Nawigacja

Видання IPN укр

2009

Ludwik Jerzy Rossowski (1933–2019)

  • Ludwik Jerzy Rossowski
    Ludwik Jerzy Rossowski

Urodzony w 1933 r. w Wilnie, syn kpt. Jerzego Rossowskiego i Janiny z Poznańskich. W 1945 r. jako repatriant przybył do Polski. Szkołę średnią ukończył w Pilźnie w 1951 r., następnie studiował w WSE w Łodzi (1951–1955) i na Politechnice Łódzkiej (1956–1960). Pracował w przedsiębiorstwach łódzkich zajmując się systemami informatycznymi. W latach 1967–1987 był aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego (także jego członkiem-założycielem) i wieloletnim prezesem Koła PTI Regionu Łódzkiego.

Gdy w 1989 r. powstał w Łodzi Oddział Związku Sybiraków, włączył się w jego działalność. Jest współinicjatorem działalności wydawniczej, popularyzatorskiej, informacyjnej, upamiętniającej losy zesłańców i łagierników, kronikarzem i dokumentalistą wszelkich przedsięwzięć łódzkich Sybiraków, autorem szeregu artykułów w prasie. Od początku uczestniczy w wydawaniu rocznika „My, Sybiracy", od 1993 r. jest redaktorem naczelnym. W 20 numerach pisma zamieścił 76 artykułów swego autorstwa. W każdym z roczników publikuje wspomnienia Sybiraków z czasu zesłania. Łącznie z numerem 19. ukazało się już sto jeden relacji zesłańczych. Z wytrwałością zabiega o terminowość wydania, o coraz ciekawsze teksty, ładniejszą szatę graficzną i bogatszy serwis fotograficzny, tak współczesny, jak i archiwalny – dokumentujący okres zesłania. Od 1992 r. Jerzy Rossowski jest także przewodniczącym Komisji Historycznej Łódzkiego Oddziału Związku Sybiraków. Jej dorobek to 333 teczki z relacjami Sybiraków z zesłania, 64 teczki ze zdjęciami i dokumentami z czasu zesłania, 294 kasety z nagraniami wspomnień i uroczystości, kronika fotograficzna w 18 albumach. Informacje o szczegółowej zawartości relacji Sybiraków zamieścił w Internecie na witrynie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

W latach 1990–1993 był prezesem Koła Śródmieście-Polesie; przez niemal dziewięć lat (1993–2001) wydawał co miesiąc „Biuletyn Historyczny Oddziału" (ukazało się 101 numerów, każdy w nakładzie 200-250 egzemplarzy). Doprowadził do opracowania w 1997 r. strony internetowej Oddziału – pierwszej w całym Związku, i stale opiekuje się jej merytoryczną zawartością. W 2003 r. wydał monografię Łódzcy Sybiracy 1989–2003. Jest także autorem wydanych przez Zarząd Główny Związku Sybiraków materiałów z dwu kolejnych Krajowych Zjazdów Delegatów Związku – IV (2002) i V (2006). Był współinicjatorem i uczestnikiem opracowania w 2003 r. multimedialnego pakietu „Sybiracy" o zesłaniach Polaków na Sybir, który powstał – jako materiał poglądowy dla nauczycieli łódzkich szkół – siłami kilkunastu Sybiraków i nauczycieli w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. W latach 2002–2005 opracowywał na wniosek Zarządu Głównego monumentalną Księgę Sybiraków 2006, prezentującą 16-letni dorobek 504 kół Związku. Jest autorem dwu pierwszych części Księgi i współautorem trzeciej – zgromadził do niej materiał fotograficzny i opisowy.

Był inicjatorem nadania jednej z łódzkich szkół imienia Sybiraków. Z jego inicjatywy zorganizowano konkurs dla uczniów łódzkich szkół ponadpodstawowych „Spotkanie z Sybirakiem" (2007–2008). Był również współredaktorem materiałów pokonkursowych oraz zorganizował trzy wystawy tych materiałów i spotkanie autorskie w Bibliotece Sybiraka.

Ludwik Jerzy Rossowski zmarł  23 sierpnia 2019 roku.

do góry