Nawigacja

Artykuły

Artykuły opublikowane przez pracowników pionu archiwalnego (2020 r.)

Artykuły naukowe

Bagieński W., Bejm Stanisław [w:] Leksykon bezpieki. Kadra kierownicza aparatu bezpieczeństwa 19441956, t. I, red. W. Bagieński, M. Dźwigał, Warszawa 2020.

Bagieński W., Chyliński Jan [w:] Leksykon bezpieki. Kadra kierownicza aparatu bezpieczeństwa 19441956, t. I, red. W. Bagieński, M. Dźwigał, Warszawa 2020.

Bagieński W., Dokumentacja dotycząca represji UB i SB wobec Kościoła katolickiego znajdująca się w Archiwum IPN [w:] Kościół katolicki i społeczeństwo w okresie przełomu. Od Jana Pawła II do Niepodległości. Materiały z VIII ogólnopolskiego seminarium, oprac. i red. J. Kuligowski, T. Grabczyńska-Drecka, A. Figura-Tomaka, M. Zaremba, Warszawa 2020.

Bagieński W., Dybała Zbigniew Henryk [w:] Leksykon bezpieki. Kadra kierownicza aparatu bezpieczeństwa 19441956, t. I, red. W. Bagieński, M. Dźwigał, Warszawa 2020.

Bagieński W., Funkcjonariuszki wywiadu cywilnego Polski Ludowej [w:] Aparat bezpieczeństwa w perspektywie antropologii organizacji i antropologii władzy, red. J. Syrnyk, R. Klementowski, K. Mikołajczak, Wrocław–Warszawa 2020.

Bagieński W., Kategorie spraw i dokumentacji operacyjnej wywiadu MSW (1956–1990), „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” 2019, nr 1 (druk 2020).

Bagieński W., Kościański R., Stefan Antosiewicz [w:] Leksykon bezpieki. Kadra kierownicza aparatu bezpieczeństwa 1944–1956, t. 1, red. W. Bagieński, M. Dźwigał, Warszawa 2020.

Busse K., Inwigilacja sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku przez aparat bezpieczeństwa w latach 1944–1990 – zarys zagadnienia [w:] Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku, red. A.K. Sitnik, A. Dworzak, Kalwaria Zebrzydowska 2020.

Busse K., Klub Inteligencji Katolickiej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Radomiu w świetle dokumentów SB – zarys zagadnienia [w:] Znamię wolności – w czterdziestą rocznicę powstania KIK w Radomiu 1980– 2020, red. J. Rejczak, Radom 2020.

Busse K., Kościół Trójcy Świętej [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, t. 4, red. nacz. J. Olaszek et al., Warszawa 2020.

Busse K., Początki działalności ruchu katolików społecznie postępowych w województwie kieleckim [w:] „Nadzieje i rozczarowania”. Środowiska katolików świeckich w Polsce (1944/1945–1956), red. M. Siedziako, T. Sikorski, Warszawa 2020.

Busse K., Stowarzyszenie PAX wobec „wydarzeń radomskich” z 25 czerwca 1976 r. [w:] Miasta buntu w imperium sowieckim. Konteksty radomskiego Czerwca 1976 roku, red. A. Kutkowski, S. Piątkowski, Lublin–Warszawa 2020.

Chrzanowski R., Gdyński protokół porozumiewawczy z 15 grudnia 1970 r. i jego tajemnice, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2019, t. 12 (druk 2020).

Ciaputa P., Andrzej Rafał Radkiewicz [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, t. 4, red. nacz. J. Olaszek et al., Warszawa 2020.

Czwarno S., Archiwalia proweniencji prywatnej w zasobie Archiwum IPN. Zarys problematyki, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2019, t. 12 (druk 2020).

Dardzińska J., 76. rocznica utworzenia II Korpusu Polskiego pod dowództwem gen. Władysława Andersa. Londyn, 21 lipca 2019 r., „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2019, t. 12 (druk 2020).

Dardzińska J., Zbrodnia lubińska 1982 r. w dokumentach Oddziałowego Archiwum IPN we Wrocławiu, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2019, t. 12 (druk 2020).

Dąbrowski F., The Auschwitz-Birkenau Museum & Memorial Site. The Former German Nazi Concentration and Extermination Camp: the History of the Institution of Memory and its Operating Principles, „Institute of National Remembrance Review” 2020, nr 2.

Dmowski R., Polska stara i nowa, wstęp i oprac. J. Mysiakowska-Muszyńska, „Glaukopis” 2020, nr 37.

Dźwigał M., Bazylów Piotr [w:] Leksykon bezpieki. Kadra kierownicza aparatu bezpieczeństwa 19441956, t. 1, red. W. Bagieński, M. Dźwigał, Warszawa 2020.

Dźwigał M., Dominik Władysław [w:] Leksykon bezpieki. Kadra kierownicza aparatu bezpieczeństwa 19441956, t. 1, red. W. Bagieński, M. Dźwigał, Warszawa 2020.

Dźwigał M., Fiałek Zbigniew [w:] Leksykon bezpieki. Kadra kierownicza aparatu bezpieczeństwa 19441956, t. 1, red. W. Bagieński, M. Dźwigał, Warszawa 2020.

Gołębiewski G., Żuławnik M., Zachowanie żołnierzy Armii Czerwonej na terenie północno-zachodnich powiatów województwa warszawskiego w 1945 i 1946 r. w dokumentach archiwalnych. Część II – powiaty płocki i gostyniński, „Notatki Płockie” 2020, nr 1.

