocki (redaktor naczelny), 2008, nr 1 (6).
Balbus T., Komunistyczny aparat represji wobec podziemia niepodległościowego w Polsce [w:] Polskie podziemie niepodległościowe na tle podziemia w Europie Środkowo – Wschodniej (1944-1956), red. R. Wnuk, Lublin 2008.
Baziur G., Kapusta M., Harcerski Ruch Antykomunistyczny (Kraków, 1949-1950) [w:] Stawiliśmy opór… Antykomunistyczne organizacje młodzieżowe w Małopolsce w latach 1944-1956, Kraków 2008.
Baziur G., Konieczna M., „Międzymorze” i Grupa Franciszka Solarza [w:] Stawiliśmy opór… Antykomunistyczne organizacje młodzieżowe w Małopolsce w latach 1944-1956, Kraków 2008.
Baziur G., Konieczna M., Zastęp „Rysiów” – harcerska organizacja „Stalowi Polacy” – „Wolność i Sprawiedliwość”. Konspiracyjna działalność Mieleckiej Drużyny Harcerzy im. Jeremiego Wiśniowieckiego [w:] Stawiliśmy opór… Antykomunistyczne organizacje młodzieżowe w Małopolsce w latach 1944-1956, Kraków 2008.
Bednarek J., Przestępczość wśród funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa w latach 1946–1950 w ocenie Biura do spraw Funkcjonariuszy MBP, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2008, t. 1.
Białek S., Proces przekazywania dokumentów przez Komendę Wojewódzką Policji w Opolu do archiwum Oddziału IPN we Wrocławiu (2002-2007), „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2008, t. 1.
Byszewski P., Zmącony spokój oprawcy. Nieznany list Adama Humera do I sekretarza KC PZPR Stanisława Kani z 20 marca 1981 r., „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2008, t. 1.
Brożyniak A., Fornal P., Opanowanie Dynowa przez UPA 16 listopada 1946 r. Dokumenty polskie i ukraińskie, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2008, nr 1(12).
Byszuk D. (współautor), Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. III 1975-1990, Warszawa 2008.
Byszuk D. (współautor), Twarze bezpieki w Polsce południowo-wschodniej 1944-1990, red. J. Izdebski, K. Kaczmarski, M. Krzysztofiński, Rzeszów 2007.
Czyżewski P., Polityka władz sowieckich wobec ludności polskiej na Grodzieńszczyźnie w pierwszych latach po II wojnie światowej [w:] Relacje nowych krajów Unii Europejskiej z Federacją Rosyjską (w aspekcie politycznym, ekonomicznym, kulturowym i społecznym), red. M. Rutkowski, Białystok 2008 (współautorstwo).
Czyżewski P., Sytuacja Polaków na Grodzieńszczyźnie w latach 1945–1946 w świetle raportów Zrzeszenia WiN [w:] Exodus. Deportacje i migracje (wątek wschodni). Stan i perspektywy badań, red. M. Zwolski, Warszawa–Białystok 2008.
Dąbrowski F., Pięć listów Karola Buczka do władz komunistycznej Polski, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 2008, R. LVI, nr 1.
Fornal P., Konspiracja ZWZ - AK na terenie powiatu Brzozów (1940-1945). Geneza, struktura, działalność i likwidacja, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2007, nr 26-27.
Fornal P., Matejak Jan, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2007, nr 26-27.
Jedynak M., Władza ludowa wobec Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1944-1966 [w:] Omnia Pro Christo Rege. Ksiądz Czesław Kaczmarek biskup – męczennik, Kielce 2008.
Joniec G. (oprac.), E. Olszewski, Pierwsze dni. Wspomnienia z okresu powstania Milicji Obywatelskiej w Rudniku, powiat Krasnystaw [w:] Działalność Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krasnymstawie w latach 1944–1956, red. J. Romanek, Krasnystaw 2008.
Joniec G. (oprac.), G. Król „Cygan”, Do sekretarza obwodowego komitetu P.P.R. w Lublinie [w:] Działalność Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krasnymstawie w latach 1944–1956, red. J. Romanek, Krasnystaw 2008.
Joniec G. (oprac.), Raport do szefa Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie mjr. Krupskiego z dnia 11 października 1950 roku przeciwko pracownikom PUBP w Krasnymstawie [w:] Działalność Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krasnymstawie w latach 1944–1956, red. J. Romanek, Krasnystaw 2008.
