Nawigacja

Видання IPN укр

Artykuły

Artykuły opublikowane przez pracowników pionu archiwalnego (2016 r.)

Artykuły naukowe

Bagieński W., Analiza sprawy ppłk. Michała Goleniewskiego, uciekiniera z wywiadu PRL [w:] Studia nad wywiadem i kontrwywiadem Polski w XX wieku, t. 3, red. W. Skóra, P. Skubisz, Szczecin 2016.

Balbus T., Likwidacja w kościele św. Katarzyny w Wilnie. Życie i śmierć Czesława Ancerewicza (1888–1943) [w:] Wywiad i kontrwywiad wojskowy Drugiej Rzeczypospolitej, red. T. Dubicki, Łomianki 2016.

Balbus T., Oddziały pozorowane dywersji pozafrontowej Zarządu IV NKGB w akcji. Casus Ławż koło Oszmiany (luty 1945 r.), „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” 2016, vol. 9.

Balbus T., Porucznik Bolesław Nowik, pracownik placówki Oddziału II SG WP w Wilnie, więzień NKWD, zastępca szefa kontrwywiadu Komendy Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej [w:] Wrzesień 1939 z perspektywy służb specjalnych. Materiały pokonferencyjne, red. R. Majzner, Częstochowa 2016.

Balbus T., Z dziejów Polski Podziemnej  [w:] Podziemie niepodległościowe w powiecie kępińskim 1945–1956, red. M. Łapa, Kępno 2016.

Bechta M., Chrzanowska A., Działalność ekspozytur wywiadu wschodniego AK, DSZ i II Korpusu Polskiego – krypt. „Pralnia II”, „Port”, „Liceum” w latach 1944–1946  [w:] W sieci. Powojenne polskie siatki wywiadowcze (AK-NIE-DSZ-WiN, PSZ) w latach 1944–1955, red. M. Bechta, Warszawa 2016.

Bednarek J., Antykomunistyczny oddział partyzancki Eugeniusza Kokolskiego „Groźnego” (sierpień 1945 r. – marzec 1946 r.) [w:] Konspiracja antykomunistyczna i  podziemie zbrojne w Wielkopolsce w latach 1945–1956, red. A. Łuczak i  A. Pietrowicz, wyd. 2 poprawione i uzupełnione, Poznań 2016.

Bednarek J., ICA-AtoM, ZoSIA, Cyfrowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Przegląd funkcjonalności systemów informatycznych do zarządzania zasobem archiwalnym [w:] Komputeryzacja i digitalizacja w archiwach, red. R. Leśkiewicz, A. Żeglińska, Warszawa 2016.

Bednarek J., Józef Kasprzak (1896–1951). Postać kierownika sekcji antykomunistycznej Komendy Policji Państwowej m. Łodzi w latach 1929–1939 w świetle dokumentów Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego [w:] Sekretna wojna II. Z dziejów kontrwywiadu II RP (1914) 1918–1945 (1948), red. Z. Nawrocki, Warszawa 2015 (druk 2016).

Bednarek J., Niebezpieczna „russomania”. Wielka Emigracja wobec Listu szlachcica polskiego o rzezi galicyjskiej do księcia Metternicha z okazji jego okólnika z 7 marca 1846 roku [w:] Rok 1846 w Krakowie i Galicji. Odniesienia, interpretacje, pamięć, red. K. K. Daszyk, T. Kargol, T. Szubert, Kraków 2016.

Bednarek J., Nowe fakty krwawej nocy kępińskiej [w:] Podziemie niepodległościowe w  powiecie kępińskim 1945–1956. Wybór artykułów publikowanych w „Tygodniku Kępińskim” w latach 1990–2015, red. M. Łapa, Kępno 2016.

Bednarek J., Radianśka dywersijno-rozwiduwalna hrupa „Arsenał” ta jiji dijalnist' na polśkych zemlach (żowteń 1944 – siczeń 1945 rr.), „Ukrajinśkyj istorycznyj żurnal” 2015, nr 6 (525).

Bednarek J., Sowiecka grupa dywersyjno-wywiadowcza „Arsenał” i jej działalność na ziemiach polskich (październik 1944–styczeń 1945), „Dzieje Najnowsze” 2016, nr 2.

Bednarek J., Zakres standaryzacji opisu archiwalnego w „Cyfrowym Archiwum” Instytutu Pamięci Narodowej [w:] Standaryzacja opisu archiwalnego, red. J. Bednarek, P. Perzyna, Warszawa–Łódź 2016.

Bednarek J., Żołnierz „Groźnego”. Historia Stanisława Przybylaka „Marianny” (1909–1953) [w:] Konspiracja antykomunistyczna i podziemie zbrojne w Wielkopolsce w  latach 1945–1956, red. A. Łuczak i A. Pietrowicz, wyd. 2 poprawione i  uzupełnione, Poznań 2016.

Białek S., Wincenty Brocki, kasiarz, szopenfeldziarz i mentor „Szpicbródki” w świetle przedwojennego dossier, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2016, t. 9.

Białek S., Wybrane czynniki wpływające na represjonowanie przez funkcjonariuszy osadzonych na przykładzie rzeczywistości więzień strzeleckich w latach 1950–1951 [w:] Przestępstwo – kara – więzienia na przestrzeni dziejów, red. A. Purat, A. Wedeł-Domaradzka, Bydgoszcz 2016.

Biełaszko M., Obrazki z przeszłości, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2016, nr 43 (oprac. wspomnień Teresy Drzal).

Brenda W.,Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie na tle piętnastolecia IPN  [w:] Warmińskomazurskie studia z historii najnowszej, t. I, Olsztyn 2016.

Brenda W., Deportacje z Warmii i Mazur do ZSRR w 1945 r. w świetle zeznań świadków, „Rocznik Mazurski” 2016, t. XX.

