Nawigacja

Artykuły

Artykuły opublikowane przez pracowników pionu archiwalnego (2017 r.)

Artykuły naukowe

Autuchiewicz M., Rozpracowanie i likwidacja oddziału Stanisława Orłowskiego „Pioruna” w świetle wybranych dokumentów, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej”, 2016, nr 9.

Bagieński W., Procesy pokazowe oskarżonych o szpiegostwo w pierwszej dekadzie Polsce Ludowej [w:] Piony śledcze aparatu bezpieczeństwa publicznego 1944–1990, red. M. Dźwigał, P. Skubisz, Szczecin–Warszawa 2017.

Balbus T., „Za czyny bojowe z narażeniem życia”. Kapitan Jerzy Łoziński (1912-1949) – oficer wileńskiej AK, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2016, nr 44 [wydana w 2017].

Balbus T., Alfons Jabłoński „Apis” [w:] Wyklęci. Żołnierze podziemia niepodległościowego w latach 1944-1963, red. K. Krajewski i T. Łabuszewski, Warszawa 2017.

Balbus T., Anatol Sawicki „Cybulski” [w:] Wyklęci. Żołnierze podziemia niepodległościowego w latach 1944-1963, red. K. Krajewski i T. Łabuszewski, Warszawa 2017.

Balbus T., Kpt. Bolesław Nowik (1909-1987). Od oficera kontrwywiadowczego do szefa wileńskiej „Dwójki” [w:] Wrzesień 1939 r. z perspektywy służb specjalnych II Rzeczypospolitej, red. R. Majzner, Radomsko 2017.

Balbus T., Krajewski K., Łabuszewski T., Niwiński P., Sekwencja kresowa. Druga konspiracja – radykalizm spotęgowany [w:] Wyklęci. Żołnierze podziemia niepodległościowego w latach 1944-1963, red. K. Krajewski i T. Łabuszewski, Warszawa 2017.

Balbus T., Lwowskie zgrupowanie „Warta” [w:] Wyklęci. Żołnierze podziemia niepodległościowego w latach 1944-1963, red. K. Krajewski i T. Łabuszewski, Warszawa 2017.

Balbus T., O egzekutorach Kedywu w Wilnie i 6. Brygadzie na marginesie biografii Adama Boryczki („Brony”, „Tońka”) [w:] Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP, t. VIII, red. T. Dubicki, Łomianki 2017.

Balbus T., Obsada i uposażenie pracowników wileńskiego „Gońca Codziennego” (uzupełnienie do sprawy Czesława Ancerewicza) [w:] Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP, t. VIII, red. T. Dubicki, Łomianki 2017.

Balbus T., Okręgi lwowskie [w:] Wyklęci. Żołnierze podziemia niepodległościowego w latach 1944-1963, red. K. Krajewski i T. Łabuszewski, Warszawa 2017.

Bednarek J., Archiwalny System Informacyjny Instytutu Pamięci Narodowej – struktura i funkcjonowanie [w:] Problemy archiwalnego opisu informacyjnego, red. W. Chorążyczewski, A. Rosa, Warszawa 2017, „Symposia Archivistica”, t. IV.

Bednarek J., Formy działań edukacyjnych Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w latach 2000-2015 [w:] Educare necesse est — ale jak i dlaczego? Przykłady dobrych praktyk edukacyjnych, red. V. Urbaniak, Warszawa 2017.

Bednarek J., Kontrowersje wokół okoliczności śmierci Władysławy Bytomskiej w 1938 r. [w:] Kontrwywiad II RP (1914) 1918-1945 (1948), t. IV, red. A. Przyborowska, Warszawa 2017.

Bednarek J., Oddział partyzancki „Groźnego” [w:] Wyklęci 1944–1963. Żołnierze podziemia niepodległościowego w latach 1944–1963, red. K. Krajewski, T. Łabuszewski, Warszawa 2017.

Białek S., Projekt „Niebieskie ptaki” jako sposób prezentowania różnorodności zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej [w:] Educare necesse est – ale jak i dlaczego? Przykłady dobrych praktyk edukacyjnych, red. V. Urbaniak, Warszawa 2017.

Białek S., Wincenty Brocki. Kasiarz, szopenfeldziarz i mentor „Szpicbródki” w świetle przedwojennego dossier, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2016, t. 9.

Bijak B., Konferencja naukowa „Calisiana rozproszone w archiwach polskich (1945-1989)”. Kalisz, 13 listopada 2015 r., „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2016, t. 9.