Hordecki B., Kościański R., Chciałam zdobyć wykształcenie i iść do pracy… [w:] Biogram profesor Ludmiły Klaus (1921–2019), red. V. Julkowska, Poznań 2020.

Kalisz M., Pacyfikacja Rozdziela – zbrodnia niemieckiej 1. Dywizji Górskiej Wehrmachtu, „Kwartalnik Gorlicki” styczeń–marzec 2020, nr 92.

Koller S., Role of the IPN Archive in the process of verification of “totalitarian memory”. Results – threats – mission / Роль архива (IPN) в процессе верификации «тоталитарной памяти». Результаты, опасности, миссия [w:] 2 nd International Conference – Openness of State Archives and Memory Studies/Вторая международная конференцияОткрытость государственных архивов и исследования памяти, Compiler A. Vatcharadze, Editor T. Welsford, Tbilisi 2020.

Koller S., Zarządzenia i instrukcje archiwalne MSW (1957–1990), „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2019, t. 12 (druk 2020).

Koller S., Работа Архива Института Национальной Памяти по сохранению и преемственности национальной памяти [w:] Архивное дело на современном этапе: проблемы, практики, инновации. II Международная научно-практическая конференция, приуроченная к 25-летию Архива Президента Республики Казахстан, Ałmaty 2020.

Koller S., Władysław Bartosiewicz [w:] Leksykon bezpieki. Kadra kierownicza aparatu bezpieczeństwa 1944–1956, t. I, red. W. Bagieński, M. Dźwigał, Warszawa 2020.

Komorowski Ł., Sprawa operacyjnego sprawdzenia kryptonim „Jordan”. Przyczynek do historii środowiska arabskich studentów w Poznaniu w latach 80. XX wieku, „Kronika Miasta Poznania” 2020, nr 2.

Kościański R., III Gala wręczenia nagród dla archiwistów województwa wielkopolskiego, Poznań, 25 września 2020 roku, „Przegląd Historyczno-Archiwalny” 2020, t. VII.

Koteluk D., Mazur K., „Pomnażamy potęgę Polski Ludowej”. Z dziejów Państwowych Gospodarstw Rolnych w województwie zielonogórskim w latach 1950–1956 [w:] Wieś na Ziemiach Zachodnich i Północnych po 1945 r. Ciągłość czy zmiana?, red. J. Kluba, A. Paprot-Wielopolska, M. Szajda, P. Zubkowski, Wrocław 2020.

Kruk B., Budowa i regres kolei na przykładzie linii kolejowych powiatu lubińskiego i obszarów przyległych [w:] ,,A jednak kolej! Kolej wobec kryzysów”, red. D. Keller, B. Kruk, T. Przerwa, Lubin 2020.

Kruk B., Klimek Jarosław [w:] Encyklopedia Solidarności, Opozycja w PRL 1976–1989, t. 4, red. nacz. J. Olaszek et al., Warszawa 2020.

Kruk B., Kolej na Dolnym Śląsku w 1945 r. Przejęcie, odbudowa i funkcjonowanie [w:] Polska w nowej rzeczywistości. Rok 1945 z perspektywy gospodarczej i społecznej, red. R. Klementowski, Wrocław 2020.

Kruk B., Kolej we Wrocławiu w 1945 r., ,,Kalendarz Wrocławski” 2020, R. XLIV.

Kruk B., Szkoły kolejowe na Dolnym Śląsku na tle reform szkolnictwa zawodowego po II wojnie światowej. Zarys problemu [w:] Gospodarcze i społeczne znaczenie edukacji w czasach Polski Ludowej i współcześnie, red. R. Klementowski, K. Popiński, Wrocław 2019 (druk 2020).

Kruk B., Tu stacja Twardogóra! Historia linii kolejowej Ostrów Wielkopolski–Grabowno Wielkie [w:] 725 lat historii Twardogóry. Z okazji jubileuszu w 2018 roku, red. A. Piotrowska-Kiełb, Wrocław 2020.

Kruszyński M., Piekaruś D., Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej w Lublinie w listopadzie 1918 r. [w:] Dzieje Lubelszczyzny 1918–1939. Aspekty polityczne, red. M. Kruszyński, R. Litwiński, W. Kozyra, D. Magier, T. Osiński, Lublin–Warszawa 2020.

Langowski K., Reakcja środowiska Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce na działania władz komunistycznych w celu rozbicia środowiska polonijnego w latach 1971–1976, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2019, t. 12 (druk 2020).

Małyszka A. [oprac.], Przeciwko agresywnemu językowi i groźbie zakazu strajków, „Zeszyty Historyczne Solidarności Wielkopolskiej” 2020, nr 1.

Małyszka A. [oprac.], Tworzenie się związku „Solidarność” w WZME „EMA-WIEFAMEL” na podstawie dokumentów Służby Bezpieczeństwa (VIII–IX 1980 r.), „Zeszyty Historyczne Solidarności Wielkopolskiej” 2020, nr 1.

Małyszka A. [oprac.], Wokół I Krajowego Zjazdu Delegatów, oprac. A. Małyszka, „Zeszyty Historyczne Solidarności Wielkopolskiej” 2020, nr 1.