Brenda W., Działalność zbrojna konspiracji antykomunistycznej na Warmii i Mazurach w latach 1945-1947 [w:] Wojsko Polskie w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej po II wojnie światowej, red. H. Łach, Olsztyn 2016.

Brenda W., „Nasza walka na odcinku wrogiej działalności była niedostateczna…” Materiały PUBP Kolno z 1951 r., „Zeszyty Kolneńskie. Almanach społeczno–kulturalny Towarzystwa Jana z Kolna” 2015, nr 10 (druk 2016).

Brenda W., [rec.] Paweł P. Warot, Radio Olsztyn w latach 1952–1980, Olsztyn 2014, „Dzieje Najnowsze” 2016, rocznik XLVIII, t. I.

Brenda W., Polska Partia Robotnicza i stosunki polityczne w powiecie Ostrów Mazowiecka w drugiej połowie lat czterdziestych [w:] Powiat Ostrów Mazowiecka w pierwszej dekadzie rządów komunistycznych, red. K. Krajewski, Warszawa 2016.

Busse K., Co nam zostało po PAX-ie? [w:] Moja Garbatka, red. E. Dziedzicka, Garbatka 2016.

Byszewski P., „Biuletyn” i „Informator” – wydawnictwa organizacji „Ruch” [w:] Drugi obieg w PRL na tle samizdatu w państwach bloku sowieckiego po 1956 roku, red. P. Gasztold-Seń, N. Jarska, J. Olaszek, Warszawa 2016.

Ceglarz T., Służba Bezpieczeństwa wobec obchodów Milenium Chrztu Polski w Poznaniu, „Kronika Miasta Poznania” 2016, nr 1.

Dźwigał T., Flüsterpropaganda in der deutschen Bevölkerung Westpommerns in der Jahren 1945 bis 1956 [w:] Die Haltung der kommunistischen Behörden gegenüber der deutschen Bevölkerung in Polen in den Jahren 1945 bis 1989, red. A. Dziurok, P. Madajczyk, S. Rosenbaum, Gliwice-Opole 2015 (druk 2016).

Fornal P., Działalność niepodległościowa Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła w Miejscu Piastowym i działania operacyjne organów bezpieczeństwa PRL wobec Zgromadzenia [w:] Krosno i powiat krośnieński w latach 1944-1956. Materiały z konferencji naukowych zorganizowanych przez Muzeum Podkarpackie w Krośnie w latach 2012-2013, red. Cz. Nowak, Krosno 2015 (druk 2016).

Fornal P., Powiatowy Urząd (Delegatura ds.) Bezpieczeństwa Publicznego w Strzyżowie w latach 1954-1956, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2015, nr 42 (druk 2016).

Fornal P., Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krośnie w latach 1944-1956. Struktura, kierownicy, działalność [w:] Krosno i powiat krośnieński w latach 1944-1956. Materiały z konferencji naukowych zorganizowanych przez Muzeum Podkarpackie w Krośnie w latach 2012-2013, red. Cz. Nowak, Krosno 2015 (druk 2016).

Fornal P., Referat Ochrony przy Dyrekcji Krośnieńskiego Kopalnictwa Naftowego w latach 1950-1955 [w:] Krosno i powiat krośnieński w latach 1944-1956. Materiały z konferencji naukowych zorganizowanych przez Muzeum Podkarpackie w Krośnie w latach 2012-2013, red. Cz. Nowak, Krosno 2015 (druk 2016).

Gieszczyńska R., Działalność wystawiennicza Delegatury IPN w Olsztynie [w:] Warmińsko–mazurskie studia z historii najnowszej, t. I, Olsztyn 2016.

Grabowski Ł., Zasady współpracy Wojsk Ochrony Pogranicza i  Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Publicznego w latach 1954-1956 w ujęciu oficera Zarządu II Zwiadowczego WOP ppłk Hipolita Sławińskiego, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2016, t. 9.

Jedynak M., Partyzancka akcja na pociąg pod Wólką Plebańską 4 września 1943 r., „Kwarta. Pismo Historyczno-Społeczne” 2016, nr 1 (18).

Komorowski Ł., Działalność Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział w Buku w latach 1952-1989 [w:] Zimowa Szkoła Historii Najnowszej 2015, red. M. Przeperski, Ł. Kamiński, Warszawa 2016.

Kościański R., Stanisław Wolender (1902–1981) [w:] Powstańcy Wielkopolscy. Biogramy uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918–1919, t. XIII, red. B Polak, Poznań 2016.

Kruk B., Przez góry, przez tunel, przez pole, przez las... Środowisko naturalne, a transport kolejowy na Dolnym Śląsku od połowy XIX w. [w:] Od regaliów po dobro narodowe. Ochrona i wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego na ziemiach polskich – aspekt historyczny, red. T. Głowiński, M. Zawadka, Wrocław 2016.

Kruk B., Wczoraj i dziś granicznych stacji kolejowych w Polsce na wybranych przykładach [w:] Piękne, użyteczne, zbędne… Obiekty kolejowe w Polsce, red. M. Kapias, D. Keller, Rybnik 2016.

Krzysztofik M., Represje stosowane przez radomskie kolegia do spraw wykroczeń, „Kwarta” 2016, nr 2(19).

Kubasiewicz I., Dzieci i młodzież z Grecji w realiach PRL: domy dziecka, szkolnictwo, wychowanie [w:] PRL a wojna domowa w Grecji, red. M. Semczyszyn, Szczecin 2016.

Kujawa W., Kujawa A., Halina Stefania Skarżyńska, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2015, nr 42 (druk 2016).

Kujawa W., Pielacha K., Życie i działalność niepodległościowa Tadeusza Osińskiego ps. „Tek”, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2016, nr 42.

Kujawa W., Ruszczykowska (zam. Junosza-Krosnowska) Stefania Eligia, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2016, nr 43.

