Nawigacja

Видання IPN укр

RZESZÓW

Laureaci IX edycji nagrody Honorowej IPN Świadek Historii

 • Medal „Świadek Historii”

Nagroda Honorowa „Świadek Historii” przyznawana jest osobom oraz organizacjom i instytucjom z województwa podkarpackiego – obszaru aktywności Oddziału IPN w Rzeszowie. To nasza forma podziękowania za szczególne zasługi dla upamiętniania historii narodu polskiego w regionie oraz wsparcie dla pionu edukacyjnego IPN w dziele edukacji historycznej. Tytuł Świadka Historii przyznaje kapituła, której przewodniczy prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Laureatem może zostać osoba fizyczna, instytucja, stowarzyszenie lub organizacja, jak również osoba nie będąca obywatelem polskim. Nagrodę można przyznać również pośmiertnie.

Z powodu pandemii koronawirusa w roku 2020 nie mogliśmy zorganizować tradycyjnej uroczystości wręczenia medali Świadek Historii. Laureatów, osoby zgłaszające oraz gości honorowych zaprosimy na spotkanie, gdy tylko sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli. 

       Laureaci IX edycji nagrody IPN Świadek Historii (2020)
 

 • Józefa Bryg 


  Pani Józefa Bryg urodzona w Jarosławiu w 1938 roku. Mieszkała w Michałówce koło Radymna, w 1940 r. została wraz z rodziną przesiedlona do Palikrów na Wołyniu. 12 marca 1944 r. bojówka UPA i 4 Pułku Policji SS, złożonego z ukraińskich ochotników SS Galizien wymordowały 365 mieszkańców tej miejscowości. Z siedmioosobowej rodziny przeżyła tylko ona z bratem Stanisławem. Ocaleli pod ciałami zamordowanych rodziców i sióstr. Jedna z sióstr wcześniej została wywieziona na roboty do Niemiec. Pani Józefa jako mała dziewczynka trafiła pod opiekę Sióstr Miłosierdzia w Moszczanach, tam mieszkała do 7 klasy szkoły powszechnej. Później zamieszkała w Przemyślu, gdzie ukończyła szkołę krawiecką, a następnie studium nauczycielskie w Rzeszowie. Od 1960 r. mieszkała w Rzeszowie, pracowała jako nauczycielka języka polskiego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie.  Wychowawca i ceniony nauczyciel przekazywała niekłamaną wiedzę o literaturze polskiej. W jej aktach znajduje się zapis „Nie daję rękojmi wychowania uczniów w duchu socjalistycznym”. Jest bohaterką filmu „Ocalałam z rzezi” Macieja Wojciechowskiego oraz jedną z opisanych bohaterek książki „Dziewczyny z Wołynia” Anny Herbich. Swoje wspomnienia prezentuje w ramach spotkań „świadka historii” z przedstawicielami młodego pokolenia
   