Bojaryn-Kazberuk B., Obława augustowska (lipiec 1945 r.) – próba bilansu, „Biuletyn Historii Pogranicza” 2016, nr 16.

Borowiec J., Funkcjonariusze i pracownicy rzeszowskiego UB represjonowani za współpracę z podziemiem narodowym, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2016, nr 43(XXV) [wydana w 2017].

Borowiec J., Służba bezpieczeństwa i administracja państwowa wobec obchodów milenijnych w województwie rzeszowskim w 1966 r., [w:] „Prace Historyczno–Archiwalne” 2016, t. XXVIII [wydana w 2017].

Busse K., Oddajcie nam Matkę Bożą… Działania dezintegracyjne Służby Bezpieczeństwa wobec sanktuarium w Starej Błotnicy w świetle dokumentów SB, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2017, nr 1(29).

Busse K., Wróg czy sojusznik? Stowarzyszenie PAX pod kontrolą aparatu bezpieczeństwa [w:] Nie tylko Partia? Organizacje społeczne w Polsce Ludowej 1944-1989 – geneza, funkcjonowanie, znaczenie, red. T. Ruzikowski, Warszawa 2017.

Byszewski P., W obronie przywódców „Ruchu” [w:] Yesterday. Studia z historii najnowszej. Księga dedykowana prof. Jerzemu Eislerowi w 65. rocznicę urodzin, red: J. Olaszek, A. Dudek, Ł. Kamiński, K. Kosiński i inni, Warszawa 2017.

Ceglarz T., Rejonowy Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Praw w Szczecinku 1983–1987, „Rocznik Ziem Zachodnich” Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” 2017, nr 1.

Chrzanowska A., Rola Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w opracowaniu zbiorów Studium Polski Podziemnej w Londynie w latach 2013–2015, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2016, t. 9.

Ciaputa P., Milicja Obywatelska w Radomiu i powiecie radomskim w latach 1945-1949. Geneza, struktura, kadra kierownicza, „Aparat represji w Polsce Ludowej 1944-1989” 2015, nr 1(13) [wydana w 2017].

Cisłowska S., System kancelaryjny prowadzenia akt tajnego współpracownika Służby Bezpieczeństwa, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 2017, t. 14.

Dąbrowski F. Cursus honorum w monarchii Bolesława Wstydliwego [w:] Kościół w Polsce a sąsiedzi. Prace dedykowane Markowi Kazimierzowi Barańskiemu, red. T. P. Rutkowski, J. Grabowski, Warszawa 2017.

Dąbrowski F. System informacyjny Departamentu III MSW: analiza informacji i prowadzenie dokumentacji działań operacyjnych [w:] High-tech za żelazną kurtyną. Elektronika, komputery i systemy sterowania w PRL, red. M. Sikora, wsp. P. Fuglewicz, Katowice-Warszawa 2017.

Dąbrowski F., Transformation of the political system (1988-1991), Dismantling the state security apparatus (1989-1991), Regime archives (1989-2017) [w:] Memory of Nations: Democratic Transition Guide [The Polish Experience], 2017.

Dźwigał M., Skubisz P., „Pukał głową mą o ścianę”. Sprawa Mieczysława Zwierzchowskiego, naczelnika Wydziału Śledczego KW MO w Szczecinie dotycząca stosowania niedozwolonych metod śledczych [w:] Piony śledcze aparatu bezpieczeństwa publicznego (1944-1990), red. M. Dźwigał, P. Skubisz, Szczecin-Warszawa 2017.

Dźwigał M., Zatrzymani na granicy – działalność więzień filtracyjnych/Samodzielnej Sekcji Filtracyjnej/Sekcji „F” przy WUBP/WUdsBP w Szczecinie w latach 1948-1956 [w:] Piony śledcze aparatu bezpieczeństwa publicznego (1944-1990), red. M. Dźwigał, P. Skubisz, Szczecin-Warszawa 2017.

Formella S., Kryptonim „Działacze”. Inwigilacja Jana Trepczyka przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa do 1956 r. [w:] Mester Jan (1907-1989). Praca monograficzna o Janie Trepczyku, red. W. Frankowska, Wejherowo 2017.

Grabowski Ł., Zasady współpracy Wojsk Ochrony Pogranicza i Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Publicznego w latach 1954–1956 w ujęciu oficera Zarządu II Zwiadowczego WOP ppłk. Hipolita Sławińskiego, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2016, t. 9.

Gucewicz D., Polski rok 1966. Ku syntezie obchodów polskiego tysiąclecia [w:] Czas próby. Kościół katolicki w okresie PRL, red. W. Polak, A. Czwołek, S. Galij-Skarbińska, Toruń 2017.