Kujawa W., Zofia Baniecka – osoba, bez której opozycja nie mogłaby się obejść, „Rocznik Historyczny Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego” 2016, nr 32.

Kurek R., Początki kariery krakowskiego komunisty na przykładzie losów Menaschego Grünspana (Romana Romkowskiego) w latach 1907-1930, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego – Prace Historyczne” 2016, Nr 143(1).

Langowski K., Generał Kazimierz Sosnkowski a Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce w latach 1943–1968 [w:] Polonia kanadyjska. Przeszłość i teraźniejszość, red. W. Gliński, Warszawa 2016.

Langowski K., Misja Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce [w:] Przedwrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej. Paryż–Londyn–Monachium–Nowy Jork, red. V. Wejs-Milewska, E. Rogalewska, Białystok 2016.

Majewski M., Feliks Świątek (1906–1966) – ostatni naczelnik Wydziału Społeczno-Politycznego Departamentu Spraw Wewnętrznych Delegatury Rządu na Kraj [w:] Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP. Z działalności Oddziału II SG WP, t. 7, red. T. Dubicki, Łomianki 2016.

Majewski M., Kontrwywiad PRL wobec Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów Andrija Melnyka w latach 1944–1989, „Dzieje Najnowsze” 2016, nr 3.

Majewski M., Soviet advisors in the Polish Ministry of Public Security (Ministry of Internal Affairs) between 1944–90, Archiva Moldaviae” 2016, vol. VIII.

Małyszka A., NSZZ „Solidarność” w gminie Swarzędz w latach 1980–1981 [w:] „Solidarność” 1980–1981 w kraju i w Wielkopolsce. Szkice do portretu, red. K. Brzechczyn, Poznań 2016.

Marcinkiewicz-Kaczmarczyk A., Cnoty żołnierza konspiracji – sposoby kształtowania morale członków i członkiń SZP-ZWZ-AK w latach 1939–1945 [w:] O powinnościach żołnierskich. Tym co polskość zachowali i o nią walczyli, t. 2, red. M. Kardas, Oświęcim 2016.

Marcinkiewicz-Kaczmarczyk A., Kształtowanie postaw politycznych oficerów i podoficerów Oddziału/Zarządu II Sztabu Generalnego WP w latach 1950–1956 [w:] Studia nad wywiadem i kontrwywiadem Polski w XX wieku, t. 3, red. W. Skóra, P. Skubisz, Szczecin 2016.

Marcinkiewicz-Kaczmarczyk A., Postawy byłych członkiń Wojskowej Służby Kobiet Armii Krajowej represjonowanych przez władze PRL w latach 1945–1956 [w:] Obywatelki na obcasach. Kobiety w życiu publicznym (XIX–XXI w.), t. 1, red. U. Kozłowska, T. Sikorski, A. Wątor, Radzymin–Warszawa 2016.

Marcinkiewicz-Kaczmarczyk A., Rola Ligi Kobiet w popularyzowaniu polityki władz „Polski Ludowej” [w:] Polska Ludowa 1944–1989 – wybrane problemy historii politycznej i społecznej, red. D. Litwin, K. Bałękowski, Lublin 2016,

Mysiakowska-Muszyńska J., „Choć różne zadania – równe mamy obowiązki”. O społeczno-politycznej roli kobiet w świetle prasy młodego pokolenia ruchu narodowego lat 20. i 30. XX w. [w:] Obywatelki na obcasach. Kobiety w życiu publicznym (XIX–XXI w.), t. 1, red. U. Kozłowska, T. Sikorski, A. Wątor, Radzymin–Warszawa 2016.

Oszytko J., Zarys wojennych i powojennych losów absolwenta Szkoły Podchorążych Rezerwy Marynarki Wojennej w Oekhampton – Walentego Zygmunta Milenuszkina (1921-1989) i jego najbliższej rodziny w świetle zachowanych akt i kartotek organów bezpieczeństwa PRL [w:] O powinnościach żołnierskich”, t. 3. Na krętych drogach żołnierskich losów, red. A. Drzewiecki, Gdynia 2016.

Perzyna P., Problemy terminologiczne wynikające z komputeryzacji archiwów [w:] Komputeryzacja i digitalizacja w archiwach, red. R. Leśkiewicz, A. Żeglińska, Warszawa 2016.

Perzyna P., Standaryzacja opisu archiwalnego a digitalizacja [w:] Standaryzacja opisu archiwalnego, red. J. Bednarek, P. Perzyna, Warszawa–Łódź 2016.

Piekarska A. K., Kabarety polityczne PRL. Wybrane problemy badawcze ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji aparatu bezpieczeństwa, „e-Politikon. Kwartalnik Naukowy Ośrodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego” 2016, nr XVIII.

Piekaruś D., Grupa kierownicza i funkcjonariusze PUBP w Chełmie (sierpień 1944lipiec 1945), „Rocznik Chełmski” 2016, t. 20.

Piekaruś D., Pod czujnym okiem bezpieki. Funkcjonariusze UB w Łęcznej w latach 19441948, „Merkuriusz Łęczyński” 2016, nr 29.

Piekaruś D., Polska Partia Socjalistyczna [w:] Dzieje Lubelszczyzny 19441956. Aspekty polityczne, red. T. Osiński, M. Mazur, Lublin 2016.

Piekaruś D., Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krasnymstawie, Historia, ludzie, fakty..., „Zapiski krasnostawskie” 2016, t. 6.

Piekaruś D., Powstanie Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Zamościu, „Kwarta” 2016, nr 3-4 (20-21).

Piekaruś D., Piekarz A., Śmierć i zapomnienie. Losy ciał „poległych bandytów”, „Aparat represji w Polsce Ludowej 1944–1989” 2015, nr 13 (druk 2016).