 • Jerzy Dębiec

  Pan Jerzy Dębiec urodzony w 1961 roku w Nowym Żmigrodzie. Od 2010 r. pełni funkcje prezesa Towarzystwa Miłośników Nowego Żmigrodu prowadzi działania na rzecz ochrony dziedzictwa historycznego na terenie Pogórza Karpackiego i Beskidu Niskiego. Z jego inicjatywy od kilkunastu lat prowadzona jest renowacja opuszczonych, zabytkowych grobów zasłużonych powstańców styczniowych: Piotra Nowosielskiego, Jana Siwińskiego, Adolfa Kłapkowskiego, rtm. Mieczysława Żarskiego oraz mogiły Konfederatów Barskich. We współpracy z Fundacją Ochrony Dziedzictw Żydowskiego uczestniczył w inwentaryzacji  i renowacji 2 hektarowego cmentarza żydowskiego w Nowym Żmigrodzie, gdzie znajduje się ok. 1000 macew. Od 15 lat pełni opiekę nad tą najstarszą nekropolią w powiecie jasielskim. W pozyskanym zabytkowym budynku dawnego zajazdu z połowy XVIII wieku, który stał się Ośrodkiem Dokumentacji i Historii Ziemi Żmigrodzkiej - Muzeum im. Leona Karcińskiego, J. Dębiec od listopada 2016 r. pełniąc funkcję dyrektora i kustosza tej placówki, włożył duży wysiłek w utworzenie ekspozycji poświęconej Konfederacji Barskiej, Powstaniu Styczniowemu, zmaganiom I i II wojny światowej, historii regionu żmigrodzkiego i okolic. Zgromadził kolekcję około 5500 tysięcy eksponatów i artefaktów historycznych.
  W związku z 250.rocznicą zawiązania Konfederaci Barskiej podjął działania mające na celu upamiętnienie tego powstania narodowego. Powstała ekspozycja muzealna poświęcona Konfederacji Barskiej w Beskidzie Niskim, odkryto i oznaczono redutę obronną w Mytarce, przygotowano szlak turystyczny, poświęcony walką Konfederatów na terenie Żmigrodu i okolic, odsłonięto pomnik Kazimierza Pułaskiego w Nowym Żmigrodzie, obóz  w Grabiu gdzie walczył Kazimierz Pułaski i został ranny. Przy współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie zorganizowano szkolenie dla nauczycieli na temat Konfederacji Barskiej oraz młodzieżowy Rajd Szlakiem Konfederatów Barskich .Organizator wielu wystaw historycznych. Lokalny przewodnik historyczno turystyczny.  Autor książek: „Gmina Nowy Żmigród”, „Piotr Nowosielski-Powstaniec Styczniowy 1963-1964”. Współpracował przy pisaniu książki o Konfederatach Barskich. Uhonorowany odznaką „Za Zasługi dla Kultury Polskiej” (2010), odznaką „Za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych” (2013), Brązowym Krzyżem Zasługi , Srebrnym Krzyżem Za zasługi /2019/, złotą i srebrną  odznaką „Za Opiekę Nad Zabytkami” /2015/, złotą odznaką „Za Zasługi dla Pożarnictwa” (2018), „Srebrnym Krzyżem Zasługi” (2019), Zasłużony Dla Turystyki / 2016/ oraz wiele odznaczeń sportowych. Jest Społecznym Opiekunem Zabytków wraz z Towarzystwem Miłośników Nowego Żmigrodu nadanym przez starostę jasielskiego.