Małyszka A. [oprac.], Wspomnienie Bonifacego Wysockiego, „Zeszyty Historyczne Solidarności Wielkopolskiej” 2020, nr 1.

Małyszka A., „Solidarność” w województwie poznańskim w świetle informacji struktur PZPR w 1981 roku, „Zeszyty Historyczne Solidarności Wielkopolskiej” 2020, nr 1.

Marcinkiewicz-Kaczmarczyk A., Elżbieta Zawacka (1909–2009) – zasłużony żołnierz i aktywna „feministka”, „Acta Universitatis Lodzientis. Folia Historica” 2019, nr 105 (druk 2020).

Marcinkiewicz-Kaczmarczyk A., Polskie podziemie niepodległościowe w statystykach organów bezpieczeństwa państwa w latach 1949–1955, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2019, t. 12 (druk 2020).

Marcinkiewicz-Kaczmarczyk A., Postać Józefa Piłsudskiego popularyzowana w oddziałach Ochotniczej Legii Kobiet (1918–1922) [w:] Józef Piłsudski – idee, tradycje, nawiązania, red. S. Pilarski, Łódź–Warszawa 2019 (druk 2020).

Mysiakowska-Muszyńska J., Narodowa Organizacja Kobiet wobec komunizmu – idea i praktyka działania (1919–1939). Wybrane zagadnienia [w:] Polskie wizje i oceny komunizmu (1917–1989), red. M. Kornat, R. Łatka, Warszawa 2020.

Mysiakowska-Muszyńska J., O podwójnej wolności, czyli działaczki Narodowej Demokracji na terenie Warszawy wobec odzyskania niepodległości [w:] Warszawiacy wobec niepodległości. Działania mieszkańców Warszawy na rzecz odradzania się Rzeczypospolitej Polskiej w lata 1914–1921, red. M. Zarychta, Warszawa 2020.

Nisiobęcka A., Rola pamięci i tożsamości w środowisku emigrantów i reemigrantów na przykładzie Polski i Francji [w:] Pamięć zbiorowa, pojednanie i stosunki międzynarodowe, red. N. Maslowski, A. Szeptycki, Warszawa 2019 (druk 2020).

Nisiobęcka A., [rec.] Les exilés polonais en France et la réorganisation pacifique de l’Europe (19401989), red. Antoine Marès, Wojciech Prażuch, Inga Kawka, Frankfurt am Main 2017, ss. 375, „Roczniki Dziejów Gospodarczych i Społecznych” 2020, t. 81.

Perzyna P., Access to archive materials in the age of technological revolution [w:] Quo vadis? Questions about Poland in Central and Eastern Europe in the 20th Century, red. P. Waingertner, K. Dziurdzia, Warsaw 2020.

Perzyna P., Meandry kariery parlamentarnej Błażeja Stolarskiego (1880–1939) [w:] Warmińsko-mazurskie studia z historii najnowszej, t. 3, Olsztyn 2020.

Perzyna P., Praca dla Polski. Działalność niepodległościowa oraz udział Błażeja Stolarskiego w odbudowie struktur państwowych w latach 1914–1922, „Zeszyty Wiejskie” 2020, z. 26.

Perzyna P., Problemy wyszukiwania w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej [w:] Problemy wyszukiwania informacji w polskich archiwach, red. A. Żeglińska, M. Żuławnik, Warszawa 2020.

Poboży R., Repremiera filmu pt. „Z wycieczki Stowarzyszenia Weteranów do Polski z 1927 r.” (Warszawa 10 grudnia 2018 r.), „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2019, t. 12 (druk 2020).

Ryżko J., Żuławnik M., Problemy wyszukiwania w elektronicznych bazach danych ofiar terroru niemieckiego i sowieckiego [w:] Problemy wyszukiwania informacji w polskich archiwach, red. A. Żeglińska i M. Żuławnik, Warszawa 2020.

Staroń J., „Pisać, bo nie dam nic pić we Lwowie!”. Listy Kornela Makuszyńskiego do Zofii Osbergerowej, „Sztuka Edycji” 2020, nr 2.

Staroń J., Langmanowie – ojciec i syn. Dwie ścieżki wspierania kultury polskiej [w:] 100-lecie niepodległości Polski z perspektywy zbiorów i działalności instytucji zrzeszonych w Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich zrzeszonych na Zachodzie (Lublin, 1418 IX 2019), red. E.T. Kowalska, Londyn–Warszawa 2020.

Starowicz K., „Siła zmienia wszystko” – Korea Północna: ekonomiczny karzeł czy mocarstwo atomowe? [w:] Meandry koreanistyki, t. 1, red. G. Strnad, P. Kida, Poznań 2020.

Starowicz K., Między wojenną retoryką a politycznym dialogiem – Donald Trump a kwestia Korei Północnej [w:] Współczesne bezpieczeństwo regionu Azji i Pacyfiku. Wybrane problemy, red. J. Marszałek-Kawa, G. Kinelski, Toruń 2020.

Stempowski T., Sowiety nie czarno-białe. Julien H. Bryan, ZSRS i fotografia, 1930–1959 [w:] Najbardziej tajemniczy kraj świata. Związek Sowiecki w fotografiach i tekstach Juliena H. Bryana 1930–1959 / The Most Mysterious of Countries. The Soviet Union in the Photographs and Writings of Julien H. Bryan 1930–1959, red. nauk. T. Stempowski, red. M. Filipiak, Warszawa 2020.