Kluska B., „Nie ma silnych, by to zlikwidować”. Służba Bezpieczeństwa wobec wideorewolucji, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2016, t. 9.

Kolasa K., VI Wiosenne Spotkania Archiwalne „Zarządzanie dokumentacją w badaniach naukowych, dydaktyce i praktyce”. Toruń, 21–22 kwietnia 2016 r., „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2016, t. 9.

Kolasa K., Wąsowicz J., Archiwum ks. Wiktora Jacewicza SDB, badacza martyrologii polskiego duchowieństwa w czasie drugiej wojny światowej, w zasobie Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej [w:] Zabezpieczanie i udostępnianie archiwalnych zasobów archiwów kościelnych, red. A. Laszuk, Warszawa 2016 [wydana w 2017].

Koller S., Il ripristino delle strutture della Chiesa cattolica nell’Amministrazione apostolica di Novosibirsk per i cattolici di rito latino della parte asiatica della Russia negli anni 1991–1999 [w:] La Chiesa cattolica in Unione Sovietica. Dalla Rivoluzione del 1917 alla Perestrojka, red. A. Mikrut, Gabrielli Editori – Verona 2017.

Koller S., L’ideologia atea e la legislazione sovietica nei confronti della religione [w:] La Chiesa cattolica in Unione Sovietica. Dalla Rivoluzione del 1917 alla Perestrojka, red. A. Mikrut, Gabrielli Editori – Verona 2017.

Koller S., Służba Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w świetle brakownia i niszczenia akt operacyjnych w latach 19561989 [w:] Educare necesse est – ale jak i dlaczego? Przykłady dobrych praktyk edukacyjnych, red. V. Urbaniak, Warszawa 2017.

Koller S., Wykaz akt oraz zarządzenia, wytyczne i decyzje kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w procesie brakowania i niszczenia akt operacyjnych Służby Bezpieczeństwa w latach 1956–1989. Analiza porównawcza [w:] Archiwa Polski i Europy: wspólne dziedzictwo – różne doświadczenia, red. A. Kulecka, Warszawa 2017.

Koller S., La vita e la testimonianza nei campi di lavoro sovietici. Don Józef Świdnicki, 1984–1987 [w:] La Chiesa cattolica in Unione Sovietica. Dalla Rivoluzione del 1917 alla Perestrojka, red. A. Mikrut, Gabrielli Editori – Verona 2017.

Komorowski Ł. (recenzja), Krok ku wolności. Wybory czerwcowe 1989 i ich konsekwencje, red. K. Białecki, S. Jankowiak, R. Reczek, „Kronika Wielkopolski” 2017, nr 2 (162).

Komorowski Ł., Głos społeczeństwa w listach nadsyłanych do mecenasa Stanisława Hejmowskiego w 1956 r., ,,Biuletyn Towarzystwa Przyjaciół Nauk Historycznych’’ 2016, nr 1 (4).

Kopczyński M., Sympozjum naukowe „Standaryzacja archiwalnego opisu informacyjnego”. Olsztyn, 22-23 października 2015 r., „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2016, t. 9.

Kruk B., Militaryzacja kolei jako element umacniania władzy ludowej w Polsce po II wojnie światowej [w:] Państwo wobec kolei żelaznych w Polsce, red. M. Kapias i D. Keller, Rybnik 2017.

Majewski M., Polish refugees in Câmpulung-Muscel during World War 2, “Archiva Moldaviae” 2017, vol. IX.

Majewski M., Unieruchomienie tzw. elementów zagrażających bezpieczeństwu państwa spośród społeczności ukraińskiej podczas kampanii 1939 r. [w:] Wrzesień 1939 r. z perspektywy służb specjalnych II RP, red. R. Majzner, Częstochowa 2017.

Majewski M., Wydział Bezpieczeństwa MSW 19261939. Przyczynek do historii cywilnego kontrwywiadu II RP [w:] Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP. Z działalności Oddziału II SG WP, t. 8, red. T. Dubicki, Łomianki 2017.

Marcinkiewicz-Kaczmarczyk A., Archiwalia wytworzone przez Ligę Kobiet Polskich działającą w warszawskich organach UB, SB, MO przechowywane w Archiwum Pamięci Narodowej w Warszawie, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2016, t. 9 [wydane w 2017].

Marcinkiewicz-Kaczmarczyk A., Koła Rodzin Milicyjnych – powstanie, organizacja i praca propagandowa, „Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych” 2017, nr 1(2).

