Nawigacja

Видання IPN укр

Artykuły

Artykuły opublikowane przez pracowników pionu archiwalnego (2018 r.)

Artykuły naukowe

Badura A., Akcja dekrucyfikacyjna w szkołach województwa katowickiego w latach 1984–1985 [w:] Relacje Kościół – państwo na Górnym Śląsku w latach 1945–1989, red. A. Dziurok, Katowice–Warszawa 2018.

Balbus T., Kontrwywiad AK i Abwehry na Wileńszczyźnie wobec bolszewików. Współpraca czy gry operacyjne? [w:] Sekretna wojna. Z dziejów kontrwywiadu II RP, t. III, red. Z. Nawrocki, Warszawa 2018.

Balbus T., Likwidacja pod kościołem świętych Apostołów Jakuba i Filipa w Wilnie. Życie i śmierć Marijonasa Padaby (1918–1943) [w:] Wywiad i kontrwywiad II Rzeczypospolitej, t. VIII, red. T. Dubicki, Łomianki 2018.

Białek S., Matryce do maszyny adresującej w zasobie archiwalnym Oddziału IPN we Wrocławiu. Przyczynek do historii zakładu zbrojeniowego Friedrich Krupp Berthawerk w Laskowicach Oławskich, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2017, t. 10 (druk 2018).

Bojaryn-Kazberuk B., „Wykonując waszą dyrektywę…”. Raport do Józefa Stalina o Obławie Augustowskiej, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2017, t. 10 (druk 2018).

Bojaryn-Kazberuk B., Obława Augustowska – egzemplifikacja traumy wschodniej – na podstawie relacji rodzin ofiar zebranych w latach osiemdziesiątych XX wieku, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2017, z. 1.

Bojaryn-Kazberuk B., Post-traumatic suffering of the families of the Augustów Roundup’s victims based on the documentaries of Alicja Maciejowska, „Progress in Health Sciences” 2018, vol. 8, no. 1.

Borowiec J., Funkcjonariusze rzeszowskiego UB represjonowani za współpracę z podziemiem poakowskim i narodowym, „Prace Historyczno – Archiwalne”, t. XXIX, Rzeszów 2018.

Borowiec J., Współdziałanie aparatu bezpieczeństwa z wojskowym wymiarem sprawiedliwości w województwie rzeszowskim w latach 1944–1955 [w:] Piony śledcze aparatu bezpieczeństwa publicznego 1944–1990, red. M. Dźwigał i P. Skubisz, Szczecin–Warszawa 2017.

Busse K., Klasztor Ojców Bernardynów w Radomiu w dokumentach aparatu bezpieczeństwa (1945–1990) – zarys problemu [w:] Wpisani w dzieje Radomia. Pięćset pięćdziesiąta rocznica przybycia oo. Bernardynów do Radomia (1468-2018), red. M. Krawczyk, A. Sitnik, Kalwaria Zebrzydowska 2018.

Busse K., Stowarzyszenie PAX w systemie politycznym PRL [w:] Ruchy społeczne w systemach demokratycznych i niedemokratycznych, red. J. Z. Sawicki, Lublin 2018.

Busse K., W świetle dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej – Leśnicy w uścisku aparatu bezpieczeństwa (1945-1990). Zarys zagadnienia [w:] P. Kacprzak, K. Busse, Lasy i leśnicy Radomskiej Dyrekcji Lasów Państwowych przez 100 lat niepodległości. Księga walki, pracy i pamięci. Wydanie okolicznościowe, Radom 2018.

Byszuk D., Udostępnianie dokumentów archiwalnych oraz realizacja wniosków w Archiwum Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie w latach 2000-2015 [w:] Archiwa – Historia – Pamięć. Bilans 15 lat działalności archiwalnej Instytutu Pamięci Narodowej, red. J. Bednarek, R. Leśkiewicz, P. Perzyna, Łódź–Warszawa 2018.

Chrzanowska-Pietrzak A., Mieczysław Sokołowski (1908–1946) [w:] Konspiracja i opór społeczny 1944–1956. Słownik biograficzny, t. V, red. K. Krajewski, Warszawa 2018.

Chrzanowski R., Garstka 300 chuliganów, czyli co wydarzyło się w Gdyni 17 marca 1968 r. [w:] Marzec 1968. Fakty, wydarzenia, interpretacje, red. A. Czwołek, S. Galij-Skarbińska i W. Polak, Toruń 2018.

Czernicka A., „Społeczna, polityczna i kulturalna działalność ziemiaństwa powiatu krasnostawskiego w dwudziestoleciu międzywojennym” [w:] Dzieje Krasnostawskie, red. A. Borzęcki i R. Maleszczyk, Krasnystaw 2018.

