Nawigacja

Artykuły

Artykuły opublikowane przez pracowników pionu archiwalnego (2007 r.)

Artykuły naukowe

Balbus T., Adamowski Jan (1911-1997) [w:] Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956, t. 3, Kraków-Warszawa-Wrocław 2007.

Balbus T., Bator Stanisław (1924-1950) [w:] Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956, t. 3, Kraków-Warszawa-Wrocław 2007.

Balbus T., Engel Jan (1907-?) [w:] Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956, t. 3, Kraków-Warszawa-Wrocław 2007.

Balbus T., Górecki Krzysztof Antoni (1904-1966) [w:] Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956, t. 3, Kraków-Warszawa-Wrocław 2007.

Balbus T., Małaczyński Wilhelm [w:] Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956, t. 3, Kraków-Warszawa-Wrocław 2007.

Balbus T., Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Legnicy (maj – grudzień 1945). Struktury, kadry, działalność, „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989” 2007, nr 1.

Balbus T., Stańko–Szymańska Helena (1916-1994) [w:] Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956, t. 3, Kraków-Warszawa-Wrocław 2007.

Balbus T., Szela Władysław (1927-1951) [w:] Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956, t. 3, Kraków-Warszawa-Wrocław 2007.

Balbus T., Niwiński P., Kiałka Stanisław (1911-1980) [w:] Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956, t. 3, Kraków-Warszawa-Wrocław 2007.

Balbus T., Ostasz G., Strumski Kazimierz (1920-2005) [w:] Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956, t. 3, Kraków-Warszawa-Wrocław 2007.

Balbus T., Stróżyna K., Kardynał Henryk Gulbinowicz. „Naród Polski nie da sobie założyć kagańca…” [w:] Niezłomni. Nigdy przeciw Bogu. Komunistyczna bezpieka wobec biskupów polskich, red. J. Marecki i F. Musiał, Warszawa-Kraków 2007.

Balbus T., Strumski A., Strumski Władysław (1922-1990) [w:] Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956, t. 3, Kraków-Warszawa-Wrocław 2007.

Balbus T., Szwagrzyk K., Podziemie niepodległościowe na Dolnym Śląsku 1945-1956 [w:] Atlas podziemia niepodległościowego 1944-1956, Warszawa-Lublin 2007.

Bednarek J., Andrzej Jaworski (1920-1949) [w:] Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956, t. 3, Kraków-Warszawa-Wrocław 2007.

Bednarek J., Antykomunistyczny oddział partyzancki Eugeniusza Kokolskiego „Groźnego” (sierpień 1945 r. – marzec 1946 r.) [w:] Konspiracja antykomunistyczna i podziemie zbrojne w Wielkopolsce w latach 1945-1956, red. A. Łuczak, A. Pietrowicz, Poznań 2007.

Bednarek J., Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Kępnie (1945-1956). Wybrane problemy [w:] Kępno i Ziemia Kępińska w latach 1945-1956. Studia i szkice, red. J. Bednarek, J. Żelazko, Łódź 2007.

Bednarek J., Zygmunt Lercel (1921-1950), agent Głównego Zarządu Informacji Wojska Polskiego, „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989” 2007, nr 5.

Bednarek J., Jasiak K., Stanisław Panek (1924-1946) [w:] Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956, t. 3, Kraków-Warszawa-Wrocław 2007.

Borowiec J., Areszt i więzienie w Sanoku w latach 1944-1956 [w:] Powiat sanocki w latach 1944-1956, red. K. Karczmarski, A. Romaniak, Rzeszów-Sanok 2007.

Borowiec J., Nadużycia funkcjonariuszy więzienia w Rzeszowie w świetle raportu naczelnika Wydziału ds. Funkcjonariuszy WUBP w Rzeszowie z listopada 1949 r., „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989” 2007, nr 1.

Byszuk D., Komenda Powiatowa Milicji Obywatelskiej w Sanoku w latach 1944-1954 [w:] Powiat sanocki w latach 1944-1956, red. K. Kaczmarski i A. Romaniak, Rzeszów-Sanok 2007.

Fornal P., Sanockie struktury Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” (1945-1949). Geneza, działalność, likwidacja [w:] Powiat sanocki w latach 1944-1956, red. K. Kaczmarski i A. Romaniak, Rzeszów-Sanok 2007.