Marcinkiewicz-Kaczmarczyk A., Koła Rodzin Milicyjnych – zadania i zakres zadań (19691989), „Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych” 2017, nr 2 (3)

Marcinkiewicz-Kaczmarczyk A., Propaganda antyniemiecka i antysowiecka w prasie podziemnej SZP-ZWZ-AK (19391944), „Res Politicae” 2015, t. VII [wydane w 2017].

Marcinkiewicz-Kaczmarczyk A., Techniki walki nieregularnej stosowane w kobiecych oddziałach sabotażowo-dywersyjnych ZWZ-AK w latach 19401945 [w:] Człowiek i technika na polach bitew światowych, red. A. Olejko, P. Korzeniowski, Rzeszów 2016 [wydane w 2017].

Marcinkiewicz-Kaczmarczyk A., Udział kobiet w obronie Warszawy 19181922 i 19391945. Wskazówki archiwalne, „Kronika Warszawy” 2017, nr 2 (156).

Mysiakowska-Muszyńska J., „Szpiedzy”, „współpracownicy gestapo”, „mordercy” – wizerunek oskarżonych w procesach politycznych w świetle Polskiej Kroniki Filmowej (1945–1953) [w:] „Wykluczeni”. Ludzie marginesu w kinematografii światowej, red. M. Kowalski, T. Sikorski, Radzymin 2017.

Mysiakowska-Muszyńska J., Kobiety niepokorne, czyli o liderkach Narodowej Organizacji Kobiet. Szkic do portretu zbiorowego działaczek Narodowej Demokracji (1919–1929), „Polish Biographical Studies” 2017, nr 4.

Oszytko J., Kartoteki żydowskie „Central-Verein deutscher Staatsbürger jüdischen [Glaubens]” oraz „Verband der polnischen Juden” jako przyczynek do dziejów Żydów w Rejencji Opolskiej [w:] W 90. rocznicę założenia Dzielnicy I Związku Polaków w Niemczech. Mniejszości narodowe w Niemczech w okresie międzywojennym, red. P. Pałys, D. Scholze-Šołta, Opole 2015 [wydana w 2017].

Perzyna P., Typowe i specyficzne formy opisu zasobu Instytutu Pamięci Narodowej [w:] Problemy archiwalnego opisu informacyjnego, red. W. Chorążyczewski, A. Rosa, Warszawa 2017, seria: „Symposia Archivistica”, t. IV.

Piekaruś D., Socjaliści w Łęcznej 1944-1948 [w:] Studia z dziejów Łęcznej, red. A. Sochacka, Łęczna 2017.

Pilarski S. (recenzja), Krok ku wolności. Wybory czerwcowe 1989 i ich konsekwencje, red. K. Białecki, S. Jankowiak, R. Reczek, Poznań 2015, ss. 356, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2016, t. 9.

Piwko R., Ściegienna M., Władysław Lucjan Kwaśniewski (1894-1975), „Radomszczański Słownik Biograficzny”, t. 1, Radomsko 2017.

Piwko R., Udział członków Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego w Kielcach w obchodach „Roku Ziemi Kieleckiej” [w:] „W kręgu obchodów milenijnych na Kielecczyźnie (1957–1966/67). Państwo – Kościół – Nauka – Popularyzacja”, red. A. Młynarczyk-Tomczyk, S. Orzechowski, Kielce 2017.

Przewłoka A., Badura A., Bereszyński Z., Wizyta papieża Jana Pawła II na Górnym Śląsku w 1983 roku [w:] Górny Śląsk w Polsce Ludowej, t. 1: Przełomy i zwroty, red. A. Dziurok i B. Link, Katowice–Opole 2016 [wydana w 2017].

Sacewicz K. Rewolucja komunistyczna i dyktatura proletariatu w świetle publikacji Centralnego Porozumienia Organizacji Współdziałających w Zwalczaniu Komunizmu – zarys problemu, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2017, nr 30.

Skrzypek A., Klasztor dominikanów w Jarosławiu w świetle akt UB/SB i Urzędu do Spraw Wyznań. Rekonesans archiwalny [w:] Bazylika Matki Boskiej Bolesnej w Jarosławiu. Dzieje, ludzie, sztuka, red. M. Miławicki OP i R Nestorow, Kraków 2016 [wydana w 2017].

Skrzypek A., Kwestie narodowościowe i religijne w prasie rzeszowskiej w latach 1944-1947 [w:] Zagadnienia religijne i narodowościowe we współczesnych badaniach polskich, słowackich i ukraińskich na terenie Euroregionu Karpackiego. Aspekt historyczny, socjologiczny i politologiczny, cz. II, red. K. Rejman i W. Wierzbieniec, Jarosław 2017.