Czerniszewski P., Chojnowska Ż., Józef Piłsudski, Legiony i obóz piłsudczykowski w dokumentach Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej — udostępnianie do celów naukowo badawczych i edukacyjnych [w:] Educare necesse est – powrót do źródeł. Przykłady dobrych praktyk edukacyjnych, red. nauk. V. Urbaniak, Warszawa 2017 (publikacja 2018).

Czyżewski A., Obóz dziecięcy w Łodzi jako element polityki pamięci historycznej PRL [w:] Łódź pod okupacją 1939-1945, red. T. Toborek, M. Trębacz, Łódź–Warszawa 2018.

Czyżewski A., Obraz wroga – Stanisław Sojczyński „Warszyc” w prasie, literaturze i filmie PRL, „Studia Historica Gedanensia” 2018, t. IX.

Czyżewski A., Więcej niż tylko organizacja kombatancka. Dzieje łódzkiego ZBoWiD na tle epoki 1949–1989 [w:] Nie tylko partia? Organizacje społeczne w Polsce Ludowej 1944–1989 – geneza, funkcjonowanie, znaczenie, red. T. Ruzikowski, Warszawa 2017 (druk 2018).

Czyżewski P., Realizacja spraw na rzecz osób zza wschodniej granicy. Przepisy a potrzeby wnioskodawców w świetle dotychczasowych doświadczeń [w:] Archiwa – Historia – Pamięć. Bilans 15 lat działalności archiwalnej Instytutu Pamięci Narodowej, red. J. Bednarek, R. Leśkiewicz, P. Perzyna, Łódź–Warszawa 2018.

Dardzińska J., Popularyzacja zasobu Archiwum Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu [w:] Archiwa – Historia – Pamięć. Bilans 15 lat działalności archiwalnej Instytutu Pamięci Narodowej, red. J. Bednarek, R. Leśkiewicz, P. Perzyna, Łódź–Warszawa 2018.

Dawidowicz-Stan A., Mit archiwalnego fartucha. Wybrane formy popularyzacji wiedzy o Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej [w:] Educare necesse est – powrót do źródeł. Przykłady dobrych praktyk edukacyjnych, red. nauk. V. Urbaniak, Warszawa 2017 (publikacja 2018).

Dąbrowski F., Grody jako instytucje władzy w monarchii wczesnopiastowskiej (w źródłach pisanych), „Historia Slavorum Occidentis” 2018, nr 2 (17).

Dąbrowski F., Miszewski D., Deszczyński M., Wnętrzak G. (współautorstwo), Central Europe after 1918. A Short Outline, „Security and Defence Quarterly” 2018, nr 2(19).

Dyrcz R., Udostępnianie materiałów archiwalnych przez archiwa Instytutu Pamięci Narodowej w świetle wewnętrznych aktów normatywnych. Wybrane aspekty [w:] Archiwa – Historia – Pamięć. Bilans 15 lat działalności archiwalnej Instytutu Pamięci Narodowej, red. J. Bednarek, R. Leśkiewicz, P. Perzyna, Łódź–Warszawa 2018.

Dziechciarz R., Zmiany w obowiązujących w Instytucie Pamięci Narodowej procedurach udostępniania dokumentów do badań naukowych i publikacji dziennikarskich w latach 2001–2014 [w:] Archiwa – Historia – Pamięć. Bilans 15 lat działalności archiwalnej Instytutu Pamięci Narodowej, red. J. Bednarek, R. Leśkiewicz, P. Perzyna, Łódź–Warszawa 2018.

Dźwigał T., Skubisz Ł., Poszukiwania miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego z lat 1945–1956 na przykładzie doświadczeń Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie [w:] Archiwa – Historia – Pamięć. Bilans 15 lat działalności archiwalnej Instytutu Pamięci Narodowej, red. J. Bednarek, R. Leśkiewicz, P. Perzyna, Łódź–Warszawa 2018.

Gajos R., Rybarczyk P., Dzienniki rejestracyjne sieci agenturalno-informacyjnej (wzór E-058) aparatu bezpieczeństwa i porządku publicznego w województwie pomorskim i bydgoskim w latach 1949-1955 jako przedmiot badań historyka, w: Archiwa – Historia – Pamięć. Bilans 15 lat działalności archiwalnej Instytutu Pamięci Narodowej, red. J. Bednarek, R. Leśkiewicz, P. Perzyna, Łódź–Warszawa 2018.