 • Bernadeta Frysztak

  Pani Bernadeta Frysztak urodziła się w Rzeszowie. Jest absolwentką Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim. W 1995 r. ukończyła  studia na kierunku filologia polska w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie, studia podyplomowe: „Zarządzanie oświatą”, „Wiedza o kulturze”, „Filologia polska i blok humanistyczno-społeczny”, a także seminarium doktoranckie z zakresu historii w UKSW w Warszawie. Jest doktorantką Kolegium Humanistycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pani Bernadeta Frysztak jest nauczycielem dyplomowanym języka polskiego i wiedzy o kulturze z 21 letnim stażem pracy pedagogicznej, a od 2014 r. sprawuje funkcję wicestarosty Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. Z wielkim zaangażowaniem oddaje się pracy społecznej, której jednym z wymiarów jest pielęgnowanie polskiej pamięci historycznej. Jej ogromną pasją jest historia Polski, jest wybitnym znawcą dziejów, historii ziemi ropczycko-sędziszowskiej. Zdobytą wiedzę przekazuje młodemu pokoleniu, wyróżnia ją niesłabnący zapał w kształtowaniu patriotycznych postaw młodych ludzi. W ostatnich latach zorganizowała bądź zainicjowała na terenie powiatu ropczycko – sędziszowskiego szereg uroczystości, poświęconych ważnym wydarzeniom historycznym, promującym postacie, miejsca i fakty z lokalnej historii. Spośród wielu jej działań na rzecz utrwalania i kultywowania pamięci historycznej, należy wyróżnić organizację: Powiatowych Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Wojewódzkiego Turnieju Poezji i Prozy „Zawsze Wierni”, uroczystości patriotycznych przed Memoriałem Sybiraków i Żołnierzy AK z Podobwodu Sędziszów Małopolski, Forum Kobiet im. dr Grażyny Gęsickiej, Powiatowego Konkursu Twórczości Młodych „Kiedy myślę Ojczyzna”. Ceną  inicjatywą jest organizacja kilkuetapowych konkursów historycznych o zasięgu powiatowym, skierowanych do uczniów: „Chrzest Polski - wpływ na państwo pierwszych Piastów", „100 - lecie Niepodległości", ,,Od Krewa do Lublina - dzieje unii polsko-litewskich''. W Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej, nadzorowanym przez Panią Bernadetę Frysztak organizowane są różnorodne wystawy, wykłady, spotkania ze świadkami historii i zajęcia edukacyjne o tematyce historycznej i patriotycznej. Pani Bernadeta Frysztak przywiązuję dużą wagę do upamiętniania ważnych rocznic historycznych. W redagowanych przez siebie artykułach, publikacjach, zamieszczanych w mediach społecznościowych fotorelacjach, przybliża członkom lokalnej społeczności informacje na temat ważnych wydarzeń związanych z historią lokalną i historią Polski, edukuje, przywraca pamięć. Jest autorką cyklu programów w lokalnej telewizji „Dzieje grobami pisane”, poświęconych osobom zmarłym związanym z ziemią sędziszowską, lokalnym bohaterom, Żołnierzom Wyklętym, powstańcom styczniowym, legionistom, działaczom samorządowym, profesorom, wychowawcom. Z inicjatywy Zarządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, którego jest członkiem, w 2019 r., został zakupiony dom, w którym spędził dzieciństwo i wczesną młodość żołnierz AK - kpt. Karol Chmiel z Zagorzyc. Dzięki działaniom Pani Bernadety Frysztak, po raz pierwszy lub w pełnym kontekście pojawiły się w powiecie ropczycko – sędziszowskim informacje o wielu lokalnych bohaterach. Warte podkreślenia są zasługi Pani Bernadety Frysztak w popularyzowaniu historii i kultury Żydów na Podkarpaciu, propagowaniu pozytywnego wizerunku relacji polsko-żydowskich. W 2016 r. była głównym organizatorem VIII Obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu oraz powiatowym koordynatorem i twórcą Społecznego Komitetu Obchodów 150. Rocznicy Powstania Styczniowego w Gminie Sędziszów Małopolski, programu „Katyń … ocalić od zapomnienia”, obchodów Roku Chopinowskiego w powiecie, aktywnym członkiem Społecznego Komitetu Budowy Pomnika ppłk. Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie, realizatorem programu „Ślady przeszłości” oraz „Ślady przeszłości – uczniowie adoptują zabytki” oraz opiekunem projektu badawczo-edukacyjnego „Śladami zbrodni” organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie.
  Za działalność w obszarze edukacji, polityki społecznej, rodzinnej i samorządowej otrzymała: Brązowy Krzyż Zasługi (2010 r.), Srebrny Krzyż Zasługi (2017 r.), Medal KEN (2000 r.), Srebrną Odznakę Sekcji Krajowej OiW, Medal „Wiernie i Wytrwale” przyznany przez  PSONI – za wieloletnią, wytrwałą i wierną pracę dla dobra osób niepełnosprawnych (2018r. ), Certyfikat i honorowy tytuł „Amicus Familiae” przyznany przez Wojewodę Podkarpackiego - za aktywne działania z zakresu wsparcia i pomocy rodzinom (2018 r.), Nagrodę MEN (2005r., 2010r., 2019 r.), Nagrodę Podkarpackiego Kuratora Oświaty (2001r., 2007r.), Nagrodę Podkarpackiego Kuratora Oświaty „Nauczyciel wychowujący do wartości”. W 2017 r. została zgłoszona przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty do Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”. 
 • Śp. Stanisław Micał