Joniec G. (oprac.), Raport do szefa Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie z dnia 22 kwietnia 1952 roku przeciwko pracownikom PUBP w Krasnymstawie [w:] Działalność Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krasnymstawie w latach 1944–1956, red. J. Romanek, Krasnystaw 2008.
Joniec G., Działalność Powiatowego Oddziału Informacji i Propagandy w Krasnymstawie w latach 1944–1947 [w:] Działalność Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krasnymstawie w latach 1944–1956, red. J. Romanek, Krasnystaw 2008.
Joniec G., Konflikt w środowisku krasnostawskich komunistów w latach 1944 – 45 [w:] Działalność Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krasnymstawie w latach 1944–1956, red. J. Romanek, Krasnystaw 2008.
Joniec G., Ludzie krasnostawskiej bezpieki. Portret zbiorowy [w:] Działalność Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krasnymstawie w latach 1944–1956, red. J. Romanek, Krasnystaw 2008.
Joniec G., Społeczność żydowska Radzynia Podlaskiego w latach 1918-1939. Zarys problematyki badawczej, „Radzyński Rocznik Humanistyczny” 2008, t. 6.
Karbarz-Wilińska J., „Solidarność” w Stalowej Woli w latach 1980–1989, „Studenckie Teki Historyczne” 2008, z. 4.
Karbowiak G., Kontakt służbowy – zapomniane osobowe źródło informacji [w:] Osobowe źródła informacji – zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze, red. F. Musiał, Kraków 2008.
Kolasa K., recenzja książki: Jarosław Wąsowicz, Biało-zielona „Solidarność”. O fenomenie politycznym kibiców gdańskiej Lechii 1981–1989, Gdańsk 2006, „Seminare” 2008, t. 25.
Kolasa K., Komitety zakładowe Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Ozorkowie w latach 1948–1990 – proces kształtowania i struktura organizacyjna, „Rocznik Łódzki” 2007, t. 54.
Kolasa K., Przemysł Chemiczny „Boruta” Spółka Akcyjna w Zgierzu w latach 1894–1945 – dzieje ustrojowe i pozostałość aktowa, „Zgierskie Zeszyty Regionalne” 2008, t. 3.
Kolasa K., Silne i wytrwałe – Zasadnicza Szkoła Odzieżowa ss. Salezjanek w Łodzi, „Kronika Miasta Łodzi” 2008, nr 4.
Kolasa K., V Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich. Sekcja „Archiwa Kościelne”, Olsztyn 6–7 września 2007 r., „Seminare” 2008, t. 25 (wspólnie z J. Wąsowiczem).
Konieczna M., Młodzieżowe konspiracyjne organizacje w Myślenicach: „Sępy”, „Buki”, „Zjawa” [w:] Stawiliśmy opór… Antykomunistyczne organizacje młodzieżowe w Małopolsce w latach 1944-1956, Kraków 2008.
Leśkiewicz R., Badanie procesów archiwotwórczych na przykładzie akt Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu (1946 - 1955), „Przegląd archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2008, t. 1.
Leśkiewicz R., Badanie procesów archiwotwórczych na przykładzie zasobu archiwalnego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu – zarys problematyki [w:] Z archiwum Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. Studia nad zasobem, red. R. Kościański, R. Leśkiewicz, Warszawa – Poznań 2008.
Leśkiewicz R., Sprawa operacyjnego sprawdzenia kryptonim „Podwyżka” [w:] Niepodległości! Wolności!, wybór tekstów R. Kościański, opracowanie red. S. Kmiecik, P. Orzechowski, R. Reczek, Poznań 2008.
Majewski M., Dokumenty dotyczące Ericha Kocha w zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2008, t. 1.
Marcinkiewicz-Gołaś A., Ochotnicza Legia Kobiet (1918–1922) [w:] Polska myśl wojskowa na przestrzeni dziejów. Materiały z IX Ogólnopolskiego Forum Historyków Wojskowości, Olsztyn 2008.
Marcinkiewicz-Gołaś A., Służba i działalność frontowa Warszawskiego Oddziału Ochotniczej Legii Kobiet w 1920 r., „Niepodległość i Pamięć” 2008, nr 28.
„Mądrość zbudowała sobie dom…” Uniwersytet Śląski 1968 – 2008. Dzieje, dokumentacja, źródła, red. A. Barciak, Katowice 2008 (współpraca M. Mrzyk).
Michalski R., Ostatni ślad. Karty pocztowe – świadectwo wojennych losów Polaków, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2008, t. 1.