Piekarz A., Akcja oddziałów Leona Taraszkiewicza „Jastrzębia” i Stefana Brzuszka „Boruty” w Łęcznej (22 V 1946 r.), „Merkuriusz Łęczyński” 2016, nr 29.

Piwko R., Ppor. rez. Jan Kuśnierz „Mysz”, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2015, nr 42 (druk 2016).

Piwko R., Kucharski S., Kpt. Tadeusz Kucharski (1897–1952), „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2016, nr 44.

Rajewski A., From Historical Biography to the Site of Memory: Representations of the Historical Figure (the case of Cardinal Stefan Wyszyński) [w:] Series Analyses and Interpretations, vol. II. „Biography in the Humanities. Differences-Limits-Possibilities”, edit by: P. Misiewicz, F. Mudzo, M. Sawicki, Poznań 2016.

Rajewski A.,  Historyk i Kardynał. Wpływ historiografii Oskara Haleckiego na poglądy historyczne Stefana Wyszyńskiego, „Sentire cum Ecclesiae” 2016, t. 4.

Romanek J., Milicja Obywatelska [w:] Dzieje Lubelszczyzny 1944-1956. Aspekty polityczne, red. T. Osiński, M. Mazur, Lublin 2016.

Romanek J., Oficjalna opozycja – Polskie Stronnictwo Ludowe (1945-1949) [w:] Dzieje Lubelszczyzny 1944-1956. Aspekty polityczne, red. T. Osiński, M. Mazur, Lublin 2016.

Romanek J., Stronnictwo Ludowe (1944-1949) [w:] Dzieje Lubelszczyzny 1944-1956. Aspekty polityczne, red. T. Osiński, M. Mazur, Lublin 2016.

Romanek J., Zjednoczone Stronnictwo Ludowe (1949-1956) [w:] Dzieje Lubelszczyzny 1944-1956. Aspekty polityczne, red. T. Osiński, M. Mazur, Lublin 2016.

Rybarczyk P., Wspomnienia kpt. Stefana Paluszkiewicza, kierownika Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego we Włocławku (1945-1946), zastępcy szefa Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Bydgoszczy (1946-1947) i Wrocławiu (1947-1950), „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989” 2015, nr 13 (druk 2016).

Sawicki J., Pamięć i polityka historyczna na przykładzie walki z legendą Powstania Warszawskiego [w:] Narracje pamięci. Między polityką a historią, red. K. Kącka i inni, Toruń

Sawicki J., Pomnik jako pole bitwy – studium przypadku, „Roczniki Nauk Społecznych KUL” 2015, t. 7, nr 3 (druk 2016).

Skrzypek A., Kościół katolicki w prasie rzeszowskiej w latach 1944-1947 [w:] Zagadnienia religijne i narodowościowe we współczesnych badaniach polskich, słowackich i ukraińskich na terenie Euroregionu Karpackiego, red. K. Rejman i W. Wierzbieniec, Jarosław 2015 (druk 2016).

Stanuch Z., Działalność ks. Franciszka Włodarczyka TChr w latach 1945-1953 jako przykład integracji Kościoła ze społeczeństwem [w:] Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim. Tom 1: 1945-1956, red. Z. Stanuch, G. Wejman, M. Siedziako, Szczecin 2016.

Stanuch Z., Odpowiedź na recenzję Przemysława Benkena dotyczącą monografii „Walka o religię. Katechizacja szkolna i pozaszkolna na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1961”, „Dzieje Najnowsze” 2016, nr 3.

Stanuch Z., Zgromadzenia zakonne na tzw. Pomorzu Środkowym w dokumentach Instytutu Pamięci Narodowej oddział w Szczecinie [w:] Leksykon zakonów i instytutów życia konsekrowanego w Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, red. ks. dr T. Ceynowa, Koszalin 2016.

Stanuch Z., Źródła dotyczące orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 r. w zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej [w:] Dalekowzroczność czy doraźne cele? W 50 rocznicę orędzia biskupów polskich do niemieckich, red. D. A. Rymar, Gorzów Wielkopolski 2016.

Szopa P., Działania władz bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości wobec folksdojczów po zakończeniu wojny [w:] Krosno i powiat krośnieński w latach 1944-1956. Materiały z konferencji naukowych zorganizowanych przez Muzeum Podkarpackie w Krośnie w latach 2012-2013, red. Cz. Nowak, Krosno 2015 (druk 2016).

Szopa P., Działania władz bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości Polski „ludowej” wobec osób oskarżanych o współpracę z Niemcami [w:] Krosno i powiat krośnieński w latach 1944-1956. Materiały z konferencji naukowych zorganizowanych przez Muzeum Podkarpackie w Krośnie w latach 2012-2013, red. Cz. Nowak, Krosno 2015 (druk 2016).

Szopa P., Niemieckie organy bezpieczeństwa działające na terenie gminy Niebylec w latach 1939-1944 „Rocznik Niebylecki” 2015 (druk 2016).

Szopa P., Rajd „Zapory”, „Kwartalnik Czudecki”, IV-VI 2016.

Wąsewicz-Madejek A., Zagadnienie fałszowania pieczęci w świetle wybranej dokumentacji z zasobu Instytutu Pamięci Narodowej, „Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny” 2016, nr 26.

Wiejaczka P.,Internowanie sióstr benedyktynek z opactwa pod wezwaniem świętego Wojciecha w Staniątkach w klasztorze bernardynów w Alwerni [w:]„Bić takiego wroga jak kler” – osoby duchowne i zakonne w miejscach odosobnienia za żelazną kurtyną, red. M. Grądzka-Rejak, J. Marecki, Kraków 2016.

Wójcik B., „Całe życie był wolny”. Antoni Bartyński (1933-2012) – sylwetka działacza ludowego z regionu rzeszowskiego [w:] Opozycja i opór społeczny w Polsce po 1956 roku, t. 3, red. A.W. Kaczorowski, T. Kozłowski, J. Olaszek, Warszawa 2016.