Słoma J., Polskie drogi przez Szwajcarię – album, wystawa i Archiwum On-line poświęcone internowanym żołnierzom 2. Dywizji Strzelców Pieszych [w:] Educare necesse est – ale jak i dlaczego ? Przykłady dobrych praktyk edukacyjnych, red. V. Urbaniak, Warszawa 2017.

Wasilewski W., Dorobek komisji katyńskiej Kongresu Stanów Zjednoczonych [w:] Mord w lesie Katyńskim, Przesłuchania przed amerykańską komisją Maddena w latach 19511952, t. 1, Warszawa 2017.

Wasilewski W., Porucznik WP Czesław Pawłowski, lekarz weterynarii – ocalony jeniec ze Starobielska, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2016, t. 9.

Witalec R., Konsolidacja ruchu ludowego na emigracji. Połączenie PSL w Wielkiej Brytanii z SL „Wolność” w 1970 r. [w:] Emigracyjne Miscellanea. Studia z dziejów polskiej emigracji politycznej 1939-1990, red. S. Łuksiewicz, Warszawa 2017.

Wysocki J., Ukraińcy [w:] Dzieje Lubelszczyzny 1944-1956. Aspekty społeczne, gospodarcze, oświatowe i kulturalne, red. T. Osiński, M. Mazur, Lublin 2017.

Żuławnik M., Działania Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Płocku wobec Polskiego Stronnictwa Ludowego podczas wyborów do Sejmu Ustawodawczego z 1947 r., „Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego” 2017, nr 9.

 

Artykuły popularnonaukowe

Adamów K., Ofiara stanu wojennego, „wSieci Historii”, cykl „Opowieści IPN” 2017, nr 11 (54).

Adamów K., Radomskie warchoły, „wSieci Historii”, cykl „Opowieści IPN” 2017, nr 7 (50).

Autuchiewicz M., Rodzeństwo wyklęte, „Biuletyn IPN Pamięć.pl” 2016, nr 4.

Badura A., „Chcę aktywnie uczestniczyć w ugruntowaniu zdobyczy socjalizmu w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej”. Przesiedleni z Kresów i reemigranci z Europy Zachodniej w powojennym aparacie bezpieczeństwa, „Czasypismo” 2016, nr 2(10) [wydana w 2017].

Badura A., „Ojcowie Pauliny”. Zmagania bezpieki z językiem polskim i nie tylko. Część druga, „Czasypismo” 2016, nr 2(10) [wydana w 2017].

Badura A., Schorowana kadra katowickiej SB. O przyczynach odejść funkcjonariuszy ze służby w 1990 roku, „Czasypismo” 2017, nr 1(11).

Bagieński W., Co wiemy o „Lakarze”, „wSieci” 2017, nr 21 (234).

Bagieński W., Tworzenie pozorów. Transformacja w SB i MO, „Nasz Dziennik” 3–4 VI 2017.

Bagieński W., Wywiad PRL w Rzymie, „Biuletyn IPN” 2017, nr 1–2 (134–135)

Balbus T., „Monter”. Zdrajca z Ekspozytury Wilno Wywiadu Wschodniego Oddziału II Komendy Głównej Armii Krajowej, „Biuletyn Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej” 2017 r., nr 6 (326).

Balbus T., „Wynikało to z jego zasad patriotycznych”. Józef Kmieciński (1922-1983). Sprawiedliwy z brygad „Łupaszki” i „Juranda”, „Biuletyn Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej” 2017 r., nr 5 (325).

Balbus T., Aresztowanie „Zygmunta” i „katyńska” akcja Sergiusza Piaseckiego w Wilnie, „Biuletyn Informacyjny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej” 2017, nr 4 (324).

Balbus T., Grupy pozorowane NKWD w walce z polską partyzantką na Wileńszczyźnie. Masakra „Fakirowców” pod Oszmianą (luty 1945 r.), „Biuletyn Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej” 2017, nr 3 (323).

Balbus T., Hanna Skarżanka (1917-1992). Od „Weroniki” przez „Helenę” do „Świtezianki”, „Biuletyn Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej” 2017, nr 7 (327).

Bednarek J., Przesłuchanie „Murata”, „wSieci Historii” 2017, nr 11 (54).

Benczew B., Franciszek Stal w Raciborzu. Przyczynek do biografii, „Almanach Prowincjonalny” 2017, nr 25.