  Śp. Pan Stanisław Micał był synem Andrzeja i Stefanii z d. Buda, urodził się 29 kwietnia 1931 r. w Świlczy. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydziału Elektromechanicznego (1954). Po ukończeniu edukacji pracował zawodowo jako: starszy mistrz produkcji w Krośnieńskich Warsztatach Remontowych (1954-1956), szef produkcji w Rzeszowskiej Fabryce Sprzętu Gospodarczego (1956-1962), zastępca kierownika Działu Kontroli Technicznej w Sanockiej Fabryce Autobusów (1962-1969). Następnie w latach 1969-2002 prowadził w Rzeszowie swój warsztat ślusarski i przetwórstwa tworzyw sztucznych. Od końca lat sześćdziesiątych XX w. działał społecznie, był m.in.:  członkiem Cechu Rzemiosł Różnych (1969-2002) i Stronnictwa Demokratycznego (1977-1980). W 1981 r. współorganizator i przewodniczący NSZZ „Solidarność” Rzemiosła Indywidualnego w Cechu Rzemiosł Różnych. Po 13 grudnia 1981 r. współorganizator Tygodni Kultury Chrześcijańskiej oraz Katolickich Tygodni Historycznych w Rzeszowie i innych miejscowościach województwa rzeszowskiego. W latach 1982-1989 społeczny pracownik Komitetu Pomocy Internowanym, Aresztowanym, Skazanym, Pozbawionym Pracy oraz ich Rodzinom przy klasztorze oo. Bernardynów w Rzeszowie (od 1983 Diecezjalny Zespół Charytatywno-Społeczny), organizator spotkań opłatkowych Duszpasterstwa Kombatantów AK przy kościele farnym. W latach 1988-1992 członek Diecezjalnej rady Kultury przy bp. Ordynariuszu przemyskim. Członek komitetu organizacyjnego, który doprowadził do wmurowania tablic pamiątkowych: płk. Leopolda Lisa-Kuli 12 maja 1985 r. na kościele farnym w Rzeszowie, mjr. Mieczysława Kawalca 8 listopada 1987 r. na kościele parafialnym w Trzcianie oraz na grobie rodzinnym Sicińskich i Cieplińskich upamiętniającej płk. Łukasza Cieplińskiego. W latach 1989-1991 był przewodniczącym Krajowej Komisji Koordynacyjnej Związku Zawodowego Rzemiosła Indywidualnego NSZZ „Solidarność” w Bydgoszczy. Od 1998 r. prezes Zarządu Okręgu WiN w Rzeszowie. 17 marca 2008 r. został wiceprzewodniczącym Społecznego Komitetu Budowy Pomnika płk. Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie oraz sześciu działaczy IV Zarządu Głównego Zrzeszenia WiN. Pomnik został odsłonięty 17 listopada 2013 r.
  W latach był 2010-2014 przewodniczył Prezydium Podkarpackiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych. W latach 1984-1986 inwigilowany i rozpracowywany przez Wydział V SB WUSW w Rzeszowie w ramach SOR krypt. „Idol”, a od 2 września 1986 do 13 grudnia 1988 r. przez Referat V SB RUSW w Rzeszowie, w ramach KE krypt. „Majster”. 16 września 2016 r. otrzymał tytuł działacza opozycji antykomunistycznej. Wraz z powstaniem Instytutu Pamięci Narodowej ściśle z nim współpracował uczestnicząc w sesjach, spotkaniach historycznych oraz spotkaniach z młodzieżą przekazując pamięć
  o bohaterach i ich dokonaniach w obronie wolności. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2007 r. ). Zmarł 10 czerwca 2020 r. pochowany w Alei Zasłużonych w Rzeszowie.
 • Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie

   

  Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich  potrzeb  materialnych, społecznych i kulturalnych. To organizacja oświatowa, która jest inicjatorem wielu przedsięwzięć przekazujących wiedzę historię i patriotyczną młodemu pokoleniu, a szczególnie uczniom podkarpackich szkół. Cechą Regionalnej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie jest dbanie o pamięć o historii. Od lat wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie  organizuje wiele przedsięwzięć i projektów edukacyjnych, których celem jest popularyzowanie najnowszej historii Polski, poznawanie miejsc pamięci związanych z lokalną społecznością oraz przekazywanie treści historycznych w nowoczesnych formach. W związku z kolejnymi rocznicami 25., 30. i 35. powstania NSZZ „Solidarność” Regionalna Sekcja organizowała grę terenową „Żywe Muzeum”, uczniowie za pomocą mapki przemierzali szlaki i miejsca, które mówią o wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego i powstaniu NSZZ „Solidarność” na terenie Rzeszowa i okolic. Zapoczątkowała cykliczny wojewódzki konkurs dziennikarski „Pamięć i tożsamość. Stan wojenny”, którego celem było nagranie reportażu radiowego ze świadkiem historii oraz konkursy plastyczne „Stan wojenny widziany oczyma współczesnych” i  „Tak było – stan wojenny”. Z okazji rocznic męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki przeprowadzono kolejne edycje konkursu wojewódzkiego „Zło dobrem zwyciężaj”, „Zło dobrem zwyciężaj – ks. Jerzy Popiełuszko sługa prawdy i wolności” oraz „Zło dobrem zwyciężaj – Tak żyłem” dla uczniów szkół podstawowych regionu rzeszowskiego. Inicjatorką wielu cennych działań jest pani Bogusława Buda wieloletni nauczyciel i przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania. Zapoczątkowała konkurs „Album o Janie Pawle II” i kolejne jego edycje „Jan Paweł II – święty Papież zawsze w naszej pamięci”, „Święty naszych czasów - Jan Paweł II”, „Papież”, „Święty Jan Paweł II – Orędownik Niepodległości” oraz konkurs plastyczno-literacki  „Warto być Polakiem”. 150. rocznica Powstania Styczniowego stała się okazją do popularyzowania zrywu narodowego grafiką i pędzlem. Konkurs „Powstanie Styczniowe 1863 i jego bohaterowie” zorganizowała Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, a jego laureaci z Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie odebrali nagrody z rąk przewodniczącego Piotra Dudy w Gdańsku. Regionalna Sekcja była organizatorem wielu wystaw prac plastycznych i akcji społecznych: sadzenia dębów w projekcie „Golgota Wschodu”, „Lektury bez cenzury” czy spotkań uczniów rzeszowskich szkół ze świadkiem historii – panią Anną Leszczyńską, sybiraczką. Od lat współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami m.in. IPN Oddział w Rzeszowie, ZHP, ZHR, Związkiem Strzeleckim, Klubem im. płk. Łukasza Cieplińskiego, Historycznym Stowarzyszeniem „Ślad” oraz lokalnymi mediami. Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” nie tylko edukuje ale wspiera finansowo aukcje charytatywne  dla Domu Samotnej Matki w Pisarówce i Domu Parafialnego dla Polaków w Drohabyczu na Ukrainie, budowę pomnika Żołnierzy Wyklętych czy marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie, remont historycznej Sali BHP w Stoczni Gdańskiej, realizacje filmu „Wołyń”. Przedstawiciele Sekcji wraz z pocztem sztandarowym licznie uczestniczą w uroczystościach patriotyczno-religijnych organizowanych w Rzeszowie i na terenie całego województwa. Organizuje wyjazdy na Kresy II Rzeczypospolitej  upamiętniające i poszerzające wiedzę historyczna członków i sympatyków Solidarności.