Wójcik B., Konspiracyjna działalność prof. Ludwika Chmaja w Wilnie w latach 1939-1945 na podstawie wybranych materiałów archiwalnych [w:] Pedagogika Filozoficzna, Tom VI, Filozofia wychowania w Europie Środkowej w kontekście uwarunkowań historycznych, społecznych, politycznych i filozoficznych, red. S. Sztobryn, K. Kamiński, M. Wasilewski, Łódź 2015 (druk 2016).

Wójcik B., „Walczyć do ostatniego tchu”. Niepodległościowe zmagania młodzieży na terenie województwa rzeszowskiego w latach 1950-1953 – zarys zagadnienia, „Prace Historyczno-Archiwalne”, t. XXVII, Rzeszów 2015 (druk 2016).

Żuławnik M., Ofensywa prasowa sanacji w województwie warszawskim w latach 1927-1930 na przykładzie organów Partii Pracy i Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem, „Studia Mazowieckie” 2016, nr 2.

Żuławnik M., Zakrwawione sztandary. Zjazd Polskiego Stronnictwa Ludowego w Płocku 18 sierpnia 1946 r., „Płocki Rocznik Historyczno-Archiwalny” 2016, t. 8.

 

Artykuły popularnonaukowe

Adamów K., Karlino w ogniu, „wSieci Historii”, cykl „Z fototeki IPN” 2016, nr 2 (33).

Adamów K., Nielegalne święto, „wSieci Historii”, cykl „Z fototeki IPN” 2016, nr 5 (36).

Badura A., „Krutka brutka”. Zmagania językowe funkcjonariuszy bezpieki, „CzasyPismo. O historii Górnego Śląska” 2016, nr 1(9).

Bagieński W., Działalność wywiadowcza i kontrwywiadowcza polskich emigrantów w pierwszych latach po II wojnie światowej, „Biuletyn Informacyjny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej” 2016, nr 9.

Bagieński W., Macki PRL w Watykanie, „Historia Do Rzeczy” 2016, nr 9.

Bagieński W., Posłowie [w:] P. Wroński, Spowiedź życia. U wrót czyśćca. W rozmowie z Przemysławem Wojciechowskim, Warszawa 2016.

Bagieński W., Przedmowa [w:] P. Wroński, Czas nielegałów. Krótki kurs kontrwywiadu dla amatorów, Warszawa 2016.

Bagieński W., Przewodnik po SB, „Historia Do Rzeczy” 2016, nr 2.

Bagieński W., System paszportowy PRL – od ograniczeń ku swobodzie podróżowania [w:] Paszporty wczoraj i dziś. 25 lat wydawania paszportów przez wojewodów, 10 lat wydawania paszportów biometrycznych, Warszawa 2016.

Bagieński W., Śmierć szefów bezpieki, „Historia Do Rzeczy” 2016, nr 4.

Balbus T., „Czy jesteś nikczemny, czy tylko mały i słaby?”. Życie i śmierć Teodora Bujnickiego (1907–1944), „Biuletyn Informacyjny. Miesięcznik Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej” 2016, nr 12.

Balbus T., Gwiazda z ludzkich ciał, „Biuletyn Informacyjny. Miesięcznik Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej” 2016, nr 3.

Balbus T., Między Lwowem a Wrocławiem. Kresowe okręgi AK–WiN, „Biuletyn Informacyjny. Miesięcznik Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej” 2016, nr 4.

Balbus T., „Wypróbowany w najcięższych sytuacjach”. Kapitan Jerzy Łoziński (1912–1949), oficer do zadań specjalnych kontrwywiadu wileńskiej Armii Krajowej, „Biuletyn Informacyjny. Miesięcznik Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej” 2016, nr 9.

Bednarek J., Tajemnica śmierci Włady Bytomskiej, „wSieci Historii” 2016, nr 4 (35).

Benczew B., Cafe Ring, czyli nie tylko o piciu kawy, „Nowiny Raciborskie”, 20 IX 2016.

Benczew B., Chcieli pomnika w Roszkowie, ale PRL zabraniał, „Nowiny Raciborskie”, 2 X 2016.

Benczew B., Franciszek Stal w Raciborzu, przyczynek do biografii, „Almanach Prowincjonalny” 2016, nr 24.

Benczew B., Julian Dębski - internować!, „Nowiny Raciborskie”, 13 XII 2016.

Benczew B., Polacy za drutami – Polenlager nr 82 w Pogrzebieniu, „Nowiny Raciborskie”, 16 II 2016.

Benczew B., Racibórz 30 lat temu. Katastrofa ekologiczna, „Nowiny Raciborskie”, 20 XII 2016.

Benczew B., Sprawa wysiedlenia z Zabełkowa, „Nowiny Raciborskie”, 14 VI 2016.

Benczew B., Żołnierze Wyklęci w Raciborzu, „Nowiny Raciborskie”, 1 III 2016.

Białek S., Adwokat, strzelczanin i więzień polityczny, „Strzelec Opolski” 2016, nr 38.

Białek S., Centralne Więzienie Karne w Strzelcach Opolskich w oczach warszawskiego doliniarza, „CzasyPismo. O historii Górnego Śląska” 2016, nr 2 (10).

Bijak B., Nieudany werbunek. Matka studenta kontra SB, „Kronika Miasta Łodzi” 2016, nr 2.

Brenda W., [rec.] Auschwitz przed sądem, „Debata. Miesięcznik regionalny” 2016, nr 8.

Brenda W., Bo byli Polakami… Akcja NZW w Drygałach i Białej w lipcu 1946r., „Tygodnik Piski” 2016, nr 28.

Brenda W., Kierunek: Prusy Wschodnie, „Pamięć.pl – Biuletyn IPN” 2016, nr 7-8.