Kolasa K., Konferencja naukowa „Organizacje młodzieżowe w XX wieku. Działalność – ideologia – struktury”. Sekcja B – Polskie organizacje młodzieżowe od 1945 r. (Toruń, 29 września-2006 r.), „Seminare” 2007, t. 24.

Kolasa K., Wąsowicz J. Likwidacja Zasadniczej Szkoły Metalowo-Odlewniczej Towarzystwa Salezjańskiego w Łodzi przy ul. Wodnej 34. Wybór tekstów źródłowych, „Seminare” 2007, t. 24.

Kolasa K., Mechanizmy fałszerstw wyborczych w latach osiemdziesiątych XX wieku terenie województwa miejskiego łódzkiego w świetle solidarnościowej prasy bezdebitowej, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2007, nr 1.

Kolasa K., Sprawozdanie z działalności oddziału SAP w Łodzi za okres od 13 VI 2002 r. do 28 V 2007 r., „Archiwista Polski” 2007, nr 3.

Leśkiewicz R., „Ci sędziowie nie od Boga...” Szefowie Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu w latach 1946-1955, „Grot. Zeszyty historyczne poświęcone historii wojska i walk o niepodległość” 2007, nr 28.

Leśkiewicz R., Działania operacyjne UB/SB prowadzone wobec mecenasa Stanisława Hejmowskiego [w:] Poznański Czerwiec 1956. Uwarunkowania – Przebieg – Konsekwencje, red. K. Białecki, S. Jankowiak, J. Miłosz, Poznań 2007.

Leśkiewicz R., Procesy członków organizacji niepodległościowych z Kepińskiego przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Poznaniu w latach 1945-1956 [w:] Kępno i Ziemia Kępińska w latach 1945-1956. Studia i szkice, red. J. Bednarek, J. Żelazko, Łódź 2007.

Malec M., Inwigilacja księdza Adolfa Chojnackiego przez Służbę Bezpieczeństwa [w:] Kościół Katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą. Studia i materiały, t. 1, red. R. Terlecki, J. Szczepaniak, Kraków 2007.

Małyszka A., Manifestacje, wiece i happeningi na Półwiejskiej pod koniec lat 80. XX wieku, „Kronika Miasta Poznania” 2007, nr 3.

Małyszka A., Nie tylko w Poznaniu. Opór przeciwko stanowi wojennemu w Poznańskiem, „Kronika Wielkopolski” 2007, nr 3.

Małyszka A., Paszkwile na Gierka [w:] Drogi do wolności w kulturze Europy Środkowej i Wschodniej 1956-200. Zbiór materiałów z konferencji 5-7 listopada 2006 roku w Wyższej Szkole Zawodowej „Kadry dla Europy” w Poznaniu, red. B. Bakuła i M. Talarczyk-Gubała, Poznań 2007.

Marciniak R., Ludność niemiecka na Pomorzu Zachodnim – problem dla władz polskich, czy element potrzebny do zagospodarowania tzw. Ziem odzyskanych?, „Stargardia” 2006, t. 4.

Marciniak R., Wydarzenia z 17 czerwca 1953 w Berlinie i NRD w ocenie szczecińskiej prasy codziennej i aparatu partyjnego, „Przegląd Zachodniopomorski” 2007, z. 1.

Nagel P., Losy Polaków deportowanych do obwodu archangielskiego, „Zesłaniec. Pismo Rady Naukowej Zarządu Głównego Związku Sybiraków” 2007, nr 29.

Nawrocki Z., Józef Modrzejewski (1909–1995) [w:] Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956, t. 3, Kraków-Warszawa-Wrocław 2007.

Nowicki R., Wojskowa Organizacja Ziem Zachodnich – schemat organizacyjny [w:] Jak Feniks z popiołów. Struktury Polskiego Państwa Podziemnego w Wielkopolsce 1939 – 1945, Poznań 2007.

Polańska-Bergman M., Perzyna P., Podstawy prawne działania archiwum Instytutu Pamięci Narodowej na tle rozwiązań wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej [w:] Prawo archiwalne. Stan aktualny i perspektywy zmian, red. H. Robótka, Toruń 2007.

Popek L., Akcje OUN-UPA przeciwko Kościołowi rzymsko-katolickiemu na Wołyniu w latach 1939-1945 [w:] Polska-Ukraina. Wspólna przeszłość, Cieszanów 2007.