Stiel K., Duszpasterstwo Środowisk Twórczych we Wrocławiu [w:] Encyklopedia Solidarności, Opozycja w PRL 1976–1989, t. 4, red. J. Olaszek et al., Warszawa 2020.

Stiel K., Galeria na Ostrowie [w:] Encyklopedia Solidarności, Opozycja w PRL 1976–1989, t. 4, red. J. Olaszek et al., Warszawa 2020.

Wabik W., Wybrane zagadnienia z koncepcji, tworzenia oraz eksploatacji Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności – PESEL MSW, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2019, t. 12 (druk 2020).

Wasilewski W., [rec.] Wojciech Materski, Od cara do „cara”. Studium rosyjskiej polityki historycznej [From the Tsar to the “Tsar”. A Study of the Russian Politics of Memory], „Institute of National Remembrance Review” 2020, nr 2.

Wasilewski W., The Katyń Issue: International Aspects during World War II [w:] The Katyń Massacre. Current Research, ed. by D. Bębnowski i F. Musiał, Warsaw–Cracow 2020.

Wasilewski W., Обобщение и перспектива на изследванята върху груповия профил на жертиве на катинското клане, „История – Научно списание”/„History. Bulgarian Journal of Historical Education” 2020, nr 3.

Witalec R., Porozumienie Stronnictw Demokratycznych 1948–1950. Próba konsolidacji polskiej emigracji politycznej, „Studia Historyczne” 2018, t. 61, nr 2 (242) (druk 2020).

Witowicz B., Współpraca Archiwum IPN z ukraińskimi archiwami obwodowymi. Dokumenty archiwalne dotyczące represji stosowanych przez sowieckie organy bezpieczeństwa państwowego wobec osób narodowości polskiej, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2019, t. 12 (druk 2020).

Zieliński A., Bakszt Marian [w:] Leksykon bezpieki. Kadra kierownicza aparatu bezpieczeństwa (19441956), t. I, red. W. Bagieński, M. Dźwigał, Warszawa 2020.

Zieliński A., Balbin Szymon [w:] Leksykon bezpieki. Kadra kierownicza aparatu bezpieczeństwa (19441956), t. I, red. W. Bagieński, M. Dźwigał, Warszawa 2020.

Zieliński A., Baumac Mieczysław [w:] Leksykon bezpieki. Kadra kierownicza aparatu bezpieczeństwa (19441956), t. I, red. W. Bagieński, M. Dźwigał, Warszawa 2020.

Zieliński A., Braude Teresa [w:] Leksykon bezpieki. Kadra kierownicza aparatu bezpieczeństwa (19441956), t. I, red. W. Bagieński, M. Dźwigał, Warszawa 2020.

Zieliński A., Bugłak Dymitr [w:] Leksykon bezpieki. Kadra kierownicza aparatu bezpieczeństwa (19441956), t. I, red. W. Bagieński, M. Dźwigał, Warszawa 2020.

Zieliński A., Daniuszewski Jerzy [w:] Leksykon bezpieki. Kadra kierownicza aparatu bezpieczeństwa (19441956), t. I, red. W. Bagieński, M. Dźwigał, Warszawa 2020.

Zieliński A., Deska Jan [w:] Leksykon bezpieki. Kadra kierownicza aparatu bezpieczeństwa (19441956), t. I, red. W. Bagieński, M. Dźwigał, Warszawa 2020.

Zieliński A., Filipiak Stanisław [w:] Leksykon bezpieki. Kadra kierownicza aparatu bezpieczeństwa (19441956), t. I, red. W. Bagieński, M. Dźwigał, Warszawa 2020.

Zieliński A., Fuks Tadeusz [w:] Leksykon bezpieki. Kadra kierownicza aparatu bezpieczeństwa (19441956), t. I, red. W. Bagieński, M. Dźwigał, Warszawa 2020.

Zieliński A., Gabryś Stanisław [w:] Leksykon bezpieki. Kadra kierownicza aparatu bezpieczeństwa (19441956), t. I, red. W. Bagieński, M. Dźwigał, Warszawa 2020.

Zieliński A., Gorin Leon [w:] Leksykon bezpieki. Kadra kierownicza aparatu bezpieczeństwa (19441956), t. I, red. W. Bagieński, M. Dźwigał, Warszawa 2020.

Zieliński A., Halpern Herman [w:] Leksykon bezpieki. Kadra kierownicza aparatu bezpieczeństwa (19441956), t. I, red. W. Bagieński, M. Dźwigał, Warszawa 2020.

Żuławnik M., Otwarcie wystawy „Rozkaz nr 00485. Antypolska operacja NKWD na sowieckiej Ukrainie 1937–1938”. Polska–Ukraina–Stany Zjednoczone, 2018–2019, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2019, t. 12 (druk 2020).

Żuławnik M., Zajścia w Wyszogrodzie 13–14 maja 1947 r. Nieznany epizod z dziejów miasta, „Notatki Płockie” 2020, nr 1.

Żuławnik M., Życie polityczne Płocka w latach 19451956 [w:] Dzieje Płocka, t. 3: Dzieje miasta w latach 19452020, red. G. Gołębiewski i T. Piekarski, Płock 2020.

 

Artykuły popularnonaukowe

Adamów K., Piosenki zakazane, bo prawdziwe, przystanekhistoria.pl.