Brenda W., Olsztyński lipiec 1946, „Wiadomości. Gazeta Warmińska”, 7 VII 2016.

Brenda W., Pochówki i inne formy upamiętniania Żołnierzy Wyklętych na Warmii i Mazurach [w:] Ochrona pamięci o ofiarach działań wojennych na Warmii i Mazurach, red. P. Kardela, Olsztyn 2016.

Brenda W., Polska 1944/1945: wyzwolenie czy nowa okupacja?, „Debata. Miesięcznik regionalny” 2016, nr 6.

Brenda W., Pomnikowa dekomunizacja odblokuje eksponowane miejsca w przestrzeni publicznej [wywiad], „Wiadomości. Gazeta Warmińska”, 12 V 2016.

Brenda W., Powstanie Służby Zwycięstwu Polski, „Martyria” 2016, nr 11.

Brenda W., Przestępcy w mundurach MO, „Pamięć.pl – Biuletyn IPN” 2016, nr 3.

Brenda W., Tamte Grudnie, „Martyria” 2016, nr 12.

Zdarzenie w Pańskiej Woli, „Debata. Miesięcznik regionalny” 2016, nr 1.

Buliński R., „Wschodnia” propaganda w służbie III Rzeszy, „Militaria. Wydanie Specjalne” 2016, nr 5(51).

Ceglarz T.,O. Rydzyk – człowiek „Solidarności”, „wSieci Historii” 2016, nr 6.

Chrzanowski R., Polityka wyglądałaby może inaczej, gdyby Staszek był wśród nas, „Dziennik Bałtycki”, 26 VIII 2016.

Czyżewski P., Przedmowa [w:] A. Pełkowski, Kalendarium dziejów Wasilkowa i okolic 1025-1990, Białystok 2016.

Dyrcz R., Wieliccy proboszczowie czasów totalitaryzmów w dokumentach komunistycznej bezpieki. Działania operacyjne i administracyjne wobec ks. Józefa Śliwy, ks. Władysława Grohs de Rosenburg i ks. Kazimierza Gałońskiego, „Biblioteczka Wielicka” Zeszyt 172 Duchowieństwo wielickie w XX wieku, red. J. Duda, Wieliczka 2016.

Dźwigał M., Dźwigał T., Przeżyliśmy własną śmierć – rozmowa z Edwardem Zamiarą, „Pamięć.pl – Biuletyn IPN” 2016, nr 7-8.

Formella S., „Nagónka” Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô na Bôłtëcczi Institut wedle „Periklesa”. Dzél 1. („Nagonka” Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego na Instytut Bałtycki według „Peryklesa”. Część 1), „Pomerania” 2016, Nr 2 (495).

Formella S., „Nagónka” Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô na Bôłtëcczi Institut wedle „Periklesa”. Dzél 2. („Nagonka” Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego na Instytut Bałtycki według „Peryklesa”. Część 2), „Pomerania” 2016, Nr 3 (496).

Formella S., Pamiątka pò mòrdarzu (pol. Pamiątka po mordercy) [w:] Swiat dobëcô (pol. Świat zwycięstwa). Antologia utworów z XVI Ogólnopolskiego Konkursu Prozatorskiego im. Jana Drzeżdżona z 2015 roku, Wejherowo 2016.

Formella S., Pòmachtóny żëwòt Bruna Richerta wedle aktów z archiwùm Institutu Nôrodny Pamiãcë (dzél 1), (Pogmatwane życie Brunona Richerta w świetle akt z archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Część 1), „Pomerania” 2016, Nr 4 (497).

Formella S., Pòmachtóny żëwòt Bruna Richerta wedle aktów z archiwùm Institutu Nôrodny Pamiãcë (dzél 2), (Pogmatwane życie Brunona Richerta w świetle akt z archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Część 2), „Pomerania” 2016, Nr 5 (498).

Formella S., Pòmachtóny żëwòt Bruna Richerta wedle aktów z archiwùm Institutu Nôrodny Pamiãcë (dzél 3), (Pogmatwane życie Brunona Richerta w świetle akt z archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Część 3), „Pomerania” 2016, Nr 6 (499).

Formella S., Pòmachtóny żëwòt Bruna Richerta wedle aktów z archiwùm Institutu Nôrodny Pamiãcë (dzél 4), (Pogmatwane życie Brunona Richerta w świetle akt z archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Część 4), „Pomerania” 2016, Nr 7-8 (500).

Formella S., Pòmachtóny żëwòt Bruna Richerta wedle aktów z archiwùm Institutu Nôrodny Pamiãcë (dzél 5), (Pogmatwane życie Brunona Richerta w świetle akt z archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Część 5), „Pomerania” 2016, Nr 9 (501).

Formella S., Pòmachtóny żëwòt Bruna Richerta wedle aktów z archiwùm Institutu Nôrodny Pamiãcë (dzél 6), (Pogmatwane życie Brunona Richerta w świetle akt z archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Część 6), „Pomerania” 2016, Nr 10 (502).

Formella S., Pòmachtóny żëwòt Bruna Richerta wedle aktów z archiwùm Institutu Nôrodny Pamiãcë (dzél 7), (Pogmatwane życie Brunona Richerta w świetle akt z archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Część 7), „Pomerania” 2016, Nr 11 (503).

Formella S., Pòmachtóny żëwòt Bruna Richerta wedle aktów z archiwùm Institutu Nôrodny Pamiãcë (dzél 8), (Pogmatwane życie Brunona Richerta w świetle akt z archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Część 8), „Pomerania” 2016, Nr 12 (504).

Formella S., Zéńdzenia ù Méstra Jana. Jón Trepczik w ùbecczich zôpiskach do 1956 r. Dzél 8. (Spotkania u Mistrza Jana. Jan Trepczyk w ubeckich zapiskach do 1956 r. Część 8), „Pomerania” 2016, Nr 1 (494).

