Nawigacja

Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej

Laureaci Konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku 2015

  • Pamiątkowe zdjęcie laureatów IX edycji Konkursu wraz z przybyłymi na uroczystość promotorami nagrodzonych prac oraz przedstawicielami komisji konkursowej i organizatorów
    Pamiątkowe zdjęcie laureatów IX edycji Konkursu wraz z przybyłymi na uroczystość promotorami nagrodzonych prac oraz przedstawicielami komisji konkursowej i organizatorów
  • Obrazek

Warszawa, 29 kwietnia 2016 r. 

Protokół posiedzenia Komisji oceniającej prace nadesłane na IX edycję Konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku 

Zgodnie z Regulaminem Konkursu, Komisja powołana przez Prezesa IPN oraz Dyrektora Instytutu Historii PAN, po zapoznaniu się w odpowiednim trybie z nadesłanymi w terminie i zaakceptowanymi do dalszej oceny pracami magisterskimi w liczbie 22 oraz pracami doktorskimi w liczbie 8 i po odbyciu odpowiednich procedur recenzyjnych, spotkała się w pełnym składzie w dniu 29 kwietnia 2016 r.

Prace niespełniające wymogów formalnych, to jest te, które już ukazały się drukiem, nie były rozpatrywane. Po dyskusji wokół opinii na temat pozostałych prac, Komisja postanowiła przyznać:

  1. W kategorii prac doktorskich dwie różnorzędne II nagrody: Pani dr Monice Naporze za pracę „Między rzeczywistością a utopią. »Dziennik radomski« w latach 1939–1945” i Panu dr. Pawłowi Wawryszukowi za pracę „Stosunki polsko-jugosłowiańskie w latach 1956–1971. Ponadto w tej samej kategorii trzy równoprawne wyróżnienia przyznano:  Pani dr  Katarzynie Wilczok za pracę „Kierownictwo MKZ Katowice NSZZ »Solidarność« wobec sporu o program i taktykę działania NSZZ »Solidarność« w latach 1980–1981”,  Panu dr. Michałowi Zawiszy za pracę „Robotnicy przemysłowi w województwie kieleckim w latach 1945–1949”, wreszcie Panu dr. Pawłowi Sękowskiemuza pracę „Les Polonais en France dans l'immédiat après-guerre (1944–1949)”.
  2. W kategorii prac magisterskich Komisja postanowiła przyznać dwie różnorzędne II nagrody: Panu mgr. Markowi Rodzikowi za pracę „Polska a Wielka Brytania. Od kryzysu sudeckiego do 15 marca 1939 roku” i Panu mgr. Grzegorzowi Wszołkowi za pracę „Służba Bezpieczeństwa w Krakowie 1989–1990 na tle przemian w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych”.

Ponadto trzy równorzędne wyróżnienia w dziedzinie prac magisterskich przyznano: Pani mgr Annie Wiśniewskiej-Grabarczyk za pracę „»Czytelnik« ocenzurowany. Literatura w paratekstach – recenzjach cenzorskich okresu stalinizmu (na materiale GUKPPiW z 1950 roku)”, Panu mgr. Maciejowi Łochowskiemu za pracę „Operacja »Burza« w Okręgu Armii Krajowej Lublin”, wreszcie Panu mgr. Maciejowi Góreckiemu za pracę „Długi, szary i …: Papier toaletowy w PRL”.

prof. dr hab. Andrzej Paczkowski – przewodniczący Jury
prof. dr hab. Tomasz Szarota
prof. dr hab. Andrzej Chojnowski
dr hab. prof. IH PAN Marek Kornat
dr hab. prof. IH PAN Krzysztof Kosiński
prof. dr hab. Antoni Dudek
prof. dr hab. Tadeusz Wolsza
prof. dr hab. Jerzy Eisler
dr Władysław Bułhak – sekretarz Jury

do góry