Benczew B., Gross Peterwitzer Treffen pod tajną kontrolą, „Nowiny Raciborskie” nr 24, 13 VI 2017.

Benczew B., Niemiecki szpieg w RAFAKO, czyli PRL-owskie i bułgarskie służby na tropie, „Nowiny Raciborskie” nr 19, 9 V 2017.

Benczew B., Praca na rzecz III Rzeszy, czyli jenieckie komanda pracy w Kuźni Raciborskiej, „Nowiny Raciborskie” nr 23, 6 VI 2017.

Benczew B., Praca przymusowa polskich dzieci w Ratibor, „Nowiny Raciborskie” nr 38, 19 IX 2017.

Benczew B., Racibórz 30. lat temu, czyli „Nie oddamy sierpnia '80”, „Nowiny Raciborskie” nr 35, 29 VIII 2017.

Benczew B., Racibórz 30. lat temu, czyli Oaza pod nadzorem..., „Nowiny Raciborskie” nr 28, 11 VII 2017.

Benczew B., Styczeń 1987, Racibórz 30 lat temu, „Nowiny Raciborskie” nr 2, 10 I 2017.

Benczew B., Więzień obozu 75 Ratibor, „Nowiny Raciborskie” nr 8, 21 II 2017.

Benczew B., Z dziejów RAFAKO, historia pewnej radzieckiej prasy, cz. 1, „Nowiny Raciborskie” nr 10, 7 III 2017.

Benczew B., Z dziejów RAFAKO, historia pewnej radzieckiej prasy, cz. 2, „Nowiny Raciborskie” nr 13, 28 III 2017.

Borowiec J., Rzeszowskie gry operacyjne, „’Biuletyn IPN” 2017, nr 5 (138).

Ceglarz T., Ostatnia nadzieja czy eksperyment PZPR? Udział Aleksandra Kwaśniewskiego w wyborach czerwcowych 1989 roku, „Temat Szczecinecki”, czerwiec 2017.

Czarnecki L., Losy żołnierzy AK, BCh, NSZ wywiezionych w 1944 r. do łagrów Borowicze i Swierdłowsk [w:] Losy Borowiczan-25 lat Stowarzyszenia Środowiska Borowiczan-Sybiraków, praca zbiorowa.

Dąbrowski M., Kryptonim Zorza II , „wSieci” 22-28 V 2017, dodatek IPN „Archiwum Pełne Pamięci”.

Dołowy M., Dzieje 2. Korpusu Polskiego na zdjęciach, „wSieci” 22-28 V 2017, dodatek IPN „Archiwum Pełne Pamięci”.

Dźwigał M., Wszystkie drogi prowadzą ze Szczecina,  „Pamięć i Przyszłość” 2017, nr 1(35).

Flisiak P., Komentarz historyczny [w:] Gienek. Pilot z Lublina. Prawdziwa historia wojenna, oprac. Z. Kasprzak, Lublin 2017.

Gallewicz-Dołowa T., Archiwum i pamięć, „wSieci” 22-28 V 2017, dodatek IPN „Archiwum Pełne Pamięci”.

Grabowski Ł., Na straży granicy macierzy. Zwiad WOP – zapomniana służba specjalna PRL, „Mówią Wieki”, Numer specjalny 2/2017.

Kapusta M., „BS 87” – nieznane źródła historyczne dotyczące Białej Służby w 1987 roku, „Krakowski Rocznik Historii Harcerstwa” 2017, tom XIII.

Kasprzykowski A., Oświęcimski konkurs, „Solidarność Podbeskidzia” 2017, nr 6.

Kasprzykowski A., Podbeskidzki konkurs historyczny. Licealiści o Solidarności, „Solidarność Podbeskidzia” 2017, nr 1.

Kasprzykowski A., Pomoc dla opozycjonistów – ważne zmiany!, „Solidarność Podbeskidzia” 2017, nr 4.

Kasprzykowski A., Stan wojenny po latach. ZOMO znów na ulicach, „Kronika Beskidzka” 2017, nr 50.

Kasprzykowski A., W rocznicę strajku: honory dla zasłużonych związkowców, „Solidarność Podbeskidzia” 2017, nr 1.

Kościański R., Cena patriotyzmu, „Wiadomości Kościańskie”, IX–XI 2017.

Kościański R., Szpiedzy w poznańskim Continentalu, „Wiadomości Kościańskie”, XII 2017.

Kotarba R., Płaszów – obóz zapomniany, „Alma Mater” 2017, nr 192-193.

Krzaczkowska A., Likwidacja „zetki”, „Biuletyn IPN” 2017, nr 1-2.