Mysiakowska J. [rec.], Sale G., Hitler, Stolica Apostolska i Żydzi. Dokumenty z tajnego archiwum watykańskiego odtajnione w 2004 r., „Glaukopis” 2008, nr 11–12.
Mysiakowska J. [rec.], Wolsza T., W „polskim Londynie” o sowieckiej zbrodni w Katyniu (1940–1956), „Glaukopis” 2008, nr 11–12.
Mysiakowska J., Działalność Jana Kaima – przyczynek do badań nad dziejami łączności Kraj – emigracja (1945–1948) [w:] Narodowa Demokracja XIX–XX wiek. Koncepcje – ludzie – działalność, red. T. Sikorski, A. Wątor, Szczecin 2008.
Nawrocki Z. (współautor), Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. III: 1975–1990, red. P. Piotrowski, Warszawa 2008
Oszytko J., Przestępstwa funkcjonariuszy MO, UB, SW i żołnierzy KBW w świetle repertoriów Wojskowego Sądu Rejonowego w Opolu w latach 1950-1954 [w:] Polska myśl wojskowa na przestrzeni dziejów. Materiały z IX Ogólnopolskiego Forum Historyków Wojskowości, Olsztyn 2008.
Oszytko J., Repertoria Wojskowego Sądu Rejonowego w Opolu jako źródło do badań nad represjami komunistycznymi w województwie opolskim w latach 1950-1954, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2008, t. 1.
Piekaruś D. (oprac.), 18 lipiec 1948 r., Krasnystaw, Sprawozdanie z działalności G.O.L za okres od dn. 21.VI.48 r. do dn. 20.VII.48 r. [w:] Działalność Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krasnymstawie w latach 1944–1956, red. J. Romanek, Krasnystaw 2008.
Piekaruś D., Działalność konspiracyjna Leona Majchrzaka ps. „Dzięcioł”, „Leonek” w powiecie krasnostawskim [w:] Działalność Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krasnymstawie w latach 1944–1956, red. J. Romanek, Krasnystaw 2008.
Piekaruś D., Zarys działalności odrodzonej Polskiej Partii Socjalistycznej w powiecie krasnostawskim do Kongresu Zjednoczeniowego w 1948 r. [w:] Działalność Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krasnymstawie w latach 1944–1956, red. J. Romanek, Krasnystaw 2008.
Polańska-Bergman M., Perzyna P., Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej – aspekty prawne funkcjonowania i udostępniania materiałów archiwalnych w latach 2000-2007, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2008, t. 1.
Popek L. (współautor), Słownik biograficzny duchowieństwa metropolii lwowskiej obrządku łacińskiego ofiar II wojny światowej 1939-1945, red. ks. J. Krętosz, M. Pawłowiczowa, Opole 2007.
Popek L., Cmentarze transgraniczne na przykładzie Ostrówek, Zamostecza i Opalina [w:] Nasz Bug. Tworzenie warunków dla rozwoju obszarów przygranicznych Polski, Ukrainy i Białorusi poprzez waloryzację i ochronę dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Lublin 2008.
Popek L., Przedmowa [w:] L. Wójtowicz, Później szatan wstąpił w ludzi, Lublin 2008.
Poznań 28 VI 1956 - trasy pochodów i ogniska walk (mapa), oprac. P. Orzechowski, [w:] Z. Fenrych, B. Kuświk, Śladami Poznańskiego Czerwca 1956 r., Poznań 2008.
Poznański Czerwiec 1956 r. Trasy pochodów i ogniska walk. Mapa okolicznościowa, oprac. mapy P. Orzechowski, Poznań 2008.
Rączy E., Armia Czerwona na Rzeszowszczyźnie w latach 1944-1945 [w:] Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 9, red. A. Andrusiewicz, Rzeszów 2008.
„Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej”, J. Bednarek (redaktor naczelny), 2008, t. 1.
Rączy E., Struktura demograficzna ludności w dystrykcie krakowskim Generalnego Gubernatorstwa a polityka ludnościowa władz niemieckich [w:] Z dziejów regionów Europy Środkowo – Wschodniej w XIX i XX wieku, red. M. Stolarczyk, J. Kuzicki, P. Grata, Rzeszów 2008.
Reczek R., Bolesław Szyszkowski, bohater „minionej epoki”, „Kronika Wielkopolski” 2007, nr 4. [druk 2008].