Gallewicz-Dołowa T., Gromadzenie zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej – ustawa a praktyka [w:] Archiwa – Historia – Pamięć. Bilans 15 lat działalności archiwalnej Instytutu Pamięci Narodowej, red. J. Bednarek, R. Leśkiewicz, P. Perzyna, Łódź–Warszawa 2018.

Grabowski Ł., Hipolit Władysław Sławiński – żołnierz Polskiego Samodzielnego Batalionu Specjalnego, oficer Zarządu Informacji KBW i Zastępca Szefa Zarządu Zwiadu WOP, „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989” 2018, nr 16.

Hanus W., Powstanie i działalność Kompanii „Narol” Obwodu AK Tomaszów Lubelski w okresie okupacji niemieckiej i sowieckiej, „Prace Historyczno – Archiwalne”, t. XXIX, Rzeszów 2018.

Herman A., Konferencja naukowa „Dotyk Katynia. Zbrodnia katyńska w perspektywie międzynarodowej. Polityka, tożsamość, narracje”. Warszawa, 23 listopada 2017 r., „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2017, t. 10 (druk 2018).

Kaczmarczyk W., Marcinkiewicz-Kaczmarczyk A., Wykorzystanie systemów ZSKO i SYSKIN w realizacji kwerend [w:] Archiwa – Historia – Pamięć. Bilans 15 lat działalności archiwalnej Instytutu Pamięci Narodowej, red. J. Bednarek, R. Leśkiewicz, P. Perzyna, Łódź–Warszawa 2018.

Kęska J., Dzieje archiwum toruńskiego w latach 1945-1989, „Roczniki Toruńskie” 2018, t. 45.

Kolasa K., Bijak B., Koncepcja opracowania zespołu akt Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi z lat 1965–1999 [w:] Archiwa – Historia – Pamięć. Bilans 15 lat działalności archiwalnej Instytutu Pamięci Narodowej, red. J. Bednarek, R. Leśkiewicz, P. Perzyna, Łódź–Warszawa 2018.

Kolasa K., Festiwal piosenki religijnej „Sacrosong ‘69” w Łodzi „na cenzurowanym” [w:] W kręgu kultury PRL. Muzyka. Rodzaje i style, red. K. Bittner, D. Skotarczak, Poznań 2017 (artykuł nie był uwzględniany w poprzednim sprawozdaniu).

Koller S., Brakowanie i niszczenie materiałów operacyjnych warszawskiej Służby Bezpieczeństwa w latach 1956–1989. Zarys problematyki [w:] Archiwa – Historia – Pamięć. Bilans 15 lat działalności archiwalnej Instytutu Pamięci Narodowej, red. J. Bednarek, R. Leśkiewicz, P. Perzyna, Łódź–Warszawa 2018.

Koller S., Отношение Службы безопасности Польской Народной Республики к следственным делам и делам оперативного учета на основе анализа номенклатуры дел 1956–1990 гг. [w:] International Conference: Archival and source studies – trends and challenges 25–27 October 2017, Tbilisi 2018.

Komorowski Ł., ,,Powołać nowe niezależne związki zawodowe’’. Strajki w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Buku w 1980 r., ,,Biuletyn Towarzystwa Przyjaciół Nauk Historycznych’’ 2017, nr 1 (5) (druk 2018).

Komorowski Ł., Kryptonim „Nemo”. III Europejski Kongres Science Fiction w obiektywie SB [w:] Gra w historię, historia w grach, red. T. Bazylewicz, Ł. Hajdrych, Poznań 2018.

Komorowski Ł., Przygotowania do XI Zjazdu PZPR w świetle dokumentów KW PZPR w Poznaniu. Wybór źródeł, „Przegląd Archiwalno-Historyczny” 2017, t. IV (druk 2018).

Komorowski Ł., Referendum z 29 listopada 1987 roku w województwie poznańskim [w:] Wielkopolska i… nie tylko, red. K. Białecki, T. Ceglarz, M. Jurek, Ł. Komorowski, Poznań 2018.

Kościański R., Działalność w ramach NSZZ „Solidarnośćˮ, Klubu Inteligencji Katolickiej i represje z tym związane [w:] Prof. Barbara Mizerka (1930–2017), red. R. Kościański, Kościan 2018.

Kotarba R., Zamordowanie rodziny gen. bryg. Bernarda Monda przez Niemców w 1943 r., „Głosiciel. Pismo Miasta i Gminy Zakliczyn” nr 3-4, Zakliczyn 2018 (przedruk za: „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2011, t. 4).

Kotarba R., Zuzanna Ginczanka w okupacyjnym Krakowie (1942-1944) [w:] Jak burgund pod światło… Szkice o Zuzannie Ginczance, red. K. Piotrowska, S. Papier, R. Sendyka, „Kultury Pamięci – Memory Cultures”, t. 1, Kraków 2018.