Popek L., Zarys dziejów parafii Ostrówki (1765-1943) [w:] Minułe i suczasne Wołyni ta Polissja. Lubloml w istorii Ukraini ta Wołyni, Łuck 2007.

Rączy E., Działalność PUBP w Krośnie w latach 1944-1956. Zarys problematyki, cz. II [w:] Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 8, red. A. Andrusiewicz, Rzeszów 2007.

Rączy E., Straty ludnościowe w powiecie mieleckim podczas okupacji hitlerowskiej, „Rocznik Mielecki” 2007.

Reczek R., Dokumenty dotyczące Milenium w Archiwum IPN w Poznaniu [w:] Milenium Kontra Tysiąclecie – 1966, red. K. Białecki, S. Jankowiak, J. Miłosz, Poznań 2007.

Reczek R., Rybak B., Dokumentacja archiwalna dotycząca powstania czerwcowego – przegląd materiałów wypożyczonych z OBUiAD w Warszawie [w:] Poznański Czerwiec 1956. Uwarunkowania – Przebieg – Konsekwencje, red. K. Białecki, S. Jankowiak, Poznań 2007.

Romanek J., Stosunek chłopów w BSRR do kolektywizacji wsi w ocenie polskiej prasy wojskowej lat międzywojennych, „Białoruskie Zeszyty Historyczne” 2007, nr 28.

Rybarczyk P., Działania aparatu bezpieczeństwa w Bydgoszczy wobec uczniów i nauczycieli gimnazjum przy Placu Wolności w latach 1946-1955 – zarys problemu [w:] Z dziejów I Liceum Ogólnokształcącego. IV wieki kształcenia w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2007.

Sawicki J., Walka o pamięć powstania warszawskiego w PRL. Doktryna, propaganda, cenzura [w:] Śląsk, Pomorze i Wielkopolska wobec powstania warszawskiego. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum w Gliwicach w 60. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego, Gliwice 2007.

Sawicki W., Osobowe źródła informacji organów bezpieczeństwa Polski Ludowej, „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” 2007, nr 5.

Siwiec B., Wrócili po śmierć. Kulisy zabójstwa III Komendanta Inspektoratu Armii Krajowej w Grudziądzu Józefa Sierosławskiego, „Przegląd Bydgoski” 2007, nr 18.

Stanuch Z., Nauczanie religii w punktach katechetycznych województwa szczecińskiego w świetle materiałów archiwalnych Archiwum Państwowego w Szczecinie (1961 – 1970), „Przegląd Zachodniopomorski” 2007, z. 3.

Stróżyna K., Dionizy Czech [w:] Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956, t. 3, Kraków-Warszawa-Wrocław 2007.

Stróżyna K., Świętorzecka Władysława [w:] Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956, t. 3, Kraków-Warszawa-Wrocław 2007.

Tomasik P., Adam Pietruszka (ur. 1938), zastępca dyrektora Departamentu IV MSW, „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989” 2007, nr 5.

Węda Ł., Archiwista Komitetu Okręgowego Komunistycznej Partii Polski w Siedlcach przed sądem. Przypadek Pejsacha Barna [w:] Pamiętnik VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki, Lublin 2007.

Witalec R., Działalność UB wobec podziemia ukraińskiego w powiecie sanockim (1944 – 1947) [w:] Powiat sanocki w latach 1944 -1956, pod red. K. Kaczmarskiego i A. Romaniaka, Rzeszów – Sanok 2007.

Wojcieszyk E., Poznański Czerwiec 1956 r. i odwilż październikowa w archidiecezji poznańskiej w świetle dokumentów aparatu represji PRL, „Kronika Wielkopolski” 2007, nr 2.

 

Artykuły popularnonaukowe i publicystyczne

Bednarek J., Zagadka kapitana „Z 24”, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2007, nr 1-2.

Bednarek J., „Krwawa noc kępińska” w nowym numerze „Aparatu Represji w Polsce Ludowej 1944-1989”, „Tygodnik Kępiński” 2007, nr 4.

Biełaszko M., „Nie dam się złamać”, „Nasz Dziennik”, 14 V 2007.