Reczek R., Propaganda antykościelna na łamach poznańskich periodyków doby stalinizmu [w:] Władze wobec kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1945-1956, red. K. Białecki, Poznań 2008.
Romanek J. (oprac.), 12 październik 1946r., Krasnystaw, Raport specjalny Szefa Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krasnymstawie ze stanu pracy Referatu V PUBP w Krasnymstawie [w:] Działalność Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krasnymstawie w latach 1944–1956, red. J. Romanek, Krasnystaw 2008.
Romanek J. (oprac.), 12 październik 1952 r. Krasnystaw, Charakterystyka nastrojów społeczeństwa w powiecie krasnostawskim przygotowana przed wyborami 1952 przez funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krasnymstawie [w:] Działalność Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krasnymstawie w latach 1944–1956, red. J. Romanek, Krasnystaw 2008.
Romanek J. (oprac.), 27 listopad 1957 r., Krasnystaw, Charakterystyka ruchu ludowego w powiecie krasnostawskim w okresie 1944-1957 [w:] Działalność Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krasnymstawie w latach 1944–1956, red. J. Romanek, Krasnystaw 2008.
Romanek J., Biogram Bronisława Stańczuka [w:] Działalność Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krasnymstawie w latach 1944–1956, red. J. Romanek, Krasnystaw 2008.
Romanek J., Biogram Leona Radeckiego [w:] Działalność Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krasnymstawie w latach 1944–1956, red. J. Romanek, Krasnystaw 2008.
Romanek J., Polskie Stronnictwo Ludowe 1945-1947 w powiecie Krasnostawskim [w:] Działalność Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krasnymstawie w latach 1944–1956, red. J. Romanek, Krasnystaw 2008.
Romanek J., Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krasnymstawie w latach 1944-1948 powstanie i zarys działalności [w:] Działalność Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krasnymstawie w latach 1944–1956, red. J. Romanek, Krasnystaw 2008.
Romanek J., Powstanie i działalność PSL mikołajczykowskiego w powiecie radzyńskim w latach 1945-1947 [w:] „Radzyński Rocznik Humanistyczny” 2008, t. 6.
Romanek J., Powstanie struktur powiatowych Milicji Obywatelskiej w powiecie krasnostawskim w okresie 1944–1946 [w:] Działalność Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krasnymstawie w latach 1944–1956, red. J. Romanek, Krasnystaw 2008.
Romanek J., Propaganda w polskiej prasie wojskowej lat 1929-1939 jako element mobilizujący społeczeństwo II RP [w:] Polska myśl wojskowa na przestrzeni dziejów. Materiały z IX Ogólnopolskiego Forum Historyków Wojskowości, Olsztyn 2008.
Romanek J., Raport specjalny Szefa PUBP w Radzyniu Podlaskim w przebiegu wyborów 1947 roku w powiecie radzyńskim [w:] „Radzyński Rocznik Humanistyczny” 2008, t. 6.
Romanek J., Rozpracowanie i likwidacja struktur PSL w powiecie krasnostawskim przez PUBP w latach 1945-1947 oraz późniejsze represje względem jego członków [w:] Działalność Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krasnymstawie w latach 1944–1956, red. J. Romanek, Krasnystaw 2008.
Rybarczyk P., Działalność Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Bydgoszczy wobec uczestników i nauczycieli bydgoskich szkól średnich w latach 1945-1956. Zarys problematyki, „Kronika Bydgoska” 2007, t. XXIX.
Sawicki W., Osobowe źródła informacji organów bezpieczeństwa Polski Ludowej [w:] Osobowe źródła informacji – zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze, red. F. Musiał, Kraków 2008.
Siwiec B., Sprawa Wojciecha Gajczaka, „Przegląd Bydgoski”, 2008, nr 19.
Szynkiewicz M., Operacja „Obiekt”, czyli SB na Mistrzostwach Świata i Europy w Hokeju na Lodzie w Katowicach (8 – 25 kwietnia 1976) [w:] Donosem i pałką. Z dziejów Służby Bezpieczeństwa na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1956-1980, red. A. Dziuby, Katowice 2008.
Wojciechowski P., Ofiary drugiej wojny światowej w powiecie kluczborskim na Opolszczyźnie w świetle akt spraw uznania za zmarłego, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2008, t. 1.
Wojcieszyk E., Inwigilacja Kościoła Katolickiego przez SB w Poznaniu w latach 1976-1983 [w:] Ojciec Honoriusz. Stanisław Kowalczyk OP (1935-1983), red. S. Borowczyk, Poznań 2008.