Kruk B., Demontaże linii kolejowych przez Armię Czerwoną w Kotlinie Jeleniogórskiej po II wojnie światowej i ich wpływ na dalsze funkcjonowanie kolei w tym rejonie [w:] Z Jeleniej Góry do Wrocławia i z powrotem. Wokół historii społecznej i gospodarczej. Tom studiów dedykowanych Profesor Elżbiecie Kościk, red. T. Głowiński, Wrocław 2018.

Kruk B.,Kolejarze na Dolnym Śląsku w pierwszych latach po II wojnie światowej [w:] Chronią i służą... Mundurowi i cywile. Społeczne i gospodarcze relacje na ziemiach polskich na przestrzeni wieków, red. R. Klementowski, M. Zawadka, Wrocław 2018.

Kruk M., Działalność Archiwum Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku na polu edukacji i nauki a budowa wizerunku i odbiór społeczny Instytutu Pamięci Narodowej [w:] Archiwa – Historia – Pamięć. Bilans 15 lat działalności archiwalnej Instytutu Pamięci Narodowej, red. J. Bednarek, R. Leśkiewicz, P. Perzyna, Łódź–Warszawa 2018.

Kujawa W., Materiały dotyczące Iranu i jego obywateli po II wojnie światowej w zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej. Rekonesans badawczy, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2017, t. 10 (druk 2018).

Kujot M., Problemy udostępniania dokumentacji Okręgowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku [w:] Archiwa – Historia – Pamięć. Bilans 15 lat działalności archiwalnej Instytutu Pamięci Narodowej, red. J. Bednarek, R. Leśkiewicz, P. Perzyna, Łódź–Warszawa 2018.

Lipińska-Zwolińska K., Sympozjum naukowe „Problemy archiwalnych systemów informatycznych”. Łódź, 16-17 października 2017 r., „Archiwa – Kancelarie – Zbiory” 2018, nr 9(11).

Łagojda K., Początki polskiej administracji na ziemi kłodzkiej po zakończeniu II wojny światowej, „Przegląd Zachodni” 2018, nr 3.

Majewski M., In memoriam. Członkowie polsko-ukraińskiej grupy roboczej, którzy odeszli [w:] Polska i Ukraina w latach trzydziestych – czterdziestych XX wieku. Dwadzieścia lat polsko-ukraińskiego projektu naukowego 1996–2016, red. J. Bednarek, J. Szapował, Łódź–Warszawa–Kijów 2018.

Marcinkiewicz-Kaczmarczyk A., Budzenie ducha bojowego wśród żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w latach 1941–1945 [w:] Bezpieczeństwo militarne Polski 1918–1945. Aspekty geopolityczne i społeczne, t. 2, red. S Jaczyński, W. Nowak, R. Rogulski, Siedlce 2017 (druk 2018).

Marcinkiewicz-Kaczmarczyk A., Jak zdrowo i ekonomicznie żywić rodzinę w PRL? Wytyczne Ligi Kobiet Polskich dotyczące odżywiania społeczeństwa polskiego w okresie kryzysu gospodarczego lat 80. XX wieku [w:] Apetyt na jedzenie. Pokarm w społeczeństwie, kulturze, symbolice na przestrzeni dziejów, red. J. Żychlińska, A. Głowacka-Penczyńska, Bydgoszcz 2018.

Marcinkiewicz-Kaczmarczyk A., Rola kobiety w Polsce Ludowej w świetle treści propagandowych rozpowszechnianych przez Ligę Kobiet w latach 1946–1956, „Dzieje Najnowsze” 2018, nr 2.

Marszałek T., Łabowicz J., Wiecha Ł., Rekonstrukcja zniszczonych materiałów archiwalnych. Porównanie metod stosowanych w Archiwum Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach i Urzędzie Gaucka (BStU) w Berlinie [w:] Archiwa – Historia – Pamięć. Bilans 15 lat działalności archiwalnej Instytutu Pamięci Narodowej, red. J. Bednarek, R. Leśkiewicz, P. Perzyna, Łódź–Warszawa 2018.

Misiejuk D., Źródła do badań nad Soborem Watykańskim II z zasobu Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej [w:] Archiwa – Historia – Pamięć. Bilans 15 lat działalności archiwalnej Instytutu Pamięci Narodowej, red. J. Bednarek, R. Leśkiewicz, P. Perzyna, Łódź–Warszawa 2018.