Badura A., „Magis amica veritas”. Znane i nieznane oblicze ks. Karola Nawy, „CzasyPismo. O historii Górnego Śląska” 2020, nr 1(17).

Bagieński W., Departament I (wywiad SB). Przykładowe dokumenty dot. wywiadu cywilnego PRL w kontekście wizyty Papieża w 1983 r. [wprowadzenie do prezentacji dokumentów], https://drugapielgrzymka.ipn.gov.pl/ (portal internetowy IPN).

Bagieński W., Tajemnice nielegałów. Wywiad z dr. Witoldem Bagieńskim, historykiem z IPN, „Historia Do Rzeczy” 2020, nr 3.

Bałdyga M., „Święto Morza to Święto całej Polski”, przystanekhistoria.pl.

Białek S., Oddziałowe Archiwum IPN we Wrocławiu, „Gazeta Wrocławska”, 18 XII 2020 (dodatek 20 lat z Instytutem Pamięci Narodowej).

Buliński R., Mirosław Ostromęcki, przystanekhistoria.pl.

Buliński R., Stanisław Ostoja-Chrostowski – profesor antykomunista, przystanekhistoria.pl.

Buliński R., Symbol narodowej wolności, przystanekhistoria.pl.

Busse K., Kościół w obliczu wojny 1920 roku, „Kronika Sejmowa” 2020, nr 10 (wydanie specjalne).

Busse K., Szyfry wojny, „Kronika Sejmowa” 2020, nr 10 (wydanie specjalne).

Byszewski P., Największa akcja ulotkowa w 1970 roku – kolportaż „Odezwy Konfederacji Narodowej”, przystanekhistoria.pl.

Byszuk D., Powiatowy Komitet Obrony Państwa w Rzeszowie, „Obserwator Lokalny” 15 VII 2020 (dodatek historyczny IPN: Rok 1920. W obronie Niepodległości – wątki podkarpackie).

Byszuk D., Powiatowy Komitet Obrony Państwa w Rzeszowie, „Sztafeta”, 13 VII 2020 (dodatek historyczny IPN: Rok 1920. W obronie Niepodległości – wątki podkarpackie).

Byszuk D., Powiatowy Komitet Obrony Państwa w Rzeszowie, „Życie Podkarpackie” 12 VII 2020 (dodatek historyczny IPN: Rok 1920. W obronie Niepodległości – wątki podkarpackie).

Chrzanowski R., Grudzień 1970 w Gdyni, portal Muzeum Miasta Gdyni.

Chrzanowski R., Unikatowe nagranie dot. nagrania dźwiękowego dokonanego w dniu 17 grudnia 1970 r. przy stacji Gdynia-Stocznia przechowywanego w Oddziałowym Archiwum IPN w Gdańsku, „Sieci Historii” 2020, nr 11–12 („Z archiwum IPN”).

Chrzanowski R., Ofiary Grudnia 1970 r. w województwie gdańskim, „Dziennik Bałtycki”, 11 XII 2020, (dodatek Grudzień 1970).

Cieślik A., Dlaczego „PESTKI” są twarde, „wSieci Historii” 2020, nr 1–2.

Cieślik A., Junacy Andersa, „wSieci Historii” 2020, nr 5–6.

Cieślik A., Sanitariuszka AK z książęcego rodu, przystanekhistoria.pl.

Cieślik A., Wojna polsko-bolszewicka. Wojna o niepodległość na własnych warunkach, przystanekhistoria.pl.

Dyrcz R., Dziuba I., Archiwum Pełne Pamięci na stulecie Bitwy Warszawskiej – Ludwik Sobalski i Antoni Macheta. Bohaterowie wojny polsko-bolszewickiej w dokumentach z Oddziałowego Archiwum IPN w Krakowie, krakow.ipn.gov.pl/pl4/edukacja/przystanek-historia.

Dyrcz R., Polska flaga na Medauarze. Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich, https://ipn.gov.pl/pl/historia-z-ipn/128887,Polska-flaga-na-Medauarze-Samodzielna-Brygada-Strzelcow-Karpackich.html

Dźwigał M., Spełniony Uciekinier, „Szczeciner. Magazyn Miłośników Stolicy Pomorza” 2019, nr 19 (druk 2020).

Dźwigał M., Żelazne dyliżanse Ziem Zachodnich, „Pamięć i Przyszłość” 2020, nr 1.

Jaźwiński A., Niepokalanów (18 VI). Przykładowe dokumenty z zasobu Archiwum IPN w Warszawie i zasobu Archiwum IPN w Łodzi [wprowadzenie do prezentacji dokumentów], https://drugapielgrzymka.ipn.gov.pl/ (portal internetowy IPN).

Kaczmarczyk W., Akcje Special Operations Executive na terenie okupowanej Polski – zrzuty sprzętu i ludzi, przystanekhistoria.pl.

Kalisz M., „Opiekowali się mną serdecznie i nigdy nie zmienili swojego dobrego stosunku do mnie”. Historia Sabiny Honigwachs. Z dziejów pomocy Żydom, przystanekhistoria.pl.

Kalisz M., „Władysław Kosiba dał mi szklankę mleka i kawałek chleba…”. Zapomniana karta ratowania Żydów w Bieczu, przystanekhistoria.pl.

Kalisz M., Obóz NKWD w Trzebusce, „Sztafeta”, „Obserwator Lokalny”, „Życie Podkarpackie”, 7 V 2020 (dodatek historyczny Oddziału IPN w Rzeszowie Terror Armii Czerwonej na ziemiach polskich).