Krzysztofik M., Śmierć w piwnicach UB. Wyklęte biografie, „Gazeta Polska – Historia”, nr 10, marzec 2017.

Krzysztofik M., Żołnierz niezłomny. „Eam” – bohater lubelskiego podziemia niepodległościowego, „Gazeta Polska – Historia”, nr 18, 4 maja 2017.

Kujawa W., „Niełatwa jest droga do naszych celów”. Irena Bellert – członek konspiracji, więźniarka polityczna, profesor, „Glaukopis” 2017, nr 35.

Lipiński M., „Łatwy dostęp do zbiorów”, „wSieci” 22-28 V 2017, dodatek IPN „Archiwum Pełne Pamięci”.

Machała I., Ks. Konrad Szweda w świetle dokumentów Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, „Zeszyty Chorzowskie” 2016, T. 17 [wydana w 2017].

Majewski M., „Operacja kułacka”. Tajny rozkaz NKWD nr 00447, „Biuletyn IPN” 2017, nr 7/8.

Majewski M., Polscy uchodźcy w Campulung-Muscel, „Biuletyn IPN” 2017, nr 3.

Majewski M., Represje wobec Polaków w okresie Wielkiego Terroru 19371938, Dzieje.pl, 9 VIII 2017.

Majewski M., Tajny rozkaz NKWD nr 00485, „Nasz Dziennik”, 9 VIII 2017, „Dodatek Historyczny IPN Polska i Polacy”.

Morawski R., Łódź Piotrowa na Gdańskiej Zaspie, „wSieci Historii”, cykl „IPN prezentuje” 2017, nr 6 (49).

Morawski R., Objawienia w Oławie, „wSieci Historii”, cykl „Opowieści IPN” 2017, nr 9 (52).

Mysiakowska-Muszyńska J. [wstęp i oprac.], Edward Hanke, Pielgrzymka do Ziemi Świętej (1936 r.), „Glaukopis” 2017, nr 35.

Piekaruś D., Piekarz A., Żeby psy nie odgrzebały. Losy ciał poległych partyzantów, „Gazeta Polska – Historia”, nr 23, 7 czerwca 2017.

Piwko R., „Bitwa o handel” w świetle nielegalnej ulotki Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, „Kuryer Kielecki” 2017, nr 38 [dodatek do dziennika „Echo Dnia”, 22 VI 2017].

Piwko R., Aparat represji na przyczółku sandomierskim. Sprawozdanie z II Sandomierskiej Sesji Popularnonaukowej, „Sandomierzanin. Pismo społeczno-kulturalne” 2017, nr 11.

Piwko R., Obchody 73. rocznicy akcji „Burza” i bitwy pod Pielaszowem w Sandomierzu (29–30 lipca 2017 r.), „Sandomierzanin. Pismo społeczno-kulturalne” 2017, nr 9.

Piwko R., Obława na członków grupy „Mnicha” w relacji funkcjonariusza Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kielcach [w:] Ludwik Machalski „Mnich” (1929–1951), red. E. Krężołek, Kielce 2017.

Piwko R., Stronnictwo Demokratyczne wobec „bitwy o handel”, „Kuryer Kielecki” 2017, nr 38 [dodatek do dziennika „Echo Dnia”, 22 VI 2017];

Piwowar J., Działalność sądu doraźnego (Standgericht) w świetle zachowanych akt tajnej niemieckiej policji państwowej w Ciechanowie-Płocku, „Notatki Płockie” 2017, nr 3(252).

Poboży R., Garnitur dla ministra spraw wewnętrznych ZSRR, „wSieci Historii”, cykl „Opowieści IPN” 2017, nr 10 (53).

Rabiega R., Zbrodnia w imieniu prawa. Proces siedemnastu żołnierzy KWP 7 maja 1946 r. w Radomsku, „Kwartalnik Wyklęci” 2017, nr 2(6).

Sacewicz K., Wstęp [w:] Historyczny dodatek tematyczny do czasopisma „Bezwierszówka” XII 2017.

Sawicki J., „Obroża” wokół Warszawy [dzieje obwodu AK], Biuletyn Informacyjny. Miesięcznik Światowego Związku Żołnierzy AK” 2017, nr 09 (329).

Sawicki J., „Obroża” zapomniane powstanie, Biuletyn Informacyjny. Miesięcznik Światowego Związku Żołnierzy AK” 2017, nr 10 (330).

Sawicki J., Epilog „Obroży”. Pod nową władzą, Biuletyn Informacyjny. Miesięcznik Światowego Związku Żołnierzy AK” 2017, nr 11 (331).