Morawski R., Poboży R., Repozytorium dokumentacji audiowizualnej i fotograficznej w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej - doświadczenia i perspektywy zmian [w:] Archiwa – Historia – Pamięć. Bilans 15 lat działalności archiwalnej Instytutu Pamięci Narodowej, red. J. Bednarek, R. Leśkiewicz, P. Perzyna, Łódź–Warszawa 2018.

Mroziński M., Symbolika i tematyka religijna w treści druków ulotnych w zasobie Oddziałowego Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach [w:] Tematyka religijna górnośląskich druków ulotnych i okolicznościowych XIX i XX wieku, red. naukowa J. Myszor, Katowice 2018.

Nisiobęcka A., Rola pamięci i tożsamości w środowisku emigrantów i reemigrantów na przykładzie Polski i Francji, „Polski Przegląd Migracyjny” 2018, nr 1.

Nisiobęcka A., Rząd francuski wobec powrotu polskiej emigracji zarobkowej w latach 1945–1949, „Przegląd Historyczny” 2018 r, nr 2.

Oszytko J., Nazistowscy przywódcy przedwojennego Opola i opozycja antyhitlerowska w latach 1933-1945 w świetle akt z IPN oraz akt z AP w Opolu, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” 2017.

Panasiuk D., Rejon II chełmskiego obwodu AK-DSZ-WiN w latach 1944-1947. Struktura organizacyjna i działalność, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2017, nr 46 (druk 2018).

Perzyna P., Błażej Stolarski – sylwetka działacza wszechstronnego, „Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego” 2018, nr 37.

Perzyna P., Jakiego archiwum potrzebuje Instytut Pamięci Narodowej? Rozważania o organizacji i priorytetach działalności archiwum historycznego [w:] Archiwa – Historia – Pamięć. Bilans 15 lat działalności archiwalnej Instytutu Pamięci Narodowej, red. J. Bednarek, R. Leśkiewicz, P. Perzyna, Łódź–Warszawa 2018.

Rybarczyk P., Szkolenie funkcjonariuszy wojewódzkiego aparatu bezpieczeństwa i porządku publicznego PRL na przykładzie Komendy Wojewódzkiej MO w Bydgoszczy w latach 1956–1980, „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” 2017, nr 1(15) (druk 2018).

Rybarczyk P., Zimna wojna na polskiej prowincji. Zwalczanie działalności szpiegowskiej NATO w województwie bydgoskim w latach sześćdziesiątych w świetle dokumentacji kontrwywiadu cywilnego PR, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2017, t. 10 (druk 2018).

Ryżko J., Żuławnik M., Wykorzystywanie elektronicznych baz danych w działalności Centrum Udzielania Informacji o Ofiarach II Wojny Światowej [w:] Archiwa – Historia – Pamięć. Bilans 15 lat działalności archiwalnej Instytutu Pamięci Narodowej, red. J. Bednarek, R. Leśkiewicz, P. Perzyna, Łódź–Warszawa 2018.

Sacewicz K., Komintern w świetle polskiej publicystyki przeciwkomunistycznej II Rzeczypospolitej. Przyczynek do badań nad polskim antykomunizmem, „Komunizm” 2018, t. 6.

Sacewicz K., Taktyka komunistycznego frontu ludowego i antyfaszystowskiego w świetle publicystyki Centralnego Porozumienia Organizacji Współdziałających w Zwalczaniu Komunizmu - przyczynek do rozważań nad zorganizowanymi społecznymi postawami antykomunistycznymi w międzywojennej Polsce, „Echa Przeszłości” 2018, t. XX [w druku].

Sacewicz K., Концепции, методи и форми на действия срещу комунизма през погледа на журналистиката, която прави обществено достояние организираните об­ществени антикомунистически инициативи в Полша между двете световни войни [The Anti-Communist Initiatives in Poland between the Two World Wars through the Eyes of Journalism], „History” 2018, vol. 26, n. 6.

Sodel R., Rola wydziałów śledczych Służby Bezpieczeństwa w sprawach dotyczących działań policyjnych i wojskowych jednostek kolaboracyjnych III Rzeszy, składających się z obywateli ZSRR w czasie II wojny światowej [w:] Piony śledcze aparatu bezpieczeństwa publicznego 1944–1990, red. M. Dźwigał i P. Skubisz, Szczecin–Warszawa 2017.

Sokół P., Oczekiwane kierunki zmian legislacyjnych w zakresie udostępniania dokumentów z zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej [w:] Archiwa – Historia – Pamięć. Bilans 15 lat działalności archiwalnej Instytutu Pamięci Narodowej, red. J. Bednarek, R. Leśkiewicz, P. Perzyna, Łódź–Warszawa 2018.