Żuławnik M., [rec.] Jacek Pawłowicz, Ludzie płockiej bezpieki. Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Płocku 1945–1956, Warszawa 2007, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej" 2008, t. I.

Artykuły popularnonaukowe i publicystyczne

Balbus T., Operacja „Radwan”. Działania operacyjne UB wobec Okręgu Lwowskiego AK-WiN i środowisk lwowskich, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2008, nr 1-2.
Bernaciak M., Kary za humory, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2008, nr 7.
Biełaszko M., Muzyczne dysonanse, „Rzeczpospolita”, 5 IX 2008.
Borowiec J., SB wobec rzeszowskiego Oddziału Solidarności Walczącej, „Nasza Polska”, 17 VI 2008.
Czyżewski P., O krok od Polskiej Republiki Rad, „Gazeta Polska”, 20 VIII 2008, nr 34.
Dąbrowski F., Nieoczekiwany koniec współpracy. TW „Żelisław” i Marzec 1968, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2008, nr 3.
Dąbrowski F., Przed Marcem. Orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów UW z 11 listopada 1965 r., „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2008, nr 3.
Dąbrowski F., Ryszard Gontarz, funkcjonariusz UB i SB, dziennikarz PRL, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2008, nr 3.
Dąbrowski F., Tomasik P., TW na UW. Wiec 8 marca 1968 r. w relacjach współpracowników SB, „Niezależna Gazeta Polska” 7 III 2008, nr 3 (25).
Dąbrowski F., Tomasik P., Z donosów i meldunków, „Rzeczpospolita”, 7 III 2008.
Fornal P., Żydzi w strukturach aparatu bezpieczeństwa na Rzeszowszczyźnie w latach 1944-1956, „Dziennik Polski”, 11 III 2008.
Gierasimiuk U., Marzec '68 w Białymstoku, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2008, nr 3.
Gierasimiuk U., Nie było wielkich manifestacji. Trzy pytania do Urszuli Gierasimiuk, „Gazeta Współczesna”, 31 III 2008.
Gierasimiuk U., Partia pełna chamów, „Gazeta Współczesna” 19 III 2008, nr 56.
Gierasimiuk U., Partia pełna chamów, „Gazeta Wyborcza. Białystok”, 29-30 III 2008.
Gierasimiuk U., Partia pełna chamów, „Kurier Poranny”, 29 III 2008.
Gierasimiuk U., wywiad, „Kurier Poranny”, 7 III 2008.
Gotowiecki P., Żołnierz niedokończonej rewolucji, „Gazeta Polska” 19 XI 2008.
Gucewicz D., Gdański incydent milenijny. Suplement do albumu „Milenium czy tysiąclecie”, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2008, nr 10.
Hausner W., Kapusta K., Stawili opór, „Dziennik Polski”, 16 IV 2008.
Kabat P., Repatriacja Polaków z ZSRR na teren województwa zielonogórskiego w latach 1955-1959 w świetle dokumentów organów bezpieczeństwa PRL, „Niezależna Gazeta Polska”, styczeń 2008.
Kościelna B., Antypochód czy marsz przeciwko przemocy? Kilka uwag do artykułu Eryka Krasuckiego „Antypochód 1 maja 1971 r. w Szczecinie”, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2008, nr 4.
Krzysztofik M., Twarze radomskiej bezpieki, Lublin 2008 (katalog wystawy).
Kujawa W., „I Toruńskie Konfrontacje Archiwalne. Archiwistyka na uniwersytetach, archiwistyka w archiwach”. Toruń 6–7 grudnia 2007 r., „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2008, t. 1.
Kujawa W., Literat na służbie, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2008, nr 8–9.
Małyszka A., Lustracja artystyczna 6 listopada, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2008, nr 1-2.
Małyszka A., Marzec '68 na poznańskiej prowincji, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2008, nr 3.
Małyszka A., Marzec '68 na Ziemi Kępińskiej, „Tygodnik Kępiński” 8 V 2008, nr 19(758).
Małyszka A., Poznański czerwiec 1956. Pierwszy bunt w PRL, „Głos Politechniki. Pismo Politechniki Poznańskiej” czerwiec 2008, nr 6 (132).
Małyszka A., Swarzędz 1638-2008 [w:] Swarzędz na starych pocztówkach, ze zbiorów i w opracowaniu P. Choryńskiego, Swarzędz 2008.