Kapusta M., „Klinowski” – agent w harcerskich szeregach, „Krakowski Rocznik Historii Harcerstwa” 2020, t. XVI.

Kapusta M., Akcja „Koppe”. Jak niemiecki zbrodniarz uniknął kary https://ipn.gov.pl/pl/historia-z-ipn.

Kapusta M., Czy partyzant „Ognia” był krewnym ks. Skorupki?, krakow.ipn.gov.pl/pl4/edukacja/przystanek-historia.

Kapusta M., Glinik – nowy etap badań zakończony?, „Kurier Zwierzyniecki” 2020 nr 1 (251).

Kapusta M., Katyń… Pamiętamy!, „Kurier Zwierzyniecki” 2020, nr 2 (252).

Kapusta M., Pacyfikacja Zwierzyńca w roku 1943 – nieznana ofiara?, „Kurier Zwierzyniecki” 2020, nr 3 (253).

Kapusta M., Wrześniowe ślady, „Kurier Zwierzyniecki” 2020, nr 6 (256).

Kapusta M., Zbrodnia katyńska w archiwaliach IPN, krakow.ipn.gov.pl/pl4/edukacja/przystanek-historia.

Kapusta M., Zbrodnia katyńska. Najważniejsze fakty, krakow.ipn.gov.pl/pl4/edukacja/przystanek-historia.

Kasprzykowski A., Finał konkursu „Narodziny Solidarności”, „Solidarność Podbeskidzia” 2020, nr 10/465.

Kasprzykowski A., Krzyż Komandorski dla śp. Księdza Zbigniewa, „Solidarność Podbeskidzia” 2020, nr 7/462.

Kasprzykowski A., Ks. prałat Zbigniew Powada (1946–2020). Żegnamy naszego kapelana, „Solidarność Podbeskidzia” 2020, nr 6/461.

Kasprzykowski A., Licealiści o Solidarności, „Solidarność Podbeskidzia” 2020, nr 2/457.

Kasprzykowski A., Nowe świadczenia dla działaczy opozycji, „Solidarność Podbeskidzia” 2020, nr 8/463.

Kasprzykowski A., Odznaczenia dla solidarnych, „Solidarność Podbeskidzia” 2020, nr 3/458.

Kasprzykowski A., Pogrzeb ks. prałata Zbigniewa Powady, kapelana podbeskidzkiej Solidarności, katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci.

Kasprzykowski A., Sierpień pod Beskidami (https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/.

Kasprzykowski A., Sierpień pod Beskidami, „Solidarność Podbeskidzia” 2020, nr 8/463.

Kasprzykowski A., Solidarny duszpasterz, „Tygodnik Solidarność” 2020, nr 28/1644.

Kasprzykowski A., Spacer ze „Spacerownikiem”, „Solidarność Podbeskidzia” 2020, nr 10/465.

Kasprzykowski A., Spacerownik Bielski. Śladami „Solidarności” lat 1980–89 w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2020.

Kasprzykowski A., Szef „Trzeciego Szeregu” z Krzyżem, „Solidarność Podbeskidzia” 2020, nr 1/456.

Kasprzykowski A., Śladami bielskiej „Solidarności”, „Solidarność Podbeskidzia” 2020, nr 9/464.

Kasprzykowski A., Tu rodziła się Solidarność, „Solidarność Podbeskidzia” 2020, nr 7/462.

Kasprzykowski A., W rocznicę strajku: kwiaty, odznaczenia i wspomnienia, „Solidarność Podbeskidzia” 2020, nr 2/457.

Kasprzykowski A., Zimowe zwycięstwo: poleciały głowy nietykalnych, „Solidarność Podbeskidzia” 2020, nr 1/456.

Kasprzykowski A., Zmarł Kazimierz Podstawa, „Solidarność Podbeskidzia” 2020, nr 3/458.

Kasprzykowski A., Zmarł ks. prałat Zbigniew Powada, kapelan podbeskidzkiej Solidarności, katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci.

Kasprzykowski A., Zmarł prof. Józef Wranik, „Solidarność Podbeskidzia” 2020, nr 10/465.

Kasza Ł., Bohaterowie przestworzy niepodległej, przystanekhistoria.pl.

Kościański R. W setną rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 roku, „Wiadomości Kościańskie” 2020, nr 9.

Kowalczyk J., Rzeszowska jednostka KBW w walce z polskim podziemiem antykomunistycznym, „Super Nowości” i „Nowiny”, 27 II 2020 (dodatek historyczny Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych).

Kozłowski I., Marszałek Rokossowski nie daje o sobie zapomnieć, portal „Głos Ukrainy”, 1 VIII 2020.

Kozłowski I., Nie dopuścić do nowej konfrontacji, portal „Głos Ukrainy”, 4 IX 2020.

Kozłowski I., Pojedynek w Europarlamencie odnośnie pamięci historycznej, portal „Głos Ukrainy”, 18 I 2020.

Kozłowski I., Polska protestuje przeciwko zakłamywaniu prawdy o Katyniu, portal „Głos Ukrainy”, 26 XI 2020.

Kozłowski I., Polska: pomnik wdzięczności za niepodległą, portal „Głos Ukrainy”, 12 XI 2020.