 • Marek Zalotyński

  Pan Marek Zalotyński urodzony w Mielcu socjolog, samorządowiec. W okresie nauki w Technikum Mechanicznym w Mielcu (1985-1990) czynnie zaangażowany w harcerstwo. Drużynowy 14 Mieleckiej Drużyny Harcerzy im. Gen. Stanisława Sosabowskiego. Środowiska związanego z żyjącymi partyzantami OP Jędrusie. Współorganizator niezależnego środowiska harcerskiego. Od 1989 r. w Związku Harcerstwa Polskiego rok założenia 1918, a od 1992 w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Harcmistrz, Harcerz Rzeczypospolitej. Pełnił różnorodne funkcje i zadania na szczeblu krajowym i lokalnym. Marek Zalotyński jest osobą cenioną w lokalnym środowisku, zaangażowany w wiele inicjatyw o charakterze wychowawczym, społecznym i patriotycznym m.in. „Wieczornica patriotyczna”,  poświęcona mieleckim Strzelcom i legionistom, „Śpiewanki Patriotyczne”, cykliczne spotkania mielczan z pieśnią patriotyczną, czy mieleckiego „Dyktanda Niepodległościowego”, zmagań z ortografią w kontekście historycznym i patriotycznym. Od 2003 r. jest redaktorem „Jednodniówki Polonia Restituta” lokalnego periodyku prezentującego zagadnienia historyczne i relacje z lokalnych przedsięwzięć o tej tematyce. Współorganizował projekty m.in.: ZHR i UdSKiOR: „Polonia Restituta” (2003-07), „Majowa Jutrzenka” (2013) oraz ZHR i MON „Dziedzictwo Kresowe” (2008). W 2004 r. przeniósł na teren Podkarpacia inicjatywę „Świąteczna Paczka – Pomoc Polakom na Wschodzie”, a w ramach kultywowania pamięci historycznej odwiedził Cmentarz Wojenny w Katyniu (2003, 2005), skąd przywiózł Ziemię Katyńską oraz dokumentację fotograficzną tabliczek memoratywnych mielczan. Inicjator (1994-2020) wmurowania nowych tablic memoratywnych w Mielecką Ścianę Katyńską i sadzenia Dębów Katyńskich w Mielcu. Członek ogólnopolskiego Obywatelskiego Komitetu Obchodów Roku Powstania Styczniowego – współorganizował miejskie obchody w Mielcu (2013). W ramach Stowarzyszenia Społeczno - Edukacyjnego Orzeł Biały - Strzelec z rzeszowskim Oddziałem IPN organizował i prowadził konferencję edukacyjno – historyczną „Wrzesień ‘39” w Mielcu – pod patronatem marszałka woj. podkarpackiego (2013-2014).  Historyk regionalista. Autor licznych publikacji tematycznych. Uczestniczył w obchodach 100-lecia walk Legionów Polskich w Karpatach (2014) w Bystricy (Rafajłowej) na Ukrainie, był jednym z fundatorów tablicy pamiątkowej w Nadwórnej (Ukraina). współorganizował wyprawy mieleckich legionistów szlakiem walk II Brygady Legionów w Karpatach Wschodnich na Ukrainie pod patronatem Honorowym prezydenta RP Andrzeja Dudy.  W 2014 r. był inicjatorem powstania Obywatelskiego Komitetu Obchodów 75. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej w Mielcu i jego staraniem pozyskano środki na odnowienie Mieleckiej Ściany Katyńskiej (2015). Współtworzył obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych na terenie Mielca. Członek Komitetu Budowy Pomnika Żołnierzy Wyklętych – Niezłomnych w Mielcu. Aktywnie współpracuje ze związkami kombatanckimi, członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej. Współzałożyciel i instruktor Jednostki Strzeleckiej 2093 im. gen. Władysława Sikorskiego w Mielcu. Jako członek Związku Strzeleckiego Strzelec Józefa Piłsudskiego: zainicjował i doprowadził do wskrzeszenia struktur Związku Strzeleckiego po 75 latach niebytu na terenie Mielca. Pełni funkcje sztabowe w powiatowej JS 2093 im. Gen. Broni W. Sikorskiego w Mielcu – rzecznik jednostki.  Zaangażowany w działalność samorządową, za swoją działalność patriotyczną wielokrotnie nagradzany i odznaczany m.in. Medal Pro Memoria (2010), Medal Pro Patria (2014), Jubileuszowa Odznaka 100 lecia walk Legionów Polskich w Karpatach Wschodnich nr 93 (2014), Mielecki Guzik Katyński – lokalne uznanie, WIERNY – za zasługi dla NSZZ „Solidarność”, Srebrny Krzyż Zasługi (2016), Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości (2018).


  Więcej informacji o nagrodzie Świadek Historii

do góry