Sawicki J., Kobiety w konspiracji VII Obwodu AK „Obroża”, Biuletyn Informacyjny. Miesięcznik Światowego Związku Żołnierzy AK”, 2017, nr 09 (329).

Sawicki J., Krzyż Armii Krajowej, Biuletyn Informacyjny. Miesięcznik Światowego Związku Żołnierzy AK” 2017, nr 12 (332).

Sawicki J., Między dwoma totalitaryzmami. Polska, Niemcy i Rosja sowiecka w obiektywie Juliena Bryana 1936-1937, [Niemcy], „Mówią Wieki” 2017, nr 5 (688).

Sawicki J., Między dwoma totalitaryzmami. Polska, Niemcy i Rosja sowiecka w obiektywie Juliena Bryana 1936-1937, [Polska], „Mówią Wieki” 2017, nr 7 (690).

Sawicki J., Między dwoma totalitaryzmami. Polska, Niemcy i Rosja sowiecka w obiektywie Juliena Bryana 1936-1937, [Rosja sowiecka], „Mówią Wieki” 2017, nr 11 (694).

Sawicki J., Między dwoma totalitaryzmami. Warszawa we wrześniu 1939 r. w obiektywie Juliena Bryana, „Mówią Wieki” 2017, nr 9 (692).

Sawicki J., Przeprawy AK na lewy brzeg Wisły, Biuletyn Informacyjny. Miesięcznik Światowego Związku Żołnierzy AK” 2017, nr 10 (330).

Sawicki J., SB na tropie archiwum „Obroży”, „Biuletyn Informacyjny. Miesięcznik Światowego Związku Żołnierzy AK” 2017, nr 11 (331).

Sawicki J., Śladami „Skrytego”, Biuletyn Informacyjny. Miesięcznik Światowego Związku Żołnierzy AK” 2017, nr 09 (329).

Sawicki J., Zaplecze konspiracji, Biuletyn Informacyjny. Miesięcznik Światowego Związku Żołnierzy AK” 2017, nr 09 (329).

Siwiec B., Jak zginął ojciec Ireny Santor?, „Bydgoski Informator Kulturalny” 2016, nr 12 [wydana w 2017].

Skubisz Ł., Skubisz P., Kto wysadził milicjantom trabanta i syrenkę, „Rzeczpospolita”, 2017, dodatek specjalny: „Bombą w komunę. Czynny opór przeciw władzy”.

Skubisz Ł., Skubisz P., Zamach bombowy na Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych w Kołobrzegu w 1989 r., „Glaukopis” 2016, nr 34.

Stempowski T., Obrazy Auschwitz, „wSieci Historii”, cykl „Z archiwum IPN” 2017, nr 2 (45).

Stempowski T., Portret pośmiertny „Roja”, „wSieci Historii”, cykl „Z archiwum IPN” 2017, nr 3 (46).

Stempowski T., Zobaczyć przeszłość, „wSieci” 22-28 V 2017, dodatek IPN „Archiwum Pełne Pamięci”.

Szcześniak R., Dziękujemy za dobrą pracę, „wSieci Historii”, cykl „Opowieści IPN” 2017, nr 12 (55).

Ślusarski K., Historia pewnego zdjęcia Oskara Schindlera, „wSieci Historii”, cykl „IPN prezentuje” 2017, nr 5 (48).

Ślusarski K., Rok niespełnionych nadziei…, „wSieci Historii”, cykl „Z archiwum IPN” 2017, nr 1 (44).

Trzyna G., Powrót „Ślepowrona”, „Biuletyn IPN” 2017, nr 6.

Wasilewski W., Katyńskie tajemnice rosyjskich archiwów, „Polska Zbrojna. Historia” 2017, nr 1–2.

Wasilewski W., W przededniu zagłady, „Nasz Dziennik”, 12 IV 2017.

Wasilewski W., Wyrwani śmierci, „Nasz Dziennik”, 12 IV 2017.

Witalec R., Eksterminacja ludności Wiśniowej w okresie okupacji niemieckiej, „Barbizon Wiśniowski” 2016, nr 10 [wydana w 2017].

Zielony P., Pogrzeb Bora-Komorowskiego, „wSieci Historii”, cykl „Opowieści IPN” 2017, nr 8 (51).

Zielony P., Proces ulubieńca Hitlera, „wSieci Historii”, cykl „IPN prezentuje” 2017, nr 4 (47).

Żuławnik M., Mławska jesień Kazimierza Jaroszyka, „Mława Life” 2017, nr 2.

do góry