Gucewicz D., Co się wydarzyło, kiedy świętowano tysiąclecie chrztu Polski, „30 Dni” 2016, nr 3.

Gucewicz D., Prymas Stefan Wyszyński i zapomniany gdański Maj ‘66, „Nasza Historia” 2016, nr 5.

Gucewicz D., Tysiąclecie na Ziemi Tczewskiej, „Kociewski Magazyn Regionalny” 2016, nr 3.

Jagodzińska A., Mauthausen-Gusen. Modlący się obóz, „wSieci Historii” 2016, nr 9.

Jagodzińska A., Kardynał Adam Kozłowiecki – „kapłan w obozowym pasiaku”. Dachau –niemiecki obóz koncentracyjny miejscem eksterminacji duchowieństwa polskiego w l. 1939-1945”, „Przegląd Kolbuszowski” 2016, nr 272-276 [cz. 1-5].

Jagodzińska A., Mauthausen Gusen i „Różańce z Gusen”, „Przegląd Kolbuszowski” 2016, nr 277-278 [cz. 1-2].

Jagodzińska A., Obóz koncentracyjny w Konstantynowie Łódzkim. Informacje historyczne [w:] Archidiecezjalne obchody 1050. Rocznicy Chrztu Polski. Martyrologia Narodu Polskiego, Konstantynów Łódzki 2016.

Jagodzińska A., Piekło go nie zmogło, „Idziemy”, 1 V 2016.

Jagodzińska A., Twórczość artystyczna więźniów obozów koncentracyjnych [w:] Z. Pociłowska-Kann, Noc wigilijna. Obraz symboliczny, Warszawa 2016.

Jedynak M., Józef Nikodem Czernikiewicz „Sęk” (1925–2015), „Wykus” 2016, nr 21.

Jedynak M., Matylda Regina Stambuldzys „Matylda” (1923–2016), „Wykus” 2016, nr 21.

Jedynak M., Mieczysław Sitek „Wiktor”, „Kut” (1922–2015), „Wykus” 2016, nr 21.

Jedynak M., Mjr Eugeniusz Gedymin Kaszyński „Nurt”, „Sęp”, „Mur”, „Zygmunt”, „Pomocnik Historyczny Polityki” 2016, nr 2.

Jedynak M., Mjr Hieronim Kazimierz Dekutowski „Zapora”, „Odra”, „Reżu”, „Pomocnik Historyczny Polityki” 2016, nr 2.

Jedynak M., Polskie świętowanie pod niemiecką okupacją, „Mówią wieki” 2016, nr specjalny.

Jedynak M., Ppłk Alfred Paczkowski „Wania”, „Walenty”, „Włodek”, „Pani Ziuta”, „Pomocnik Historyczny Polityki” 2016, nr 2.

Jedynak M., Ppłk Maciej Kalenkiewicz „Jan Kotwicz”, „Kotwicz”, „Kotwica”, Maciej”, „Bóbr”, „Pomocnik Historyczny Polityki” 2016, nr 2.

Jedynak M., Ppor. Waldemar Mariusz Szwiec „Jakub”, „Robot”, „Ryś”, „Dal”, „Pomocnik Historyczny Polityki” 2016, nr 2.

Jedynak M., Słowniczek cichociemnego, „Pomocnik Historyczny Polityki” 2016, nr 2.

Jedynak M., Tadeusz Obara „Zbyszek”, „Szczupak” (1922–2016), „Wykus” 2016, nr 21.

Kapusta M., Harcerstwo niepokorne w sztafecie pokoleń walki o Niepodległość, „Krakowski Rocznik Historii Harcerstwa” 2016, t. XII.

Kapusta M., W rocznicę egzekucji 21 października 1943 r., „Kurier Zwierzyniecki” 2016, nr 5 (231).

Kasprzykowski A., Co oni wiedzą o Solidarności… Konkurs dla licealistów, „Kronika Beskidzka” 2016, nr 6.

Kasprzykowski A., Licealiści o „Solidarności”, „Solidarność Podbeskidzia” 2016, nr 7.

Kasprzykowski A., Na tropach żołnierzy Bartka, „Kronika Beskidzka” 2016, nr 13.

Kasprzykowski A., Prawda o Katyniu. Konkurs i przegląd filmowy w rocznicę zbrodni, „Kronika Beskidzka” 2016, nr 15.

Kasprzykowski A., Solidarność za kratami, „Głos Ziemi Cieszyńskiej” 2016, nr 50.

Kasprzykowski A., Strajkowe spotkanie po latach, „Solidarność Podbeskidzia” 2016, nr 1.

Kasprzykowski A., W 70. rocznicę zbrodni. Pamięci zamordowanych żołnierzy NSZ, „Kronika Beskidzka” 2016, nr 38.

Kasprzykowski A., W rocznicę wojny polsko-jaruzelskiej, „Kronika Beskidzka” 2016, nr 49.

Kluska B., Komputery sprzed naszej ery, „Ale Historia” 2016, nr 13.

Kluska B., Telewizja z kosmosu, „Ale Historia” 2016, nr 37.

Kluska B., Wideorewolucja w PRL, „Ale Historia” 2016, nr 33.

Kościański R., Kościaniacy w czerwcu 1956 roku, „Gazeta Kościańskaˮ 2016, nr 25.

Kościański R., Kpt. Leon Kmiotek i jego żona Melania, czyli rzecz o początku konspiracji wielkopolskiej, „Wiadomości Kościańskie” 2016, nr 10–11.

Kotarba R., Obóz Płaszów. Historia, świadkowie, teraźniejszość [w:] Płaszów. Odkrywanie, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2016.

Krężołek H., Rocznica 3 maja w obiektywie bezpieki, „Kuryer Kielecki” 2016, nr 3 (32) [dodatek do „Echa Dnia” 30 IV 2016].