Kozłowski I., Polskim dyplomatom nie pozwolono oddać hołdu ofiarom stalinowskich represji, portal „Głos Ukrainy”, 5 IX 2020.

Kozłowski I., W Lesie Bykowniańskim została także „polska linia”, portal „Głos Ukrainy”, 12 IX 2020.

Kozłowski I., W Polsce uczczono zwycięstwo, które zatrzymało bolszewizm, portal „Głos Ukrainy”, 18 VIII 2020.

Kozłowski I., Warszawa – Kijów: początek nowego etapu w relacjach, portal „Głos Ukrainy”, 16 X 2020.

Kozłowski I., Warszawa wyraża ostry protest przeciwko zacieraniu śladów morderstwa katyńskiego, portal „Głos Ukrainy”, 8 V 2020.

Krzysztofik M., Piekaruś D., Węgierska pomoc, „Nasz Dziennik”, 14 VIII 2020.

Kurek R., Archiwum Pełne Pamięci (o nowych nabytkach OAIPN), strona FB Oddziału IPN w Krakowie.

Kurek R., Archiwum Pełne Pamięci. Album o likwidacji analfabetyzmu z 1951 r., strona FB Oddziału IPN w Krakowie.

Kurek R., Archiwum Pełne Pamięci. Powielacz z AGH, strona FB Oddziału IPN w Krakowie.

Kurek R., Archiwum Pełne Pamięci. Witos, Mierzwa, Mikołajczyk, Reymont... Unikatowa kolekcja zdjęć przekazana krakowskiemu IPN, ipn.gov.pl/pl/historia-z-ipn.

Kuśmierek A., „Świetlista Dusza” Wandy Dynowskiej, przystanekhistoria.pl.

Kuśmierek A., Prałat Peszkowski, przystanekhistoria.pl.

Kuśmierek A., Przywrócić „skradzione dzieciństwo”. Polskie szkoły dla dzieci-uchodźców, przystanekhistoria.pl.

Kuśmierek A., Śmierć Marszałka, przystanekhistoria.pl.

Kuśmierek A., Wygnańcy świata – losy powstańców warszawskich, przystanekhistoria.pl.

Marczyk K., Warszawa (16–18 VI). Przykładowe dokumenty wytworzone lub zgromadzone przez organa bezpieczeństwa PRL [wprowadzenie do prezentacji dokumentów], https://drugapielgrzymka.ipn.gov.pl/ (portal internetowy IPN).

Morawski R., „Pielgrzymka nadziei” w fotografiach Archiwum IPN [wprowadzenie do prezentacji dokumentów], https://drugapielgrzymka.ipn.gov.pl/ (portal internetowy IPN).

Morawski R., Jasnogórskie Milenium, przystanekhistoria.pl.

Mroziński M., Mili ludzie, sprawni funkcjonariusze. Katowicka formacja ZOMO w obiektywie i opisie jej kronikarzy, „CzasyPismo. O historii Górnego Śląska” 2020, nr 1 (17).

Piekaruś D., Lubelski epizod, „Nasz Dziennik”, 10 XI 2020 (dodatek historyczny IPN Różne drogi do Nieodległej).

Pietruszka M., Bohaterska sanitariuszka. Teresa Grodzińska – pierwsza dama Orderu Wojennego Virtuti Militari w II RP, „Nasz Dziennik”, 12 VIII 2020 (dodatek historyczny IPN Bij bolszewika! Lubelszczyzna 1920).

Pietruszka M., Na tropie „Świstaka” – refleksje na temat upływającego czasu, „Jednodniówka Wykus” 2020, nr 25.

Pietruszka M., Od dywersji pozafrontowej do „zaplutego karła reakcji”. Konspiracyjne drogi por. Witolda Waligórskiego ps. „Chwalibóg”, „Witek”, „Wujaszek”, „Biuletyn Informacyjny Studium Polski Podziemnej w Londynie” 2019, nr 14 (druk 2020).

Pietruszka M., Szła spokojna i odważna, „Polska Zbrojna Historia” 2020, nr 4.

Pietruszka M., Uciekinier z Auschwitz. Historia Edwarda Ciesielskiego, towarzysza ucieczki Witolda Pileckiego, „Nasz Dziennik”, 13 VI 2020 (dodatek Polscy męczennicy Auschwitz).

Poboży R., Ryszard Siwiec – wołanie o wolność utrwalone na taśmie SB, przystanekhistoria.pl.

Przewłoka A., Badura A., Wizyta Jana Pawła II w Katowicach w 1983 r., „CzasyPismo. O historii Górnego Śląska” 2019, nr 1–2 (15–16) (druk 2020).

Rabiega R., SB przeciw „Solidarności”, „Dziennik Łódzki” 28 VIII 2020 (dodatek 40 lat Sierpnia. Jak rodziła się łódzka „Solidarność”).

Sawicki J., „Wyzwolenie” na przedpolu Warszawy, „Biuletyn Informacyjny. Miesięcznik Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej” 2020, nr 6.

Sawicki J., Nowa rzeczywistość, „Biuletyn Informacyjny. Miesięcznik Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej” 2020, nr 7.

Sawicki J., Formacje i nowe typy broni użyte do zdławienia Powstania Warszawskiego, „Biuletyn Informacyjny. Miesięcznik Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej” 2020, nr 9.

Sodel R., Borys Smysłowski-Holmston, przystanekhistoria.pl.

Sodel R., Karabiny powtarzalne Wojska Polskiego w latach 1918–1921, przystanekhistoria.pl.

