Nawigacja

Видання IPN укр

Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej

XV edycja Konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej

Instytut Pamięci Narodowej oraz Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk ogłaszają piętnastą edycję Konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej.

Do udziału w konkursie zapraszamy autorów niepublikowanych prac magisterskich i doktorskich, poświęconych historii Polski i Polaków w XX wieku, obronionych w okresie od 1 listopada 2021 do 31 października 2022. (decyduje data stempla pocztowego)

Konkurs ogłoszony jest w dwóch kategoriach:

  •     prac magisterskich
  •     prac doktorskich.

Prace, zgłaszane do konkursu przez autorów, są ocenione przez Komisję Konkursową, powołaną przez prezesa IPN dra Karola Nawrockiego oraz dyrektora Instytutu Historii PAN prof. dr hab. Macieja Janowskiego, w następującym składzie: dr hab. Jan Jacek Bruski, dr hab. Sławomir Cenckiewicz, prof. dr hab. Jan Draus, prof. dr hab. Jerzy Eisler, prof. dr hab. Marek Kornat (przewodniczący), dr hab. Krzysztof Kosiński, prof. dr hab. Wojciech Polak, prof. dr hab. Włodzimierz Suleja, prof. dr hab. Tadeusz Wolsza, sekretarz komisji – dr hab. Rafał Łatka.

I nagrodą w obu kategoriach jest okolicznościowy dyplom, wydanie pracy przez IPN oraz IH PAN w formie książkowej wraz honorarium wypłacanym po podpisaniu umowy wydawniczej z IPN: 10 000 PLN w przypadku najlepszych prac magisterskich, 25 000 PLN w przypadku najlepszych prac doktorskich.

II nagrodę stanowi okolicznościowy dyplom, wydanie przez IPN oraz IH PAN pracy w całości lub części wraz z honorarium autorskim. Obok dwóch głównych nagród Komisja Konkursowa może przyznać w każdej kategorii 1–3 wyróżnienia. Komisja może też zrezygnować w każdej z kategorii konkursowych z przyznania I nagrody i zamiast tego przyznać jedną lub dwie II nagrody.

Podpisanie umowy wydawniczej i wypłata nagrody-honorarium będą możliwe pod warunkiem przejścia całości procedur wydawniczych obowiązujących w IPN, łącznie z uzyskaniem dwóch pozytywnych recenzji specjalistów od danej problematyki, wskazanych przez wydawcę.

Prace konkursowe, bez żadnych zmian dokonanych po obronie, należy nadsyłać:

  • w formie elektronicznej w formacie pdf (płyta/pendrive),
  • z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (załącznik 1),
  • z załączoną klauzulą RODO (załącznik 2),
  • wraz z opinią promotora (w przypadku prac magisterskich) lub kopiami recenzji powstałych w trakcie przewodu (w przypadku prac doktorskich)

w nieprzekraczalnym terminie do 10 listopada 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej
ul. Janusza Kurtyki 1
02-676 Warszawa

z dopiskiem „Konkurs na Najlepszy Debiut Historyczny Roku"

Pracę do konkursu zgłasza jej autor. W zgłoszeniu konkursowym należy podać adres pocztowy, mailowy oraz numer telefonu autora pracy.

W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione w Instytucie Pamięci Narodowej oraz Instytucie Historii PAN.

Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do końca grudnia 2022 za pośrednictwem strony internetowej IPN.

Informacji na temat konkursu udziela:
Aneta Mintzberg
tel. (22) 581 87 28
debiut@ipn.gov.pl

 

     

 

do góry