Stempowski T., [recenzja] Kutno – miejsca i ludzie. Obrazy zachowane w pamięci mieszkańców, [red.] Karol Koszada, Elżbieta Światkowska, Bożena Gajewska, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, Kutno 2017, „Kutnowskie Zeszyty Regionalne” 2018, t. XXII.

Stempowski T., Das Polen der Jahre 1945 bis 1948 in Fotoreportagen aus dem In- und Ausland, [w:] Erweiterung des Horizonts. Fotoreportage in Polen im 20. Jahrhundert, (Hg.) I. Kurz, R. Makarska, S. Schahadat, M. Wach, Göttingen 2018.

Stempowski T., Ślusarski K., Opracowanie, digitalizacja i udostępnianie zbioru fotografii Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytutu Pamięci Narodowej [w:] Archiwa – Historia – Pamięć. Bilans 15 lat działalności archiwalnej Instytutu Pamięci Narodowej, red. J. Bednarek, R. Leśkiewicz, P. Perzyna, Łódź–Warszawa 2018.

Szłapka M., Działalność Maksymiliana Rodego, zwierzchnika Kościoła polskokatolickiego w latach 1959-1965 w świetle dokumentów aparatu bezpieczeństwa [w:] Studia z Historii Najnowszej Polski. Publikacja pokonferencyjna z XI Letniej Szkoły IPN, red. R. Łatka, M. Szumiło, Warszawa 2018.

Szłapka M., Ziemie Zachodnie i Północne w przemówieniach milenijnych abp. Bolesława Kominka [w:] Pół wieku Milenium. Religijne, polityczne i społeczne aspekty obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski (1956-1966/1967). Studia i materiały, red. B. Noszczak, Warszawa 2017.

Tomasik P., Klub „Babel” z perspektywy półwiecza [w:] Marzec 1968. Fakty, wydarzenia, interpretacje, red. A. Czwołek, S. Galij-Skarbińska, W. Polak, Toruń 2018.

Wasilewski W., Przemówienie Józefa Piłsudskiego z 29 listopada 1918 r. wygłoszone z okazji wcielenia Polskiej Organizacji Wojskowej do Wojska Polskiego, „Studia i Materiały Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego” 2018, nr 2.

Wilczewska S., Brzozowska J., ,,Cudze chwalicie...” swoje poznajcie... czyli o działalności popularyzacyjno - edukacyjnej Oddziałowego Archiwum IPN w Białymstoku [w:] Educare necesse est – powrót do źródeł. Przykłady dobrych praktyk edukacyjnych, red. nauk. V. Urbaniak, Warszawa 2017 (publikacja 2018).

Witalec R., Działalność edukacyjna archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w skali regionalnej. Przykład Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie [w:] Archiwa – Historia – Pamięć. Bilans 15 lat działalności archiwalnej Instytutu Pamięci Narodowej, red. J. Bednarek, R. Leśkiewicz, P. Perzyna, Łódź–Warszawa 2018.

Witalec R., Franciszek Wilk. Przewodniczący Rady Narodowej RP w latach 1973–1977 [w:] Depozyt niepodległości. Rada Narodowa Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie (1939-1991), red. Z. Girzyński, P. Ziętara, Toruń 2018.

Witalec R., Salezjańska Szkoła Organistowska w Przemyślu 1916-1963. Działalność i likwidacja, „Kamerton” 2016, nr 60 (druk 2018).

Witalec R., Wiśniowa w okresie drugiej wojny światowej [w:] Wiśniowa. Z dziejów wsi i jej mieszkańców, red. R. Witalec, G. Zamoyski, Kraków 2018.

Wolski M., „Zdecydowany reakcjonista”. Leopold Tyrmand w dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1945–1962 (zarys problematyki), „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” 2017, nr 1(15) (druk 2018).

Wójcicka E., Rogowski P., Miechów i ziemia miechowska w okresie II wojny światowej w świetle zeznań Włodzimierza Bilana, „Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne” t. VI, Kielce 2017 (druk 2018).

Z moich wspomnień Władysława z Budaszów Gogojewicz, wstęp i opracowanie tekstu A. Małyszka, „Kronika Wielkopolski” 2018, nr 3 (167).

Zielony P., Archiwum otwarte dla społeczeństwa. Popularyzacja zasobu oraz działalności Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie w latach 2000–2015 [w:] Archiwa – Historia – Pamięć. Bilans 15 lat działalności archiwalnej Instytutu Pamięci Narodowej, red. J. Bednarek, R. Leśkiewicz, P. Perzyna, Łódź–Warszawa 2018.

 

Artykuły popularnonaukowe

Adamów K., Karp w wannie, choinka na balkonie. Święta Bożego Narodzenia w PRL, „wSieci Historii”, cykl „Opowieści IPN”, 2018, nr 12 (67).