Biełaszko M., Ks. Zygmunt Kaczyński, „Gość Niedzielny”, 20 IX 2007.

Borowiec J., TW contra Solidarność. Wykorzystanie TW do rozpracowania rzeszowskiej „Solidarności Walczącej”, „Dziennik Polski” 19 V 2007.

Czocher A., „Gadzinówki” i „szczekaczki”, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2007, nr 12.

Formella S., Pocztowiec i żołnierz. Życie, działalność i śmierć Alfonsa Flisykowskiego, „Stegna” 2007, nr 3.

Formella S., Życie i twórczość Mistrza Jana, cz. 1, „Stegna” 2007, nr 4.

Kleszczyński B., Bieszczadzkim „ogórkiem” przez PRL, „Dziennik Polski” 23-24 VI 2007.

Knap P., Skubisz Ł., Solidarności Square: Remembering the Struggle, „Pogranicza – wydanie specjalne” 2007.

Kościański R., Generał „Orkan” z kościańskiego tartaku, „Gazeta Kościańska” 2007, nr 8.

Kościański R., Leśkiewicz R., Podziemie narodowe na terenie Poznania w latach 1945-1956, „Niezależna Gazeta Polska” 2007, nr 4.

Kościański R., Początki UB na terenie Wielkopolski, „Niezależna Gazeta Polska” 2007, nr 5.

Kościański R., Represje przed wyborami, „Gazeta Kościańska” 2007, nr 3.

Kościański R., Śmierć księdza Klemta, „Gazeta Kościańska” 2007, nr 1.

Krzysztofik M., Represje w czerwcu 1976 r., „Biuletyn NSZZ „Solidarność. Ziemia Radomska” 2007, nr 664.

Leśkiewicz R., Jak bezpieka brała pod lupę, „Głos Wielkopolski” 2007, nr 17.

Leśkiewicz R., Sesja śmierci w Kościanie, „Gazeta Kościańska” 2007, nr 9.

Małecka M., Jankowiak P., Nowicki R., Objazdy naukowe studentów archiwistyki Instytutu Historii UAM w 2005 roku: Kórnik, Berlin, Gniezno, „Nasze Historie” 2007, t. 9.

Małyszka A., Antykościelna polityka za „wczesnego Gomułki”. Przeciw budowie kościołów, „Przewodnik Katolicki” 2007, nr 19.

Małyszka A., Bibuła, „Niezależna Gazeta Polska” 2007, nr 6.

Małyszka A., Filmowcy pod obserwacją, „Niezależna Gazeta Polska” 2007, nr 10.

Małyszka A., Piórem w generała. Anonimy jako forma społecznego protestu w stanie wojennym, „Głos Wielkopolski” 2007, nr 61.

Małyszka A., Poza Poznaniem, „Niezależna Gazeta Polska” 2007, nr 6.

Mysiakowska J., Komitet Legalizacyjny Stronnictwa Narodowego, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2007, nr 8-9.

Sawicki J., Anders na celowniku, „Mówią Wieki” 2007, nr 11.

Sawicki J., Pamięć o Powstaniu Warszawskim spędzała sen z powiek komunistom. Wojciech Głowacki rozmawia z Jackiem Zygmuntem Sawickim, „Dziennik” 2007, nr 178.

Sawicki J., Zanim powstała Dolinka Katyńska, „Tygodnik Powszechny” 2007, nr 38.

Skubisz Ł., Stalking the Statuary, „Pogranicza – wydanie specjalne” 2007.

Skubisz Ł., The Contentious Condottiere, „Pogranicza – wydanie specjalne” 2007.

Skubisz Ł., The Motorway Mast, „Pogranicza – wydanie specjalne” 2007.

Tomasik P., Adam Doboszyński – polityk nieokiełznany, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2007, nr 8-9.

Witalec R., Salezjańska Szkoła Organistowska w Przemyślu, „Dziennik Polski” 1 XII 2007.

Witalec R., SB a Grecy w Bieszczadach, „Dziennik Polski” 11-12 VIII 2007.

Wojcieszyk E., Pod specjalnym nadzorem UB. Ksiądz Antoni Thiel z Czarnkowa, „Niezależna Gazeta Polska" 2007, nr 5.

Wojcieszyk E., Przetrwać trudny czas, „Przewodnik Katolicki" 2007, nr 34.

do góry