Mysiakowska J., Emisariusze i kurierzy. Łączność emigracyjnego SN z Krajem (1945–1947), „Niezależna Gazeta Polska”, 5 IX 2008.
Mysiakowska J., Komitet Legalizacyjny SN. Próba legalnej opozycji, „Niezależna Gazeta Polska”, 5 IX 2008.
Nagel P., Przesiedlenia Polaków z Archangielska na Ukrainę i Powołże w 1944 r.www.ipn.gov.pl (data skorzystania 7 I 2009).
Nawrocki Z., Akcja na areszt Urzędu Bezpieczeństwa w Brzozowie 13 grudnia 1944 r. [w:] W. Birek, G. Pudłowski, Uwolnić więźniów, Rzeszów 2008.
Nowicki R., Wydobyć prawdę z podartych akt SB, „Głos Wielkopolski”, 22 IV 2008.
Orzechowski P., Ewangelicki cmentarz w Junikowie, „Gazeta Junikowska” 2008, nr 15.
Piekarska A. K., „Kościół w PRL – blaski i cienie”. Panel dyskusyjny zorganizowany 13 kwietnia 2007 r. w Warszawie przez Instytut Pamięci Narodowej z okazji XIII Targów Wydawców Katolickich, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2008, t. 1.
Piekarska A. K., Nie tędy droga do rozrywki..., „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2008, nr 7.
Piekarska A. K., Tułaczka Pana Janka, „Rzeczpospolita”, 5 IX 2008.
Piekarz A., Śmierć kapitana „Uskoka”, http://podziemiezbrojne.blox.pl/2008/05/Smierc-kapitana-8222Uskoka8221-czesc-1.html 
Popek L., 65. Rocznica rzezi Polaków na Wołyniu, „Frassatinum” nr 3(25), Rok XI.
Rączy E., Za pomoc Żydom płacili często śmiercią, „Nowiny”, 6 II 2008.
Rączy E., Zbrodnie na ludności żydowskiej w województwie rzeszowskim w latach 1944-1947 w świetle dokumentów UB i MO, „Nowiny”, 12 III 2008.
Rączy E., Zbrodnie na ludności żydowskiej w województwie rzeszowskim w latach 1944-1947 w świetle dokumentów UB i MO oraz pomoc dla Żydów podczas okupacji, „Dziennik Polski”, 12 III 2008.
Romanek J., Powstanie i działalność Polskiego Stronnictwa Ludowego w powiecie Radzyń w latach 1945-1946, „Zaczyn” styczeń 2008, nr 1.
Romanek J., PSL mikołajczykowski w powiecie krasnostawskim w latach 1945-1947, „Zaczyn” maj 2008, nr 2.
Sado G., Edward Witold Skrobot ps. „Wierny” (1915-1996), „Gazeta Suchedniowska”, 23 XII 2008.
Sołtysiak M., Krypt. „Rocznica” - rozpracować ośkowców…, „Głos Ziemi Zwoleńskiej” 2008, nr 53.
Stanuch Z., Motywy nadziei, „Gość Niedzielny” 19 X 2008, nr 42 (dodatek IPN: „Przez morze czerwone”, część VI).
Stanuch Z., Nauczanie religii w dokumentach UB/SB, „Niedziela - Kościół nad Odrą i Bałtykiem” 6 VII 2008, nr 27.
Szopa P., Stosunek żołnierzy konspiracji niepodległościowej do Żydów we wschodniej części dystryktu krakowskiego w świetle wybranych wspomnień i dokumentów, „Nowiny”, 12 III 2008.
Tomasik P., A. Chojnowski, Pytania, które należy postawić, „Biuletyn Instytut Pamięci Narodowej” 2008, nr 3(86) [wywiad].
Tomasik P., Działalność tajnego współpracownika SB ps. „X”, konsultanta ps. „Rybak” w świetle własnych doniesień, „Niezależna Gazeta Polska” 3 X 2008, nr 10(32).
Tomasik P., Studenci i „komandosi”, „Niezależna Gazeta Polska” 7 III 2008, nr 3(25), [wywiad].
Wojcieszyk E., Zielonogórska SB wobec „elementów antysocjalistycznych” w rolnictwie, „Niezależna Gazeta Polska” 4 I 2008, nr 1 (23).
Żuławnik M., Dziesięciolecie Niepodległej. Kalendarium centralnych obchodów Święta Niepodległości w Warszawie w 1928 r., „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej" 2008, nr 11–12.

do góry