Adamów K., Początek końca – lato 1988 r., „wSieci Historii”, cykl „Opowieści IPN”, 2018, nr 8 (63).

Bagieński W., Człowiek do zadań specjalnych, „Historia Do Rzeczy” 2018, nr 9 (67).

Bagieński W., Porywacze z PRL, „Historia Do Rzeczy” 2018, nr 3 (61).

Balbus T., „Polski bandyta” z Zamojszczyzny, „Biuletyn Informacyjny. Miesięcznik Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej” 2018, nr 6 (338).

Balbus T., „W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej…”. Temida podziemnego Wilna, „Biuletyn Informacyjny. Miesięcznik Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej” 2018, nr 1 (333).

Benczew B., Czerwone żniwa, czyli jak to z czerwonoarmistami było, „IPA FUN” 2018, nr 2(32).

Benczew B., Napad z bronią, czyli jak dogonić walizkę pieniędzy, „IPA FUN” 2018, nr 3(33).

Benczew B., Niebezpieczny humor, czyli żart o Stalinie, „IPA FUN” 2018, nr 1(31).

Benczew B., O Więźniach Polenlagru nr 97 w Rybniku, „Nowiny Raciborskie”, 28 III 2018.

Benczew B., Zabawa w Czeladzi, czyli strzały nad Brynicą, „IPA FUN” 2018, nr 4(34).

Bojaryn-Kazberuk B., Rodziny nadal ich szukają, „Polska Zbrojna–Historia” 2018, nr 4 (8).

Hanus W., Por. Stefan Kobos ps. „Wrzos”, Dodatek historyczny Oddziału IPN w Rzeszowie do dziennika „Super Nowości”, 1 III 2018.

Kapusta M., Małkowska. Skauting plus Niepodległość, czyli jak rodziło się w Polsce harcerstwo, „Gazeta Krakowska”, 8 VI 2018.

Kasprzykowski A., Gruchotanie kości pod Adasiem, „Kronika Beskidzka” 2018, nr 11.

Kasprzykowski A., Historyczny konkurs dla licealistów, „Kronika Beskidzka” 2018, nr 8.

Kasprzykowski A., Licealiści o Solidarności – tradycyjnie Cieszyn na czele!, „Głos Ziemi Cieszyńskiej” 2018, nr 8.

Kasprzykowski A., Marzec 1968 roku. Bielskie „gruchotanie kości”, „Czasypismo” 2017, nr 2(12) (druk 2018).

Kasprzykowski A., Z kart naszej historii: Zimowe zwycięstwo, „Solidarność Podbeskidzia” 2018, nr 1.

Kościański R., Poznańska bezpieka w walce z Kościołem. Rozpoznanie sytuacji wśród duchowieństwa, „Wiadomości Kościańskieˮ 2018.

Kujawa W., „Więzienie było moim pierwszym uniwersytetem”. Irena Bellert (1919–2017), „Biuletyn IPN” 2018, nr 1–2.

Kujawa W., A miało być tak pięknie…, „Do Rzeczy” 2018, nr 31.

Kujawa W., Razem walczyli o Warszawę. Bracia Janusz i Leszek Semerau-Siemianowscy, „Biuletyn IPN” 2018, nr 7–8.

Kujawa W., Tak warto żyć. Barbara Otwinowska (1924–2018), „Biuletyn IPN” 2018, nr 4.

Małyszka A., Swarzędzanie w zwycięskim Powstaniu Wielkopolski 1918-1919, „Nasz Głos Swarzędza” 2018, nr 1 (30).

Małyszka A., Zwycięskie Powstanie Wielkopolskie, „Solidarność Wielkopolska” 2018, nr 1194.

Morawski R., Los smardzewickich żubrów, „wSieci Historii”, cykl „Opowieści IPN”, 2018, nr 9 (64).

Morawski R., Przechytrzyć służbę bezpieczeństwa, „wSieci Historii”, cykl „Opowieści IPN”, 2018, nr 6 (61).

Panasiuk D., Niezłomni Ziemi Chełmskiej (cz. I), „Powinność. Pismo kulturalno-społeczne Ziemi Chełmskiej” 2018, nr 2 (44).

Panasiuk D., Niezłomni Ziemi Chełmskiej (cz. II), „Powinność. Pismo kulturalno-społeczne Ziemi Chełmskiej” 2018, nr 3 (45).

Panasiuk D., Niezłomni Ziemi Chełmskiej (cz. III), „Powinność. Pismo kulturalno-społeczne Ziemi Chełmskiej” 2018, nr 4 (46).