Kwaśniak M., Gwardia Warszawa – perła w koronie bezpieki, „wSieci Historii”, cykl „Prasport” 2016, nr 10 (41).

Kwaśniak M., Lekkie pióro redaktora Aleksandrowicza, „wSieci Historii”, cykl „Zdarzyło się” 2016, nr 4 (35).

Kwaśniak M., Skrzydłowy rodem z Warszawy, „wSieci Historii”, cykl „Prasport” 2016, nr 1 (32).

Kwaśniak M., Transfer pod okiem bezpieki, „wSieci Historii”, cykl „Z fototeki IPN” 2016, nr 1 (32).

Kwaśniak M., Włoskie wakacje ukraińskich esesmanów, „wSieci Historii”, cykl „Zdarzyło się” 2016, nr 8 (39).

Majewski M., Wydział Bezpieczeństwa MSW 1926–1939, „Biuletyn Informacyjny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej” 2016, nr 9.

Małyszka A., Drogi do niepodległości. Listopad 1918 r. w Swarzędzu. Swarzędz i Swarzędzanie w Powstaniu Wielkopolskim, „Prosto z ratusza. Bezpłatne pismo informacyjne” 2016, nr 3(323).

Małyszka A., Swarzędz i Swarzędzanie w Powstaniu Wielkopolskim, „Informator Swarzędzki” 2016, nr 2.

Małyszka A., Swarzędz w Czerwcu 1956 r., „Prosto z ratusza. Bezpłatne pismo informacyjne” 2016, nr 6(326).

Morawski R., Kryptonim „Syrena” – czyli preludium Stanu Wojennego, „wSieci Historii”, cykl „Z fototeki IPN” 2016, nr 12 (43).

Morawski R., Pierwsze „aresztowanie” Obrazu Nawiedzenia, „wSieci Historii”, cykl „Z fototeki IPN” 2016, nr 4 (35).

Piwko R., Obozowe Drużyny Bojowe w Sandomierzu 1944–1946 jako przykład lokalnej organizacji podziemia antykomunistycznego, „Zeszyty Sandomierskie” 2016, nr 38.

Poboży R., Beatrice i Turyści, „wSieci Historii”, cykl „Z fototeki IPN” 2016, nr 8 (39).

Popek L., Anatol Franciszek Sulik [w:] A. Sulik, A. Zamojski Przewodnik historyczny po wołyńskim pobojowisku Legionów Józefa Piłsudskiego pod Kościuchnówką, Lublin 2016.

Skubisz Ł., Skubisz P., Krwawy salut, „Szczeciner” 2016, nr 7.

Stanuch Z., Bohaterowie nie bandyci, [wywiad], „Gazeta Goleniowska”, 4 III 2016.

Stanuch Z., Krzyż Wolności i Solidarności dla ks. Krzysztofa Zdziarskiego, „Gazeta Goleniowska”, 2 XII 2016.

Stanuch Z., Krzyż Wolności i Solidarności, „Niedziela-Kościół nad Odrą i Bałtykiem”, 4 XII 2016.

Stanuch Z., Naukowe wspomnienie w roku jubileuszowym, „Niedziela-Kościół nad Odrą i Bałtykiem”, 27 XI 2016.

Stanuch Z., O udostępnianiu dokumentów dot. Lecha Wałęsy w świetle ustawy o IPN, „Gazeta Goleniowska”, 18 III 2016.

Stanuch Z., Refleksje z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej, „Gazeta Goleniowska”, 9 IX 2016.

Stempowski T., Bejsbol w Moskwie, „wSieci Historii”, cykl „Z fototeki IPN” 2016, nr 10 (41).

Szcześniak R., 1966: walka o rząd dusz, „Pamięć.pl – Biuletyn IPN”, cykl „Stop-klatka” 2016, nr 5 (50).

Szcześniak R., Obrona Warszawy, „Pamięć.pl – Biuletyn IPN”, cykl „Stop-klatka” 2016, nr 9 (54).

Szcześniak R., Polski papamobil, „wSieci Historii”, cykl „Z fototeki IPN” 2016, nr 6 (37).

Szcześniak R., Śmierć „Żelaznego”, „Pamięć.pl – Biuletyn IPN”, cykl „Stop-klatka” 2016, nr 3 (48).

Szcześniak R., „To! Są moi chłopcy”, „wSieci Historii”, cykl „Z fototeki IPN” 2016, nr 3 (34).

Szcześniak R., Warszawa – miasto feniks, „Pamięć.pl – Biuletyn IPN”, cykl „Stop-klatka” 2016, nr 1 (46).

Szcześniak R., Wolne państwo w sercu puszczy, „Pamięć.pl – Biuletyn IPN”, cykl „Stop-klatka” 2016, nr 7 – 8 (52-53).

Ślusarski K.W., Mosty dla pieszych w getcie łódzkim, „Pamięć.pl – Biuletyn IPN”, cykl „Stop-klatka” 2016, nr 4 (49).

Ślusarski K.W., Na tułaczym szlaku…, „wSieci Historii”, cykl „Z fototeki IPN” 2016, nr 7 (38).

Ślusarski K.W., Zmiana okupantów w Stryju, „wSieci Historii”, cykl „Z fototeki IPN” 2016, nr 9 (40).

Wasilewski W., Nauczyciel patriotyzmu, „Nasz Dziennik”, 4–5 V 2016.

Wójcicka E., ,,Krótka historia jednego pasiaka”, „Tragiczna pamiątka”, „Pamięć.pl – Biuletyn IPN” 2016, nr 5.

Zielony P., Pożegnanie orędownika prawdy, „wSieci Historii”, cykl „Z fototeki IPN” 2016, nr 11 (42).

Zielony P., Wizyta w archiwum IPN, „Wiadomości historyczne z wiedzą o społeczeństwie” 2016, nr 1.

do góry