Staroń J., Pamięć narodu zamknięta w archiwaliach, przystanekhistoria.pl.

Starowicz K., „Przeżyliśmy piekło” – wojna koreańska w listach amerykańskich żołnierzy, pulsazji.pl.

Starowicz K., „USS Pueblo” – czyli jak Korea Północna upokorzyła Stany Zjednoczone, pulsazji.pl.

Starowicz K., „Wielki Następca. Niebiańskie przeznaczenie błyskotliwego towarzysza Kim Dzong Una” – recenzja książki, pulsazji.pl.

Starowicz K., Co się dzieje Kim Dzong Unem – komentarz Karola Starowicza [wywiad; rozmawiała K. Olszowska], rodm-krakow.pl.

Starowicz K., Przyszłość Korei: wyzwania dla amerykańskiej dyplomacji, pulsazji.pl.

Stempowski T., I Wszechzwiązkowy Zjazd Pisarzy ZSRS, przystanekhistoria.pl.

Stempowski T., Najbardziej tajemniczy kraj świata… [wywiad; rozmawiał R. Leśkiewicz], przystanekhistoria.pl.

Stempowski T., Widmo głodu krąży po Polsce, „wSieci Historii” 2020, nr 7–8 (dodatek historyczny IPN o narodzinach Solidarności).

Stempowski T., Wymordowany pluton, przystanekhistoria.pl.

Śliwowska I., „Oddajcie nam nasze dzieci…” Historia niemieckiego obozu dziecięcego w Iłowie, ofiary.ipn.gov.pl.

Śliwowska I., 81. rocznica wybuchu II wojny światowej, ofiary.ipn.gov.pl.

Śliwowska I., Agresja sowiecka na Polskę, ofiary.ipn.gov.pl.

Śliwowska I., Akta osobowe więźnia KL Sachsenhausen, ofiary.ipn.gov.pl.

Śliwowska I., Komisja do Opracowania Problemu Odszkodowań Niemieckich, ofiary.ipn.gov.pl.

Śliwowska I., Listy więźniów z KL Auschwitz, ofiary.ipn.gov.pl.

Śliwowska I., Polskie dzieci w Indiach, ofiary.ipn.gov.pl.

Śliwowska I., Tajemnica willi „Palace” w Zakopanem, ofiary.ipn.gov.pl.

Śliwowska I., Tengeru-mała ojczyzna Polaków w Afryce Wschodniej, ofiary.ipn.gov.pl.

Tomasik P., Raport archiwisty. Działania Służby Bezpieczeństwa wobec Adama Gryniewicza, „Plotkies” 2020, nr 82.

Wasilewski W., A brief history of the Katyń Case [w:] The Katyń Massacre, praca zbiorowa, Warsaw 2020.

Wasilewski W., Cztery komisje nad jedną prawdą [wywiad; rozmawiała A. Dąbrowska], „Polska Zbrojna” kwiecień 2020 (numer okazyjny 80. rocznica zbrodni katyńskiej).

Wasilewski W., Historia zbrodni katyńskiej po zbrodni [w:] Katyń 1940–2020. Zbrodnia – kłamstwo – pamięć, red. A. Zechenter, Warszawa 2020 [dodatek do „Biuletynu IPN” 2020, nr 4].

Wasilewski W., Katyńskie komisje [wywiad; rozmawiała A. Dąbrowska], „Polska Zbrojna. Historia” 2020, nr 2.

Wasilewski W., Komitet Katyński – walka o pamięć, „Kuryer Kielecki. Specjalna gazeta okolicznościowa”, 16 IV 2020.

Wasilewski W., Kratkaja istorija katynskogo dieła [w:] Katynskoje priestuplenije, praca zbiorowa, Warszawa 2020.

Wasilewski W., Krótka historia sprawy katyńskiej [w:] Zbrodnia katyńska, praca zbiorowa, Warszawa 2020.

Wasilewski W., Na początku była zmowa milczenia, „wSieci Historii” 2020, nr 3–4.

Wasilewski W., Niemiecki dowód sowieckiej zbrodni z USA, „wSieci Historii” 2020, nr 3–4.

Wasilewski W., Profil ofiar zbrodni katyńskiej, „Biuletyn IPN” 2020, nr 4.

Wasilewski W., W obliczu dramatu w Katyniu, „Rzeczpospolita”, 8 IX 2020 (dodatek specjalny Generał Anders).

Wasilewski W., Zbrodnia katyńska na tle rosyjskiej polityki historycznej [w:] Historia, Prawda, Teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?, red. D. Bębnowski, Warszawa 2019 (druk 2020).

Wygoda A., Żołnierz Chrystusowy. Wspomnienie o ks. prałacie Wacławie Karłowiczu, przystanekhistoria.pl.

Zajda M., Inwigilacja i próby pozyskania przez bezpiekę prof. Konstantego Grzybowskiego, krakow.ipn.gov.pl/pl4/edukacja/przystanek-historia.

Zielony P., Szabla Kilińskiego, „wSieci Historii” 2020, nr 9–10.

Ziobroń R., Ludwik Józef Stawski. Legionista, żołnierz WP, nafciarz, krakow.ipn.gov.pl/pl4/edukacja/przystanek-historia.

Żuławnik M., Operacja „Pamięć”, „wSieci Historii” 2020, nr 9–10.

do góry