Panasiuk D., Polskie Państwo Podziemne oraz powojenne podziemie niepodległościowe w procesie odzyskiwania wolności, „Powinność. Pismo kulturalno-społeczne Ziemi Chełmskiej” 2018, nr 5 (47).

Perzyna P., Strajki w mieście włókniarek w lutym 1971 roku, „Biuletyn IPN” 2018, nr 6.

Piwko R., III Sandomierska Sesja Popularnonaukowa, „Sandomierzanin. Pismo społeczno-kulturalne” 2018, nr 3.

Piwko R., Sandomierskie pocztówki historyczne odc. 1, „Sandomierzanin. Pismo społeczno-kulturalne” 2018, nr 5.

Piwko R., Sandomierskie pocztówki historyczne odc. 2. Młodość Stanisława Głowińskiego „Czarnego”, „Sandomierzanin. Pismo społeczno-kulturalne” 2018, nr 6.

Piwko R., Sandomierskie pocztówki historyczne odc. 3. Obchody rocznicy akcji „Burza” w Sandomierzu – lipiec 1985 r., „Sandomierzanin. Pismo społeczno-kulturalne” 2018, nr 7-8.

Piwko R., Sandomierskie pocztówki historyczne odc. 4. Historia zamknięta… w dziewczęcym pamiętniku, „Sandomierzanin. Pismo społeczno-kulturalne” 2018, nr 9.

Piwko R., Sandomierskie pocztówki historyczne odc. 5. Czym był zwrot październikowy? Wokół rozważań nad wielką i małą historią, „Sandomierzanin. Pismo społeczno-kulturalne” 2018, nr 10.

Piwko R., Sandomierskie pocztówki historyczne odc. 6. Świętokrzyskie akcenty w konkursie na Książkę Historyczną Roku, „Sandomierzanin. Pismo społeczno-kulturalne” 2018, nr 11.

Piwko R., Uroczystość przekazania do Archiwum Delegatury IPN w Kielcach kolekcji rodzinnych poświęconych oficerom Obwodu AK Sandomierz, „Sandomierzanin. Pismo społeczno-kulturalne” 2018, nr 3.

Poboży R., „Poznałem go w Los Angeles”, „wSieci Historii”, cykl „Opowieści IPN”, 2018, nr 7 (62).

Poboży R., Obrazy Marca 1968 r., „wSieci Historii”, cykl „Opowieści IPN”, 2018, nr 3 (58).

Poboży R., Pluskwy w hotelu, cień na ulicy, „Biuletyn IPN” 2018, nr 3 (148).

Sawicki J., Pokolenie JPI [Józefa Piłsudskiego], „Biuletyn Informacyjny. Miesięcznik Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej” 2018, nr 10 (342).

Szcześniak R., Cud przy urnie 1947, „wSieci Historii”, cykl „Opowieści IPN”, 2018, nr 1 (56).

Szcześniak R., Wywiad w walce ze śniegiem 1979, „wSieci Historii”, cykl „Opowieści IPN”, 2018, nr 2 (57).

Ślusarski K., Niezwykły slajd – Śmierć mjr.„Hubala”, „wSieci Historii”, cykl „Opowieści IPN”, 2018, nr 4 (59).

Ślusarski K., Spotkanie Brygady Świętokrzyskiej z wojskami USA w Czechach, „wSieci Historii”, cykl „Opowieści IPN”, 2018, nr 5 (60).

Tomasik P., Nieznana notatka Komendy Milicji Obywatelskiej m.st. Warszawy na temat spotkania w klubie „Babel” z redaktorem Mieczysławem F. Rakowskim, „Plotkies” 2018, nr 77.

Wasilewski W., Misja płk. Szymańskiego. Co Amerykanie wiedzieli o zbrodni katyńskiej, „Nasz Dziennik”, 4 IV 2018.

Wasilewski W., Świadkowie Zbrodni. Europejska odsłona Komisji Maddena, „Nasz Dziennik”, 4 IV 2018.

Wasilewski W., Walczyli i zginęli dla Polski, „Polska Zbrojna”, kwiecień 2018.

Zielony P., „Dziękujemy wam, Polacy”, „wSieci Historii”, cykl „Opowieści IPN”, 2018, nr 10 (65).

Zielony P., Nowy marszałek na rocznicę odzyskania niepodległości, „wSieci Historii”, cykl „Opowieści IPN”, 2018, nr 11 (66).

Żuławnik M., Gdzie znajdowała się spalona synagoga?, „Mława Life” 2018, nr 2.

Żuławnik M., Mława `39 na niemieckiej fotografii, „Mława Life” 2018, nr 1.

do góry